ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

127 โรงเรียน

สพป.พิษณุโลก เขต 2

กระทรวงศึกษาธิการ

31 โรงเรียน

อำเภอบางกระทุ่ม

รายละเอียด

64 โรงเรียน

อำเภอวังทอง

รายละเอียด

32 โรงเรียน

อำเภอเนินมะปราง

รายละเอียด

พิกัดโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ประถมศึกษา ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-ประถมศึกษา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย