ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

1/2566

ปีการศึกษา

360446

รหัส Obec 6 หลัก

17

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65020117

รหัส SMIS 8 หลัก

120

จำนวนนักเรียน

1065360446

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 3 2 5 1
อนุบาล 2 7 4 11 1
รวม อนุบาล 10 6 16 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 7 2 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 5 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 5 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 5 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 4 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 5 11 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 38 26 64 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 8 13 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 7 11 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 6 16 1
รวมทั้งหมด 19 21 40 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 67 53 120 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านเขาดิน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย สุทธิ เชยล้อมขำ ชาย Sutti Choeilomkham ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ดลญา พุดทอง หญิง donlaya puttomg ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สุภาพร กายา หญิง supaporn gaya ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว หนึ่งฤทัย คำสุข หญิง Nungruthai Khamsuk ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว กรีฑาพร จิตรชนะ หญิง Kreetaporn Chitchana ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เนตรนภา จันทรักษ์ หญิง ์Netnapa Chantharuk ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย สิทธิชัย นิลมูล ชาย Sittichai Ninmoon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญชอบ มั่นมา ชาย boonchob munma ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สมฤดี แก้วกำพล หญิง Somruedee Kaewkamphon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง นางเฟื่องฟ้า พัดกลม หญิง Fuanjta Phatklom ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว บุณฑริกา พงศ์ศิริวรรณ หญิง Boondarika Pongsiriwan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สุดาลักษณ์ สุภา หญิง Sudalak Supa ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย แรงชัย จุ้ยด้วง ชาย Rangchai Juiduang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรินทร์ คำหล่อ หญิง Warin Kumlor ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณปภัช อำพวลิน ชาย Napaphat Umpawalin ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ทิตยา ฤทธิ์เม้า หญิง Thittaya Ritmao ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชิดชนก ตระกูลทิพย์ หญิง Chidchanok Tragoolthip ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2565
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 64.88
ภาษาอังกฤษ 29.69
คณิตศาสตร์ 35.75
วิทยาศาสตร์ 58.75
2 2564
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 73.38
ภาษาอังกฤษ 75.00
คณิตศาสตร์ 46.13
วิทยาศาสตร์ 58.75
3 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.03
ภาษาอังกฤษ 32.50
คณิตศาสตร์ 31.88
วิทยาศาสตร์ 41.88
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 60.34
ภาษาอังกฤษ 37.81
คณิตศาสตร์ 31.88
วิทยาศาสตร์ 42.38
5 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.09
ภาษาอังกฤษ 34.11
คณิตศาสตร์ 42.14
วิทยาศาสตร์ 40.50
6 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.18
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 45.18
ภาษาอังกฤษ 33.21
คณิตศาสตร์ 35.71
วิทยาศาสตร์ 41.21
7 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.98
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 47.18
ภาษาอังกฤษ 33.41
คณิตศาสตร์ 35.23
วิทยาศาสตร์ 37.20

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2565
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.82
ภาษาอังกฤษ 31.25
คณิตศาสตร์ 44.00
วิทยาศาสตร์ 44.25
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 61.80
ภาษาอังกฤษ 29.00
คณิตศาสตร์ 22.00
วิทยาศาสตร์ 30.05
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 61.50
ภาษาอังกฤษ 25.63
คณิตศาสตร์ 27.25
วิทยาศาสตร์ 39.00

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านเขาดิน

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านเขาดิน

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด