ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

1/2565

ปีการศึกษา

360446

รหัส Obec 6 หลัก

17

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65020117

รหัส SMIS 8 หลัก

128

จำนวนนักเรียน

1065360446

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 6 4 10 1
อนุบาล 2 7 1 8 1
รวม อนุบาล 13 5 18 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 3 5 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 5 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 4 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 5 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 6 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 11 17 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 37 36 73 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 7 12 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 6 16 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 4 9 1
รวมทั้งหมด 20 17 37 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 70 58 128 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านเขาดิน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย สุทธิ เชยล้อมขำ ชาย Sutti Choeilomkham ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ดลญา พุดทอง หญิง donlaya puttomg ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว หนึ่งฤทัย คำสุข หญิง Nungruthai Khamsuk ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย บุญชอบ มั่นมา ชาย boonchob munma ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สมฤดี แก้วกำพล หญิง Somruedee Kaewkamphon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง เฟื่องฟ้า พัดกลม หญิง Fuanjta Phatklom ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว บุณฑริกา พงศ์ศิริวรรณ หญิง Boondarika Pongsiriwan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง เนตรนภา จันทรักษ์ หญิง ์Netnapa Chantharuk ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย สิทธิชัย นิลมูล ชาย Sittichai Ninmoon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุดาลักษณ์ สุภา หญิง Sudalak Supa ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย แรงชัย จุ้ยด้วง ชาย Rangchai Juiduang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กรีฑาพร จิตรชนะ หญิง Kreetaporn Chitchana ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ร้อยตรีหญิง วรินทร์ คำหล่อ หญิง Warin Kumlor ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สกาวเดือน ม่วงอยู่ หญิง Sagaoduen Moungyu ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชณัญชิดา ทองศาตร์ หญิง Chanunchida Thongsat ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทิตยา ฤทธิ์เม้า หญิง Thittaya Ritmao ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชิดชนก ตระกูลทิพย์ หญิง Chidchanok Tragoolthip ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.03
ภาษาอังกฤษ 32.50
คณิตศาสตร์ 31.88
วิทยาศาสตร์ 41.88
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 60.34
ภาษาอังกฤษ 37.81
คณิตศาสตร์ 31.88
วิทยาศาสตร์ 42.38
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.09
ภาษาอังกฤษ 34.11
คณิตศาสตร์ 42.14
วิทยาศาสตร์ 40.50

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 61.80
ภาษาอังกฤษ 29.00
คณิตศาสตร์ 22.00
วิทยาศาสตร์ 30.05
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 61.50
ภาษาอังกฤษ 25.63
คณิตศาสตร์ 27.25
วิทยาศาสตร์ 39.00
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.50
ภาษาอังกฤษ 27.90
คณิตศาสตร์ 24.40
วิทยาศาสตร์ 32.90

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านเขาดิน
ลำดับที่ 1
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านเขาดิน
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ ร.ย.601/43,องค์การ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 24 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านเขาดิน
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 1,830,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเขาดิน
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 389,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเขาดิน
ลำดับที่ 5
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านเขาดิน
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านเขาดิน
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 470,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเขาดิน
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 65,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเขาดิน
ลำดับที่ 9
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านเขาดิน
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ ร.ย.601/43,องค์การ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านเขาดิน
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.103/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 405,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 59 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านเขาดิน

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านเขาดิน

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด