ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

1/2565

ปีการศึกษา

360182

รหัส Obec 6 หลัก

17

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65020035

รหัส SMIS 8 หลัก

217

จำนวนนักเรียน

1065360182

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 14 8 22 1
อนุบาล 2 7 12 19 1
รวม อนุบาล 21 20 41 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 9 9 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 10 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 9 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 16 11 27 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 17 13 30 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 11 20 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 62 63 125 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 8 19 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 9 16 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 4 16 1
รวมทั้งหมด 30 21 51 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 113 104 217 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ธีรวุฒิ ช่อลำดวน ชาย Teerawute cholumduan ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ไพโรจน์ นุ้ยเย็น ชาย Phairotn Nuiyen ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สุมาลี โพธิ์โม้ หญิง Sumalee Phomo ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว แรมจันทร์ ขำหรุ่น หญิง RamJan Kumroon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย นัฐวิทย์ แผนสมบูรณ์ ชาย Nattawit Pansomboon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว หรรษมน ปุพพโก หญิง Hatsamon Poobpako ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มัณฑณา จิ๋วแหยม หญิง Manthana Jewyam ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัทรา แก้วเกตุศรี หญิง Phattra Kaewkatsri ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิจิตรา จันทร์คูณยงค์ หญิง Wijittra Jankunyong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรนิภา แก้วฑา หญิง Pornnipa Keawta ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กฤษดา เกตุทิม ชาย Kidsada Kettim ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิจิตรพร สวนเอก หญิง Vijitporn Suanake ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุกัญญา จันทสมิต หญิง Sukanya Chantasamit ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สมหญิง ขวัญอ่อน หญิง somying khwan-on ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปนัดดา สุรรัตน์ หญิง PANADDA SURARUT ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐธิดา เสนะจำนงค์ หญิง Nuttida Sanajumnong ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มัณฑิกา จำนงค์วัย หญิง Muntika Kongim ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 66.97
ภาษาอังกฤษ 31.25
คณิตศาสตร์ 27.50
วิทยาศาสตร์ 45.63
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.30
ภาษาอังกฤษ 33.00
คณิตศาสตร์ 44.00
วิทยาศาสตร์ 49.20
3 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 64.94
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 55.00
ภาษาอังกฤษ 38.75
คณิตศาสตร์ 60.00
วิทยาศาสตร์ 51.50

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 61.82
ภาษาอังกฤษ 31.82
คณิตศาสตร์ 18.55
วิทยาศาสตร์ 34.93
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.38
ภาษาอังกฤษ 30.50
คณิตศาสตร์ 18.50
วิทยาศาสตร์ 28.69
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 63.50
ภาษาอังกฤษ 27.40
คณิตศาสตร์ 20.00
วิทยาศาสตร์ 34.80

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน รัฐราษฎร์บำรุง
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 90,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน รัฐราษฎร์บำรุง
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 1,780,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 40 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน รัฐราษฎร์บำรุง
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน รัฐราษฎร์บำรุง
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 3.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 324 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน รัฐราษฎร์บำรุง
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2514
งบประมาณ 1,600,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 40 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน รัฐราษฎร์บำรุง
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน รัฐราษฎร์บำรุง
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2509
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน รัฐราษฎร์บำรุง
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ วันครู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2509
งบประมาณ 2.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
จำนวนห้องตามแปลน 9 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 40 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน รัฐราษฎร์บำรุง
ลำดับที่ 9
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 9 เมตร
ยาว 15 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ รัฐราษฎร์บำรุง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ รัฐราษฎร์บำรุง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด