ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

นักเรียนจำนวน 1,501 คน ขึ้นไป

นักเรียนจำนวน 1,501 คน ขึ้นไป

SMIS โรงเรียน จำนวนนักเรียน