ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ข้อมูลครู และบุคลกรทางศึกษา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภท รูปภาพ
นาย โชคชัย อภิชาติธำรง ชาย วัดท่านา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว แสงดาว จันทร์แจ้ง หญิง วัดท่านา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชนันท์นิฏฐา เหมือนคล้าย หญิง วัดท่านา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย มรุพงษ์ แสงจันทร์ ชาย วัดท่านา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศิริชัย โตชาวนา ชาย วัดท่านา ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย มรุพงษ์ แสงจันทร์ ชาย วัดท่านา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มณีนุช ขมิ้นเขียว หญิง วัดท่านา เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว สุนันทา คงนก หญิง วัดท่ามะขาม เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วีรพล ลีมี ชาย วัดท่ามะขาม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิภาพร อุ้ยตา หญิง วัดท่ามะขาม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นเรศวร์ เศรษฐสิงห์ ชาย วัดท่ามะขาม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นาง วันเพ็ญ มูลวงค์ หญิง วัดท่ามะขาม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว หนึ่งฤทัย บุญพวง หญิง วัดท่ามะขาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว นวลจันทร์ ยศปัญญา หญิง วัดท่ามะขาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภาสิริ คุณคำ หญิง วัดท่ามะขาม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นพเกล้า อ้นมี หญิง วัดท่ามะขาม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เทียมใจ สิทธิศักดิ์ หญิง วัดบางกระทุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง รัตนา ขุนมธุรส หญิง วัดบางกระทุ่ม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นุชนาถ บัวอาจ หญิง วัดบางกระทุ่ม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว พิมศิริ เป็กธนู หญิง วัดบางกระทุ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุวภา ทองประกอบ หญิง วัดบางกระทุ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นฤมล เส็งวัฒน์ หญิง วัดบางกระทุ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ปิยะนาถ บุญศรี หญิง วัดบางกระทุ่ม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภูริชญา ขำสุนทร หญิง วัดบางกระทุ่ม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นนท์วิศิษฐ์ ทองอนันต์ ชาย วัดบางกระทุ่ม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัฐวรรณ โคกทอง หญิง วัดบางกระทุ่ม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อนุชา สุวรรณนำปน ชาย วัดบางกระทุ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทัศไนย โพธิ์ทอง ชาย วัดบางกระทุ่ม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศรินญา มั่นเจริญ หญิง วัดบางกระทุ่ม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย สมพงษ์ ป้อมกระสันต์ ชาย บ้านยางโทน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ธัญญา มิ่งเมือง หญิง บ้านยางโทน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุธาสินี ธานิศธนพัฒน์ หญิง บ้านยางโทน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐธิดา พูนชื่น หญิง บ้านยางโทน เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรวรรณ มีบุญ หญิง บ้านยางโทน ผู้ช่วยครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรุณี เสวิสิทธิ์ หญิง บ้านยางโทน ผู้ช่วยครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญเลิศ มากเมือง ชาย ศึกษาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุชิพร รักประกิจ หญิง ศึกษาลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ไพรัช โรจวัฒนา ชาย ศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ดวงดาว มากจุ้ย หญิง ศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง จันจิตร ราวิล หญิง ศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ชื่นจิตร อ่ำสิงห์ หญิง ศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นงลักษณ์ รองแก้ว หญิง ศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปาลีรัฐ พันธ์ไพบูลย์ หญิง ศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ประไพรัตน์ แย้มสุข หญิง ศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย จักรราช บุญอิ่ม ชาย ศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปฎิพัทธิ์ ขุนมธุรส ชาย ศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย อรัญ หมวกอินทร์ ชาย ศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุภัสสร น่วมวัฒน์ หญิง ศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อวยพร ศรีสุข หญิง ศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กฤษณา ศรีสุข หญิง ศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
ว่าที่ ร.ต. สิทธกานต์ ธนสัมบันน์ ชาย ศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว วราภรณ์ บวรอุดมวงศ์ หญิง ศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ ร.ต. วัฒนา บุญหว่าน ชาย ศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เพียงใจ จินะชิต หญิง ศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มุทิตา กองบุญมา หญิง ศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อนัญพร นาคเงินทอง หญิง ศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัมราวดี อ่ำแห้ว หญิง ศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิชญ์คณิณ อ่องโฆษิตจินดา หญิง ศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรัชยา ทองหล้า หญิง ศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมชาย ตันพานิช ชาย ศึกษาลัย ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย เชาวฤทธิ์ สุ่มรอด ชาย ศึกษาลัย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กชกร ราวิล หญิง ศึกษาลัย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เพียรนภา จานแก้ว หญิง ศึกษาลัย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว หนึ่งฤทัย แสงหิรัญ หญิง ศึกษาลัย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณภา บุกล่า หญิง ศึกษาลัย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เนตร ใจเร็ว ชาย ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย จำปี อ่ำอำไพ ชาย ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บุญเรือน เสือกล้า หญิง ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง อมลวรรณ ศรีคำ หญิง ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สาลี่ สืบสายอ่อน หญิง ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นริศรา ศรีคง หญิง ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐินี แก้ววิเชียร หญิง ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฐิติยา ประสงค์ หญิง ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุจิตรา โตมอญ หญิง ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนาเศรษฐ์ โภชน์อุดมสิน ชาย ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพิชญา มาเมือง หญิง ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ณัชชา ไชยวิเศษ หญิง ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สถาพร เกตุศรีบุรินทร์ ชาย ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว น้ำผึ้ง รอดภัย หญิง ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เมือง เมืองขวา ชาย ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง ภานุพงษ์ อินทะพาท ชาย ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฐิตาพร พุกอิ่ม หญิง ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กันตา กรึมสูงเนิน หญิง บ้านวังสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ทิพวรรณ เบ้าทอง หญิง บ้านวังสาร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สมชาย เขื่อนแก้ว ชาย บ้านวังสาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เอมอร บัวบุญ หญิง บ้านวังสาร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปวิตรา วงษา หญิง บ้านวังสาร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดลยา ทองแท่ง หญิง บ้านวังสาร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศุภสิทธิ์ เต็งคิว ชาย บ้านวังสาร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว พัชรินทร์ ทองจำปา หญิง บ้านวังสาร ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พริมมธุรา สุขศิริบุญญาคมน์ หญิง บ้านวังสาร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วชิราพร บัวตูม หญิง บ้านวังสาร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ณัฐกฤตา คำแก้ว หญิง บ้านวังสาร ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ยุภาภรณ์ อินทรีย์ หญิง บ้านทุ่งน้อย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง อุไร เล็กกระโทก หญิง บ้านทุ่งน้อย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ภิรมย์ลักษณ์ ดอนหม้อ หญิง บ้านทุ่งน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เกษร รักอ่อน หญิง บ้านทุ่งน้อย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รุ่งจิรา แก้วชาวนา หญิง บ้านทุ่งน้อย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว หนึ่งฤทัย แซ่ล้อ หญิง บ้านทุ่งน้อย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพัตรา ฉิมสมจิตร์ หญิง บ้านทุ่งน้อย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ทรงรัตน์ ประสงค์ หญิง บ้านบุใหญ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ดรุณี สมอหอม หญิง บ้านบุใหญ่ ครู ปฏิบัติการ ปริญญาตรี
นางสาว นันทิกานต์ จิตรรำพึง หญิง บ้านบุใหญ่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
จ่าสิบตรี ธรรมรัตน์ ขำสว่าง ชาย ประชาสามัคคี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง อำนวย แซ่ด่าน หญิง ประชาสามัคคี ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ชลณิสา เกษมรัตน์ หญิง ประชาสามัคคี ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง พเยาว์ ทองคำ หญิง ประชาสามัคคี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว จิดาภา สายทอง หญิง ประชาสามัคคี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ปรีชา จันทร์แจ้ง ชาย ประชาสามัคคี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธุมาวดี เกษมญาติ หญิง ประชาสามัคคี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชฎาภรณ์ เจนดี หญิง ประชาสามัคคี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สิริพร ตรีอินทร์ทอง หญิง ประชาสามัคคี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิชาภา ท้วมประดิษฐ์ หญิง ประชาสามัคคี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วินัย วิชฉิมพาลี ชาย ประชาสามัคคี นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว โชติกา นิลมะณี หญิง วัดราษฎร์สโมสร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ประภาวรรณ รองเมือง หญิง วัดราษฎร์สโมสร ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สิทธิชัย ราวิล ชาย วัดราษฎร์สโมสร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ดุษฎี คลังน้ำคู้ หญิง วัดราษฎร์สโมสร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อุบล พงษ์พัฒน์ ชาย วัดราษฎร์สโมสร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นาง อินทิรา รัตนโมรา หญิง วัดราษฎร์สโมสร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นาฏยา ไพบูลย์ หญิง วัดราษฎร์สโมสร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ธนกฤต ณัฐนิคม ชาย วัดราษฎร์สโมสร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จรรยา ณัฐนิคม หญิง วัดราษฎร์สโมสร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วาสนา มั่นประสิทธิ์ หญิง วัดราษฎร์สโมสร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ปาริชาติ หนิมพานิช หญิง วัดราษฎร์สโมสร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ฐิติกุล เพ็งสลุด หญิง วัดราษฎร์สโมสร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ยุพาพร เชียงฝูง หญิง วัดราษฎร์สโมสร ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สุวิมล อู่ไทย หญิง วัดราษฎร์สโมสร ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ศุภรัตน์ ดวงแก้ว หญิง วัดราษฎร์สโมสร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วีรยุทธ ปรางทอง ชาย วัดราษฎร์สโมสร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดวงรัตน์ ศรีสอาด หญิง วัดราษฎร์สโมสร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิราพัชร บุญดี หญิง วัดราษฎร์สโมสร ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชุติมา แตงอ่อน หญิง วัดราษฎร์สโมสร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว เบญจมาภรณ์ ทาแจ่ม หญิง วัดราษฎร์สโมสร เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ไพฑูรย์ พิกุลเงิน ชาย วัดกรุงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พัชรี ตัณฑุลอุดม หญิง วัดกรุงศรีเจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ดลใจ มากทรัพย์ หญิง วัดกรุงศรีเจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ทนงศักดิ์ ใสไหม ชาย วัดกรุงศรีเจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กมลรัศมิ์ แจ่มวิจิตโต หญิง วัดกรุงศรีเจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ธัญญาเรศ เร่ในไพร หญิง วัดกรุงศรีเจริญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว แคทติยา ทองจีน หญิง วัดกรุงศรีเจริญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เวตร ป้อมสาหร่าย ชาย วัดกรุงศรีเจริญ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย สมประสงค์ ตัณฑุลอุดม ชาย วัดกรุงศรีเจริญ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ ร.ต.หญิง กรรณิกา กลิ่นถือศีล หญิง วัดกรุงศรีเจริญ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิจิตรา สายทอง หญิง วัดกรุงศรีเจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อัษฎาวุธ สอนง่าย ชาย วัดบึงลำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ทรง ฉิมศิริ ชาย วัดบึงลำ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ลักคณา ช้างพินิจ หญิง วัดบึงลำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรธนี ศรีสุข หญิง วัดบึงลำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ร้อยตรีหญิง มณฑิตา ภูมิผล หญิง วัดบึงลำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พนิดา กลิ่นชาวนา หญิง วัดบึงลำ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว ณฐวรรณ สายทอง หญิง วัดบึงลำ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิตะวัน เนตรทอง หญิง วัดแหลมพระธาตุ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาเอก
นาง ปราณี สาทไทย หญิง วัดแหลมพระธาตุ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วรรษมน วรศรีหิรัญ หญิง วัดแหลมพระธาตุ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วิชุดา ปานพงษ์ หญิง วัดแหลมพระธาตุ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปัญญา ทองดอนคำ ชาย วัดแหลมพระธาตุ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ปาณิศรา สิละบุตร หญิง วัดแหลมพระธาตุ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อมรรัตน์ คงคิรินทร์ หญิง วัดแหลมพระธาตุ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นฤมล มาสีกุก หญิง วัดแหลมพระธาตุ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย อาคม มหามาตย์ ชาย ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ภัทธิรา คล้ายพร้อม หญิง ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง มาลัย ใจทน หญิง ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ธารณ์ธันย์ โพธิ์ศรี ชาย ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สุรกานต์ จันณะ ชาย ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พเยาว์ อ่ำสิงห์ หญิง ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ศรีประภา นุ่นโฉม หญิง ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุจิตรา ชาญณรงค์ หญิง ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว หนึ่งฤทัย แห้วเหมือน หญิง ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชราภรณ์ แก้วทวี หญิง ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ทัศนวรรณ แสงอินทร์ หญิง ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นาริน แก้วสน หญิง ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว บุษยมาศ ภิระบรรณ์ หญิง ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กิตติวิสุทธิ์ ศรีชัยตัน ชาย ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทัศนียา แถวนาชุม หญิง ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภานุกูล บุญมี ชาย ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุปราณี บุญมีแก้ว หญิง ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อนุชา แก้วมั่น ชาย ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อดุลย์ เจริญศรี ชาย ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย ชัชชัย ใจการุณ ชาย ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัทธร จันทร์เกษม ชาย ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว วิมลพันธ์ นนธิจันทร์ หญิง ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศราภัฐช์ ขำปลอด ชาย ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิไลพร จันจอม หญิง บ้านท่ายาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กรรณนภา พานิชผล หญิง บ้านท่ายาง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ชบาไพร ขำนาพึง หญิง บ้านท่ายาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เปี่ยมรัก ทองเพ็ง หญิง บ้านท่ายาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุวรรณา เนตรสุนทร หญิง บ้านท่ายาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปวีณา คนคล่อง หญิง บ้านท่ายาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศิรชัช พาศรี ชาย บ้านท่ายาง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชัยพร สิงห์ทองอนันต์ ชาย วัดตายม ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐชยา ศรีรัตนสุข หญิง วัดตายม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธันวากรณ์ รองมี ชาย วัดตายม เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธีรวุฒิ ช่อลำดวน ชาย รัฐราษฎร์บำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ไพโรจน์ นุ้ยเย็น ชาย รัฐราษฎร์บำรุง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สุมาลี โพธิ์โม้ หญิง รัฐราษฎร์บำรุง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว แรมจันทร์ ขำหรุ่น หญิง รัฐราษฎร์บำรุง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย นัฐวิทย์ แผนสมบูรณ์ ชาย รัฐราษฎร์บำรุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว หรรษมน ปุพพโก หญิง รัฐราษฎร์บำรุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มัณฑณา จิ๋วแหยม หญิง รัฐราษฎร์บำรุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัทรา แก้วเกตุศรี หญิง รัฐราษฎร์บำรุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิจิตรา จันทร์คูณยงค์ หญิง รัฐราษฎร์บำรุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรนิภา แก้วฑา หญิง รัฐราษฎร์บำรุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กฤษดา เกตุทิม ชาย รัฐราษฎร์บำรุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิจิตรพร สวนเอก หญิง รัฐราษฎร์บำรุง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุกัญญา จันทสมิต หญิง รัฐราษฎร์บำรุง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สมหญิง ขวัญอ่อน หญิง รัฐราษฎร์บำรุง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปนัดดา สุรรัตน์ หญิง รัฐราษฎร์บำรุง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐธิดา เสนะจำนงค์ หญิง รัฐราษฎร์บำรุง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มัณฑิกา จำนงค์วัย หญิง รัฐราษฎร์บำรุง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธีรวิฒิ ช่อลำดวน ชาย บ้านหนองสระพัง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว เนตรนภา กลิ่นสุคนธ์ หญิง บ้านหนองสระพัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศุจีภรณ์ ฉิมสุด หญิง บ้านหนองสระพัง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิศาชล เบิกใจ หญิง บ้านหนองสระพัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทัดดาว พรมสี หญิง บ้านหนองสระพัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ยุพา นาคอัง หญิง บ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ขลฤธี เผ่าอมรธารากุล หญิง บ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118 ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรพิมล พุธฉิม หญิง บ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศุภัทรา เจริญผล หญิง บ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118 เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อัจฉรา มีนกำจรเดช หญิง บ้านหนองกลด ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ชลธาร ศิวปรียานุพงษ์ ชาย บ้านหนองกลด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ธีรพงศ์ ตันเยี่ยน ชาย บ้านหนองกลด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณนิสา ยอดโยม หญิง บ้านหนองกลด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุริสา ยาทา หญิง บ้านหนองกลด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กฤษติมาภรณ์ คุยสี หญิง บ้านหนองกลด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริวรรณ พงศ์ศรี หญิง วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกวรรณ แพรสุรินทร์ หญิง วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) บรรณารักษ์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เปรมฤดี สุนาโท หญิง วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว สาคร หินตั้ง หญิง วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง แน่งน้อย ราชปรีชา หญิง วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เชิดชู แก้วลบ ชาย วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ทักษพร เกิดเที้ยง หญิง วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เอก ชมภู ชาย วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย แว้ว พรมชาวเสียง ชาย วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง วิภาดา โพธิ์ดง หญิง วัดโคกสลุด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุกานดา วัฒนสมบัติศิริ หญิง วัดโคกสลุด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จิตษฎาภรณ์ วังแสง หญิง วัดโคกสลุด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิมลรัตน์ กาลา หญิง วัดโคกสลุด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ณัฐกิตติ์ บุญคง ชาย วัดโคกสลุด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกลักษณ์ มากอิ่ม หญิง วัดโคกสลุด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว ศรันญา สีทิม หญิง วัดโคกสลุด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว สิริลักษณ์ อังกูรพิริยะ หญิง วัดโคกสลุด ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ภราดร โพธิ์ดง ชาย วัดโคกสลุด ผู้ช่วยครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาง แสงเดือน ยอดเกี้ยว หญิง วัดโคกสลุด แม่ครัว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย อดุลย์ แสงโรจน์ ชาย ประชาสรรค์วิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เครือ เกิดสมบูรณ์ หญิง ประชาสรรค์วิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ปัฐมาภรณ์ แสงโรจน์ หญิง ประชาสรรค์วิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อภิญญา บัวฉิม หญิง ประชาสรรค์วิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว โสรัตน์ น้อยใจมั่น หญิง ประชาสรรค์วิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิชชุดา เกษสุมา หญิง ประชาสรรค์วิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว บุษกร สมภักดี หญิง ประชาสรรค์วิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชรินรัตน์ โพธิ์ใบ หญิง ประชาสรรค์วิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุณัฏฐา ยาคำ หญิง ประชาสรรค์วิทยา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย รังสรรค์ มากจุ้ย ชาย วัดสิริสุทธาวาส ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สุรีรัตน์ แก้วเต๋จ๊ะ หญิง วัดสิริสุทธาวาส ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ชิณรัตน์ จันกรวด ชาย วัดสิริสุทธาวาส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ร้อยตรี หญิง ทักษพร สีสุธรรม หญิง วัดสิริสุทธาวาส ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฏฐกานต์ ทองดี หญิง วัดสิริสุทธาวาส ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุวารี พันจันทร์ หญิง วัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สุธน เมฆนันทไพศิฐ ชาย ราษฎร์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง รัตติกาล ตุ้มประสิทธิ์ หญิง ราษฎร์เจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เทพี แพ่งสุภา หญิง ราษฎร์เจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นัฏธิดา ขุนศรีรอด หญิง ราษฎร์เจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ภานุพงศ์ แกมเงิน ชาย ราษฎร์เจริญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ลักษณา ดงเย็น หญิง ราษฎร์เจริญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อรรถกร สามารถ ชาย ราษฎร์เจริญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นาจติยลักษ์ ชือเนมันน์ หญิง ราษฎร์เจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ทันทิกามาศ บวบนา หญิง ราษฎร์ดำริ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปิยนุช อินทร์ธนู หญิง ราษฎร์ดำริ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิชัย บุญเกิดกุล ชาย ราษฎร์ดำริ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว รัชนิกร กล่ินน้อย หญิง ราษฎร์ดำริ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว แคทรียา เสนา หญิง ราษฎร์ดำริ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ธิดารัตน์ ดีชู หญิง วัดสนามคลีตะวันตก ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว โฉมสุดา สุขศาสตร์ หญิง วัดสนามคลีตะวันตก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เนตรนภา รอดอินทร์ หญิง วัดสนามคลีตะวันตก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปรีชา เรืองแย้ม ชาย วัดสนามคลีตะวันตก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รุจิรา เขียวสอาด หญิง วัดสนามคลีตะวันตก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาพร จันเรือง หญิง วัดสนามคลีตะวันตก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิวดี เชื้อปู่คง หญิง วัดสนามคลีตะวันตก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ประมวล คุ่ยชาวนา หญิง วัดสนามคลีตะวันตก ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนันทา โทปุญญานนท์ หญิง วัดสนามคลีตะวันตก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ไพโรจน์ พูลแสง ชาย วัดสนามคลีตะวันออก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สายพิณ ภุมมา หญิง วัดสนามคลีตะวันออก ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง นิตินันทน์ แก้วศรีทัศน์ หญิง วัดสนามคลีตะวันออก ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นุชจรี สังข์สุวรรณ หญิง วัดสนามคลีตะวันออก ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุวิมล แก้วเรือง หญิง วัดสนามคลีตะวันออก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพัตรา โต๊ะโต หญิง วัดสนามคลีตะวันออก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว กมลชนก ตุ้มสุข หญิง วัดสนามคลีตะวันออก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ภาณุวัฒน์ ขวัญอ่อน ชาย วัดสนามคลีตะวันออก ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วนิดา นาคอ่อง หญิง บึงราชนก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง มารศรี พรหมวิมานรัตน์ หญิง บึงราชนก ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง รุ่งทิพย์ ภู่เพียร หญิง บึงราชนก ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รัตนาภรณ์ คนตรง หญิง บึงราชนก ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นันทวัน น้อยนาเวศ หญิง บึงราชนก ครู ปฏิบัติการ ปริญญาโท
นางสาว สุนิษา โพธิ์ป้อม หญิง บึงราชนก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ประภาสิริ แก้วทรัพย์ หญิง บึงราชนก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วรรณิศา ตาแก้ว หญิง บึงราชนก ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชนางรักษ์ มั่นนุช หญิง คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อรวรานันท์ ทองพานเหล็ก หญิง คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พรพิมล แช่มช้อย หญิง คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สมทรง ด้วงรอด หญิง คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง มาเรียม นันตะนะ หญิง คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุชาดา สุทัศน์ หญิง คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พิภร วิหครัตน์ หญิง คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ปัทมาพร นกพึ่ง หญิง คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุวารี จันต๊ะคาด หญิง คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ยุทธนา ทับเชียงทอง ชาย คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชลอ คำสุกดี ชาย คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาง สุกัญญา บำรุงพงศ์ หญิง คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จักรพันธ์ ญาณปัญญา ชาย คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธีรพันธ์ พลายสังข์ ชาย บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง รัชณิชา สีแตง หญิง บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ลมัย เรืองสุกใส หญิง บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อรุโณทัย น้อยวงษ์ หญิง บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุพัตรา กิ่งสีวงษ์ หญิง บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุชาติ เมืองพรวน ชาย บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุชาดา หนิมพานิช หญิง บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ขวัญเรือน เลือกหา หญิง บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง บรรจง อินตา หญิง บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง พรรณทิพภา จำเนียรพรม หญิง บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย พิษณุ หนุนเพิ่ม ชาย บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นทีกานต์ แจ้งโถง หญิง บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐพล วรรณสุข ชาย บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธัญญาศิริ ภูมิชัย ชาย บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รุ่งฤดี กองแดง หญิง บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กาญจนา นพรัตน์ หญิง บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เฉลิม บุญยิ้ม ชาย บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาง เพ็ชรี จำปาเป็น หญิง บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว เรวดี สุขขวัญ หญิง บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เบญจมาศ รัตนประภา หญิง วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว น้อย ช่างระเวียง หญิง วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จงลักษณ์ สุทธิ หญิง วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บุบผา อินทนุ หญิง วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ยุพา กลางจันทรา หญิง วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วรรณา เขมดำรง หญิง วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ปรีชา ศรีสมบัติ ชาย วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว อารีย์ ยังเพ็ง หญิง วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พิชัย สุขชัย ชาย บ้านวังพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ณิชานันทน์ คงสัมมา หญิง บ้านวังพรม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ญาดานุช คำสวน หญิง บ้านวังพรม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุทธิลักษณ์ มีแหยม หญิง บ้านวังพรม ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง วรภา บางสาลี หญิง บ้านวังพรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรารัตน์ สิริบุญญาชัย หญิง บ้านวังพรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย จำเนียร อยู่แก้ว ชาย บ้านวังพรม นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง อโนชา สายะพันธ์ หญิง บ้านวังพรม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วัลลภ พนัสขาว ชาย พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ลำจวน ป้อมบุญมี หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อารีย์ อ่อนจงไกร หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วิรัช พานซ้าย ชาย พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นาย วุฒิชัย บำรุงดิลก ชาย พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พรรณี นาคน้อย หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิไลรัตน์ จิตต์ภักดี หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นาง สุภาพร สุริยะลังกา หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ลักขณา สุใจ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กาญจนา จงปลื้มปิติ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุรีรัตน์ ศักดิ์ประเสริฐ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อรุณศิริ ถวิลประวัติ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วันทนีย์ วงษ์สวัสดิ์ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศิรินันท์ ทองศรี หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เย็นฤดี คุ้มสุพรรณ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พันธ์เสงี่ยม ภัทรวิวัฒนพงศ์ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ศุภมาศ การะเกตุ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ธัญลักษณ์ สุขชวนันท์ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นีรนนท์ กันแตง หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เพ็ญแข ฟักคง หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พัชรี สุวรรณ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สวภาว์ คุ้มสุพรรณ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง มะลิรินทร์ กล่อมโยธี หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ทัตนา พุทธรักษ์ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อนงค์ลักษณ์ อินปัญญา หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง มาลี สังเกตุ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กันต์สิริ กิ่งโก้ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กัญญานันท์ ด้วงอินทร์ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุดาพร ทองทา หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จารุวรรณ สายน้อย หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ภูวิศ เหล็กขำ ชาย พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จรรยา บัวทอง หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ประสบชัย อ่อนจงไกร ชาย พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ดาริกา ศรีทุ่งลือ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง วารุณี คงสีไพร หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว จันทร์เพ็ญ ทองหยิบ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศิริลักษณ์ เพ็ชรรัตน์ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง เตือนใจ มากโภคา หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ภัทรวดี พรรณา หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สมจิต ช่อลำดวน หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พนมพร พรหมมา หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว พัชรา แก้วพฤกษ์ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สรัญญา มั่นเมือง หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สันติภาพ ปรากฎวงศ์ ชาย พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วัฑฐิกร แก่นนาค หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกอร รัตนานนท์ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ฐิติมา เสือเถื่อน หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง รุ่งทิวา นิ่มนงค์ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พัทธกานต์ อู่ทองมาก ชาย พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ธนพล คงดารา ชาย พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เพ็ญพรรณ ใจร้าย หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สิทธิชัย เทียนทอง ชาย พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุรีรัตน์ ทองพานเหล็ก หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ชลดา สุกใส หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รุ่งพิรุณ สระทองอ้อย หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วัชรพุทธิ์ เกตุเทศ ชาย พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาวรรณ เจ้าพิพัฒนกุล หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เจนจิรา จิตรอารี หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนิษา คนบาง หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง รักษิณา ปรากฏวงษ์ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พีรวัฒน์ จันทร์หอกลอง ชาย พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิรินภา อยู่เจริญ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐสิณี ไชยศิลป์ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จารุวรรณ จันแก้ว หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เปมิกา อินไชย หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อภิรักษ์ ทองดี ชาย พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กันยารัตน์ รอดเทศ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ชัยวัฒน์ สุขใย ชาย พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
Mr. Kofi Benson ชาย พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัชนี สังคีต หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว นพวรรณ ชิราวัธน์ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัชดาพร ครุธบึงพร้าว หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 บรรณารักษ์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
Mr. ๋Jeffery Amparo ชาย พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประวิตร จันทร์อับ ชาย พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง รัชนี วงษ์อยู่น้อย หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย มานะ จันทร์เหมือน ชาย พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
Miss Ofelia Emperador Javier หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง โสภาพรรณ ศรีลุ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาง กิติยา ปราบจินดา หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุกัญญา นิลศิริ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สรณพงศ์ ใยดี ชาย ราษฎร์อุปถัมภ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สันฐิตา บัวคง หญิง ราษฎร์อุปถัมภ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑาทิพย์ ทับทอง หญิง ราษฎร์อุปถัมภ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง บุญเตือน ทรัพย์มา หญิง ราษฎร์อุปถัมภ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จันทนา เกิดทอง หญิง ราษฎร์อุปถัมภ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อุไร คำสุกดี หญิง ราษฎร์อุปถัมภ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิมล รื่นภาคเพ็ชร หญิง ราษฎร์อุปถัมภ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สมทรง ภุมมา หญิง ราษฎร์อุปถัมภ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย พิมุข สุขขวัญ ชาย ราษฎร์อุปถัมภ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาณี รัตนสุวรรณ หญิง ราษฎร์อุปถัมภ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ศิริวรรณ อ่อนบึงพร้าว หญิง ราษฎร์อุปถัมภ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง มาลี ชัยชนะ หญิง ราษฎร์อุปถัมภ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิชชาพร นนทะโคตร หญิง ราษฎร์อุปถัมภ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เกษม ปานขาว ชาย ราษฎร์อุปถัมภ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วรรชัย เลิกนุช ชาย ราษฎร์อุปถัมภ์ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย สวัสดิ์ ผาสุข ชาย บ้านบึงพร้าว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ปิ่น คำหมู่ ชาย บ้านบึงพร้าว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นนทพร เสวิสิทธิ์ หญิง บ้านบึงพร้าว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว น้ำวุ้น มงคล หญิง บ้านบึงพร้าว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อำพันธุ์ พงษ์พานิช ชาย บ้านบึงพร้าว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วรรษภรณ์ ปานขาว หญิง บ้านบึงพร้าว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วินิตดา ยิ้มยันยง หญิง บ้านบึงพร้าว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุโรจนา ธิรินทอง หญิง บ้านบึงพร้าว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อัจฉราภรณ์ คชาโชติ หญิง บ้านบึงพร้าว ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง วราพร จงนุช หญิง บ้านบึงพร้าว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กษิรา นิจันทร์ดา หญิง บ้านบึงพร้าว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง รุจิเรข ปรีชาวนา หญิง บ้านบึงพร้าว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุกัญญา ฉ่ำไกร หญิง บ้านบึงพร้าว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิมพ์นารา ทองงามขำ หญิง บ้านบึงพร้าว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว โชติรส วิสุมา หญิง บ้านบึงพร้าว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จิตสุภา แจ้งอรุณ หญิง บ้านบึงพร้าว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ติดา คล้ายวงศ์ประยูร ชาย บ้านบึงพร้าว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชิดชนก ชอบสุข หญิง บ้านบึงพร้าว ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง รุ่งสุรีย์ กองเพชร หญิง บ้านบึงพร้าว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อนุพงศ์ คงแสง ชาย บ้านบึงพร้าว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วราวรรณ ปานทอง หญิง บ้านวังดินสอ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วราวรรณ ปานทอง หญิง บ้านวังดินสอ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย มานิจ จันทร์ประตูมอญ ชาย บ้านวังดินสอ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง นิภา กุลจู หญิง บ้านวังดินสอ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว กนกพร มงคล หญิง บ้านวังดินสอ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกพร มงคล หญิง บ้านวังดินสอ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุรัตน์ สุขชาวนา ชาย บ้านวังดินสอ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศุภธิดา เนาว์กระจ่าง หญิง บ้านวังดินสอ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นลพรรณ ขาวทรงธรรม หญิง บ้านวังดินสอ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อนงค์ สุขอุดม หญิง บ้านวังดินสอ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย มนตรี ชัยชราแสง ชาย บ้านวังนกแอ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ศรีนวล วันรักชาติ หญิง บ้านวังนกแอ่น ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วรพงษ์ เรืองกิจวิทยา ชาย บ้านวังนกแอ่น ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว เจนจิรา เย็นขัน หญิง บ้านวังนกแอ่น ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญสืบ แสงสว่าง ชาย บ้านวังนกแอ่น ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว นิศาชล อ่อนศรีดอนทอง หญิง บ้านดินทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เบญจรัตน์ ยาศรี หญิง บ้านดินทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย บุญญฤทธิ์ อุตทา ชาย บ้านดินทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิระ หนูดอนทราย ชาย บ้านดินทอง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วาสนา บุศย์คำ หญิง บ้านดินทอง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศิริชัยวุฒิ เผือกอ่อน ชาย บ้านดินทอง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทิพย์สุคนธ์ สอนง่าย หญิง บ้านดินทอง เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนศักดิ์ ทองสุข ชาย บ้านดินทอง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พิพัฒน์ กุลนิธิศไพศาล ชาย บ้านดินทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐวรรณ ปาลิวนิช หญิง บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง บังเอิญ เทียมทัน หญิง บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุพันทร์ สุขขำ หญิง บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วิเชียร สายพิณ ชาย บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ณัฐพร บริรักษ์ หญิง บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เฉลิมเดช หอมสุวรรรณ์ ชาย บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทัน บุญดี ชาย บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว กชกร ปั้นประเสริฐ หญิง บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ธีรวัต เจนพรมราช ชาย บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จิรายุ มุ่งชนะ ชาย บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วัชระ มาลี ชาย บ้านเนินสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ธิดารัตน์ ขำสาธร หญิง บ้านเนินสะอาด ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง มัลลิกา แสนประสิทธิ์ หญิง บ้านเนินสะอาด ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว รัตนา คำสวัสดิ์ หญิง บ้านเนินสะอาด ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สมพร แปลงวงค์ หญิง บ้านเนินสะอาด ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว มนัสวี อุ่นขจี หญิง บ้านเนินสะอาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง มะลิวัลย์ คำเที่ยง หญิง บ้านเนินสะอาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนพงษ์ มณฑาทิพย์ ชาย บ้านเนินสะอาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธิดารัตน์ รุ่งทอง หญิง บ้านเนินสะอาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิราภรณ์ โสดา หญิง บ้านเนินสะอาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภาวินันท์ จันทะวงษ์ หญิง บ้านเนินสะอาด เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว ศิริวรรณ ขุนชาวนา หญิง บ้านเนินสะอาด ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ปนัดดา ทับทิมทอง หญิง วัดท่าหมื่นราม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง รุ่งแสง ชาวนา หญิง วัดท่าหมื่นราม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บัวพันธ์ น้อยเขียว หญิง วัดท่าหมื่นราม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิลาวัณย์ มหามาตย์ หญิง วัดท่าหมื่นราม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จรัมพร วงศ์ทรัพย์อิน หญิง วัดท่าหมื่นราม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สายรุ้ง ยศยื่งยง หญิง วัดท่าหมื่นราม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ดาวลอย ครุฑอินทร์ หญิง วัดท่าหมื่นราม ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย กิตติชัย คล้ายพร้อม ชาย วัดท่าหมื่นราม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทศพล บุระพวง ชาย วัดท่าหมื่นราม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปัทมาวดี ประทุมศรี หญิง วัดท่าหมื่นราม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรพรรณ ศักดิ์สิทธิ์ หญิง วัดท่าหมื่นราม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัฐทยา แสนบุญมา หญิง วัดท่าหมื่นราม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรุณลักษณ์ โตศรีทรัพย์ หญิง วัดท่าหมื่นราม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุวรรณา จิตรแจ้ง หญิง วัดท่าหมื่นราม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ญารัชนี หอมหวล หญิง วัดท่าหมื่นราม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศันสนีย์ เพ็ชร์นิล หญิง วัดท่าหมื่นราม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธีระศักดิ์ ปรางใกล้ถิ่น ชาย วัดท่าหมื่นราม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว บุญล้ำ จันทะคูณ หญิง วัดท่าหมื่นราม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จิตภัทร์ เพ็ชรกล้า ชาย วัดท่าหมื่นราม อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ทิพย์วรรณ จันทะคูณ หญิง วัดท่าหมื่นราม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิพนธ์ พูลนุช ชาย บ้านหินประกาย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ธารารัตน์ สังสุด หญิง บ้านหินประกาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง รัตนา ศรีบัวจับ หญิง บ้านหินประกาย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศิริรักษ์ ฉิมเลิศ หญิง บ้านหินประกาย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ประทิน ปิ่นสกุล หญิง บ้านหินประกาย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุทัศน์ เทียมกีรกุล ชาย บ้านหินประกาย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย มนัส กองรส ชาย บ้านหินประกาย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ทักษอร มั่นสากเหล็ก หญิง บ้านหินประกาย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง มัลลิกา เพชรรัตน์ หญิง บ้านหินประกาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กฤษณี ธานินทร์วิวัฒน์ หญิง บ้านหินประกาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นันทิณี เวียงจันทร์ หญิง บ้านหินประกาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง สุวภัทร วงศ์ไทย หญิง บ้านหินประกาย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ปิยะธิดา สารเจริญ หญิง บ้านหินประกาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว วนิดา กันหาวรรณะ หญิง บ้านหินประกาย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัณฑมาศ อินทอง หญิง บ้านหินประกาย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธรรมรัตน์ ขำเขียว ชาย บ้านหินประกาย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมภพ วงค์ไทย ชาย บ้านหินประกาย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ผจงเกียรติ จีนสลุต ชาย บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง เพียงเพ็ญ กันมา หญิง บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ไพลิน ชูกลิ่น หญิง บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ประภาศิริ แก้วใส หญิง บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พิกุล เกษาพร หญิง บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วาสนา ทุมเพชร หญิง บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ชนิดาภา สอนง่าย หญิง บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย นัฐพล เฟื่องเพียร ชาย บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุลีพร ปิ่นแก้ว หญิง บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิราภรณ์ ดีธงทอง หญิง บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนัญชัย เวชชเศรษฐนนท์ ชาย บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว เบญจวรรณ บรรพต หญิง บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดารณี ดีมี หญิง บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ ร.ต. นิพนธ์ ลาคำ ชาย บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ณัฎฐ์ธนันท์ รอบจังหวัด หญิง บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิลาสินี สุขวัฒน์ หญิง บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ปรียาวดี บัวแก้ว หญิง บ้านแก่งจูงนาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ประทีป บุญสนอง หญิง บ้านแก่งจูงนาง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นุจรี สุภีสุทธิ์ หญิง บ้านแก่งจูงนาง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ณัฐรดาพร เสมาทอง หญิง บ้านแก่งจูงนาง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย บุญเสริม บัวคง ชาย บ้านแก่งจูงนาง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย นเรศ ปิ่นทับทิม ชาย บ้านแก่งจูงนาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธันยพร สินมา หญิง บ้านแก่งจูงนาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว รุ่งทิวา อ้อยเชิง หญิง บ้านแก่งจูงนาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุทธิดา นามไพร หญิง บ้านแก่งจูงนาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชรี ศรีสุวรรณ หญิง บ้านแก่งจูงนาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย รุ่งอนันต์ สีนวน ชาย บ้านแก่งจูงนาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธราเทพ บุตรอินทร์ ชาย บ้านแก่งจูงนาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ประภัสสร อินทะรังษี หญิง บ้านแก่งจูงนาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทัชสุเมย์ ราชเพียแก้ว หญิง บ้านแก่งจูงนาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิมลดา สะพานทอง หญิง บ้านแก่งจูงนาง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สินีนารถ อากาศสุภา หญิง บ้านแก่งจูงนาง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชูเกียรติ ภู่ใหญ่ ชาย ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ศลิษา เลิศล้ำ หญิง ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
ส.อ. คุณากร อินตา ชาย ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิภาดา โฉมคำ หญิง ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว จีรนันท์ อินรา หญิง ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัญญา อ่อนผา หญิง ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐวุฒิ จันทร์ต๊ะ ชาย ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สราวุฒิ คงนุ่น ชาย ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทิพวรรณ์ เมิบขุนทด หญิง ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว สุธิดา สุขชาวนา หญิง ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรรณภา พุดลา หญิง ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศุภมาต สระสมทรัพย์ หญิง ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นันชริกา สุนสาย หญิง ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธาริณี แก่นโงน หญิง ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เยาวมาลย์ วรรณไทย หญิง ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อรัญญา แช่มขำ หญิง ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว กชณิชา พุธฉิม หญิง ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิมญาดา จันทร หญิง ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว โยทกา แป้นเมือง หญิง ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ประไพพัชร์ ดีอ่ำ หญิง บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อรุณี บำรุงดิลก หญิง บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ยอดชาย ณรงค์พิทักษ์ ชาย บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศิริพร เกตุศรีบุรินท์ หญิง บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศิริพร ขำสุทัศน์ หญิง บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วลีภรณ์ อาสนาชัย หญิง บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ปรเมศวร์ เลี่ยมขาว ชาย บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วิภารัตน์ เนตรแก้ว หญิง บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว มัทนียา กันมา หญิง บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชิโนรส จันทร์บุญนาค ชาย บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิโรจน์ อ้นหนู ชาย บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พัชรพงษ์ เพชรโก ชาย บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิรินภา นาคแก้ว หญิง บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัททิรา วังกาวรรณ์ หญิง บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑารัตน์ สมวรรณ หญิง บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เพ็ญพิชชา คำพันธ์ หญิง บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เดชา อินทเสน ชาย บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ดาวเรือง ปานเมือง หญิง บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จรรญา ทองคำ หญิง บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ฤทธิเกียรติ ถาโคตร ชาย บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ศิวพงษ์ โพธิ์ศรีทอง ชาย บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อรอุมา สิงห์คำ หญิง บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุชาดา สิมุฒิ หญิง บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกวรรณ ไตรภพ หญิง บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สายฝน แสงอิน หญิง บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วจีพร แก้วนุช หญิง บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง ปริญดา อ่อนด้วง หญิง บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ภัทรพงษ์ เขตบรรพต ชาย บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นันทิดา สุธารุ่ง หญิง บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธัญญาลักษณ์ แหยมพลับ หญิง บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พิพัฒน์ งานยางหวาย ชาย บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฐาปนีย์ พิศนอก หญิง บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เอกพงษ์ ปัญญาโชติ ชาย บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เรขา ข่ายเงิน หญิง บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จันทรา สังข์ทอง หญิง บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อิสรีย์ จักร์เครือ หญิง บ้านตอเรือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว วลัยกรณ์ แพร่กิจธรรมชัย หญิง บ้านตอเรือ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ศุภัสษร ผิวดี หญิง บ้านตอเรือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วราห์ ธมิกานนท์ ชาย บ้านตอเรือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธนิตดา ส่งนุ่น หญิง บ้านตอเรือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิชชญ์กาญจน์ พุภูเขียว หญิง บ้านตอเรือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิวัตร์ ป้อมบ้านมุง ชาย บ้านตอเรือ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย วิทวัส ทองคำ ชาย บ้านตอเรือ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดรุณ มินาคูณ หญิง บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จารุวรรณ เกษสุวรรณ หญิง บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว กานดา แจ้งสว่าง หญิง บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุเมธ แสงรัตน์ ชาย บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุทัศน์ หลำพริ้ง ชาย บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว กชมล วันทอง หญิง บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บรรพต ใจกล้า ชาย วัดพันชาลี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง กาญจนาพรรณ ใจกล้า หญิง วัดพันชาลี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พิมพ์ประไพ แสงทอง หญิง วัดพันชาลี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว พรณภัทร กองช้าง หญิง วัดพันชาลี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สาวิตรี กรีพิมาย หญิง วัดพันชาลี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรวรรณ กลอยเดช หญิง วัดพันชาลี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ขจรศักดิ์ เขียวแก้ว ชาย วัดพันชาลี อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐพล แก้วแดง ชาย วัดพันชาลี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ไกรทศ ชลประทิน ชาย วัดพันชาลี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ดวงหทัย รุ่งเรือง หญิง บ้านเนินไม้แดง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นุชจรี สละริม หญิง บ้านเนินไม้แดง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สุภาวัฒน์ แสงคำมี ชาย บ้านเนินไม้แดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว พิชญาภา สารมะโน หญิง บ้านเนินไม้แดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัชชนก อยู่แย้ม หญิง บ้านเนินไม้แดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชนิดา ชาบาง หญิง บ้านเนินไม้แดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว น้ำผึ้ง พุฒหอม หญิง บ้านเนินไม้แดง ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธนาภา น้อยพันธ์ หญิง บ้านเนินไม้แดง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ชฑรัช วงษ์ยอด หญิง บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย อดิศักดิ์ เสาร์คำ ชาย บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขวัญฤทัย ปาสา หญิง บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ลักขณา จิตเรือ หญิง บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฬาวรรณ สุขสถิตย์ หญิง บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทรงวุฒิ เจริญลาภ ชาย บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เสาวนีย์ เกษเทศ หญิง บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุวิตรา ศรีจันทร์ หญิง บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สีตลา รัศมี หญิง บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง พรรณี พงษ์สวัสดิ์ หญิง บ้านวังไม้ตอก ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง เอราวรรณ หมื่นประศักดิ์ หญิง บ้านวังไม้ตอก ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ธมนวรรณ คำจริง หญิง บ้านวังไม้ตอก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญเจิด รอดอินทร์ ชาย บ้านวังไม้ตอก ช่างปูนชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว พรพิมล พัดหล้า หญิง บ้านวังไม้ตอก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นภา ทศพร หญิง บ้านวังไม้ตอก ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว นัทชา ยาทา หญิง บ้านวังไม้ตอก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ยอดขวัญ พงษ์ภมร หญิง บ้านวังไม้ตอก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุรชัย ที่พึ่ง ชาย บ้านหนองงา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง จารุวรรณ ทานนท์ หญิง บ้านหนองงา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง กรกนก พิมพาแต่ง หญิง บ้านหนองงา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง วาสนา กรมเวช หญิง บ้านหนองงา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง นิภารัตน์ แก้วสุวรรณ หญิง บ้านหนองงา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สมคิด เพชรกระจ่าง หญิง บ้านหนองงา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ณัฐธญา ทองสองแก้ว หญิง บ้านหนองงา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เอนก กลัดเนินกุ่ม ชาย บ้านหนองงา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย อารีย์ ลิ้มตระกูล ชาย สามัคคีธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สว่าง อ้นชาวนา ชาย สามัคคีธรรม ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง โชติรส คลองข่อย หญิง สามัคคีธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อังคณา วงค์หล้า หญิง สามัคคีธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ปรางค์ทิพย์ ปัญจะศรี หญิง สามัคคีธรรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑรารัตน์ สกุลปทุมทอง หญิง สามัคคีธรรม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นรินทร์ บุญมาวงค์ ชาย สามัคคีธรรม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อนุวัฒน์ ทองหมื่นศรี ชาย สามัคคีธรรม นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย สุรชัย สุรินทร์วงค์ ชาย สามัคคีธรรม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สาธิต ทองศรี ชาย วัดสุพรรณพนมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว อัญญาณี สีหาราช หญิง วัดสุพรรณพนมทอง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว วิมลศิริ คงทัน หญิง วัดสุพรรณพนมทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ยุพาภรณ์ ปรางทอง หญิง วัดสุพรรณพนมทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นงนุช พลธรรม หญิง วัดสุพรรณพนมทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จุรีรัตน์ มีเพชร หญิง วัดสุพรรณพนมทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย พุฑฒิพงษ์ เพชรรัตน์ ชาย วัดสุพรรณพนมทอง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง จุฬาลักษณ์ พิทักษ์โสภณ หญิง วัดสุพรรณพนมทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ณัชชา อภัยภักดิ์ หญิง วัดสุพรรณพนมทอง ครูผู้ช่วย ปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
นางสาว สุจิตรา อิ่มกระจ่าง หญิง วัดสุพรรณพนมทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว โชติกา ศรีสอน หญิง วัดสุพรรณพนมทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนรินทร์ โอชะ ชาย วัดสุพรรณพนมทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ทิพาชา นวลหลง หญิง วัดสุพรรณพนมทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย กิตติ อุทก ชาย วัดสุพรรณพนมทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กรกฎ ว่องนุกูลสวัสดิ์ ชาย วัดสุพรรณพนมทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประวิญ ชามนตรี ชาย วัดสุพรรณพนมทอง พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว ภัชธนัญ จันทะคุณ หญิง วัดสุพรรณพนมทอง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ร.ต.หญิง พิชชาภรณ์ เกิดผล หญิง วัดสุพรรณพนมทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จีระ เฉลิมสถาน ชาย ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ปองวรี ปิ่นเกตุ หญิง ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ศุลีพร น้อยท่าทอง หญิง ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วารินทร์ จันทวงษ์ หญิง ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เกวรินทร์ เงินลาง หญิง ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สิรวิชญ์ แก้วหายเคราะห์ ชาย ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัคจนิกรณ์ บางปา หญิง ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง นวนัจน์ บุญชู หญิง ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ธนกร สินคุ่ย ชาย ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ธนพร สินคุ่ย หญิง ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ศศิพร จันทร์หอม หญิง ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จีระนุช ศรีชัย หญิง ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พัดดาว พิทักษ์โสภณ หญิง ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว พรพะเยาว์ คงอยู่ หญิง ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง มะลิวัลย์ อินคุ้ม หญิง ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว อังคณา แก้วสีไสย์ หญิง ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วัชระพงษ์ ฟักทองอ่อน ชาย ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง พนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ยอดธง ศรีสวัสดิ์ ชาย บ้านสะเดา ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว กนกวรรณ ตันพรประเสริฐ หญิง บ้านสะเดา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริญา ติ่วสร้อย หญิง บ้านสะเดา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมจิตร นาคผู้ ชาย บ้านสะเดา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พิมลพรรณ โรงคำ หญิง บ้านสะเดา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ไพรพนา เตียวตระกูล หญิง บ้านสะเดา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศิวลัย สาริการินทร์ หญิง บ้านสะเดา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กฤติมา พุ่มโพธิ์ทอง หญิง บ้านสะเดา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง จันทิมา เพ็ชร์ดอนทอง หญิง บ้านสะเดา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ชิดชไม ลมลอย หญิง บ้านสะเดา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว พัชราภรรณ์ อินทะรังษี หญิง บ้านสะเดา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จตุพล ทวีศักดิ์สิงห์ ชาย บ้านสะเดา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัญญา เฉยบัว หญิง บ้านสะเดา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภัทรพร วรศรีหิรัญ ชาย บ้านหนองพระ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สำเนียง ยอดสุวรรณ์ ชาย บ้านหนองพระ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อัญชลี เทศแก้ว หญิง บ้านหนองพระ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นิศารัตน์ ชมเทศ หญิง บ้านหนองพระ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย แมน ไกรสอน ชาย บ้านหนองพระ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุธีร์ อินมั่น ชาย บ้านหนองพระ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สงกรานต์ สิงห์กลิ่น หญิง บ้านหนองพระ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภารักษ์ จิณะกับ หญิง บ้านหนองพระ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ภิญโญ สุขขำ ชาย บ้านเจริญผล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จุฬาลักษณ์ ศรีทรัพย์ หญิง บ้านเจริญผล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว หนึ่งนุช จิตครบุรี หญิง บ้านเจริญผล ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ธวัลพร กำจรจรุงวิทย์ หญิง บ้านเจริญผล ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อารีรัตน์ อินวิเชียร หญิง บ้านเจริญผล ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ธนัชพร เรืองนภาเพ็ญ หญิง บ้านเจริญผล ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ศิริกัญญา เอี่ยมกาย หญิง บ้านเจริญผล ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย กิตติคุณ จงวรรธนะศิลป์ ชาย บ้านเจริญผล ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สุราษฏร์ ใจขัน ชาย บ้านเจริญผล ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว พิมพ์พัน คุชช่วง หญิง บ้านเจริญผล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว นริศรา พนาเวทสุนทร หญิง บ้านเจริญผล ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ศรินธร สุขโชติ หญิง บ้านเจริญผล ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ลดาภรณ์ จันทะยาง หญิง บ้านเจริญผล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จารุวรรณ์ อุปถัมภานันท์ หญิง บ้านเจริญผล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อานนท์ ชุช่วย ชาย บ้านเจริญผล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภุมรินทร์ ซ้อนพิมพ์ หญิง บ้านเจริญผล ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จักรกฤษ มาโต ชาย บ้านเจริญผล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชมนิภาณัฏฐ์ ศรีสง่า หญิง บ้านเจริญผล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภัสสรา สร้อยมุข หญิง บ้านเจริญผล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จำนงค์ พงษ์ประยูร ชาย บ้านเจริญผล นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว อริสรา ไชยสง หญิง บ้านป่ามะกรูด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อภิสิทธิ์ กันมา ชาย บ้านน้ำพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง มะลิวัลย์ โกบุตร หญิง บ้านน้ำพรม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อภินันท์ ทองรัตน์ ชาย บ้านน้ำพรม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กฤษณี ศรีวิชา หญิง บ้านน้ำพรม ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุชาดา โตอดิเทพ หญิง บ้านน้ำพรม ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ดวงใจ แก้วคำปา หญิง บ้านน้ำพรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อโณทัย ย่อยสูงเนิน หญิง บ้านน้ำพรม ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว นงลักษณ์ สายบัว หญิง บ้านน้ำพรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เกศสินี ศรีอิ่นแก้ว หญิง บ้านน้ำพรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัญชิษฐา จอมกาศ หญิง บ้านน้ำพรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นาตยา สุขกล้า หญิง บ้านน้ำพรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัญญา โมลา หญิง บ้านน้ำพรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พรเทพ วงศ์ประดิพัทธ์ ชาย บ้านน้ำพรม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สันติ สุวรรณประเภา ชาย บ้านน้ำพรม ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปิยพร ตรีโพธิ์ หญิง บ้านน้ำพรม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกกาญจน์ อุปราช หญิง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จันทร์จิรา สนศิริ หญิง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ชนิษ์ฎากานต์ จิตต์เจริญ หญิง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว วันนพร ภักดีหลวง หญิง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประกรรณ ทองรักษ์ ชาย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กษิดิศ ล้นเหลือ ชาย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัตตปาณี บูรณะ หญิง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อนุวัฒน์ ทัศบุตร ชาย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฏฐ์ชนัญชา สุวพัชรภรณ์ หญิง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วุฒิภัทร คำแก้ว ชาย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรชณัฐมณฑน์ รัฐมนตรี หญิง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุวรรณี คล้ายทับทิม หญิง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชวพล เลือดทหาร ชาย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
ว่าที่ร.ต.หญิง ขรินทร์ทิพย์ ธนูขันธ์ หญิง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มณีรัตน์ ดีห้อย หญิง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย มรกต ศรีสมยศ ชาย บ้านโป่งปะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จันทรัตน์ สารีคำ หญิง บ้านโป่งปะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว วีนัส อยู่แย้ม หญิง บ้านโป่งปะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริลักษณ์ ปวงขจร หญิง บ้านโป่งปะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภิธาดา วอนกล่ำ หญิง บ้านโป่งปะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุพรรณี กาละพวก หญิง บ้านโป่งปะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุธีมนต์ ชัยชนะ หญิง บ้านโป่งปะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รติรัตน์ บัวผึ้ง หญิง บ้านโป่งปะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อุมาพร วังคีรี หญิง บ้านโป่งปะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รติรัตน์ บัวผึ้ง หญิง บ้านโป่งปะ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิลัยพรรณ แต้มทองทา หญิง บ้านโป่งปะ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัชฎากร กรอนพรม หญิง บ้านโป่งปะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ฆิณวุธ สิทธิยศ ชาย บ้านเขาน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง รัชนี เอี่ยมสอาด หญิง บ้านเขาน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว มานิตา ฤทธิ์เดช หญิง บ้านเขาน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พิมพ์ชนา ลำลอง หญิง บ้านเขาน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย บุญสม เหล็กดี ชาย บ้านเขาน้อย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง วิภา อ่ำบางกระทุ่ม หญิง บ้านเขาน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อรรณพ มาเมือง ชาย บ้านเขาน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กัลยา มาเมือง หญิง บ้านเขาน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สำรวย ยังนา ชาย บ้านเขาน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กิตติยา แย้มศิริ หญิง บ้านเขาน้อย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สกล อุไรรัตน์ ชาย บ้านเขาน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วสันต์ ผสม ชาย บ้านเขาน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พินิจ เจ๊กอิน ชาย บ้านเขาน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วันเพ็ญ รอดภัย หญิง บ้านเขาน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว นิศารัตน์ บุญยืน หญิง บ้านเขาน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกวรรณ จันมีเทศ หญิง บ้านเขาน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปวริศร เตมียสูต ชาย บ้านเขาน้อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว แสงเดือน แดงด้วง หญิง บ้านเขาน้อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว วราลี สมัครกสิกรรณ์ หญิง บ้านเขาน้อย เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนากร วัฒนพรเดชา ชาย บ้านท่าข้าม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ธนากร วัฒนพรเดชา ชาย บ้านท่าข้าม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พรภิรมย์ มีศิลารัตน์ หญิง บ้านท่าข้าม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อุษาวดี เอื้อเฟื้อ หญิง บ้านท่าข้าม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เขมรัฐ ปั่นวงษ์ก๋อ ชาย บ้านท่าข้าม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กชพร วัฒนพรเดชา หญิง บ้านท่าข้าม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อทิตยา ราชดี หญิง บ้านท่าข้าม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริลักษณ์ สิสี หญิง บ้านท่าข้าม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วิจิตรา มาลาทิพย์ หญิง บ้านท่าข้าม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นลัทพร โพธิ์หล้า หญิง บ้านท่าข้าม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑามาศ อุ่นเรือน หญิง บ้านท่าข้าม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อรรถพงษ์ จันทะเดช ชาย บ้านท่าข้าม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิษณุ บุญมาก ชาย บ้านท่าข้าม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จันทร์จิรา อุดม หญิง บ้านท่าข้าม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชรินรัตน์ สุขมามอญ หญิง บ้านท่าข้าม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปริชญา โภชชงค์ หญิง บ้านท่าข้าม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศรีไพริณฐ์ จินตพันธ์เกษม หญิง บ้านท่าข้าม ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัญญา มีรอด หญิง บ้านท่าข้าม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พิติรัตน์ จำรูญ ชาย บ้านท่าข้าม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง มิ่งขวัญ อยู่หลาย หญิง บ้านปากยาง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นาฏยา สิงห์สู่ถ้ำ หญิง บ้านปากยาง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุทธิรัตน์ มาลี หญิง บ้านปากยาง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย พิชัย งามทวี ชาย บ้านปากยาง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว วรรัติ อุปจันทร์ หญิง บ้านปากยาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว พิมพ์รัตน์ จักรบุตร หญิง บ้านปากยาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศิรินภา โยธา หญิง บ้านปากยาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จำรูญ แซ่หยาง ชาย บ้านปากยาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศตวรรษ หาญต๊ะ ชาย บ้านปากยาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นำพลชัย เขม็ด ชาย บ้านปากยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภิรัฐพงค์ จอมสิริ ชาย บ้านปากยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว โชติกา ใจแก้วมา หญิง บ้านปากยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สันติ วันทองสุข ชาย บ้านปากยาง ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว เสริมศิริ ม่วงบึงพร้าว หญิง บ้านปากยาง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จง แซ่หลอ ชาย บ้านปากยาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วัลภา เพียลำแขก หญิง บ้านปากยาง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาวรรณ ผิวชอุ่ม หญิง บ้านปากยาง เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
สิบเอก อนุสรณ์ ประสารภักดิ์ ชาย บ้านปากยาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว เบญจวรรณ ลิขิตรัตน์เจริญ หญิง บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นธี ฉิมฉวี ชาย บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
ว่าที่ ร.ต.หญิง ชลดา บัวสี หญิง บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ภัทรา คงทิม หญิง บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นาย ชัยวัฒน์ รัตติรังสรรค์ ชาย บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นุชริน สิทธิยศ หญิง บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วิทูลย์ เชื้อจีน ชาย บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อนัญญา จันทะคุณ หญิง บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง วัชรินทร์ ใจเศษ หญิง บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว กาญจนา ศิวิลัย หญิง บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย วรัญญู จันทร์หนู ชาย บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พิษณุ ไทยสวน ชาย บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธัญกมล น้อยมีชัย หญิง บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัชติมา ใจมา หญิง บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัลยรัตน์ ชื่นวงศ์ หญิง บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ ร.ต. วรเศรษฐ์ เหล็กเพ็ชร์ ชาย บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธนิษฐา ชัยวงษ์ หญิง บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สังข์ ทองเลี่ยน ชาย บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง ลำจวน รอดฤทธิ์ หญิง บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย จักรกฤษ กราบกราน ชาย บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย อรรถพล กล้าวิกรณ์ ชาย บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทิพย์สุดา ชามนตรี หญิง บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ประณิตา กล้าวิกรณ์ หญิง บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อภิชาติ เอี่ยมตาล ชาย บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง วิรัตน์ เลิศแตง หญิง ห้วยพลู ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ระเบียบ โฉมแดง หญิง ห้วยพลู ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง สุรีรัตน์ สวัสดิเทพ หญิง ห้วยพลู ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อัญชลี ธานี หญิง ห้วยพลู ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิรดา ศิริวัฒน์ หญิง ห้วยพลู ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิลาสินี มีชาญ หญิง ห้วยพลู ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นัฐพล มีตาล ชาย ห้วยพลู ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ยุทธนา เตชรังศรี ชาย ห้วยพลู ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชณันท์สิตา สิงห์สถิตย์ หญิง ห้วยพลู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นภัสวรรณ อบสิน หญิง ห้วยพลู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐกานต์ วิรัญดร หญิง ห้วยพลู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชนิสรา แสงโสด หญิง ห้วยพลู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภัคชญา แก้วเบี้ย หญิง ห้วยพลู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พวงผกา จงธรรม์ หญิง ห้วยพลู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิศ สายสุรินทร์ หญิง ห้วยพลู ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ประไพ พงษ์พานิช หญิง ห้วยพลู ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อรัญญา พลหาญ หญิง ห้วยพลู ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ปัญธิตา นิลสนธิ หญิง ห้วยพลู ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สิริกาญจน์ กองเกิด หญิง ห้วยพลู ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภัทรพงษ์ สุขเกิด ชาย บ้านแก่งกุลาสามัคคี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาเอก
นาง อภิสรา บทกระโทก หญิง บ้านแก่งกุลาสามัคคี ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง เพชรวศรี กันดี หญิง บ้านแก่งกุลาสามัคคี ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
ว่าที่ ร.ต.หญิง สุภาพร ผิวดี หญิง บ้านแก่งกุลาสามัคคี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จิราภรณ์ นาคกระแสร์ หญิง บ้านแก่งกุลาสามัคคี ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว เกวลี ยิ้มประเสริฐ หญิง บ้านแก่งกุลาสามัคคี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ณัฐพล เกิดแป้น ชาย บ้านแก่งกุลาสามัคคี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สุธีรา จันทร์เกตุ หญิง บ้านแก่งกุลาสามัคคี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว แคททริยา ใจดี หญิง บ้านแก่งกุลาสามัคคี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว อัมพิกา อินวัง หญิง บ้านแก่งกุลาสามัคคี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ ร.ต.หญิง อัญชลี จันประตูมอญ หญิง บ้านใหม่ชัยเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ปาริฉัตร แก้วบุญมา หญิง บ้านใหม่ชัยเจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณรงค์ แสนจันทร์ ชาย บ้านใหม่ชัยเจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นวิยา ยังหุ่น หญิง บ้านใหม่ชัยเจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นพนนต์ ณ ลำปาง ชาย บ้านใหม่ชัยเจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ปณิสา สถาพร หญิง บ้านใหม่ชัยเจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย กฤษฎา อุดทา ชาย บ้านใหม่ชัยเจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัมพิรา จันทร์ศรีวงค์ หญิง บ้านใหม่ชัยเจริญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กมลณัท ตรีสูนย์ หญิง บ้านใหม่ชัยเจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขนิษฐา บ่อคำ หญิง บ้านใหม่ชัยเจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐนันท์ น่วมด้วง หญิง บ้านใหม่ชัยเจริญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วรวุฒิ แสนนิทรา ชาย บ้านใหม่ชัยเจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วัชราภรณ์ วงษาบุตร หญิง บ้านใหม่ชัยเจริญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฐิติภัสร์ สิริบัวยิ้ม หญิง บ้านใหม่ชัยเจริญ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เฉลิมพล พรมวังขวา ชาย บ้านใหม่ชัยเจริญ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรางคณา ทรัพย์สิน หญิง บ้านใหม่ชัยเจริญ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศุภกานต์ พงษ์ธนภูมิ หญิง บ้านซำหวาย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อัมพร บุญทอง หญิง บ้านซำหวาย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมบูรณ์ บุญทอง ชาย บ้านซำหวาย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วาสนา บุญประเสริฐ หญิง บ้านซำหวาย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว อารีย์ ศรีสุกอง หญิง บ้านซำหวาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศุภกานต์ พงษ์ธนภูมิ หญิง บ้านซำหวาย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อุบลรัตน์ สีตนไชย หญิง บ้านซำหวาย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิมพ์มาดา วงศ์ศิริธนดล หญิง บ้านซำหวาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัชฎาภรณ์ รัตนะ หญิง บ้านซำหวาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กนกวรรณ สุขเอม หญิง บ้านซำหวาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภูมินทร์ ผุยน้อย ชาย บ้านซำหวาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย อนุชา นิดตา ชาย บ้านซำหวาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จริยา คำเที่ยง หญิง บ้านซำหวาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นวลพรรณ ไทยสวน หญิง บ้านซำหวาย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว อัจฉราวรรณ วิไลสมสกุล หญิง บ้านซำหวาย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อุบลรัตน์ ศรีตนไชย หญิง บ้านซำหวาย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พุฒธชาติ ด้วงพรม หญิง บ้านซำหวาย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุมาลี เจริญภาพ หญิง บ้านซำหวาย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วิรัตน์ ภักดีเขียว หญิง บ้านซำหวาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พงศธร ราชเพียแก้ว ชาย บ้านซำหวาย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สาลี่ ศรีชู หญิง บ้านนาพราน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ศศิธร ศรีดี หญิง บ้านนาพราน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วาสนา ขันโสม หญิง บ้านนาพราน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กาญจนา อยู่ม่วง หญิง บ้านนาพราน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ฉลองขวัญ หวังภู่ หญิง บ้านนาพราน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว พิมพ์พิพัชร ทิมเครือจีน หญิง บ้านนาพราน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว หนึ่งเสมอ เสนารักษ์ หญิง บ้านนาพราน ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย เอกอำนาจ ศรีโพธิ์ ชาย บ้านนาพราน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จารุณี นิลศิริ หญิง บ้านนาพราน ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว อาริสา ศรีดี หญิง บ้านนาพราน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย อิสรภาพ กันมา ชาย บ้านนาพราน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นภาภรณ์ บุญชื่น หญิง บ้านนาพราน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชญานิษฐ์ สุขโฉม หญิง บ้านนาพราน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิภารัตน์ สารมะโน หญิง บ้านนาพราน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย อดิเรก น้อยพานิช ชาย บ้านใหม่พนมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย เอกพงษ์ เปี้ยทา ชาย บ้านใหม่พนมทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณพร สมท่า หญิง บ้านใหม่พนมทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เขมวันต์ ปวงสง่า หญิง บ้านใหม่พนมทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ตันจะ คล้อยชาวนา ชาย บ้านใหม่พนมทอง ช่างปูนชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย อวิรุทธ์ อินแตง ชาย บ้านใหม่พนมทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย มนตรี ถิรชญานันท์ ชาย บ้านป่าขนุน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วิศิษฏ์พงศ์ พวงคำ ชาย บ้านป่าขนุน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธนวรรณ ไทยทอง หญิง บ้านป่าขนุน ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ศศิธร ธูปพุดซา หญิง บ้านป่าขนุน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ชณัฐศิกานต์ สีสุกไฮ้ หญิง บ้านป่าขนุน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ศรัณยา ไกรรส หญิง บ้านป่าขนุน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จตุพร มั่นสัมฤทธิ์ หญิง บ้านป่าขนุน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จารีญา จูชาวนา หญิง บ้านป่าขนุน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมชาย โตใหญ่ ชาย บ้านน้ำริน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อัจฉราภรณ์ วิไลสมสกุล หญิง บ้านน้ำริน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สมศรี ชูรา หญิง บ้านน้ำริน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ธีรวัฒน์ สุขเอม ชาย บ้านน้ำริน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ปิยาภรณ์ ศรีสวัสดิ์ หญิง บ้านน้ำริน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เดชณรงค์ มั่นคง ชาย บ้านน้ำริน ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย อภิชาติ เอี่ยมสงคราม ชาย บ้านน้ำริน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนันทา ส่งนุ่น หญิง บ้านน้ำริน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรีรัตน์ วารีทิพย์ หญิง บ้านน้ำริน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เฉลิมฤทธิ์ ศรีสุรินทร์ ชาย บ้านน้ำริน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สินาภรณ์ บุญเลิศฤทธิ์ หญิง บ้านน้ำริน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัญญากานต์ ดีตุ หญิง บ้านน้ำริน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กรรณาภรณ์ เครื่องคำ หญิง บ้านน้ำริน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปทุมมา อยู่สอน หญิง บ้านน้ำริน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เสาวลักษณ์ ทุมแก้ว หญิง บ้านน้ำริน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ฐาปกรณ์ ชูรา ชาย บ้านน้ำริน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัชนีกร ติ๊ตาวงศ์ หญิง บ้านน้ำริน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ษณอนงค์ ชูรา หญิง บ้านหนองปรือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จันทนา ศิริธร หญิง บ้านหนองปรือ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุวรรณา แซกรัมย์ หญิง บ้านหนองปรือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย นาวิน ฉิมพาลี ชาย บ้านหนองปรือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัจฉรา ท่อนสาย หญิง บ้านหนองปรือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิตรวดี คำเด่นเหล็ก หญิง บ้านหนองปรือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กานต์สิรี สิทธิ หญิง บ้านหนองปรือ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐกร บุญธรรม ชาย บ้านหนองปรือ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมภพ กองทอง ชาย บ้านหนองปรือ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย เกษม แก้วเนตร ชาย บ้านหนองปรือ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัญญา บุญเทพ หญิง บ้านกลาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปริมประภา วรรณลึก หญิง บ้านกลาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนาวุฒิ พรหมรักษา ชาย บ้านกลาง พนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว ชนากานต์ แก้ววังอ้อ หญิง บ้านกลาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จริยา คุ้มมา หญิง บ้านกลาง ผู้ช่วยครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปาริชาต สิงห์เนตร หญิง บ้านกลาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปวีณา ศรีเนตร หญิง บ้านน้ำยาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง กัญญารัตน์ เพชรรัตน์ หญิง บ้านน้ำยาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มาลิน เฟื่องมณี หญิง บ้านน้ำยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อำนาจ สิงห์ภา ชาย บ้านน้ำยาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุดารัตน์ ทาคำป้อง หญิง บ้านน้ำยาง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศุภณัฐ จันประตูมอญ ชาย ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย มนสิช คงประเสริฐ ชาย ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง อัจฉรา สังขะเมฆะ หญิง ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย พลาดิศัย ไวทยกุล ชาย ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อรรถชัย นันตะวงษ์ ชาย ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ไฝ่ฝัน จันทร์น้อย หญิง ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย เกื้อกูล หนูภา ชาย ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว กันทิมา เปี้ยทอง หญิง ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ตันหยง นาคจรูญ หญิง ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฐิตาภา สายวงค์ หญิง ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กิตติมา จันทะคุณ หญิง ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เพ็ญนภา ยางสูง หญิง ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศศินารถ มั่นชาวนา หญิง ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว น้ำฝน ศึกษา หญิง ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว คงขวัญ โทลา หญิง ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วุฒิชัย โทลา ชาย ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชลิดา แสงบุดดี หญิง ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุวรรณ ทองคำปัน ชาย ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัญญา หม่องชา หญิง ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เบญจมาศ ใจวัง หญิง ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมศักดิ์ แผนสันเที๊ยะ ชาย ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ชินาพันธุ์ บุญศรี หญิง ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัลยา ด้วงโป้ หญิง ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รวินท์นิภา สุทธิสนธิ์ หญิง ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณรงค์เดช โพธิเกิด ชาย บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว สุกัญญา ชุ่่มทิพย์ หญิง บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิทยา เผือกชาวนา ชาย บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง รัชนีพร หมอนทอง หญิง บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อำพร ดีจ่าง หญิง บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) ครู ชำนาญการพิเศษ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
สิบเอก สมคิด น้อยเนียม ชาย บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อรมนัส วงศ์ไทย หญิง บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุชาดา พรมรักษา หญิง บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พีรภาว์ กิตติศาสตรา หญิง บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
สิบตรี ณรงค์ แก้วหล่าย ชาย บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว กฤษณา ใจทน หญิง บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ปฐมาวดี แขวกระทุ่ม หญิง บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ทิตยา นงค์โภชน์ หญิง บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สมถวิล คำหมู่ หญิง บ้านแม่ระกา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อรอุมา ดอนดี หญิง บ้านแม่ระกา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สุภา แก้วคุ้ม หญิง บ้านแม่ระกา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อารีรัตน์ เปล่งขำ หญิง บ้านแม่ระกา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว บุบผา สมกระโทก หญิง บ้านแม่ระกา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง แจ่มศิริ ประสานสมบัติ หญิง บ้านแม่ระกา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ไพรทูล ปั้นแสง ชาย บ้านแม่ระกา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สมคิด บุญยอ หญิง บ้านแม่ระกา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ชไมพร ขำทวี หญิง บ้านแม่ระกา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ศรัณยา นันท์ศิลิ หญิง บ้านแม่ระกา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กิ่งดาว บุญเตาอิฐ หญิง บ้านแม่ระกา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วรรณภา พุทธสอน หญิง บ้านแม่ระกา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ณันทนา เจียมแท้ หญิง บ้านแม่ระกา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณวิสา ทองเพียร หญิง บ้านแม่ระกา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เอื้องฟ้า ทองชาวนา หญิง บ้านแม่ระกา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปฎิณญา ทองรุ่ง ชาย บ้านแม่ระกา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เบญจวรรณ เสบสบาย หญิง บ้านแม่ระกา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อัญชลี อวสานะพันธุ์ หญิง บ้านแม่ระกา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ธัญรัตน์ เขียวเรือง หญิง บ้านแม่ระกา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สายรุ้ง คำพุฒ หญิง บ้านคลองเป็ด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สำอางค์ จันทร์ศรีเจริญ หญิง บ้านคลองเป็ด ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สมจิตร พวงน้อย หญิง บ้านคลองเป็ด ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมพงษ์ สังข์งาม ชาย บ้านคลองเป็ด ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ประภาพรรณ ทองอินต๊ะ หญิง บ้านคลองเป็ด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิจิตรา อ่วมบุตร หญิง บ้านคลองเป็ด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐนนท์ อินปัญญา ชาย บ้านคลองเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย นำชัย โกมลกิติสกุล ชาย บ้านคลองเมือง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว พัชรินทร์ เนื้อไม้ หญิง บ้านคลองเมือง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง เนาวรัตน์ แสงธรรม หญิง บ้านคลองเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ทินวัฒน์ สัมฤทธิ์สุทธิ์ ชาย บ้านคลองเมือง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กฤษฎี กาศโอสถ ชาย บ้านคลองเมือง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณรงค์ พาทัน ชาย บ้านคลองเมือง ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง วีรณา วิไลกุล หญิง บ้านคลองเมือง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ธันวารี บัวทอง หญิง วัดวังพิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เกษียร สิงห์ทอง หญิง วัดวังพิกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พิชญา สังข์เงิน หญิง วัดวังพิกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ประสงค์ อุ่นจันทร์ ชาย วัดวังพิกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุรีรัตน์ หลำชาวนา หญิง วัดวังพิกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อัญชิสา แสงสุริยัน หญิง วัดวังพิกุล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชลิตา ขอบบัวคลี่ หญิง วัดวังพิกุล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สิวานันท์ แสงดี หญิง วัดวังพิกุล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรรษา เผ่าคนชม หญิง วัดวังพิกุล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปาริชาติ มีทอง หญิง วัดวังพิกุล ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐกิตติ์ ชาวนา ชาย บ้านเข็ก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย บรรเจิด โรงคำ ชาย บ้านเข็ก ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุนีย์ คุ้มสุข หญิง บ้านเข็ก ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปราณี กลิ่นอาจ หญิง บ้านเข็ก ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กิ่งกาญจน์ พรหมสนธิ์ หญิง บ้านเข็ก ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ละออ อยู่ตรง หญิง บ้านเข็ก ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ศุภวรรณ ลิมานนท์ดำรงค์ หญิง บ้านเข็ก ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ชิดชนก ไชยงามเมือง หญิง บ้านเข็ก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วัชรี ปานคะเชนทร์ หญิง บ้านเข็ก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชัญญาชิต สุดชา หญิง บ้านเข็ก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศศิธร ปะนามะโก หญิง บ้านเข็ก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภารัตน์ คำมูลตา หญิง บ้านเข็ก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จินตพร โนจักร หญิง บ้านเข็ก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐนนท์ แย้มทับ ชาย บ้านเข็ก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กาญจนา พานทอง หญิง บ้านเข็ก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิรมล ทุมเพชร หญิง บ้านเข็ก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อลิษา เวสสะภักดี หญิง บ้านเข็ก ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย จักรพันธ์ บินขุนทด ชาย บ้านเข็ก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิโรจน์ นพคุณ ชาย บ้านเข็ก ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว นงลักษณ์ สุทัตทยานันท์ หญิง บ้านเข็ก เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิไลพร จันทร์หอม หญิง บ้านเข็ก ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรันดา คำลุน หญิง บ้านดงพลวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นกุล นาคพลังกูล หญิง บ้านดงพลวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เกรียงไกร ตาแสนแก้ว ชาย บ้านดงพลวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ปนัดดา สังข์ทรัพย์ หญิง บ้านดงพลวง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เจษฎา แสงจันทร์ ชาย วัดดงข่อย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วิถี เกิดทอง ชาย วัดดงข่อย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นงนุช หันจันทร์ หญิง วัดดงข่อย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง โนรี โพธิ์เดช หญิง วัดดงข่อย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว รัชณีบูรณ์ ยิ้มไทย หญิง วัดดงข่อย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จุฬารัตน์ พิพัฒน์ผล หญิง วัดดงข่อย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อุบลวรรณ พ่วงบุใหญ่ หญิง วัดดงข่อย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง รติยาภรณ์ ทองเนียม หญิง บ้านเนินมะปราง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย กี ชัยเสนา ชาย บ้านเนินมะปราง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ชุดาภา เด่นประเสริฐ หญิง บ้านเนินมะปราง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ณัฐนันท์ เกตุโท ชาย บ้านเนินมะปราง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ธิพัทธิ์ภูมิ ขันตีเตชนิธิ ชาย บ้านเนินมะปราง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ลดารัก สีหะวงษ์ หญิง บ้านเนินมะปราง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย มนัส เจริญลาภ ชาย บ้านเนินมะปราง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว บังอร ทองงามขำ หญิง บ้านเนินมะปราง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ทาริกา โรมินทร์ หญิง บ้านเนินมะปราง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สมพิศ ประธรรมสาร หญิง บ้านเนินมะปราง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัณฐิกา บุญพัก หญิง บ้านเนินมะปราง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง วรรัตน์ อุทรณ์ หญิง บ้านเนินมะปราง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ร.ต. วิโรจน์ มิตรละม่อม ชาย บ้านเนินมะปราง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุดเขตต์ คล้ายบุญมี ชาย บ้านเนินมะปราง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ศุภอรช์ กุลวัฒนสุวรรณ หญิง บ้านเนินมะปราง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วรรณิศา ชำนิ หญิง บ้านเนินมะปราง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปัทมา กนกนิรันดร หญิง บ้านเนินมะปราง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ชนากาณต์ เชื้อทอง หญิง บ้านเนินมะปราง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว โสรดา จันทร์บุญนาค หญิง บ้านเนินมะปราง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วราภรณ์ โภชน์มาก หญิง บ้านเนินมะปราง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐกานต์ เฟื่องมณี หญิง บ้านเนินมะปราง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพิชฌาย์ อุ่นขจี หญิง บ้านเนินมะปราง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อภิรดี มณีนิล หญิง บ้านเนินมะปราง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณิสา นาคกราย หญิง บ้านเนินมะปราง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ฐิเบษ วงษ์สำราญ ชาย บ้านเนินมะปราง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กวิศญาร์ อินสา หญิง บ้านเนินมะปราง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วราภรณ์ ขำมี หญิง บ้านเนินมะปราง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปิยะนุช อารีลักษ์ หญิง บ้านเนินมะปราง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นิภาวรรณ พงษ์พันธ์ หญิง บ้านเนินมะปราง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มานิดา คำโอด หญิง บ้านเนินมะปราง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธัญญารัตน์ โพธิ์ทอง หญิง บ้านเนินมะปราง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัสราภรณ์ นิ่มอ่อน หญิง บ้านเนินมะปราง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิชา ซุยถัง หญิง บ้านเนินมะปราง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี