ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

พิกัดโรงเรียน

ประถมศึกษา ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-ประถมศึกษา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูลโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

รหัส 6 หลัก รหัส 8 หลัก รหัส 10 หลัก โรงเรียน ตำบล
360169 65020005 1065360169 ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ท่าตาล
360174 65020010 1065360174 วัดราษฎร์สโมสร นครป่าหมาก
360178 65020014 1065360178 ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) เนินกุ่ม
360182 65020035 1065360182 รัฐราษฎร์บำรุง วัดตายม
360197 65020036 1065360197 วัดสนามคลีตะวันตก สนามคลี
360371 65020038 1065360371 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 แก่งโสภา
360373 65020040 1065360373 บ้านเขาน้อย แก่งโสภา
360375 65020041 1065360375 บ้านปากยาง แก่งโสภา
360376 65020042 1065360376 บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) แก่งโสภา
360378 65020044 1065360378 ห้วยพลู แก่งโสภา
360379 65020045 1065360379 บ้านแก่งกุลาสามัคคี แก่งโสภา
360335 65020046 1065360335 ราษฎร์อุปถัมภ์ ชัยนาม
360363 65020051 1065360363 ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ดินทอง
360343 65020053 1065360343 วัดท่าหมื่นราม ท่าหมื่นราม
360347 65020057 1065360347 บ้านหินประกาย บ้านกลาง
360380 65020058 1065360380 บ้านใหม่ชัยเจริญ วังทอง
360381 65020059 1065360381 บ้านซำหวาย บ้านกลาง
360382 65020060 1065360382 บ้านนาพราน บ้านกลาง
360385 65020063 1065360385 บ้านน้ำริน บ้านกลาง
360389 65020067 1065360389 ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง บ้านกลาง
360360 65020069 1065360360 บ้านหนองงา พันชาลี
360362 65020071 1065360362 วัดสุพรรณพนมทอง พันชาลี
360390 65020077 1065360390 บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) แม่ระกา
360397 65020080 1065360397 บ้านเข็ก แม่ระกา
360329 65020084 1065360329 คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) วังทอง
360330 65020085 1065360330 บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) วังทอง
360331 65020086 1065360331 วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ วังทอง
360333 65020088 1065360333 พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 วังทอง
360348 65020089 1065360348 บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ วังนกแอ่น
360349 65020090 1065360349 บ้านแก่งจูงนาง วังนกแอ่น
360370 65020095 1065360370 บ้านน้ำพรม วังนกแอ่น
360374 65020096 1065360374 บ้านท่าข้าม วังนกแอ่น
360351 65020097 1065360351 บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ วังนกแอ่น
360352 65020098 1065360352 บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) วังนกแอ่น
360366 65020108 1065360366 บ้านเจริญผล หนองพระ
360428 65020110 1065360428 บ้านซำรัง ชมพู
360429 65020111 1065360429 บ้านชมภู ชมพู
360431 65020112 1065360431 บ้านน้ำปาด ชมพู
360435 65020114 1065360435 รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ ชมพู
360444 65020115 1065360444 ชุมชนบ้านไทรย้อย ไทรย้อย
360446 65020117 1065360446 บ้านเขาดิน ไทรย้อย
360427 65020121 1065360427 บ้านเนินมะปราง เนินมะปราง
360437 65020126 1065360437 บ้านพัฒนาดงน้อย บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
360440 65020127 1065360440 บ้านผาท่าพล บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
360436 65020128 1065360436 บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
360430 65020133 1065360430 วัดบ้านมุง บ้านมุง
360455 65020135 1065360455 บ้านวังขวัญ วังโพรง
360453 65020140 1065360453 บ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) วังยาง
360454 65020141 1065360454 บ้านไทรดงยั้ง วังยาง