ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

1/2565

ปีการศึกษา

360347

รหัส Obec 6 หลัก

17

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65020057

รหัส SMIS 8 หลัก

240

จำนวนนักเรียน

1065360347

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 14 8 22 1
อนุบาล 2 11 12 23 1
รวม อนุบาล 25 20 45 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 16 8 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 12 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 9 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 22 12 34 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 18 28 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 10 17 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 74 69 143 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 5 13 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 6 18 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 11 21 1
รวมทั้งหมด 30 22 52 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 129 111 240 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านหินประกาย

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย นิพนธ์ พูลนุช ชาย Niphon Poonnoot ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ธารารัตน์ สังสุด หญิง TARARAT SUNGSUD ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง รัตนา ศรีบัวจับ หญิง Rattana Sribuachab ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศิริรักษ์ ฉิมเลิศ หญิง Sirirak Chimlert ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ประทิน ปิ่นสกุล หญิง Pratin Pinsakun ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุทัศน์ เทียมกีรกุล ชาย SUTHAT TIEMKEERAKUL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย มนัส กองรส ชาย Manus Gongros ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ทักษอร มั่นสากเหล็ก หญิง Taksa-on Munsaklek ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง มัลลิกา เพชรรัตน์ หญิง Manlika Phetcharat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กฤษณี ธานินทร์วิวัฒน์ หญิง Kridsanee Thaninwiwat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นันทิณี เวียงจันทร์ หญิง Nanthinee waeingjan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง สุวภัทร วงศ์ไทย หญิง Suwapat Wongthai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ปิยะธิดา สารเจริญ หญิง piyatida sancharoen ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว วนิดา กันหาวรรณะ หญิง Vanida Kanhavanna ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัณฑมาศ อินทอง หญิง Kantamas Intong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธรรมรัตน์ ขำเขียว ชาย Thammarat Khamkhieo ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมภพ วงค์ไทย ชาย Somphop Wongthai ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.00
ภาษาอังกฤษ 35.00
คณิตศาสตร์ 25.00
วิทยาศาสตร์ 41.97
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.97
ภาษาอังกฤษ 35.83
คณิตศาสตร์ 38.33
วิทยาศาสตร์ 40.97
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 40.11
ภาษาอังกฤษ 26.90
คณิตศาสตร์ 31.43
วิทยาศาสตร์ 36.31

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.18
ภาษาอังกฤษ 27.06
คณิตศาสตร์ 21.18
วิทยาศาสตร์ 27.44
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.86
ภาษาอังกฤษ 29.00
คณิตศาสตร์ 26.29
วิทยาศาสตร์ 32.04
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.00
ภาษาอังกฤษ 24.00
คณิตศาสตร์ 25.00
วิทยาศาสตร์ 35.00

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านหินประกาย
ลำดับที่ 1
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 150 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหินประกาย
ลำดับที่ 2
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 128,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านหินประกาย
ลำดับที่ 3
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 5,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหินประกาย
ลำดับที่ 4
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 250,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 4 เมตร
ยาว 8 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหินประกาย
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหินประกาย
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 304,195.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 14 เมตร
ยาว 32 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหินประกาย
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 180,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหินประกาย
ลำดับที่ 8
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 130,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 150 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหินประกาย
ลำดับที่ 9
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 33 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 33 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหินประกาย
ลำดับที่ 10
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 130,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหินประกาย
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหินประกาย
ลำดับที่ 12
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 923,700.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 12 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 12 หน่วย
ความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหินประกาย
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 1,080,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหินประกาย
ลำดับที่ 14
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 198,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหินประกาย
ลำดับที่ 15
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 267,300.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหินประกาย
ลำดับที่ 16
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 33 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 33 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหินประกาย
ลำดับที่ 17
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านหินประกาย
ลำดับที่ 18
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 400,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 15 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหินประกาย
ลำดับที่ 19
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 1,670,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหินประกาย
ลำดับที่ 20
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 160,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหินประกาย
ลำดับที่ 21
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 190,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 8 เมตร
ยาว 11 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหินประกาย

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหินประกาย

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด