ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

โรงเรียนต้นแบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

โรงเรียนต้นแบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

# โครงการตามนโยบาย สพฐ. จำนวนโรงเรียน
1 สถานศึกษาพอเพียง 71
2 โรงเรียนวิถีพุทธ 66
3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ 0
4 โรงเรียนต้นแบบสุจริต 1
5 โรงเรียนสุจริต 15
6 โรงเรียนประชารัฐ 30
7 โรงเรียนธรรมศึกษา 0
8 โรงเรียนต้นแบบ สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน 0
9 โรงเรียนแกนนำเรียนร่วม 0
10 โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม 3
11 โรงเรียนดีประจำตำบล 25
12 โรงเรียนแกนนำลดเวลาเรียน 1
13 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ EBE 0
14 โรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่ 1
15 ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ 2
16 มอสเตสซอริ 2
17 ห้องสมุด 3 ดี ต้นแบบ 0
18 โรงเรียนคุณธรรมสพฐ. 127
19 โรงเรียนแกนนำพลิกโฉม ป.1 0
20 แกนนำประวัติศาสตร์ 0
21 ASEAN 0
22 แกนนำเศรษฐศาสตร์ 0
23 แกนนำบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 127
24 แกนนำพัฒนาภาษาอังกฤษ 1
25 PEER Centre 2
26 สะเต็มศึกษา 20
27 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 27
28 โรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสเซอรี่ 1
29 โรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคป 4
30 ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย 3
31 STEM ปฐมวัย 13
32 ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 5