ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

นักเรียนจำนวน 601 - 1,500 คน

นักเรียนจำนวน 601 - 1,500 คน

SMIS โรงเรียน จำนวนนักเรียน
65020121 บ้านเนินมะปราง 1,458
65020088 พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1,463