ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ข้อมูลครู และบุคลกรทางศึกษา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภท รูปภาพ
นาย โชคชัย อภิชาติธำรง ชาย วัดท่านา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว แสงดาว จันทร์แจ้ง หญิง วัดท่านา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชนันท์นิฏฐา เหมือนคล้าย หญิง วัดท่านา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย มรุพงษ์ แสงจันทร์ ชาย วัดท่านา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ศิริชัย โตชาวนา ชาย วัดท่านา ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย มรุพงษ์ แสงจันทร์ ชาย วัดท่านา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว มณีนุช ขมิ้นเขียว หญิง วัดท่านา เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุนันทา คงนก หญิง วัดท่ามะขาม เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วีรพล ลีมี ชาย วัดท่ามะขาม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วิภาพร อุ้ยตา หญิง วัดท่ามะขาม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นเรศวร์ เศรษฐสิงห์ ชาย วัดท่ามะขาม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วันเพ็ญ มูลวงค์ หญิง วัดท่ามะขาม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว หนึ่งฤทัย บุญพวง หญิง วัดท่ามะขาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นวลจันทร์ ยศปัญญา หญิง วัดท่ามะขาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ภาสิริ คุณคำ หญิง วัดท่ามะขาม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นพเกล้า อ้นมี หญิง วัดท่ามะขาม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เทียมใจ สิทธิศักดิ์ หญิง วัดบางกระทุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง รัตนา ขุนมธุรส หญิง วัดบางกระทุ่ม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นุชนาถ บัวอาจ หญิง วัดบางกระทุ่ม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว พิมศิริ เป็กธนู หญิง วัดบางกระทุ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุวภา ทองประกอบ หญิง วัดบางกระทุ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง นฤมล เส็งวัฒน์ หญิง วัดบางกระทุ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปิยะนาถ บุญศรี หญิง วัดบางกระทุ่ม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ภูริชญา ขำสุนทร หญิง วัดบางกระทุ่ม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นนท์วิศิษฐ์ ทองอนันต์ ชาย วัดบางกระทุ่ม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รัฐวรรณ โคกทอง หญิง วัดบางกระทุ่ม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อนุชา สุวรรณนำปน ชาย วัดบางกระทุ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ทัศไนย โพธิ์ทอง ชาย วัดบางกระทุ่ม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศรินญา มั่นเจริญ หญิง วัดบางกระทุ่ม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมพงษ์ ป้อมกระสันต์ ชาย บ้านยางโทน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ธัญญา มิ่งเมือง หญิง บ้านยางโทน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุธาสินี ธานิศธนพัฒน์ หญิง บ้านยางโทน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัฐธิดา พูนชื่น หญิง บ้านยางโทน เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อรวรรณ มีบุญ หญิง บ้านยางโทน ผู้ช่วยครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อรุณี เสวิสิทธิ์ หญิง บ้านยางโทน ผู้ช่วยครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย บุญเลิศ มากเมือง ชาย ศึกษาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุชิพร รักประกิจ หญิง ศึกษาลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ไพรัช โรจวัฒนา ชาย ศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ดวงดาว มากจุ้ย หญิง ศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง จันจิตร ราวิล หญิง ศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ชื่นจิตร อ่ำสิงห์ หญิง ศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว นงลักษณ์ รองแก้ว หญิง ศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ปาลีรัฐ พันธ์ไพบูลย์ หญิง ศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ประไพรัตน์ แย้มสุข หญิง ศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย จักรราช บุญอิ่ม ชาย ศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ปฎิพัทธิ์ ขุนมธุรส ชาย ศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย อรัญ หมวกอินทร์ ชาย ศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว สุภัสสร น่วมวัฒน์ หญิง ศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อวยพร ศรีสุข หญิง ศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว กฤษณา ศรีสุข หญิง ศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
ว่าที่ ร.ต. สิทธกานต์ ธนสัมบันน์ ชาย ศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วราภรณ์ บวรอุดมวงศ์ หญิง ศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ว่าที่ ร.ต. วัฒนา บุญหว่าน ชาย ศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เพียงใจ จินะชิต หญิง ศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว มุทิตา กองบุญมา หญิง ศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อนัญพร นาคเงินทอง หญิง ศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อัมราวดี อ่ำแห้ว หญิง ศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พิชญ์คณิณ อ่องโฆษิตจินดา หญิง ศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วรัชยา ทองหล้า หญิง ศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมชาย ตันพานิช ชาย ศึกษาลัย ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เชาวฤทธิ์ สุ่มรอด ชาย ศึกษาลัย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กชกร ราวิล หญิง ศึกษาลัย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เพียรนภา จานแก้ว หญิง ศึกษาลัย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว หนึ่งฤทัย แสงหิรัญ หญิง ศึกษาลัย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วรรณภา บุกล่า หญิง ศึกษาลัย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เนตร ใจเร็ว ชาย ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย จำปี อ่ำอำไพ ชาย ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง บุญเรือน เสือกล้า หญิง ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง อมลวรรณ ศรีคำ หญิง ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สาลี่ สืบสายอ่อน หญิง ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว นริศรา ศรีคง หญิง ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ณัฐินี แก้ววิเชียร หญิง ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ฐิติยา ประสงค์ หญิง ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุจิตรา โตมอญ หญิง ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธนาเศรษฐ์ โภชน์อุดมสิน ชาย ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุพิชญา มาเมือง หญิง ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ณัชชา ไชยวิเศษ หญิง ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย สถาพร เกตุศรีบุรินทร์ ชาย ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว น้ำผึ้ง รอดภัย หญิง ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เมือง เมืองขวา ชาย ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ภานุพงษ์ อินทะพาท ชาย ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ฐิตาพร พุกอิ่ม หญิง ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กันตา กรึมสูงเนิน หญิง บ้านวังสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ทิพวรรณ เบ้าทอง หญิง บ้านวังสาร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สมชาย เขื่อนแก้ว ชาย บ้านวังสาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เอมอร บัวบุญ หญิง บ้านวังสาร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปวิตรา วงษา หญิง บ้านวังสาร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ดลยา ทองแท่ง หญิง บ้านวังสาร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ศุภสิทธิ์ เต็งคิว ชาย บ้านวังสาร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พัชรินทร์ ทองจำปา หญิง บ้านวังสาร ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พริมมธุรา สุขศิริบุญญาคมน์ หญิง บ้านวังสาร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วชิราพร บัวตูม หญิง บ้านวังสาร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ณัฐกฤตา คำแก้ว หญิง บ้านวังสาร ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ยุภาภรณ์ อินทรีย์ หญิง บ้านทุ่งน้อย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง อุไร เล็กกระโทก หญิง บ้านทุ่งน้อย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ภิรมย์ลักษณ์ ดอนหม้อ หญิง บ้านทุ่งน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เกษร รักอ่อน หญิง บ้านทุ่งน้อย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รุ่งจิรา แก้วชาวนา หญิง บ้านทุ่งน้อย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว หนึ่งฤทัย แซ่ล้อ หญิง บ้านทุ่งน้อย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุพัตรา ฉิมสมจิตร์ หญิง บ้านทุ่งน้อย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ทรงรัตน์ ประสงค์ หญิง บ้านบุใหญ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ดรุณี สมอหอม หญิง บ้านบุใหญ่ ครู ปฏิบัติการ ปฏิบัติการ
นางสาว นันทิกานต์ จิตรรำพึง หญิง บ้านบุใหญ่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
จ่าสิบตรี ธรรมรัตน์ ขำสว่าง ชาย ประชาสามัคคี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง อำนวย แซ่ด่าน หญิง ประชาสามัคคี ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ชลณิสา เกษมรัตน์ หญิง ประชาสามัคคี ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง พเยาว์ ทองคำ หญิง ประชาสามัคคี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว จิดาภา สายทอง หญิง ประชาสามัคคี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ปรีชา จันทร์แจ้ง ชาย ประชาสามัคคี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ธุมาวดี เกษมญาติ หญิง ประชาสามัคคี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พัชฎาภรณ์ เจนดี หญิง ประชาสามัคคี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สิริพร ตรีอินทร์ทอง หญิง ประชาสามัคคี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นิชาภา ท้วมประดิษฐ์ หญิง ประชาสามัคคี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วินัย วิชฉิมพาลี ชาย ประชาสามัคคี นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว โชติกา นิลมะณี หญิง วัดราษฎร์สโมสร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ประภาวรรณ รองเมือง หญิง วัดราษฎร์สโมสร ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย สิทธิชัย ราวิล ชาย วัดราษฎร์สโมสร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ดุษฎี คลังน้ำคู้ หญิง วัดราษฎร์สโมสร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย อุบล พงษ์พัฒน์ ชาย วัดราษฎร์สโมสร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อินทิรา รัตนโมรา หญิง วัดราษฎร์สโมสร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นาฏยา ไพบูลย์ หญิง วัดราษฎร์สโมสร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ธนกฤต ณัฐนิคม ชาย วัดราษฎร์สโมสร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จรรยา ณัฐนิคม หญิง วัดราษฎร์สโมสร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วาสนา มั่นประสิทธิ์ หญิง วัดราษฎร์สโมสร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ปาริชาติ หนิมพานิช หญิง วัดราษฎร์สโมสร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ฐิติกุล เพ็งสลุด หญิง วัดราษฎร์สโมสร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ยุพาพร เชียงฝูง หญิง วัดราษฎร์สโมสร ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว สุวิมล อู่ไทย หญิง วัดราษฎร์สโมสร ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ศุภรัตน์ ดวงแก้ว หญิง วัดราษฎร์สโมสร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วีรยุทธ ปรางทอง ชาย วัดราษฎร์สโมสร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ดวงรัตน์ ศรีสอาด หญิง วัดราษฎร์สโมสร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จิราพัชร บุญดี หญิง วัดราษฎร์สโมสร ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชุติมา แตงอ่อน หญิง วัดราษฎร์สโมสร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เบญจมาภรณ์ ทาแจ่ม หญิง วัดราษฎร์สโมสร เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ไพฑูรย์ พิกุลเงิน ชาย วัดกรุงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พัชรี ตัณฑุลอุดม หญิง วัดกรุงศรีเจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ดลใจ มากทรัพย์ หญิง วัดกรุงศรีเจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ทนงศักดิ์ ใสไหม ชาย วัดกรุงศรีเจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว กมลรัศมิ์ แจ่มวิจิตโต หญิง วัดกรุงศรีเจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ธัญญาเรศ เร่ในไพร หญิง วัดกรุงศรีเจริญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว แคทติยา ทองจีน หญิง วัดกรุงศรีเจริญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เวตร ป้อมสาหร่าย ชาย วัดกรุงศรีเจริญ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมประสงค์ ตัณฑุลอุดม ชาย วัดกรุงศรีเจริญ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ว่าที่ ร.ต.หญิง กรรณิกา กลิ่นถือศีล หญิง วัดกรุงศรีเจริญ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พิจิตรา สายทอง หญิง วัดกรุงศรีเจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อัษฎาวุธ สอนง่าย ชาย วัดบึงลำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ทรง ฉิมศิริ ชาย วัดบึงลำ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ลักคณา ช้างพินิจ หญิง วัดบึงลำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วรรธนี ศรีสุข หญิง วัดบึงลำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง มณฑิตา ภูมิผล หญิง วัดบึงลำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พนิดา กลิ่นชาวนา หญิง วัดบึงลำ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณฐวรรณ สายทอง หญิง วัดบึงลำ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พิตะวัน เนตรทอง หญิง วัดแหลมพระธาตุ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ปราณี สาทไทย หญิง วัดแหลมพระธาตุ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วรรษมน วรศรีหิรัญ หญิง วัดแหลมพระธาตุ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว วิชุดา ปานพงษ์ หญิง วัดแหลมพระธาตุ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ปัญญา ทองดอนคำ ชาย วัดแหลมพระธาตุ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปาณิศรา สิละบุตร หญิง วัดแหลมพระธาตุ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อมรรัตน์ คงคิรินทร์ หญิง วัดแหลมพระธาตุ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นฤมล มาสีกุก หญิง วัดแหลมพระธาตุ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อาคม มหามาตย์ ชาย ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ภัทธิรา คล้ายพร้อม หญิง ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง มาลัย ใจทน หญิง ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ธารณ์ธันย์ โพธิ์ศรี ชาย ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สุรกานต์ จันณะ ชาย ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พเยาว์ อ่ำสิงห์ หญิง ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ศรีประภา นุ่นโฉม หญิง ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุจิตรา ชาญณรงค์ หญิง ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว หนึ่งฤทัย แห้วเหมือน หญิง ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พัชราภรณ์ แก้วทวี หญิง ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ทัศนวรรณ แสงอินทร์ หญิง ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นาริน แก้วสน หญิง ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว บุษยมาศ ภิระบรรณ์ หญิง ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย กิตติวิสุทธิ์ ศรีชัยตัน ชาย ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ทัศนียา แถวนาชุม หญิง ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ภานุกูล บุญมี ชาย ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุปราณี บุญมีแก้ว หญิง ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อนุชา แก้วมั่น ชาย ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย อดุลย์ เจริญศรี ชาย ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชัชชัย ใจการุณ ชาย ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ณัทธร จันทร์เกษม ชาย ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วิมลพันธ์ นนธิจันทร์ หญิง ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ศราภัฐช์ ขำปลอด ชาย ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วิไลพร จันจอม หญิง บ้านท่ายาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กรรณนภา พานิชผล หญิง บ้านท่ายาง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ชบาไพร ขำนาพึง หญิง บ้านท่ายาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เปี่ยมรัก ทองเพ็ง หญิง บ้านท่ายาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุวรรณา เนตรสุนทร หญิง บ้านท่ายาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปวีณา คนคล่อง หญิง บ้านท่ายาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ศิรชัช พาศรี ชาย บ้านท่ายาง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชัยพร สิงห์ทองอนันต์ ชาย วัดตายม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ณัฐชยา ศรีรัตนสุข หญิง วัดตายม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธันวากรณ์ รองมี ชาย วัดตายม เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธีรวุฒิ ช่อลำดวน ชาย รัฐราษฎร์บำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ไพโรจน์ นุ้ยเย็น ชาย รัฐราษฎร์บำรุง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว สุมาลี โพธิ์โม้ หญิง รัฐราษฎร์บำรุง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว แรมจันทร์ ขำหรุ่น หญิง รัฐราษฎร์บำรุง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย นัฐวิทย์ แผนสมบูรณ์ ชาย รัฐราษฎร์บำรุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว หรรษมน ปุพพโก หญิง รัฐราษฎร์บำรุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว มัณฑณา จิ๋วแหยม หญิง รัฐราษฎร์บำรุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ภัทรา แก้วเกตุศรี หญิง รัฐราษฎร์บำรุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วิจิตรา จันทร์คูณยงค์ หญิง รัฐราษฎร์บำรุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พรนิภา แก้วฑา หญิง รัฐราษฎร์บำรุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย กฤษดา เกตุทิม ชาย รัฐราษฎร์บำรุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วิจิตรพร สวนเอก หญิง รัฐราษฎร์บำรุง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุกัญญา จันทสมิต หญิง รัฐราษฎร์บำรุง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว สมหญิง ขวัญอ่อน หญิง รัฐราษฎร์บำรุง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปนัดดา สุรรัตน์ หญิง รัฐราษฎร์บำรุง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัฐธิดา เสนะจำนงค์ หญิง รัฐราษฎร์บำรุง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว มัณฑิกา จำนงค์วัย หญิง รัฐราษฎร์บำรุง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธีรวิฒิ ช่อลำดวน ชาย บ้านหนองสระพัง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว เนตรนภา กลิ่นสุคนธ์ หญิง บ้านหนองสระพัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศุจีภรณ์ ฉิมสุด หญิง บ้านหนองสระพัง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นิศาชล เบิกใจ หญิง บ้านหนองสระพัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ทัดดาว พรมสี หญิง บ้านหนองสระพัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ยุพา นาคอัง หญิง บ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ขลฤธี เผ่าอมรธารากุล หญิง บ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118 ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พรพิมล พุธฉิม หญิง บ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศุภัทรา เจริญผล หญิง บ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118 เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อัจฉรา มีนกำจรเดช หญิง บ้านหนองกลด ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ชลธาร ศิวปรียานุพงษ์ ชาย บ้านหนองกลด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ธีรพงศ์ ตันเยี่ยน ชาย บ้านหนองกลด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วรรณนิสา ยอดโยม หญิง บ้านหนองกลด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุริสา ยาทา หญิง บ้านหนองกลด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กฤษติมาภรณ์ คุยสี หญิง บ้านหนองกลด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศิริวรรณ พงศ์ศรี หญิง วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กนกวรรณ แพรสุรินทร์ หญิง วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) บรรณารักษ์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เปรมฤดี สุนาโท หญิง วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สาคร หินตั้ง หญิง วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง แน่งน้อย ราชปรีชา หญิง วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย เชิดชู แก้วลบ ชาย วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ทักษพร เกิดเที้ยง หญิง วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เอก ชมภู ชาย วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย แว้ว พรมชาวเสียง ชาย วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วิภาดา โพธิ์ดง หญิง วัดโคกสลุด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว สุกานดา วัฒนสมบัติศิริ หญิง วัดโคกสลุด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง จิตษฎาภรณ์ วังแสง หญิง วัดโคกสลุด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วิมลรัตน์ กาลา หญิง วัดโคกสลุด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ณัฐกิตติ์ บุญคง ชาย วัดโคกสลุด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กนกลักษณ์ มากอิ่ม หญิง วัดโคกสลุด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศรันญา สีทิม หญิง วัดโคกสลุด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สิริลักษณ์ อังกูรพิริยะ หญิง วัดโคกสลุด ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ภราดร โพธิ์ดง ชาย วัดโคกสลุด ผู้ช่วยครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง แสงเดือน ยอดเกี้ยว หญิง วัดโคกสลุด แม่ครัว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อดุลย์ แสงโรจน์ ชาย ประชาสรรค์วิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เครือ เกิดสมบูรณ์ หญิง ประชาสรรค์วิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ปัฐมาภรณ์ แสงโรจน์ หญิง ประชาสรรค์วิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว อภิญญา บัวฉิม หญิง ประชาสรรค์วิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว โสรัตน์ น้อยใจมั่น หญิง ประชาสรรค์วิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วิชชุดา เกษสุมา หญิง ประชาสรรค์วิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว บุษกร สมภักดี หญิง ประชาสรรค์วิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชรินรัตน์ โพธิ์ใบ หญิง ประชาสรรค์วิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุณัฏฐา ยาคำ หญิง ประชาสรรค์วิทยา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย รังสรรค์ มากจุ้ย ชาย วัดสิริสุทธาวาส ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว สุรีรัตน์ แก้วเต๋จ๊ะ หญิง วัดสิริสุทธาวาส ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ชิณรัตน์ จันกรวด ชาย วัดสิริสุทธาวาส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ว่าที่ร้อยตรี หญิง ทักษพร สีสุธรรม หญิง วัดสิริสุทธาวาส ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัฏฐกานต์ ทองดี หญิง วัดสิริสุทธาวาส ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุวารี พันจันทร์ หญิง วัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สุธน เมฆนันทไพศิฐ ชาย ราษฎร์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง รัตติกาล ตุ้มประสิทธิ์ หญิง ราษฎร์เจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เทพี แพ่งสุภา หญิง ราษฎร์เจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นัฏธิดา ขุนศรีรอด หญิง ราษฎร์เจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ภานุพงศ์ แกมเงิน ชาย ราษฎร์เจริญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ลักษณา ดงเย็น หญิง ราษฎร์เจริญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อรรถกร สามารถ ชาย ราษฎร์เจริญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง นาจติยลักษ์ ชือเนมันน์ หญิง ราษฎร์เจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ทันทิกามาศ บวบนา หญิง ราษฎร์ดำริ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปิยนุช อินทร์ธนู หญิง ราษฎร์ดำริ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วิชัย บุญเกิดกุล ชาย ราษฎร์ดำริ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว รัชนิกร กล่ินน้อย หญิง ราษฎร์ดำริ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว แคทรียา เสนา หญิง ราษฎร์ดำริ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ธิดารัตน์ ดีชู หญิง วัดสนามคลีตะวันตก ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว โฉมสุดา สุขศาสตร์ หญิง วัดสนามคลีตะวันตก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เนตรนภา รอดอินทร์ หญิง วัดสนามคลีตะวันตก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ปรีชา เรืองแย้ม ชาย วัดสนามคลีตะวันตก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รุจิรา เขียวสอาด หญิง วัดสนามคลีตะวันตก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุภาพร จันเรือง หญิง วัดสนามคลีตะวันตก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นิวดี เชื้อปู่คง หญิง วัดสนามคลีตะวันตก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ประมวล คุ่ยชาวนา หญิง วัดสนามคลีตะวันตก ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุนันทา โทปุญญานนท์ หญิง วัดสนามคลีตะวันตก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ไพโรจน์ พูลแสง ชาย วัดสนามคลีตะวันออก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สายพิณ ภุมมา หญิง วัดสนามคลีตะวันออก ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง นิตินันทน์ แก้วศรีทัศน์ หญิง วัดสนามคลีตะวันออก ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นุชจรี สังข์สุวรรณ หญิง วัดสนามคลีตะวันออก ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุวิมล แก้วเรือง หญิง วัดสนามคลีตะวันออก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุพัตรา โต๊ะโต หญิง วัดสนามคลีตะวันออก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กมลชนก ตุ้มสุข หญิง วัดสนามคลีตะวันออก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ภาณุวัฒน์ ขวัญอ่อน ชาย วัดสนามคลีตะวันออก ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วนิดา นาคอ่อง หญิง บึงราชนก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง มารศรี พรหมวิมานรัตน์ หญิง บึงราชนก ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง รุ่งทิพย์ ภู่เพียร หญิง บึงราชนก ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง รัตนาภรณ์ คนตรง หญิง บึงราชนก ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว นันทวัน น้อยนาเวศ หญิง บึงราชนก ครู ปฏิบัติการ ปฏิบัติการ
นางสาว สุนิษา โพธิ์ป้อม หญิง บึงราชนก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ประภาสิริ แก้วทรัพย์ หญิง บึงราชนก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วรรณิศา ตาแก้ว หญิง บึงราชนก ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชนางรักษ์ มั่นนุช หญิง คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว อรวรานันท์ ทองพานเหล็ก หญิง คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พรพิมล แช่มช้อย หญิง คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สมทรง ด้วงรอด หญิง คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง มาเรียม นันตะนะ หญิง คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุชาดา สุทัศน์ หญิง คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พิภร วิหครัตน์ หญิง คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ปัทมาพร นกพึ่ง หญิง คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุวารี จันต๊ะคาด หญิง คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ยุทธนา ทับเชียงทอง ชาย คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชลอ คำสุกดี ชาย คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุกัญญา บำรุงพงศ์ หญิง คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย จักรพันธ์ ญาณปัญญา ชาย คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธีรพันธ์ พลายสังข์ ชาย บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง รัชณิชา สีแตง หญิง บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ลมัย เรืองสุกใส หญิง บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อรุโณทัย น้อยวงษ์ หญิง บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุพัตรา กิ่งสีวงษ์ หญิง บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สุชาติ เมืองพรวน ชาย บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุชาดา หนิมพานิช หญิง บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ขวัญเรือน เลือกหา หญิง บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง บรรจง อินตา หญิง บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง พรรณทิพภา จำเนียรพรม หญิง บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย พิษณุ หนุนเพิ่ม ชาย บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นทีกานต์ แจ้งโถง หญิง บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ณัฐพล วรรณสุข ชาย บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ธัญญาศิริ ภูมิชัย ชาย บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รุ่งฤดี กองแดง หญิง บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง กาญจนา นพรัตน์ หญิง บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย เฉลิม บุญยิ้ม ชาย บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง เพ็ชรี จำปาเป็น หญิง บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เรวดี สุขขวัญ หญิง บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง เบญจมาศ รัตนประภา หญิง วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว น้อย ช่างระเวียง หญิง วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จงลักษณ์ สุทธิ หญิง วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง บุบผา อินทนุ หญิง วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ยุพา กลางจันทรา หญิง วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วรรณา เขมดำรง หญิง วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ปรีชา ศรีสมบัติ ชาย วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อารีย์ ยังเพ็ง หญิง วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พิชัย สุขชัย ชาย บ้านวังพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ณิชานันทน์ คงสัมมา หญิง บ้านวังพรม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ญาดานุช คำสวน หญิง บ้านวังพรม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุทธิลักษณ์ มีแหยม หญิง บ้านวังพรม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง วรภา บางสาลี หญิง บ้านวังพรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วรารัตน์ สิริบุญญาชัย หญิง บ้านวังพรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย จำเนียร อยู่แก้ว ชาย บ้านวังพรม นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อโนชา สายะพันธ์ หญิง บ้านวังพรม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วัลลภ พนัสขาว ชาย พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ลำจวน ป้อมบุญมี หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อารีย์ อ่อนจงไกร หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย วิรัช พานซ้าย ชาย พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย วุฒิชัย บำรุงดิลก ชาย พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พรรณี นาคน้อย หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วิไลรัตน์ จิตต์ภักดี หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุภาพร สุริยะลังกา หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ลักขณา สุใจ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง กาญจนา จงปลื้มปิติ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุรีรัตน์ ศักดิ์ประเสริฐ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว อรุณศิริ ถวิลประวัติ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว วันทนีย์ วงษ์สวัสดิ์ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ศิรินันท์ ทองศรี หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เย็นฤดี คุ้มสุพรรณ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พันธ์เสงี่ยม ภัทรวิวัฒนพงศ์ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ศุภมาศ การะเกตุ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ธัญลักษณ์ สุขชวนันท์ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นีรนนท์ กันแตง หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เพ็ญแข ฟักคง หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พัชรี สุวรรณ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สวภาว์ คุ้มสุพรรณ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง มะลิรินทร์ กล่อมโยธี หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ทัตนา พุทธรักษ์ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อนงค์ลักษณ์ อินปัญญา หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง มาลี สังเกตุ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง กันต์สิริ กิ่งโก้ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง กัญญานันท์ ด้วงอินทร์ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุดาพร ทองทา หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จารุวรรณ สายน้อย หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ภูวิศ เหล็กขำ ชาย พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จรรยา บัวทอง หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ประสบชัย อ่อนจงไกร ชาย พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ดาริกา ศรีทุ่งลือ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง วารุณี คงสีไพร หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว จันทร์เพ็ญ ทองหยิบ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ศิริลักษณ์ เพ็ชรรัตน์ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง เตือนใจ มากโภคา หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ภัทรวดี พรรณา หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สมจิต ช่อลำดวน หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พนมพร พรหมมา หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว พัชรา แก้วพฤกษ์ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สรัญญา มั่นเมือง หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย สันติภาพ ปรากฎวงศ์ ชาย พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วัฑฐิกร แก่นนาค หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กนกอร รัตนานนท์ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ฐิติมา เสือเถื่อน หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง รุ่งทิวา นิ่มนงค์ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พัทธกานต์ อู่ทองมาก ชาย พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธนพล คงดารา ชาย พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เพ็ญพรรณ ใจร้าย หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สิทธิชัย เทียนทอง ชาย พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุรีรัตน์ ทองพานเหล็ก หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชลดา สุกใส หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รุ่งพิรุณ สระทองอ้อย หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วัชรพุทธิ์ เกตุเทศ ชาย พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุภาวรรณ เจ้าพิพัฒนกุล หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เจนจิรา จิตรอารี หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุนิษา คนบาง หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง รักษิณา ปรากฏวงษ์ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พีรวัฒน์ จันทร์หอกลอง ชาย พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศิรินภา อยู่เจริญ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัฐสิณี ไชยศิลป์ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จารุวรรณ จันแก้ว หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เปมิกา อินไชย หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อภิรักษ์ ทองดี ชาย พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง กันยารัตน์ รอดเทศ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ชัยวัฒน์ สุขใย ชาย พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
Mr. Kofi Benson ชาย พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รัชนี สังคีต หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นพวรรณ ชิราวัธน์ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รัชดาพร ครุธบึงพร้าว หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 บรรณารักษ์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
Mr. ๋Jeffery Amparo ชาย พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ประวิตร จันทร์อับ ชาย พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง รัชนี วงษ์อยู่น้อย หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย มานะ จันทร์เหมือน ชาย พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
Miss Ofelia Emperador Javier หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง โสภาพรรณ ศรีลุ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง กิติยา ปราบจินดา หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุกัญญา นิลศิริ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สรณพงศ์ ใยดี ชาย ราษฎร์อุปถัมภ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สันฐิตา บัวคง หญิง ราษฎร์อุปถัมภ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว จุฑาทิพย์ ทับทอง หญิง ราษฎร์อุปถัมภ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง บุญเตือน ทรัพย์มา หญิง ราษฎร์อุปถัมภ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จันทนา เกิดทอง หญิง ราษฎร์อุปถัมภ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว อุไร คำสุกดี หญิง ราษฎร์อุปถัมภ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วิมล รื่นภาคเพ็ชร หญิง ราษฎร์อุปถัมภ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สมทรง ภุมมา หญิง ราษฎร์อุปถัมภ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย พิมุข สุขขวัญ ชาย ราษฎร์อุปถัมภ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุภาณี รัตนสุวรรณ หญิง ราษฎร์อุปถัมภ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ศิริวรรณ อ่อนบึงพร้าว หญิง ราษฎร์อุปถัมภ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง มาลี ชัยชนะ หญิง ราษฎร์อุปถัมภ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พิชชาพร นนทะโคตร หญิง ราษฎร์อุปถัมภ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เกษม ปานขาว ชาย ราษฎร์อุปถัมภ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วรรชัย เลิกนุช ชาย ราษฎร์อุปถัมภ์ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สวัสดิ์ ผาสุข ชาย บ้านบึงพร้าว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ปิ่น คำหมู่ ชาย บ้านบึงพร้าว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นนทพร เสวิสิทธิ์ หญิง บ้านบึงพร้าว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว น้ำวุ้น มงคล หญิง บ้านบึงพร้าว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย อำพันธุ์ พงษ์พานิช ชาย บ้านบึงพร้าว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วรรษภรณ์ ปานขาว หญิง บ้านบึงพร้าว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วินิตดา ยิ้มยันยง หญิง บ้านบึงพร้าว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุโรจนา ธิรินทอง หญิง บ้านบึงพร้าว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว อัจฉราภรณ์ คชาโชติ หญิง บ้านบึงพร้าว ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง วราพร จงนุช หญิง บ้านบึงพร้าว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว กษิรา นิจันทร์ดา หญิง บ้านบึงพร้าว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง รุจิเรข ปรีชาวนา หญิง บ้านบึงพร้าว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุกัญญา ฉ่ำไกร หญิง บ้านบึงพร้าว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พิมพ์นารา ทองงามขำ หญิง บ้านบึงพร้าว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว โชติรส วิสุมา หญิง บ้านบึงพร้าว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง จิตสุภา แจ้งอรุณ หญิง บ้านบึงพร้าว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ติดา คล้ายวงศ์ประยูร ชาย บ้านบึงพร้าว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชิดชนก ชอบสุข หญิง บ้านบึงพร้าว ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง รุ่งสุรีย์ กองเพชร หญิง บ้านบึงพร้าว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย อนุพงศ์ คงแสง ชาย บ้านบึงพร้าว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วราวรรณ ปานทอง หญิง บ้านวังดินสอ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วราวรรณ ปานทอง หญิง บ้านวังดินสอ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย มานิจ จันทร์ประตูมอญ ชาย บ้านวังดินสอ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง นิภา กุลจู หญิง บ้านวังดินสอ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว กนกพร มงคล หญิง บ้านวังดินสอ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กนกพร มงคล หญิง บ้านวังดินสอ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุรัตน์ สุขชาวนา ชาย บ้านวังดินสอ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศุภธิดา เนาว์กระจ่าง หญิง บ้านวังดินสอ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นลพรรณ ขาวทรงธรรม หญิง บ้านวังดินสอ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อนงค์ สุขอุดม หญิง บ้านวังดินสอ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย มนตรี ชัยชราแสง ชาย บ้านวังนกแอ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ศรีนวล วันรักชาติ หญิง บ้านวังนกแอ่น ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วรพงษ์ เรืองกิจวิทยา ชาย บ้านวังนกแอ่น ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว เจนจิรา เย็นขัน หญิง บ้านวังนกแอ่น ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย บุญสืบ แสงสว่าง ชาย บ้านวังนกแอ่น ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นิศาชล อ่อนศรีดอนทอง หญิง บ้านดินทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง เบญจรัตน์ ยาศรี หญิง บ้านดินทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย บุญญฤทธิ์ อุตทา ชาย บ้านดินทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วิระ หนูดอนทราย ชาย บ้านดินทอง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วาสนา บุศย์คำ หญิง บ้านดินทอง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ศิริชัยวุฒิ เผือกอ่อน ชาย บ้านดินทอง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ทิพย์สุคนธ์ สอนง่าย หญิง บ้านดินทอง เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธนศักดิ์ ทองสุข ชาย บ้านดินทอง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พิพัฒน์ กุลนิธิศไพศาล ชาย บ้านดินทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัฐวรรณ ปาลิวนิช หญิง บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง บังเอิญ เทียมทัน หญิง บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุพันทร์ สุขขำ หญิง บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย วิเชียร สายพิณ ชาย บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ณัฐพร บริรักษ์ หญิง บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย เฉลิมเดช หอมสุวรรรณ์ ชาย บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ทัน บุญดี ชาย บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กชกร ปั้นประเสริฐ หญิง บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธีรวัต เจนพรมราช ชาย บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย จิรายุ มุ่งชนะ ชาย บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วัชระ มาลี ชาย บ้านเนินสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ธิดารัตน์ ขำสาธร หญิง บ้านเนินสะอาด ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง มัลลิกา แสนประสิทธิ์ หญิง บ้านเนินสะอาด ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว รัตนา คำสวัสดิ์ หญิง บ้านเนินสะอาด ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สมพร แปลงวงค์ หญิง บ้านเนินสะอาด ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว มนัสวี อุ่นขจี หญิง บ้านเนินสะอาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง มะลิวัลย์ คำเที่ยง หญิง บ้านเนินสะอาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธนพงษ์ มณฑาทิพย์ ชาย บ้านเนินสะอาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ธิดารัตน์ รุ่งทอง หญิง บ้านเนินสะอาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศิราภรณ์ โสดา หญิง บ้านเนินสะอาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ภาวินันท์ จันทะวงษ์ หญิง บ้านเนินสะอาด เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศิริวรรณ ขุนชาวนา หญิง บ้านเนินสะอาด ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ปนัดดา ทับทิมทอง หญิง วัดท่าหมื่นราม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง รุ่งแสง ชาวนา หญิง วัดท่าหมื่นราม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง บัวพันธ์ น้อยเขียว หญิง วัดท่าหมื่นราม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วิลาวัณย์ มหามาตย์ หญิง วัดท่าหมื่นราม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จรัมพร วงศ์ทรัพย์อิน หญิง วัดท่าหมื่นราม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สายรุ้ง ยศยื่งยง หญิง วัดท่าหมื่นราม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ดาวลอย ครุฑอินทร์ หญิง วัดท่าหมื่นราม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย กิตติชัย คล้ายพร้อม ชาย วัดท่าหมื่นราม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ทศพล บุระพวง ชาย วัดท่าหมื่นราม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปัทมาวดี ประทุมศรี หญิง วัดท่าหมื่นราม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พรพรรณ ศักดิ์สิทธิ์ หญิง วัดท่าหมื่นราม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อัฐทยา แสนบุญมา หญิง วัดท่าหมื่นราม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อรุณลักษณ์ โตศรีทรัพย์ หญิง วัดท่าหมื่นราม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุวรรณา จิตรแจ้ง หญิง วัดท่าหมื่นราม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ญารัชนี หอมหวล หญิง วัดท่าหมื่นราม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศันสนีย์ เพ็ชร์นิล หญิง วัดท่าหมื่นราม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธีระศักดิ์ ปรางใกล้ถิ่น ชาย วัดท่าหมื่นราม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว บุญล้ำ จันทะคูณ หญิง วัดท่าหมื่นราม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย จิตภัทร์ เพ็ชรกล้า ชาย วัดท่าหมื่นราม อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ทิพย์วรรณ จันทะคูณ หญิง วัดท่าหมื่นราม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นิพนธ์ พูลนุช ชาย บ้านหินประกาย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ธารารัตน์ สังสุด หญิง บ้านหินประกาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง รัตนา ศรีบัวจับ หญิง บ้านหินประกาย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ศิริรักษ์ ฉิมเลิศ หญิง บ้านหินประกาย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ประทิน ปิ่นสกุล หญิง บ้านหินประกาย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สุทัศน์ เทียมกีรกุล ชาย บ้านหินประกาย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย มนัส กองรส ชาย บ้านหินประกาย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ทักษอร มั่นสากเหล็ก หญิง บ้านหินประกาย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง มัลลิกา เพชรรัตน์ หญิง บ้านหินประกาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กฤษณี ธานินทร์วิวัฒน์ หญิง บ้านหินประกาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง นันทิณี เวียงจันทร์ หญิง บ้านหินประกาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุวภัทร วงศ์ไทย หญิง บ้านหินประกาย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ปิยะธิดา สารเจริญ หญิง บ้านหินประกาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วนิดา กันหาวรรณะ หญิง บ้านหินประกาย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กัณฑมาศ อินทอง หญิง บ้านหินประกาย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธรรมรัตน์ ขำเขียว ชาย บ้านหินประกาย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมภพ วงค์ไทย ชาย บ้านหินประกาย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ผจงเกียรติ จีนสลุต ชาย บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง เพียงเพ็ญ กันมา หญิง บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ไพลิน ชูกลิ่น หญิง บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ประภาศิริ แก้วใส หญิง บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พิกุล เกษาพร หญิง บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วาสนา ทุมเพชร หญิง บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ชนิดาภา สอนง่าย หญิง บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย นัฐพล เฟื่องเพียร ชาย บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุลีพร ปิ่นแก้ว หญิง บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จิราภรณ์ ดีธงทอง หญิง บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธนัญชัย เวชชเศรษฐนนท์ ชาย บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เบญจวรรณ บรรพต หญิง บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ดารณี ดีมี หญิง บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ว่าที่ ร.ต. นิพนธ์ ลาคำ ชาย บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัฎฐ์ธนันท์ รอบจังหวัด หญิง บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วิลาสินี สุขวัฒน์ หญิง บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ปรียาวดี บัวแก้ว หญิง บ้านแก่งจูงนาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ประทีป บุญสนอง หญิง บ้านแก่งจูงนาง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว นุจรี สุภีสุทธิ์ หญิง บ้านแก่งจูงนาง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ณัฐรดาพร เสมาทอง หญิง บ้านแก่งจูงนาง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย บุญเสริม บัวคง ชาย บ้านแก่งจูงนาง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย นเรศ ปิ่นทับทิม ชาย บ้านแก่งจูงนาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ธันยพร สินมา หญิง บ้านแก่งจูงนาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รุ่งทิวา อ้อยเชิง หญิง บ้านแก่งจูงนาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุทธิดา นามไพร หญิง บ้านแก่งจูงนาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พัชรี ศรีสุวรรณ หญิง บ้านแก่งจูงนาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย รุ่งอนันต์ สีนวน ชาย บ้านแก่งจูงนาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธราเทพ บุตรอินทร์ ชาย บ้านแก่งจูงนาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ประภัสสร อินทะรังษี หญิง บ้านแก่งจูงนาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ทัชสุเมย์ ราชเพียแก้ว หญิง บ้านแก่งจูงนาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พิมลดา สะพานทอง หญิง บ้านแก่งจูงนาง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สินีนารถ อากาศสุภา หญิง บ้านแก่งจูงนาง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชูเกียรติ ภู่ใหญ่ ชาย ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ศลิษา เลิศล้ำ หญิง ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
ส.อ. คุณากร อินตา ชาย ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วิภาดา โฉมคำ หญิง ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว จีรนันท์ อินรา หญิง ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุกัญญา อ่อนผา หญิง ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ณัฐวุฒิ จันทร์ต๊ะ ชาย ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สราวุฒิ คงนุ่น ชาย ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ทิพวรรณ์ เมิบขุนทด หญิง ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุธิดา สุขชาวนา หญิง ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พรรณภา พุดลา หญิง ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศุภมาต สระสมทรัพย์ หญิง ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นันชริกา สุนสาย หญิง ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ธาริณี แก่นโงน หญิง ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง เยาวมาลย์ วรรณไทย หญิง ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว อรัญญา แช่มขำ หญิง ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กชณิชา พุธฉิม หญิง ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พิมญาดา จันทร หญิง ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว โยทกา แป้นเมือง หญิง ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ประไพพัชร์ ดีอ่ำ หญิง บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อรุณี บำรุงดิลก หญิง บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ยอดชาย ณรงค์พิทักษ์ ชาย บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ศิริพร เกตุศรีบุรินท์ หญิง บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ศิริพร ขำสุทัศน์ หญิง บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วลีภรณ์ อาสนาชัย หญิง บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ปรเมศวร์ เลี่ยมขาว ชาย บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วิภารัตน์ เนตรแก้ว หญิง บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว มัทนียา กันมา หญิง บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชิโนรส จันทร์บุญนาค ชาย บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วิโรจน์ อ้นหนู ชาย บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พัชรพงษ์ เพชรโก ชาย บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศิรินภา นาคแก้ว หญิง บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ภัททิรา วังกาวรรณ์ หญิง บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จุฑารัตน์ สมวรรณ หญิง บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เพ็ญพิชชา คำพันธ์ หญิง บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เดชา อินทเสน ชาย บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ดาวเรือง ปานเมือง หญิง บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จรรญา ทองคำ หญิง บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ฤทธิเกียรติ ถาโคตร ชาย บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ศิวพงษ์ โพธิ์ศรีทอง ชาย บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว อรอุมา สิงห์คำ หญิง บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุชาดา สิมุฒิ หญิง บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กนกวรรณ ไตรภพ หญิง บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สายฝน แสงอิน หญิง บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว วจีพร แก้วนุช หญิง บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ปริญดา อ่อนด้วง หญิง บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ภัทรพงษ์ เขตบรรพต ชาย บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นันทิดา สุธารุ่ง หญิง บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ธัญญาลักษณ์ แหยมพลับ หญิง บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พิพัฒน์ งานยางหวาย ชาย บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ฐาปนีย์ พิศนอก หญิง บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เอกพงษ์ ปัญญาโชติ ชาย บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เรขา ข่ายเงิน หญิง บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จันทรา สังข์ทอง หญิง บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อิสรีย์ จักร์เครือ หญิง บ้านตอเรือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว วลัยกรณ์ แพร่กิจธรรมชัย หญิง บ้านตอเรือ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ศุภัสษร ผิวดี หญิง บ้านตอเรือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วราห์ ธมิกานนท์ ชาย บ้านตอเรือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ธนิตดา ส่งนุ่น หญิง บ้านตอเรือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พิชชญ์กาญจน์ พุภูเขียว หญิง บ้านตอเรือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วิวัตร์ ป้อมบ้านมุง ชาย บ้านตอเรือ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วิทวัส ทองคำ ชาย บ้านตอเรือ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ดรุณ มินาคูณ หญิง บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว จารุวรรณ เกษสุวรรณ หญิง บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว กานดา แจ้งสว่าง หญิง บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุเมธ แสงรัตน์ ชาย บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุทัศน์ หลำพริ้ง ชาย บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กชมล วันทอง หญิง บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย บรรพต ใจกล้า ชาย วัดพันชาลี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง กาญจนาพรรณ ใจกล้า หญิง วัดพันชาลี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พิมพ์ประไพ แสงทอง หญิง วัดพันชาลี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว พรณภัทร กองช้าง หญิง วัดพันชาลี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สาวิตรี กรีพิมาย หญิง วัดพันชาลี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อรวรรณ กลอยเดช หญิง วัดพันชาลี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ขจรศักดิ์ เขียวแก้ว ชาย วัดพันชาลี อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ณัฐพล แก้วแดง ชาย วัดพันชาลี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ไกรทศ ชลประทิน ชาย วัดพันชาลี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ดวงหทัย รุ่งเรือง หญิง บ้านเนินไม้แดง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว นุชจรี สละริม หญิง บ้านเนินไม้แดง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย สุภาวัฒน์ แสงคำมี ชาย บ้านเนินไม้แดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พิชญาภา สารมะโน หญิง บ้านเนินไม้แดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รัชชนก อยู่แย้ม หญิง บ้านเนินไม้แดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชนิดา ชาบาง หญิง บ้านเนินไม้แดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว น้ำผึ้ง พุฒหอม หญิง บ้านเนินไม้แดง ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ธนาภา น้อยพันธ์ หญิง บ้านเนินไม้แดง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ชฑรัช วงษ์ยอด หญิง บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย อดิศักดิ์ เสาร์คำ ชาย บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ขวัญฤทัย ปาสา หญิง บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ลักขณา จิตเรือ หญิง บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จุฬาวรรณ สุขสถิตย์ หญิง บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ทรงวุฒิ เจริญลาภ ชาย บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง เสาวนีย์ เกษเทศ หญิง บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุวิตรา ศรีจันทร์ หญิง บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สีตลา รัศมี หญิง บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง พรรณี พงษ์สวัสดิ์ หญิง บ้านวังไม้ตอก ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง เอราวรรณ หมื่นประศักดิ์ หญิง บ้านวังไม้ตอก ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ธมนวรรณ คำจริง หญิง บ้านวังไม้ตอก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย บุญเจิด รอดอินทร์ ชาย บ้านวังไม้ตอก ช่างปูนชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พรพิมล พัดหล้า หญิง บ้านวังไม้ตอก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นภา ทศพร หญิง บ้านวังไม้ตอก ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นัทชา ยาทา หญิง บ้านวังไม้ตอก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ยอดขวัญ พงษ์ภมร หญิง บ้านวังไม้ตอก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุรชัย ที่พึ่ง ชาย บ้านหนองงา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง จารุวรรณ ทานนท์ หญิง บ้านหนองงา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง กรกนก พิมพาแต่ง หญิง บ้านหนองงา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง วาสนา กรมเวช หญิง บ้านหนองงา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง นิภารัตน์ แก้วสุวรรณ หญิง บ้านหนองงา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สมคิด เพชรกระจ่าง หญิง บ้านหนองงา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ณัฐธญา ทองสองแก้ว หญิง บ้านหนองงา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เอนก กลัดเนินกุ่ม ชาย บ้านหนองงา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อารีย์ ลิ้มตระกูล ชาย สามัคคีธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สว่าง อ้นชาวนา ชาย สามัคคีธรรม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง โชติรส คลองข่อย หญิง สามัคคีธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อังคณา วงค์หล้า หญิง สามัคคีธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ปรางค์ทิพย์ ปัญจะศรี หญิง สามัคคีธรรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จุฑรารัตน์ สกุลปทุมทอง หญิง สามัคคีธรรม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นรินทร์ บุญมาวงค์ ชาย สามัคคีธรรม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อนุวัฒน์ ทองหมื่นศรี ชาย สามัคคีธรรม นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุรชัย สุรินทร์วงค์ ชาย สามัคคีธรรม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สาธิต ทองศรี ชาย วัดสุพรรณพนมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว อัญญาณี สีหาราช หญิง วัดสุพรรณพนมทอง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว วิมลศิริ คงทัน หญิง วัดสุพรรณพนมทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ยุพาภรณ์ ปรางทอง หญิง วัดสุพรรณพนมทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นงนุช พลธรรม หญิง วัดสุพรรณพนมทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จุรีรัตน์ มีเพชร หญิง วัดสุพรรณพนมทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย พุฑฒิพงษ์ เพชรรัตน์ ชาย วัดสุพรรณพนมทอง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง จุฬาลักษณ์ พิทักษ์โสภณ หญิง วัดสุพรรณพนมทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ณัชชา อภัยภักดิ์ หญิง วัดสุพรรณพนมทอง ครูผู้ช่วย ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
นางสาว สุจิตรา อิ่มกระจ่าง หญิง วัดสุพรรณพนมทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว โชติกา ศรีสอน หญิง วัดสุพรรณพนมทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธนรินทร์ โอชะ ชาย วัดสุพรรณพนมทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ทิพาชา นวลหลง หญิง วัดสุพรรณพนมทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย กิตติ อุทก ชาย วัดสุพรรณพนมทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย กรกฎ ว่องนุกูลสวัสดิ์ ชาย วัดสุพรรณพนมทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ประวิญ ชามนตรี ชาย วัดสุพรรณพนมทอง พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ภัชธนัญ จันทะคุณ หญิง วัดสุพรรณพนมทอง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ว่าที่ร.ต.หญิง พิชชาภรณ์ เกิดผล หญิง วัดสุพรรณพนมทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย จีระ เฉลิมสถาน ชาย ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ปองวรี ปิ่นเกตุ หญิง ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ศุลีพร น้อยท่าทอง หญิง ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว วารินทร์ จันทวงษ์ หญิง ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เกวรินทร์ เงินลาง หญิง ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สิรวิชญ์ แก้วหายเคราะห์ ชาย ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ภัคจนิกรณ์ บางปา หญิง ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง นวนัจน์ บุญชู หญิง ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ธนกร สินคุ่ย ชาย ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ธนพร สินคุ่ย หญิง ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ศศิพร จันทร์หอม หญิง ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จีระนุช ศรีชัย หญิง ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พัดดาว พิทักษ์โสภณ หญิง ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว พรพะเยาว์ คงอยู่ หญิง ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง มะลิวัลย์ อินคุ้ม หญิง ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว อังคณา แก้วสีไสย์ หญิง ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วัชระพงษ์ ฟักทองอ่อน ชาย ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง พนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ยอดธง ศรีสวัสดิ์ ชาย บ้านสะเดา ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กนกวรรณ ตันพรประเสริฐ หญิง บ้านสะเดา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศิริญา ติ่วสร้อย หญิง บ้านสะเดา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมจิตร นาคผู้ ชาย บ้านสะเดา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พิมลพรรณ โรงคำ หญิง บ้านสะเดา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ไพรพนา เตียวตระกูล หญิง บ้านสะเดา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ศิวลัย สาริการินทร์ หญิง บ้านสะเดา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง กฤติมา พุ่มโพธิ์ทอง หญิง บ้านสะเดา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง จันทิมา เพ็ชร์ดอนทอง หญิง บ้านสะเดา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ชิดชไม ลมลอย หญิง บ้านสะเดา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว พัชราภรรณ์ อินทะรังษี หญิง บ้านสะเดา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย จตุพล ทวีศักดิ์สิงห์ ชาย บ้านสะเดา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุกัญญา เฉยบัว หญิง บ้านสะเดา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ภัทรพร วรศรีหิรัญ ชาย บ้านหนองพระ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สำเนียง ยอดสุวรรณ์ ชาย บ้านหนองพระ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อัญชลี เทศแก้ว หญิง บ้านหนองพระ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว นิศารัตน์ ชมเทศ หญิง บ้านหนองพระ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย แมน ไกรสอน ชาย บ้านหนองพระ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุธีร์ อินมั่น ชาย บ้านหนองพระ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สงกรานต์ สิงห์กลิ่น หญิง บ้านหนองพระ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุภารักษ์ จิณะกับ หญิง บ้านหนองพระ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ภิญโญ สุขขำ ชาย บ้านเจริญผล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว จุฬาลักษณ์ ศรีทรัพย์ หญิง บ้านเจริญผล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว หนึ่งนุช จิตครบุรี หญิง บ้านเจริญผล ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ธวัลพร กำจรจรุงวิทย์ หญิง บ้านเจริญผล ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อารีรัตน์ อินวิเชียร หญิง บ้านเจริญผล ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ธนัชพร เรืองนภาเพ็ญ หญิง บ้านเจริญผล ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ศิริกัญญา เอี่ยมกาย หญิง บ้านเจริญผล ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย กิตติคุณ จงวรรธนะศิลป์ ชาย บ้านเจริญผล ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย สุราษฏร์ ใจขัน ชาย บ้านเจริญผล ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว พิมพ์พัน คุชช่วง หญิง บ้านเจริญผล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นริศรา พนาเวทสุนทร หญิง บ้านเจริญผล ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ศรินธร สุขโชติ หญิง บ้านเจริญผล ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ลดาภรณ์ จันทะยาง หญิง บ้านเจริญผล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง จารุวรรณ์ อุปถัมภานันท์ หญิง บ้านเจริญผล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อานนท์ ชุช่วย ชาย บ้านเจริญผล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ภุมรินทร์ ซ้อนพิมพ์ หญิง บ้านเจริญผล ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย จักรกฤษ มาโต ชาย บ้านเจริญผล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชมนิภาณัฏฐ์ ศรีสง่า หญิง บ้านเจริญผล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุภัสสรา สร้อยมุข หญิง บ้านเจริญผล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย จำนงค์ พงษ์ประยูร ชาย บ้านเจริญผล นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อริสรา ไชยสง หญิง บ้านป่ามะกรูด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อภิสิทธิ์ กันมา ชาย บ้านน้ำพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง มะลิวัลย์ โกบุตร หญิง บ้านน้ำพรม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย อภินันท์ ทองรัตน์ ชาย บ้านน้ำพรม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว กฤษณี ศรีวิชา หญิง บ้านน้ำพรม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว สุชาดา โตอดิเทพ หญิง บ้านน้ำพรม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ดวงใจ แก้วคำปา หญิง บ้านน้ำพรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อโณทัย ย่อยสูงเนิน หญิง บ้านน้ำพรม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว นงลักษณ์ สายบัว หญิง บ้านน้ำพรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เกศสินี ศรีอิ่นแก้ว หญิง บ้านน้ำพรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อัญชิษฐา จอมกาศ หญิง บ้านน้ำพรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นาตยา สุขกล้า หญิง บ้านน้ำพรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุกัญญา โมลา หญิง บ้านน้ำพรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พรเทพ วงศ์ประดิพัทธ์ ชาย บ้านน้ำพรม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สันติ สุวรรณประเภา ชาย บ้านน้ำพรม ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปิยพร ตรีโพธิ์ หญิง บ้านน้ำพรม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กนกกาญจน์ อุปราช หญิง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จันทร์จิรา สนศิริ หญิง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ชนิษ์ฎากานต์ จิตต์เจริญ หญิง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว วันนพร ภักดีหลวง หญิง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ประกรรณ ทองรักษ์ ชาย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย กษิดิศ ล้นเหลือ ชาย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รัตตปาณี บูรณะ หญิง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อนุวัฒน์ ทัศบุตร ชาย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัฏฐ์ชนัญชา สุวพัชรภรณ์ หญิง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วุฒิภัทร คำแก้ว ชาย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พรชณัฐมณฑน์ รัฐมนตรี หญิง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุวรรณี คล้ายทับทิม หญิง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชวพล เลือดทหาร ชาย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ว่าที่ร.ต.หญิง ขรินทร์ทิพย์ ธนูขันธ์ หญิง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว มณีรัตน์ ดีห้อย หญิง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย มรกต ศรีสมยศ ชาย บ้านโป่งปะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จันทรัตน์ สารีคำ หญิง บ้านโป่งปะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วีนัส อยู่แย้ม หญิง บ้านโป่งปะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศิริลักษณ์ ปวงขจร หญิง บ้านโป่งปะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ภิธาดา วอนกล่ำ หญิง บ้านโป่งปะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุพรรณี กาละพวก หญิง บ้านโป่งปะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุธีมนต์ ชัยชนะ หญิง บ้านโป่งปะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รติรัตน์ บัวผึ้ง หญิง บ้านโป่งปะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อุมาพร วังคีรี หญิง บ้านโป่งปะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รติรัตน์ บัวผึ้ง หญิง บ้านโป่งปะ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พิลัยพรรณ แต้มทองทา หญิง บ้านโป่งปะ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รัชฎากร กรอนพรม หญิง บ้านโป่งปะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ฆิณวุธ สิทธิยศ ชาย บ้านเขาน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง รัชนี เอี่ยมสอาด หญิง บ้านเขาน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว มานิตา ฤทธิ์เดช หญิง บ้านเขาน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พิมพ์ชนา ลำลอง หญิง บ้านเขาน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย บุญสม เหล็กดี ชาย บ้านเขาน้อย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง วิภา อ่ำบางกระทุ่ม หญิง บ้านเขาน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย อรรณพ มาเมือง ชาย บ้านเขาน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง กัลยา มาเมือง หญิง บ้านเขาน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สำรวย ยังนา ชาย บ้านเขาน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง กิตติยา แย้มศิริ หญิง บ้านเขาน้อย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย สกล อุไรรัตน์ ชาย บ้านเขาน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วสันต์ ผสม ชาย บ้านเขาน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พินิจ เจ๊กอิน ชาย บ้านเขาน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วันเพ็ญ รอดภัย หญิง บ้านเขาน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นิศารัตน์ บุญยืน หญิง บ้านเขาน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กนกวรรณ จันมีเทศ หญิง บ้านเขาน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ปวริศร เตมียสูต ชาย บ้านเขาน้อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว แสงเดือน แดงด้วง หญิง บ้านเขาน้อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วราลี สมัครกสิกรรณ์ หญิง บ้านเขาน้อย เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธนากร วัฒนพรเดชา ชาย บ้านท่าข้าม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ธนากร วัฒนพรเดชา ชาย บ้านท่าข้าม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พรภิรมย์ มีศิลารัตน์ หญิง บ้านท่าข้าม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อุษาวดี เอื้อเฟื้อ หญิง บ้านท่าข้าม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย เขมรัฐ ปั่นวงษ์ก๋อ ชาย บ้านท่าข้าม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง กชพร วัฒนพรเดชา หญิง บ้านท่าข้าม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อทิตยา ราชดี หญิง บ้านท่าข้าม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศิริลักษณ์ สิสี หญิง บ้านท่าข้าม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วิจิตรา มาลาทิพย์ หญิง บ้านท่าข้าม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นลัทพร โพธิ์หล้า หญิง บ้านท่าข้าม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จุฑามาศ อุ่นเรือน หญิง บ้านท่าข้าม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อรรถพงษ์ จันทะเดช ชาย บ้านท่าข้าม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วิษณุ บุญมาก ชาย บ้านท่าข้าม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จันทร์จิรา อุดม หญิง บ้านท่าข้าม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชรินรัตน์ สุขมามอญ หญิง บ้านท่าข้าม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปริชญา โภชชงค์ หญิง บ้านท่าข้าม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ศรีไพริณฐ์ จินตพันธ์เกษม หญิง บ้านท่าข้าม ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุกัญญา มีรอด หญิง บ้านท่าข้าม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พิติรัตน์ จำรูญ ชาย บ้านท่าข้าม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง มิ่งขวัญ อยู่หลาย หญิง บ้านปากยาง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นาฏยา สิงห์สู่ถ้ำ หญิง บ้านปากยาง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุทธิรัตน์ มาลี หญิง บ้านปากยาง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย พิชัย งามทวี ชาย บ้านปากยาง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว วรรัติ อุปจันทร์ หญิง บ้านปากยาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พิมพ์รัตน์ จักรบุตร หญิง บ้านปากยาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ศิรินภา โยธา หญิง บ้านปากยาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย จำรูญ แซ่หยาง ชาย บ้านปากยาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ศตวรรษ หาญต๊ะ ชาย บ้านปากยาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นำพลชัย เขม็ด ชาย บ้านปากยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ภิรัฐพงค์ จอมสิริ ชาย บ้านปากยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว โชติกา ใจแก้วมา หญิง บ้านปากยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สันติ วันทองสุข ชาย บ้านปากยาง ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เสริมศิริ ม่วงบึงพร้าว หญิง บ้านปากยาง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย จง แซ่หลอ ชาย บ้านปากยาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วัลภา เพียลำแขก หญิง บ้านปากยาง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุภาวรรณ ผิวชอุ่ม หญิง บ้านปากยาง เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
สิบเอก อนุสรณ์ ประสารภักดิ์ ชาย บ้านปากยาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว เบญจวรรณ ลิขิตรัตน์เจริญ หญิง บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นธี ฉิมฉวี ชาย บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ ร.ต.หญิง ชลดา บัวสี หญิง บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ภัทรา คงทิม หญิง บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ชัยวัฒน์ รัตติรังสรรค์ ชาย บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นุชริน สิทธิยศ หญิง บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย วิทูลย์ เชื้อจีน ชาย บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อนัญญา จันทะคุณ หญิง บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วัชรินทร์ ใจเศษ หญิง บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว กาญจนา ศิวิลัย หญิง บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วรัญญู จันทร์หนู ชาย บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พิษณุ ไทยสวน ชาย บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ธัญกมล น้อยมีชัย หญิง บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัชติมา ใจมา หญิง บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กัลยรัตน์ ชื่นวงศ์ หญิง บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ว่าที่ ร.ต. วรเศรษฐ์ เหล็กเพ็ชร์ ชาย บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ธนิษฐา ชัยวงษ์ หญิง บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สังข์ ทองเลี่ยน ชาย บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ลำจวน รอดฤทธิ์ หญิง บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย จักรกฤษ กราบกราน ชาย บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย อรรถพล กล้าวิกรณ์ ชาย บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ทิพย์สุดา ชามนตรี หญิง บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ประณิตา กล้าวิกรณ์ หญิง บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อภิชาติ เอี่ยมตาล ชาย บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วิรัตน์ เลิศแตง หญิง ห้วยพลู ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ระเบียบ โฉมแดง หญิง ห้วยพลู ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุรีรัตน์ สวัสดิเทพ หญิง ห้วยพลู ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว อัญชลี ธานี หญิง ห้วยพลู ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พิรดา ศิริวัฒน์ หญิง ห้วยพลู ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วิลาสินี มีชาญ หญิง ห้วยพลู ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นัฐพล มีตาล ชาย ห้วยพลู ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ยุทธนา เตชรังศรี ชาย ห้วยพลู ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชณันท์สิตา สิงห์สถิตย์ หญิง ห้วยพลู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นภัสวรรณ อบสิน หญิง ห้วยพลู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัฐกานต์ วิรัญดร หญิง ห้วยพลู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชนิสรา แสงโสด หญิง ห้วยพลู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุภัคชญา แก้วเบี้ย หญิง ห้วยพลู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พวงผกา จงธรรม์ หญิง ห้วยพลู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พิศ สายสุรินทร์ หญิง ห้วยพลู ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ประไพ พงษ์พานิช หญิง ห้วยพลู ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อรัญญา พลหาญ หญิง ห้วยพลู ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ปัญธิตา นิลสนธิ หญิง ห้วยพลู ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สิริกาญจน์ กองเกิด หญิง ห้วยพลู ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ภัทรพงษ์ สุขเกิด ชาย บ้านแก่งกุลาสามัคคี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง อภิสรา บทกระโทก หญิง บ้านแก่งกุลาสามัคคี ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง เพชรวศรี กันดี หญิง บ้านแก่งกุลาสามัคคี ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
ว่าที่ ร.ต.หญิง สุภาพร ผิวดี หญิง บ้านแก่งกุลาสามัคคี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง จิราภรณ์ นาคกระแสร์ หญิง บ้านแก่งกุลาสามัคคี ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว เกวลี ยิ้มประเสริฐ หญิง บ้านแก่งกุลาสามัคคี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ณัฐพล เกิดแป้น ชาย บ้านแก่งกุลาสามัคคี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุธีรา จันทร์เกตุ หญิง บ้านแก่งกุลาสามัคคี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว แคททริยา ใจดี หญิง บ้านแก่งกุลาสามัคคี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อัมพิกา อินวัง หญิง บ้านแก่งกุลาสามัคคี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ว่าที่ ร.ต.หญิง อัญชลี จันประตูมอญ หญิง บ้านใหม่ชัยเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ปาริฉัตร แก้วบุญมา หญิง บ้านใหม่ชัยเจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ณรงค์ แสนจันทร์ ชาย บ้านใหม่ชัยเจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นวิยา ยังหุ่น หญิง บ้านใหม่ชัยเจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นพนนต์ ณ ลำปาง ชาย บ้านใหม่ชัยเจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปณิสา สถาพร หญิง บ้านใหม่ชัยเจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย กฤษฎา อุดทา ชาย บ้านใหม่ชัยเจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อัมพิรา จันทร์ศรีวงค์ หญิง บ้านใหม่ชัยเจริญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กมลณัท ตรีสูนย์ หญิง บ้านใหม่ชัยเจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ขนิษฐา บ่อคำ หญิง บ้านใหม่ชัยเจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัฐนันท์ น่วมด้วง หญิง บ้านใหม่ชัยเจริญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วรวุฒิ แสนนิทรา ชาย บ้านใหม่ชัยเจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วัชราภรณ์ วงษาบุตร หญิง บ้านใหม่ชัยเจริญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ฐิติภัสร์ สิริบัวยิ้ม หญิง บ้านใหม่ชัยเจริญ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เฉลิมพล พรมวังขวา ชาย บ้านใหม่ชัยเจริญ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วรางคณา ทรัพย์สิน หญิง บ้านใหม่ชัยเจริญ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ศุภกานต์ พงษ์ธนภูมิ หญิง บ้านซำหวาย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อัมพร บุญทอง หญิง บ้านซำหวาย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สมบูรณ์ บุญทอง ชาย บ้านซำหวาย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว วาสนา บุญประเสริฐ หญิง บ้านซำหวาย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว อารีย์ ศรีสุกอง หญิง บ้านซำหวาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ศุภกานต์ พงษ์ธนภูมิ หญิง บ้านซำหวาย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว อุบลรัตน์ สีตนไชย หญิง บ้านซำหวาย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พิมพ์มาดา วงศ์ศิริธนดล หญิง บ้านซำหวาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รัชฎาภรณ์ รัตนะ หญิง บ้านซำหวาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง กนกวรรณ สุขเอม หญิง บ้านซำหวาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ภูมินทร์ ผุยน้อย ชาย บ้านซำหวาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อนุชา นิดตา ชาย บ้านซำหวาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จริยา คำเที่ยง หญิง บ้านซำหวาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง นวลพรรณ ไทยสวน หญิง บ้านซำหวาย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อัจฉราวรรณ วิไลสมสกุล หญิง บ้านซำหวาย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อุบลรัตน์ ศรีตนไชย หญิง บ้านซำหวาย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง พุฒธชาติ ด้วงพรม หญิง บ้านซำหวาย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุมาลี เจริญภาพ หญิง บ้านซำหวาย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วิรัตน์ ภักดีเขียว หญิง บ้านซำหวาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พงศธร ราชเพียแก้ว ชาย บ้านซำหวาย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สาลี่ ศรีชู หญิง บ้านนาพราน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ศศิธร ศรีดี หญิง บ้านนาพราน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วาสนา ขันโสม หญิง บ้านนาพราน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง กาญจนา อยู่ม่วง หญิง บ้านนาพราน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ฉลองขวัญ หวังภู่ หญิง บ้านนาพราน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว พิมพ์พิพัชร ทิมเครือจีน หญิง บ้านนาพราน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว หนึ่งเสมอ เสนารักษ์ หญิง บ้านนาพราน ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย เอกอำนาจ ศรีโพธิ์ ชาย บ้านนาพราน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จารุณี นิลศิริ หญิง บ้านนาพราน ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว อาริสา ศรีดี หญิง บ้านนาพราน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อิสรภาพ กันมา ชาย บ้านนาพราน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นภาภรณ์ บุญชื่น หญิง บ้านนาพราน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชญานิษฐ์ สุขโฉม หญิง บ้านนาพราน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วิภารัตน์ สารมะโน หญิง บ้านนาพราน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อดิเรก น้อยพานิช ชาย บ้านใหม่พนมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย เอกพงษ์ เปี้ยทา ชาย บ้านใหม่พนมทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วรรณพร สมท่า หญิง บ้านใหม่พนมทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เขมวันต์ ปวงสง่า หญิง บ้านใหม่พนมทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ตันจะ คล้อยชาวนา ชาย บ้านใหม่พนมทอง ช่างปูนชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อวิรุทธ์ อินแตง ชาย บ้านใหม่พนมทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย มนตรี ถิรชญานันท์ ชาย บ้านป่าขนุน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย วิศิษฏ์พงศ์ พวงคำ ชาย บ้านป่าขนุน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ธนวรรณ ไทยทอง หญิง บ้านป่าขนุน ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ศศิธร ธูปพุดซา หญิง บ้านป่าขนุน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ชณัฐศิกานต์ สีสุกไฮ้ หญิง บ้านป่าขนุน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศรัณยา ไกรรส หญิง บ้านป่าขนุน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง จตุพร มั่นสัมฤทธิ์ หญิง บ้านป่าขนุน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จารีญา จูชาวนา หญิง บ้านป่าขนุน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมชาย โตใหญ่ ชาย บ้านน้ำริน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว อัจฉราภรณ์ วิไลสมสกุล หญิง บ้านน้ำริน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สมศรี ชูรา หญิง บ้านน้ำริน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ธีรวัฒน์ สุขเอม ชาย บ้านน้ำริน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปิยาภรณ์ ศรีสวัสดิ์ หญิง บ้านน้ำริน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เดชณรงค์ มั่นคง ชาย บ้านน้ำริน ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย อภิชาติ เอี่ยมสงคราม ชาย บ้านน้ำริน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุนันทา ส่งนุ่น หญิง บ้านน้ำริน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วรีรัตน์ วารีทิพย์ หญิง บ้านน้ำริน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เฉลิมฤทธิ์ ศรีสุรินทร์ ชาย บ้านน้ำริน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สินาภรณ์ บุญเลิศฤทธิ์ หญิง บ้านน้ำริน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กัญญากานต์ ดีตุ หญิง บ้านน้ำริน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กรรณาภรณ์ เครื่องคำ หญิง บ้านน้ำริน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปทุมมา อยู่สอน หญิง บ้านน้ำริน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เสาวลักษณ์ ทุมแก้ว หญิง บ้านน้ำริน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ฐาปกรณ์ ชูรา ชาย บ้านน้ำริน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รัชนีกร ติ๊ตาวงศ์ หญิง บ้านน้ำริน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ษณอนงค์ ชูรา หญิง บ้านหนองปรือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จันทนา ศิริธร หญิง บ้านหนองปรือ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุวรรณา แซกรัมย์ หญิง บ้านหนองปรือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นาวิน ฉิมพาลี ชาย บ้านหนองปรือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อัจฉรา ท่อนสาย หญิง บ้านหนองปรือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จิตรวดี คำเด่นเหล็ก หญิง บ้านหนองปรือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กานต์สิรี สิทธิ หญิง บ้านหนองปรือ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ณัฐกร บุญธรรม ชาย บ้านหนองปรือ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมภพ กองทอง ชาย บ้านหนองปรือ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เกษม แก้วเนตร ชาย บ้านหนองปรือ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุกัญญา บุญเทพ หญิง บ้านกลาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปริมประภา วรรณลึก หญิง บ้านกลาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธนาวุฒิ พรหมรักษา ชาย บ้านกลาง พนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชนากานต์ แก้ววังอ้อ หญิง บ้านกลาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จริยา คุ้มมา หญิง บ้านกลาง ผู้ช่วยครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปาริชาต สิงห์เนตร หญิง บ้านกลาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปวีณา ศรีเนตร หญิง บ้านน้ำยาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง กัญญารัตน์ เพชรรัตน์ หญิง บ้านน้ำยาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว มาลิน เฟื่องมณี หญิง บ้านน้ำยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อำนาจ สิงห์ภา ชาย บ้านน้ำยาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุดารัตน์ ทาคำป้อง หญิง บ้านน้ำยาง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ศุภณัฐ จันประตูมอญ ชาย ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย มนสิช คงประเสริฐ ชาย ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อัจฉรา สังขะเมฆะ หญิง ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย พลาดิศัย ไวทยกุล ชาย ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย อรรถชัย นันตะวงษ์ ชาย ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ไฝ่ฝัน จันทร์น้อย หญิง ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย เกื้อกูล หนูภา ชาย ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว กันทิมา เปี้ยทอง หญิง ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ตันหยง นาคจรูญ หญิง ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ฐิตาภา สายวงค์ หญิง ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กิตติมา จันทะคุณ หญิง ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เพ็ญนภา ยางสูง หญิง ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศศินารถ มั่นชาวนา หญิง ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว น้ำฝน ศึกษา หญิง ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว คงขวัญ โทลา หญิง ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วุฒิชัย โทลา ชาย ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชลิดา แสงบุดดี หญิง ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุวรรณ ทองคำปัน ชาย ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุกัญญา หม่องชา หญิง ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เบญจมาศ ใจวัง หญิง ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมศักดิ์ แผนสันเที๊ยะ ชาย ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ชินาพันธุ์ บุญศรี หญิง ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กัลยา ด้วงโป้ หญิง ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รวินท์นิภา สุทธิสนธิ์ หญิง ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ณรงค์เดช โพธิเกิด ชาย บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุกัญญา ชุ่่มทิพย์ หญิง บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วิทยา เผือกชาวนา ชาย บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง รัชนีพร หมอนทอง หญิง บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อำพร ดีจ่าง หญิง บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
สิบเอก สมคิด น้อยเนียม ชาย บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อรมนัส วงศ์ไทย หญิง บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุชาดา พรมรักษา หญิง บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พีรภาว์ กิตติศาสตรา หญิง บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
สิบตรี ณรงค์ แก้วหล่าย ชาย บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กฤษณา ใจทน หญิง บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ปฐมาวดี แขวกระทุ่ม หญิง บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ทิตยา นงค์โภชน์ หญิง บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สมถวิล คำหมู่ หญิง บ้านแม่ระกา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว อรอุมา ดอนดี หญิง บ้านแม่ระกา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง สุภา แก้วคุ้ม หญิง บ้านแม่ระกา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อารีรัตน์ เปล่งขำ หญิง บ้านแม่ระกา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว บุบผา สมกระโทก หญิง บ้านแม่ระกา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง แจ่มศิริ ประสานสมบัติ หญิง บ้านแม่ระกา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ไพรทูล ปั้นแสง ชาย บ้านแม่ระกา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สมคิด บุญยอ หญิง บ้านแม่ระกา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ชไมพร ขำทวี หญิง บ้านแม่ระกา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศรัณยา นันท์ศิลิ หญิง บ้านแม่ระกา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง กิ่งดาว บุญเตาอิฐ หญิง บ้านแม่ระกา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วรรณภา พุทธสอน หญิง บ้านแม่ระกา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ณันทนา เจียมแท้ หญิง บ้านแม่ระกา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วรรณวิสา ทองเพียร หญิง บ้านแม่ระกา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เอื้องฟ้า ทองชาวนา หญิง บ้านแม่ระกา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ปฎิณญา ทองรุ่ง ชาย บ้านแม่ระกา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง เบญจวรรณ เสบสบาย หญิง บ้านแม่ระกา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อัญชลี อวสานะพันธุ์ หญิง บ้านแม่ระกา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ธัญรัตน์ เขียวเรือง หญิง บ้านแม่ระกา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สายรุ้ง คำพุฒ หญิง บ้านคลองเป็ด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สำอางค์ จันทร์ศรีเจริญ หญิง บ้านคลองเป็ด ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สมจิตร พวงน้อย หญิง บ้านคลองเป็ด ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สมพงษ์ สังข์งาม ชาย บ้านคลองเป็ด ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ประภาพรรณ ทองอินต๊ะ หญิง บ้านคลองเป็ด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พิจิตรา อ่วมบุตร หญิง บ้านคลองเป็ด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ณัฐนนท์ อินปัญญา ชาย บ้านคลองเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย นำชัย โกมลกิติสกุล ชาย บ้านคลองเมือง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว พัชรินทร์ เนื้อไม้ หญิง บ้านคลองเมือง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง เนาวรัตน์ แสงธรรม หญิง บ้านคลองเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ทินวัฒน์ สัมฤทธิ์สุทธิ์ ชาย บ้านคลองเมือง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย กฤษฎี กาศโอสถ ชาย บ้านคลองเมือง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ณรงค์ พาทัน ชาย บ้านคลองเมือง ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วีรณา วิไลกุล หญิง บ้านคลองเมือง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ธันวารี บัวทอง หญิง วัดวังพิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เกษียร สิงห์ทอง หญิง วัดวังพิกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พิชญา สังข์เงิน หญิง วัดวังพิกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ประสงค์ อุ่นจันทร์ ชาย วัดวังพิกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุรีรัตน์ หลำชาวนา หญิง วัดวังพิกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว อัญชิสา แสงสุริยัน หญิง วัดวังพิกุล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชลิตา ขอบบัวคลี่ หญิง วัดวังพิกุล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สิวานันท์ แสงดี หญิง วัดวังพิกุล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พรรษา เผ่าคนชม หญิง วัดวังพิกุล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปาริชาติ มีทอง หญิง วัดวังพิกุล ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ณัฐกิตติ์ ชาวนา ชาย บ้านเข็ก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย บรรเจิด โรงคำ ชาย บ้านเข็ก ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุนีย์ คุ้มสุข หญิง บ้านเข็ก ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ปราณี กลิ่นอาจ หญิง บ้านเข็ก ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง กิ่งกาญจน์ พรหมสนธิ์ หญิง บ้านเข็ก ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ละออ อยู่ตรง หญิง บ้านเข็ก ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ศุภวรรณ ลิมานนท์ดำรงค์ หญิง บ้านเข็ก ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ชิดชนก ไชยงามเมือง หญิง บ้านเข็ก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วัชรี ปานคะเชนทร์ หญิง บ้านเข็ก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชัญญาชิต สุดชา หญิง บ้านเข็ก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศศิธร ปะนามะโก หญิง บ้านเข็ก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุภารัตน์ คำมูลตา หญิง บ้านเข็ก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จินตพร โนจักร หญิง บ้านเข็ก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ณัฐนนท์ แย้มทับ ชาย บ้านเข็ก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กาญจนา พานทอง หญิง บ้านเข็ก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นิรมล ทุมเพชร หญิง บ้านเข็ก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อลิษา เวสสะภักดี หญิง บ้านเข็ก ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย จักรพันธ์ บินขุนทด ชาย บ้านเข็ก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นิโรจน์ นพคุณ ชาย บ้านเข็ก ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นงลักษณ์ สุทัตทยานันท์ หญิง บ้านเข็ก เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วิไลพร จันทร์หอม หญิง บ้านเข็ก ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วรันดา คำลุน หญิง บ้านดงพลวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นกุล นาคพลังกูล หญิง บ้านดงพลวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เกรียงไกร ตาแสนแก้ว ชาย บ้านดงพลวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ปนัดดา สังข์ทรัพย์ หญิง บ้านดงพลวง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย เจษฎา แสงจันทร์ ชาย วัดดงข่อย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย วิถี เกิดทอง ชาย วัดดงข่อย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นงนุช หันจันทร์ หญิง วัดดงข่อย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง โนรี โพธิ์เดช หญิง วัดดงข่อย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว รัชณีบูรณ์ ยิ้มไทย หญิง วัดดงข่อย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว จุฬารัตน์ พิพัฒน์ผล หญิง วัดดงข่อย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อุบลวรรณ พ่วงบุใหญ่ หญิง วัดดงข่อย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง รติยาภรณ์ ทองเนียม หญิง บ้านเนินมะปราง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย กี ชัยเสนา ชาย บ้านเนินมะปราง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ชุดาภา เด่นประเสริฐ หญิง บ้านเนินมะปราง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ณัฐนันท์ เกตุโท ชาย บ้านเนินมะปราง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ธิพัทธิ์ภูมิ ขันตีเตชนิธิ ชาย บ้านเนินมะปราง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ลดารัก สีหะวงษ์ หญิง บ้านเนินมะปราง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย มนัส เจริญลาภ ชาย บ้านเนินมะปราง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว บังอร ทองงามขำ หญิง บ้านเนินมะปราง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ทาริกา โรมินทร์ หญิง บ้านเนินมะปราง