ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.27
ภาษาอังกฤษ 28.55
คณิตศาสตร์ 21.74
วิทยาศาสตร์ 28.60
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.93
ภาษาอังกฤษ 28.49
คณิตศาสตร์ 22.65
วิทยาศาสตร์ 29.22
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.72
ภาษาอังกฤษ 26.47
คณิตศาสตร์ 27.28
วิทยาศาสตร์ 34.56