ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ข้อมูลครู และบุคลกรทางศึกษา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภท รูปภาพ
นาย โชคชัย อภิชาติธำรง ชาย วัดท่านา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว แสงดาว จันทร์แจ้ง หญิง วัดท่านา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว ชนันท์นิฏฐา เหมือนคล้าย หญิง วัดท่านา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย มรุพงษ์ แสงจันทร์ ชาย วัดท่านา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ศิริชัย โตชาวนา ชาย วัดท่านา ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย มรุพงษ์ แสงจันทร์ ชาย วัดท่านา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว มณีนุช ขมิ้นเขียว หญิง วัดท่านา เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาว สุนันทา คงนก หญิง วัดท่ามะขาม เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คหกรรมศาสตร์
นาย วีรพล ลีมี ชาย วัดท่ามะขาม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว วิภาพร อุ้ยตา หญิง วัดท่ามะขาม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย นเรศวร์ เศรษฐสิงห์ ชาย วัดท่ามะขาม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาง วันเพ็ญ มูลวงค์ หญิง วัดท่ามะขาม ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
นางสาว หนึ่งฤทัย บุญพวง หญิง วัดท่ามะขาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว นวลจันทร์ ยศปัญญา หญิง วัดท่ามะขาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ภาสิริ คุณคำ หญิง วัดท่ามะขาม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว นพเกล้า อ้นมี หญิง วัดท่ามะขาม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว เทียมใจ สิทธิศักดิ์ หญิง วัดบางกระทุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ การบริหารการศึกษา
นาง รัตนา ขุนมธุรส หญิง วัดบางกระทุ่ม ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง นุชนาถ บัวอาจ หญิง วัดบางกระทุ่ม ครู ชำนาญการพิเศษ การแนะแนว
นางสาว พิมศิริ เป็กธนู หญิง วัดบางกระทุ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว สุวภา ทองประกอบ หญิง วัดบางกระทุ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาง นฤมล เส็งวัฒน์ หญิง วัดบางกระทุ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ประวัติศาสตร์
นางสาว ปิยะนาถ บุญศรี หญิง วัดบางกระทุ่ม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การศึกษาปฐมวัย
นางสาว ภูริชญา ขำสุนทร หญิง วัดบางกระทุ่ม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ชีววิทยา
นาย นนท์วิศิษฐ์ ทองอนันต์ ชาย วัดบางกระทุ่ม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว รัฐวรรณ โคกทอง หญิง วัดบางกระทุ่ม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย อนุชา สุวรรณนำปน ชาย วัดบางกระทุ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาย ทัศไนย โพธิ์ทอง ชาย วัดบางกระทุ่ม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ศรินญา มั่นเจริญ หญิง วัดบางกระทุ่ม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย สมพงษ์ ป้อมกระสันต์ ชาย บ้านยางโทน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว ธัญญา มิ่งเมือง หญิง บ้านยางโทน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว สุธาสินี ธานิศธนพัฒน์ หญิง บ้านยางโทน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ณัฐธิดา พูนชื่น หญิง บ้านยางโทน เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาว อรวรรณ มีบุญ หญิง บ้านยางโทน ผู้ช่วยครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การศึกษาปฐมวัย
นางสาว อรุณี เสวิสิทธิ์ หญิง บ้านยางโทน ผู้ช่วยครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย บุญเลิศ มากเมือง ชาย ศึกษาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง สุชิพร รักประกิจ หญิง ศึกษาลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย ไพรัช โรจวัฒนา ชาย ศึกษาลัย ครู ชำนาญการ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาง ดวงดาว มากจุ้ย หญิง ศึกษาลัย ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาง จันจิตร ราวิล หญิง ศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ การแนะแนว
นาง ชื่นจิตร อ่ำสิงห์ หญิง ศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว นงลักษณ์ รองแก้ว หญิง ศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง ปาลีรัฐ พันธ์ไพบูลย์ หญิง ศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว ประไพรัตน์ แย้มสุข หญิง ศึกษาลัย ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย จักรราช บุญอิ่ม ชาย ศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ดนตรี
นาย ปฎิพัทธิ์ ขุนมธุรส ชาย ศึกษาลัย ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาย อรัญ หมวกอินทร์ ชาย ศึกษาลัย ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว สุภัสสร น่วมวัฒน์ หญิง ศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
นาง อวยพร ศรีสุข หญิง ศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ นาฏศิลป์
นางสาว กฤษณา ศรีสุข หญิง ศึกษาลัย ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
ว่าที่ ร.ต. สิทธกานต์ ธนสัมบันน์ ชาย ศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว วราภรณ์ บวรอุดมวงศ์ หญิง ศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
ว่าที่ ร.ต. วัฒนา บุญหว่าน ชาย ศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว เพียงใจ จินะชิต หญิง ศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว มุทิตา กองบุญมา หญิง ศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง อนัญพร นาคเงินทอง หญิง ศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว อัมราวดี อ่ำแห้ว หญิง ศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว พิชญ์คณิณ อ่องโฆษิตจินดา หญิง ศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว วรัชยา ทองหล้า หญิง ศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การศึกษาปฐมวัย
นาย สมชาย ตันพานิช ชาย ศึกษาลัย ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย เชาวฤทธิ์ สุ่มรอด ชาย ศึกษาลัย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว กชกร ราวิล หญิง ศึกษาลัย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว เพียรนภา จานแก้ว หญิง ศึกษาลัย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว หนึ่งฤทัย แสงหิรัญ หญิง ศึกษาลัย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว วรรณภา บุกล่า หญิง ศึกษาลัย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นาย เนตร ใจเร็ว ชาย ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย จำปี อ่ำอำไพ ชาย ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง บุญเรือน เสือกล้า หญิง ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นาง อมลวรรณ ศรีคำ หญิง ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง สาลี่ สืบสายอ่อน หญิง ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ครู ชำนาญการพิเศษ การแนะแนว
นางสาว นริศรา ศรีคง หญิง ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นางสาว ณัฐินี แก้ววิเชียร หญิง ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ฐิติยา ประสงค์ หญิง ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว สุจิตรา โตมอญ หญิง ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ธนาเศรษฐ์ โภชน์อุดมสิน ชาย ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ รัฐประศาสนศาสตร์
นางสาว สุพิชญา มาเมือง หญิง ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์ศึกษา
นาง ณัชชา ไชยวิเศษ หญิง ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ครู ชำนาญการ เกษตรศาสตร์
นาย สถาพร เกตุศรีบุรินทร์ ชาย ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นางสาว น้ำผึ้ง รอดภัย หญิง ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย เมือง เมืองขวา ชาย ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง ภานุพงษ์ อินทะพาท ชาย ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ฐิตาพร พุกอิ่ม หญิง ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ นาฏศิลป์
นางสาว กันตา กรึมสูงเนิน หญิง บ้านวังสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ทิพวรรณ เบ้าทอง หญิง บ้านวังสาร ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย สมชาย เขื่อนแก้ว ชาย บ้านวังสาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว เอมอร บัวบุญ หญิง บ้านวังสาร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ปวิตรา วงษา หญิง บ้านวังสาร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ชีววิทยา
นางสาว ดลยา ทองแท่ง หญิง บ้านวังสาร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย ศุภสิทธิ์ เต็งคิว ชาย บ้านวังสาร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาว พัชรินทร์ ทองจำปา หญิง บ้านวังสาร ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว พริมมธุรา สุขศิริบุญญาคมน์ หญิง บ้านวังสาร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาว วชิราพร บัวตูม หญิง บ้านวังสาร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง ณัฐกฤตา คำแก้ว หญิง บ้านวังสาร ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์ศึกษา
นาง ยุภาภรณ์ อินทรีย์ หญิง บ้านทุ่งน้อย ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง อุไร เล็กกระโทก หญิง บ้านทุ่งน้อย ครู ชำนาญการ คหกรรมศาสตร์
นางสาว ภิรมย์ลักษณ์ ดอนหม้อ หญิง บ้านทุ่งน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว เกษร รักอ่อน หญิง บ้านทุ่งน้อย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว รุ่งจิรา แก้วชาวนา หญิง บ้านทุ่งน้อย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว หนึ่งฤทัย แซ่ล้อ หญิง บ้านทุ่งน้อย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว สุพัตรา ฉิมสมจิตร์ หญิง บ้านทุ่งน้อย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง ทรงรัตน์ ประสงค์ หญิง บ้านบุใหญ่ ครู ชำนาญการพิเศษ เกษตรศาสตร์
นางสาว ดรุณี สมอหอม หญิง บ้านบุใหญ่ ครู ปฏิบัติการ ภาษาไทย
นางสาว นันทิกานต์ จิตรรำพึง หญิง บ้านบุใหญ่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
จ่าสิบตรี ธรรมรัตน์ ขำสว่าง ชาย ประชาสามัคคี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ อื่นๆ
นาง อำนวย แซ่ด่าน หญิง ประชาสามัคคี ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นางสาว ชลณิสา เกษมรัตน์ หญิง ประชาสามัคคี ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง พเยาว์ ทองคำ หญิง ประชาสามัคคี ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
นางสาว จิดาภา สายทอง หญิง ประชาสามัคคี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ปรีชา จันทร์แจ้ง ชาย ประชาสามัคคี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ธุมาวดี เกษมญาติ หญิง ประชาสามัคคี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว พัชฎาภรณ์ เจนดี หญิง ประชาสามัคคี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว สิริพร ตรีอินทร์ทอง หญิง ประชาสามัคคี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว นิชาภา ท้วมประดิษฐ์ หญิง ประชาสามัคคี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย วินัย วิชฉิมพาลี ชาย ประชาสามัคคี นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว โชติกา นิลมะณี หญิง วัดราษฎร์สโมสร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง ประภาวรรณ รองเมือง หญิง วัดราษฎร์สโมสร ครู ชำนาญการ วิจัย
นาย สิทธิชัย ราวิล ชาย วัดราษฎร์สโมสร ครู ชำนาญการพิเศษ ประวัติศาสตร์
นางสาว ดุษฎี คลังน้ำคู้ หญิง วัดราษฎร์สโมสร ครู ชำนาญการพิเศษ บรรณารักษ์ศาสตร์
นาย อุบล พงษ์พัฒน์ ชาย วัดราษฎร์สโมสร ครู ชำนาญการพิเศษ จิตวิทยา
นาง อินทิรา รัตนโมรา หญิง วัดราษฎร์สโมสร ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง นาฏยา ไพบูลย์ หญิง วัดราษฎร์สโมสร ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาย ธนกฤต ณัฐนิคม ชาย วัดราษฎร์สโมสร ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง จรรยา ณัฐนิคม หญิง วัดราษฎร์สโมสร ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง วาสนา มั่นประสิทธิ์ หญิง วัดราษฎร์สโมสร ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ปาริชาติ หนิมพานิช หญิง วัดราษฎร์สโมสร ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ฐิติกุล เพ็งสลุด หญิง วัดราษฎร์สโมสร ครู ชำนาญการพิเศษ การแนะแนว
นางสาว ยุพาพร เชียงฝูง หญิง วัดราษฎร์สโมสร ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นางสาว สุวิมล อู่ไทย หญิง วัดราษฎร์สโมสร ครู ชำนาญการ หลักสูตรและการสอน
นางสาว ศุภรัตน์ ดวงแก้ว หญิง วัดราษฎร์สโมสร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย วีรยุทธ ปรางทอง ชาย วัดราษฎร์สโมสร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว ดวงรัตน์ ศรีสอาด หญิง วัดราษฎร์สโมสร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว จิราพัชร บุญดี หญิง วัดราษฎร์สโมสร ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ชุติมา แตงอ่อน หญิง วัดราษฎร์สโมสร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาว เบญจมาภรณ์ ทาแจ่ม หญิง วัดราษฎร์สโมสร เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การเมืองการปกครอง
นาย ไพฑูรย์ พิกุลเงิน ชาย วัดกรุงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง พัชรี ตัณฑุลอุดม หญิง วัดกรุงศรีเจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ดลใจ มากทรัพย์ หญิง วัดกรุงศรีเจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย ทนงศักดิ์ ใสไหม ชาย วัดกรุงศรีเจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาว กมลรัศมิ์ แจ่มวิจิตโต หญิง วัดกรุงศรีเจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ธัญญาเรศ เร่ในไพร หญิง วัดกรุงศรีเจริญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว แคทติยา ทองจีน หญิง วัดกรุงศรีเจริญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ชีววิทยา
นาย เวตร ป้อมสาหร่าย ชาย วัดกรุงศรีเจริญ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย สมประสงค์ ตัณฑุลอุดม ชาย วัดกรุงศรีเจริญ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.หญิง กรรณิกา กลิ่นถือศีล หญิง วัดกรุงศรีเจริญ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว พิจิตรา สายทอง หญิง วัดกรุงศรีเจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ นิเทศการศึกษา
นาย อัษฎาวุธ สอนง่าย ชาย วัดบึงลำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ อื่นๆ
นาย ทรง ฉิมศิริ ชาย วัดบึงลำ ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว ลักคณา ช้างพินิจ หญิง วัดบึงลำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว วรรธนี ศรีสุข หญิง วัดบึงลำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง มณฑิตา ภูมิผล หญิง วัดบึงลำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว พนิดา กลิ่นชาวนา หญิง วัดบึงลำ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บัญชี/การบัญชี
นางสาว ณฐวรรณ สายทอง หญิง วัดบึงลำ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การเกษตร
นางสาว พิตะวัน เนตรทอง หญิง วัดแหลมพระธาตุ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ คอมพิวเตอร์
นาง ปราณี สาทไทย หญิง วัดแหลมพระธาตุ ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง วรรษมน วรศรีหิรัญ หญิง วัดแหลมพระธาตุ ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว วิชุดา ปานพงษ์ หญิง วัดแหลมพระธาตุ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย ปัญญา ทองดอนคำ ชาย วัดแหลมพระธาตุ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว ปาณิศรา สิละบุตร หญิง วัดแหลมพระธาตุ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว อมรรัตน์ คงคิรินทร์ หญิง วัดแหลมพระธาตุ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว นฤมล มาสีกุก หญิง วัดแหลมพระธาตุ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นาย อาคม มหามาตย์ ชาย ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ การบริหารการศึกษา
นาง ภัทธิรา คล้ายพร้อม หญิง ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
นาง มาลัย ใจทน หญิง ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย ธารณ์ธันย์ โพธิ์ศรี ชาย ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาย สุรกานต์ จันณะ ชาย ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ การบริหารการศึกษา
นาง พเยาว์ อ่ำสิงห์ หญิง ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง ศรีประภา นุ่นโฉม หญิง ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว สุจิตรา ชาญณรงค์ หญิง ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ฟิสิกส์
นางสาว หนึ่งฤทัย แห้วเหมือน หญิง ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว พัชราภรณ์ แก้วทวี หญิง ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง ทัศนวรรณ แสงอินทร์ หญิง ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เคมี
นางสาว นาริน แก้วสน หญิง ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์ศึกษา
นางสาว บุษยมาศ ภิระบรรณ์ หญิง ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย กิตติวิสุทธิ์ ศรีชัยตัน ชาย ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ทัศนียา แถวนาชุม หญิง ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย ภานุกูล บุญมี ชาย ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว สุปราณี บุญมีแก้ว หญิง ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย อนุชา แก้วมั่น ชาย ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาย อดุลย์ เจริญศรี ชาย ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย ชัชชัย ใจการุณ ชาย ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย ณัทธร จันทร์เกษม ชาย ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
นางสาว วิมลพันธ์ นนธิจันทร์ หญิง ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
นาย ศราภัฐช์ ขำปลอด ชาย ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว วิไลพร จันจอม หญิง บ้านท่ายาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว กรรณนภา พานิชผล หญิง บ้านท่ายาง ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว ชบาไพร ขำนาพึง หญิง บ้านท่ายาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว เปี่ยมรัก ทองเพ็ง หญิง บ้านท่ายาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว สุวรรณา เนตรสุนทร หญิง บ้านท่ายาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว ปวีณา คนคล่อง หญิง บ้านท่ายาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ประวัติศาสตร์
นาย ศิรชัช พาศรี ชาย บ้านท่ายาง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย ชัยพร สิงห์ทองอนันต์ ชาย วัดตายม ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นางสาว ณัฐชยา ศรีรัตนสุข หญิง วัดตายม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ธันวากรณ์ รองมี ชาย วัดตายม เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย ธีรวุฒิ ช่อลำดวน ชาย รัฐราษฎร์บำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย ไพโรจน์ นุ้ยเย็น ชาย รัฐราษฎร์บำรุง ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว สุมาลี โพธิ์โม้ หญิง รัฐราษฎร์บำรุง ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นางสาว แรมจันทร์ ขำหรุ่น หญิง รัฐราษฎร์บำรุง ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย นัฐวิทย์ แผนสมบูรณ์ ชาย รัฐราษฎร์บำรุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว หรรษมน ปุพพโก หญิง รัฐราษฎร์บำรุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว มัณฑณา จิ๋วแหยม หญิง รัฐราษฎร์บำรุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ภัทรา แก้วเกตุศรี หญิง รัฐราษฎร์บำรุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
นางสาว วิจิตรา จันทร์คูณยงค์ หญิง รัฐราษฎร์บำรุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว พรนิภา แก้วฑา หญิง รัฐราษฎร์บำรุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาย กฤษดา เกตุทิม ชาย รัฐราษฎร์บำรุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ดนตรี
นางสาว วิจิตรพร สวนเอก หญิง รัฐราษฎร์บำรุง ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง สุกัญญา จันทสมิต หญิง รัฐราษฎร์บำรุง ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นางสาว สมหญิง ขวัญอ่อน หญิง รัฐราษฎร์บำรุง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว ปนัดดา สุรรัตน์ หญิง รัฐราษฎร์บำรุง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เกษตรศาสตร์
นางสาว ณัฐธิดา เสนะจำนงค์ หญิง รัฐราษฎร์บำรุง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว มัณฑิกา จำนงค์วัย หญิง รัฐราษฎร์บำรุง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย ธีรวิฒิ ช่อลำดวน ชาย บ้านหนองสระพัง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว เนตรนภา กลิ่นสุคนธ์ หญิง บ้านหนองสระพัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ศุจีภรณ์ ฉิมสุด หญิง บ้านหนองสระพัง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว นิศาชล เบิกใจ หญิง บ้านหนองสระพัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว ทัดดาว พรมสี หญิง บ้านหนองสระพัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง ยุพา นาคอัง หญิง บ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118 ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง ขลฤธี เผ่าอมรธารากุล หญิง บ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118 ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คหกรรมศาสตร์
นางสาว พรพิมล พุธฉิม หญิง บ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ศุภัทรา เจริญผล หญิง บ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118 เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บัญชี/การบัญชี
นาง อัจฉรา มีนกำจรเดช หญิง บ้านหนองกลด ครู ชำนาญการพิเศษ การแนะแนว
นาย ชลธาร ศิวปรียานุพงษ์ ชาย บ้านหนองกลด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย ธีรพงศ์ ตันเยี่ยน ชาย บ้านหนองกลด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว วรรณนิสา ยอดโยม หญิง บ้านหนองกลด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว สุริสา ยาทา หญิง บ้านหนองกลด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว กฤษติมาภรณ์ คุยสี หญิง บ้านหนองกลด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ นิติศาสตร์
นางสาว ศิริวรรณ พงศ์ศรี หญิง วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สาธารณสุขศาสตร์
นางสาว กนกวรรณ แพรสุรินทร์ หญิง วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) บรรณารักษ์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บรรณารักษ์ศาสตร์
นางสาว เปรมฤดี สุนาโท หญิง วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว สาคร หินตั้ง หญิง วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง แน่งน้อย ราชปรีชา หญิง วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา
นาย เชิดชู แก้วลบ ชาย วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
นางสาว ทักษพร เกิดเที้ยง หญิง วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย เอก ชมภู ชาย วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย แว้ว พรมชาวเสียง ชาย วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง วิภาดา โพธิ์ดง หญิง วัดโคกสลุด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว สุกานดา วัฒนสมบัติศิริ หญิง วัดโคกสลุด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ประวัติศาสตร์
นาง จิตษฎาภรณ์ วังแสง หญิง วัดโคกสลุด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว วิมลรัตน์ กาลา หญิง วัดโคกสลุด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาย ณัฐกิตติ์ บุญคง ชาย วัดโคกสลุด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว กนกลักษณ์ มากอิ่ม หญิง วัดโคกสลุด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว ศรันญา สีทิม หญิง วัดโคกสลุด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว สิริลักษณ์ อังกูรพิริยะ หญิง วัดโคกสลุด ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การศึกษาผู้ใหญ่
นาย ภราดร โพธิ์ดง ชาย วัดโคกสลุด ผู้ช่วยครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บัญชี/การบัญชี
นาง แสงเดือน ยอดเกี้ยว หญิง วัดโคกสลุด แม่ครัว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิชาเอก
นาย อดุลย์ แสงโรจน์ ชาย ประชาสรรค์วิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง เครือ เกิดสมบูรณ์ หญิง ประชาสรรค์วิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง ปัฐมาภรณ์ แสงโรจน์ หญิง ประชาสรรค์วิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว อภิญญา บัวฉิม หญิง ประชาสรรค์วิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว โสรัตน์ น้อยใจมั่น หญิง ประชาสรรค์วิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว วิชชุดา เกษสุมา หญิง ประชาสรรค์วิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว บุษกร สมภักดี หญิง ประชาสรรค์วิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ชรินรัตน์ โพธิ์ใบ หญิง ประชาสรรค์วิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว สุณัฏฐา ยาคำ หญิง ประชาสรรค์วิทยา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย รังสรรค์ มากจุ้ย ชาย วัดสิริสุทธาวาส ครู ชำนาญการ การแนะแนว
นางสาว สุรีรัตน์ แก้วเต๋จ๊ะ หญิง วัดสิริสุทธาวาส ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย ชิณรัตน์ จันกรวด ชาย วัดสิริสุทธาวาส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
ว่าที่ร้อยตรี หญิง ทักษพร สีสุธรรม หญิง วัดสิริสุทธาวาส ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ณัฏฐกานต์ ทองดี หญิง วัดสิริสุทธาวาส ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาง สุวารี พันจันทร์ หญิง วัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาย สุธน เมฆนันทไพศิฐ ชาย ราษฎร์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง รัตติกาล ตุ้มประสิทธิ์ หญิง ราษฎร์เจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง เทพี แพ่งสุภา หญิง ราษฎร์เจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
นาง นัฏธิดา ขุนศรีรอด หญิง ราษฎร์เจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย ภานุพงศ์ แกมเงิน ชาย ราษฎร์เจริญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง ลักษณา ดงเย็น หญิง ราษฎร์เจริญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย อรรถกร สามารถ ชาย ราษฎร์เจริญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง นาจติยลักษ์ ชือเนมันน์ หญิง ราษฎร์เจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ทันทิกามาศ บวบนา หญิง ราษฎร์ดำริ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การศึกษาพิเศษ
นางสาว ปิยนุช อินทร์ธนู หญิง ราษฎร์ดำริ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย วิชัย บุญเกิดกุล ชาย ราษฎร์ดำริ ครู ชำนาญการพิเศษ เกษตรศาสตร์
นางสาว รัชนิกร กล่ินน้อย หญิง ราษฎร์ดำริ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สารสนเทศศาตร์
นางสาว แคทรียา เสนา หญิง ราษฎร์ดำริ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง ธิดารัตน์ ดีชู หญิง วัดสนามคลีตะวันตก ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว โฉมสุดา สุขศาสตร์ หญิง วัดสนามคลีตะวันตก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว เนตรนภา รอดอินทร์ หญิง วัดสนามคลีตะวันตก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ปรีชา เรืองแย้ม ชาย วัดสนามคลีตะวันตก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว รุจิรา เขียวสอาด หญิง วัดสนามคลีตะวันตก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว สุภาพร จันเรือง หญิง วัดสนามคลีตะวันตก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว นิวดี เชื้อปู่คง หญิง วัดสนามคลีตะวันตก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ประมวล คุ่ยชาวนา หญิง วัดสนามคลีตะวันตก ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เศรษฐศาสตร์
นางสาว สุนันทา โทปุญญานนท์ หญิง วัดสนามคลีตะวันตก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาย ไพโรจน์ พูลแสง ชาย วัดสนามคลีตะวันออก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง สายพิณ ภุมมา หญิง วัดสนามคลีตะวันออก ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง นิตินันทน์ แก้วศรีทัศน์ หญิง วัดสนามคลีตะวันออก ครู ชำนาญการพิเศษ สหกรณ์
นาง นุชจรี สังข์สุวรรณ หญิง วัดสนามคลีตะวันออก ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารธุรกิจ
นางสาว สุวิมล แก้วเรือง หญิง วัดสนามคลีตะวันออก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว สุพัตรา โต๊ะโต หญิง วัดสนามคลีตะวันออก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว กมลชนก ตุ้มสุข หญิง วัดสนามคลีตะวันออก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย ภาณุวัฒน์ ขวัญอ่อน ชาย วัดสนามคลีตะวันออก ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เคมี
นางสาว วนิดา นาคอ่อง หญิง บึงราชนก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง มารศรี พรหมวิมานรัตน์ หญิง บึงราชนก ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาง รุ่งทิพย์ ภู่เพียร หญิง บึงราชนก ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
นาง รัตนาภรณ์ คนตรง หญิง บึงราชนก ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว นันทวัน น้อยนาเวศ หญิง บึงราชนก ครู ปฏิบัติการ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาว สุนิษา โพธิ์ป้อม หญิง บึงราชนก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เคมี
นางสาว ประภาสิริ แก้วทรัพย์ หญิง บึงราชนก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นาง วรรณิศา ตาแก้ว หญิง บึงราชนก ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว ชนางรักษ์ มั่นนุช หญิง คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ การบริหารการศึกษา
นางสาว อรวรานันท์ ทองพานเหล็ก หญิง คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง พรพิมล แช่มช้อย หญิง คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) ครู ชำนาญการพิเศษ การแนะแนว
นาง สมทรง ด้วงรอด หญิง คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาง มาเรียม นันตะนะ หญิง คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) ครู ชำนาญการพิเศษ นาฏศิลป์
นาง สุชาดา สุทัศน์ หญิง คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง พิภร วิหครัตน์ หญิง คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว ปัทมาพร นกพึ่ง หญิง คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง สุวารี จันต๊ะคาด หญิง คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาย ยุทธนา ทับเชียงทอง ชาย คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย ชลอ คำสุกดี ชาย คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง สุกัญญา บำรุงพงศ์ หญิง คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
นาย จักรพันธ์ ญาณปัญญา ชาย คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ธีรพันธ์ พลายสังข์ ชาย บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
นาง รัชณิชา สีแตง หญิง บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง ลมัย เรืองสุกใส หญิง บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ การอนุบาลศึกษา
นาง อรุโณทัย น้อยวงษ์ หญิง บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ เกษตรศาสตร์
นาง สุพัตรา กิ่งสีวงษ์ หญิง บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย สุชาติ เมืองพรวน ชาย บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ บรรณารักษ์ศาสตร์
นาง สุชาดา หนิมพานิช หญิง บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง ขวัญเรือน เลือกหา หญิง บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง บรรจง อินตา หญิง บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ครู ชำนาญการ การอนุบาลศึกษา
นาง พรรณทิพภา จำเนียรพรม หญิง บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ครู ชำนาญการ ดนตรี
นาย พิษณุ หนุนเพิ่ม ชาย บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว นทีกานต์ แจ้งโถง หญิง บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ณัฐพล วรรณสุข ชาย บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว ธัญญาศิริ ภูมิชัย ชาย บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว รุ่งฤดี กองแดง หญิง บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาง กาญจนา นพรัตน์ หญิง บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย เฉลิม บุญยิ้ม ชาย บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง เพ็ชรี จำปาเป็น หญิง บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว เรวดี สุขขวัญ หญิง บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การจัดการทั่วไป
นาง เบญจมาศ รัตนประภา หญิง วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว น้อย ช่างระเวียง หญิง วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง จงลักษณ์ สุทธิ หญิง วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง บุบผา อินทนุ หญิง วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นางสาว ยุพา กลางจันทรา หญิง วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นาง วรรณา เขมดำรง หญิง วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาย ปรีชา ศรีสมบัติ ชาย วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว อารีย์ ยังเพ็ง หญิง วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย พิชัย สุขชัย ชาย บ้านวังพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ณิชานันทน์ คงสัมมา หญิง บ้านวังพรม ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง ญาดานุช คำสวน หญิง บ้านวังพรม ครู ชำนาญการพิเศษ การแนะแนว
นาง สุทธิลักษณ์ มีแหยม หญิง บ้านวังพรม ครู ชำนาญการ จิตวิทยา
นาง วรภา บางสาลี หญิง บ้านวังพรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว วรารัตน์ สิริบุญญาชัย หญิง บ้านวังพรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นาย จำเนียร อยู่แก้ว ชาย บ้านวังพรม นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง อโนชา สายะพันธ์ หญิง บ้านวังพรม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
นาย วัลลภ พนัสขาว ชาย พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ลำจวน ป้อมบุญมี หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง อารีย์ อ่อนจงไกร หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย วิรัช พานซ้าย ชาย พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
นาย วุฒิชัย บำรุงดิลก ชาย พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง พรรณี นาคน้อย หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง วิไลรัตน์ จิตต์ภักดี หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง สุภาพร สุริยะลังกา หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ดนตรี
นาง ลักขณา สุใจ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง กาญจนา จงปลื้มปิติ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ การแนะแนว
นาง สุรีรัตน์ ศักดิ์ประเสริฐ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ การแนะแนว
นางสาว อรุณศิริ ถวิลประวัติ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ จิตวิทยา
นางสาว วันทนีย์ วงษ์สวัสดิ์ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
นาง ศิรินันท์ ทองศรี หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง เย็นฤดี คุ้มสุพรรณ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง พันธ์เสงี่ยม ภัทรวิวัฒนพงศ์ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการ จิตวิทยา
นางสาว ศุภมาศ การะเกตุ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นางสาว ธัญลักษณ์ สุขชวนันท์ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาง นีรนนท์ กันแตง หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง เพ็ญแข ฟักคง หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ วุฒิครูอื่น ๆ
นาง พัชรี สุวรรณ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง สวภาว์ คุ้มสุพรรณ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง มะลิรินทร์ กล่อมโยธี หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
นาง ทัตนา พุทธรักษ์ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา
นาง อนงค์ลักษณ์ อินปัญญา หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาง มาลี สังเกตุ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง กันต์สิริ กิ่งโก้ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
นาง กัญญานันท์ ด้วงอินทร์ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง สุดาพร ทองทา หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
นาง จารุวรรณ สายน้อย หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาย ภูวิศ เหล็กขำ ชาย พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาง จรรยา บัวทอง หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการ นาฏศิลป์
นาย ประสบชัย อ่อนจงไกร ชาย พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นางสาว ดาริกา ศรีทุ่งลือ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการ วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
นาง วารุณี คงสีไพร หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นางสาว จันทร์เพ็ญ ทองหยิบ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง ศิริลักษณ์ เพ็ชรรัตน์ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาง เตือนใจ มากโภคา หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ภัทรวดี พรรณา หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง สมจิต ช่อลำดวน หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง พนมพร พรหมมา หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว พัชรา แก้วพฤกษ์ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง สรัญญา มั่นเมือง หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการ อื่นๆ
นาย สันติภาพ ปรากฎวงศ์ ชาย พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว วัฑฐิกร แก่นนาค หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาญี่ปุ่น
นางสาว กนกอร รัตนานนท์ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว ฐิติมา เสือเถื่อน หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาง รุ่งทิวา นิ่มนงค์ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย พัทธกานต์ อู่ทองมาก ชาย พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาย ธนพล คงดารา ชาย พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว เพ็ญพรรณ ใจร้าย หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย สิทธิชัย เทียนทอง ชาย พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว สุรีรัตน์ ทองพานเหล็ก หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาว ชลดา สุกใส หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว รุ่งพิรุณ สระทองอ้อย หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย วัชรพุทธิ์ เกตุเทศ ชาย พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว สุภาวรรณ เจ้าพิพัฒนกุล หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว เจนจิรา จิตรอารี หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว สุนิษา คนบาง หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง รักษิณา ปรากฏวงษ์ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย พีรวัฒน์ จันทร์หอกลอง ชาย พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว ศิรินภา อยู่เจริญ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ณัฐสิณี ไชยศิลป์ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว จารุวรรณ จันแก้ว หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว เปมิกา อินไชย หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย อภิรักษ์ ทองดี ชาย พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาการคอมพิวเตอร์
นาง กันยารัตน์ รอดเทศ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาย ชัยวัฒน์ สุขใย ชาย พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
Mr. Kofi Benson ชาย พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว รัชนี สังคีต หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว นพวรรณ ชิราวัธน์ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว รัชดาพร ครุธบึงพร้าว หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 บรรณารักษ์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บรรณารักษ์ศาสตร์
Mr. ๋Jeffery Amparo ชาย พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย ประวิตร จันทร์อับ ชาย พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง รัชนี วงษ์อยู่น้อย หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย มานะ จันทร์เหมือน ชาย พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
Miss Ofelia Emperador Javier หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาง โสภาพรรณ ศรีลุ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง กิติยา ปราบจินดา หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง สุกัญญา นิลศิริ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย สรณพงศ์ ใยดี ชาย ราษฎร์อุปถัมภ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง สันฐิตา บัวคง หญิง ราษฎร์อุปถัมภ์ ครู ชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาว จุฑาทิพย์ ทับทอง หญิง ราษฎร์อุปถัมภ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง บุญเตือน ทรัพย์มา หญิง ราษฎร์อุปถัมภ์ ครู ชำนาญการพิเศษ จิตวิทยา
นาง จันทนา เกิดทอง หญิง ราษฎร์อุปถัมภ์ ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาว อุไร คำสุกดี หญิง ราษฎร์อุปถัมภ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ฟิสิกส์
นาง วิมล รื่นภาคเพ็ชร หญิง ราษฎร์อุปถัมภ์ ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง สมทรง ภุมมา หญิง ราษฎร์อุปถัมภ์ ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย พิมุข สุขขวัญ ชาย ราษฎร์อุปถัมภ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว สุภาณี รัตนสุวรรณ หญิง ราษฎร์อุปถัมภ์ ครู ชำนาญการ ประกันคุณภาพการศึกษา
นางสาว ศิริวรรณ อ่อนบึงพร้าว หญิง ราษฎร์อุปถัมภ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บรรณารักษ์ศาสตร์
นาง มาลี ชัยชนะ หญิง ราษฎร์อุปถัมภ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การศึกษาพิเศษ
นางสาว พิชชาพร นนทะโคตร หญิง ราษฎร์อุปถัมภ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย เกษม ปานขาว ชาย ราษฎร์อุปถัมภ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย วรรชัย เลิกนุช ชาย ราษฎร์อุปถัมภ์ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย สวัสดิ์ ผาสุข ชาย บ้านบึงพร้าว ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาย ปิ่น คำหมู่ ชาย บ้านบึงพร้าว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง นนทพร เสวิสิทธิ์ หญิง บ้านบึงพร้าว ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
นางสาว น้ำวุ้น มงคล หญิง บ้านบึงพร้าว ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาย อำพันธุ์ พงษ์พานิช ชาย บ้านบึงพร้าว ครู ชำนาญการพิเศษ การแนะแนว
นาง วรรษภรณ์ ปานขาว หญิง บ้านบึงพร้าว ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง วินิตดา ยิ้มยันยง หญิง บ้านบึงพร้าว ครู ชำนาญการพิเศษ ประวัติศาสตร์
นาง สุโรจนา ธิรินทอง หญิง บ้านบึงพร้าว ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว อัจฉราภรณ์ คชาโชติ หญิง บ้านบึงพร้าว ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นาง วราพร จงนุช หญิง บ้านบึงพร้าว ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นางสาว กษิรา นิจันทร์ดา หญิง บ้านบึงพร้าว ครู ชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาง รุจิเรข ปรีชาวนา หญิง บ้านบึงพร้าว ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว สุกัญญา ฉ่ำไกร หญิง บ้านบึงพร้าว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว พิมพ์นารา ทองงามขำ หญิง บ้านบึงพร้าว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ หลักสูตรและการสอน
นางสาว โชติรส วิสุมา หญิง บ้านบึงพร้าว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง จิตสุภา แจ้งอรุณ หญิง บ้านบึงพร้าว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย ติดา คล้ายวงศ์ประยูร ชาย บ้านบึงพร้าว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว ชิดชนก ชอบสุข หญิง บ้านบึงพร้าว ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การจัดการทั่วไป
นาง รุ่งสุรีย์ กองเพชร หญิง บ้านบึงพร้าว ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาย อนุพงศ์ คงแสง ชาย บ้านบึงพร้าว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง วราวรรณ ปานทอง หญิง บ้านวังดินสอ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง วราวรรณ ปานทอง หญิง บ้านวังดินสอ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย มานิจ จันทร์ประตูมอญ ชาย บ้านวังดินสอ ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง นิภา กุลจู หญิง บ้านวังดินสอ ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นางสาว กนกพร มงคล หญิง บ้านวังดินสอ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว กนกพร มงคล หญิง บ้านวังดินสอ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย สุรัตน์ สุขชาวนา ชาย บ้านวังดินสอ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว ศุภธิดา เนาว์กระจ่าง หญิง บ้านวังดินสอ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว นลพรรณ ขาวทรงธรรม หญิง บ้านวังดินสอ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นาง อนงค์ สุขอุดม หญิง บ้านวังดินสอ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
นาย มนตรี ชัยชราแสง ชาย บ้านวังนกแอ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง ศรีนวล วันรักชาติ หญิง บ้านวังนกแอ่น ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาย วรพงษ์ เรืองกิจวิทยา ชาย บ้านวังนกแอ่น ครู ชำนาญการ อื่นๆ
นางสาว เจนจิรา เย็นขัน หญิง บ้านวังนกแอ่น ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ดนตรี
นาย บุญสืบ แสงสว่าง ชาย บ้านวังนกแอ่น ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พัฒนาชุมชน
นางสาว นิศาชล อ่อนศรีดอนทอง หญิง บ้านดินทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นาง เบญจรัตน์ ยาศรี หญิง บ้านดินทอง ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย บุญญฤทธิ์ อุตทา ชาย บ้านดินทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย วิระ หนูดอนทราย ชาย บ้านดินทอง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง วาสนา บุศย์คำ หญิง บ้านดินทอง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย ศิริชัยวุฒิ เผือกอ่อน ชาย บ้านดินทอง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อุตสาหกรรมศิลป์
นางสาว ทิพย์สุคนธ์ สอนง่าย หญิง บ้านดินทอง เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นาย ธนศักดิ์ ทองสุข ชาย บ้านดินทอง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย พิพัฒน์ กุลนิธิศไพศาล ชาย บ้านดินทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ รัฐประศาสนศาสตร์
นางสาว ณัฐวรรณ ปาลิวนิช หญิง บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ วิจัย
นาง บังเอิญ เทียมทัน หญิง บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง สุพันทร์ สุขขำ หญิง บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย วิเชียร สายพิณ ชาย บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ เกษตรศาสตร์
นาง ณัฐพร บริรักษ์ หญิง บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ คหกรรมศาสตร์
นาย เฉลิมเดช หอมสุวรรรณ์ ชาย บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย ทัน บุญดี ชาย บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว กชกร ปั้นประเสริฐ หญิง บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
นาย ธีรวัต เจนพรมราช ชาย บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ดนตรี
นาย จิรายุ มุ่งชนะ ชาย บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย วัชระ มาลี ชาย บ้านเนินสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ การบริหารการศึกษา
นาง ธิดารัตน์ ขำสาธร หญิง บ้านเนินสะอาด ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง มัลลิกา แสนประสิทธิ์ หญิง บ้านเนินสะอาด ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นางสาว รัตนา คำสวัสดิ์ หญิง บ้านเนินสะอาด ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง สมพร แปลงวงค์ หญิง บ้านเนินสะอาด ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว มนัสวี อุ่นขจี หญิง บ้านเนินสะอาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ชีววิทยา
นาง มะลิวัลย์ คำเที่ยง หญิง บ้านเนินสะอาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาย ธนพงษ์ มณฑาทิพย์ ชาย บ้านเนินสะอาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว ธิดารัตน์ รุ่งทอง หญิง บ้านเนินสะอาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ศิราภรณ์ โสดา หญิง บ้านเนินสะอาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ภาวินันท์ จันทะวงษ์ หญิง บ้านเนินสะอาด เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บัญชี/การบัญชี
นางสาว ศิริวรรณ ขุนชาวนา หญิง บ้านเนินสะอาด ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง ปนัดดา ทับทิมทอง หญิง วัดท่าหมื่นราม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง รุ่งแสง ชาวนา หญิง วัดท่าหมื่นราม ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง บัวพันธ์ น้อยเขียว หญิง วัดท่าหมื่นราม ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง วิลาวัณย์ มหามาตย์ หญิง วัดท่าหมื่นราม ครู ชำนาญการพิเศษ การแนะแนว
นาง จรัมพร วงศ์ทรัพย์อิน หญิง วัดท่าหมื่นราม ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง สายรุ้ง ยศยื่งยง หญิง วัดท่าหมื่นราม ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง ดาวลอย ครุฑอินทร์ หญิง วัดท่าหมื่นราม ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย กิตติชัย คล้ายพร้อม ชาย วัดท่าหมื่นราม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ทศพล บุระพวง ชาย วัดท่าหมื่นราม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ปัทมาวดี ประทุมศรี หญิง วัดท่าหมื่นราม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว พรพรรณ ศักดิ์สิทธิ์ หญิง วัดท่าหมื่นราม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว อัฐทยา แสนบุญมา หญิง วัดท่าหมื่นราม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว อรุณลักษณ์ โตศรีทรัพย์ หญิง วัดท่าหมื่นราม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ จุลชีววิทยา
นางสาว สุวรรณา จิตรแจ้ง หญิง วัดท่าหมื่นราม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ญารัชนี หอมหวล หญิง วัดท่าหมื่นราม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ศันสนีย์ เพ็ชร์นิล หญิง วัดท่าหมื่นราม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย ธีระศักดิ์ ปรางใกล้ถิ่น ชาย วัดท่าหมื่นราม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว บุญล้ำ จันทะคูณ หญิง วัดท่าหมื่นราม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาย จิตภัทร์ เพ็ชรกล้า ชาย วัดท่าหมื่นราม อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง ทิพย์วรรณ จันทะคูณ หญิง วัดท่าหมื่นราม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย นิพนธ์ พูลนุช ชาย บ้านหินประกาย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ การบริหารการศึกษา
นาง ธารารัตน์ สังสุด หญิง บ้านหินประกาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
นาง รัตนา ศรีบัวจับ หญิง บ้านหินประกาย ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง ศิริรักษ์ ฉิมเลิศ หญิง บ้านหินประกาย ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง ประทิน ปิ่นสกุล หญิง บ้านหินประกาย ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย สุทัศน์ เทียมกีรกุล ชาย บ้านหินประกาย ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาย มนัส กองรส ชาย บ้านหินประกาย ครู ชำนาญการ พลศึกษา
นางสาว ทักษอร มั่นสากเหล็ก หญิง บ้านหินประกาย ครู ชำนาญการ หลักสูตรและการสอน
นาง มัลลิกา เพชรรัตน์ หญิง บ้านหินประกาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
นางสาว กฤษณี ธานินทร์วิวัฒน์ หญิง บ้านหินประกาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ประวัติศาสตร์
นาง นันทิณี เวียงจันทร์ หญิง บ้านหินประกาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาง สุวภัทร วงศ์ไทย หญิง บ้านหินประกาย ครู ชำนาญการพิเศษ การศึกษาพิเศษ
นางสาว ปิยะธิดา สารเจริญ หญิง บ้านหินประกาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ หลักสูตรและการสอน
นางสาว วนิดา กันหาวรรณะ หญิง บ้านหินประกาย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว กัณฑมาศ อินทอง หญิง บ้านหินประกาย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ธรรมรัตน์ ขำเขียว ชาย บ้านหินประกาย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาย สมภพ วงค์ไทย ชาย บ้านหินประกาย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นาย ผจงเกียรติ จีนสลุต ชาย บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
นาง เพียงเพ็ญ กันมา หญิง บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาว ไพลิน ชูกลิ่น หญิง บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ ครู ชำนาญการพิเศษ การแนะแนว
นาง ประภาศิริ แก้วใส หญิง บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ ครู ชำนาญการพิเศษ ชีววิทยา
นาง พิกุล เกษาพร หญิง บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง วาสนา ทุมเพชร หญิง บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง ชนิดาภา สอนง่าย หญิง บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย นัฐพล เฟื่องเพียร ชาย บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว สุลีพร ปิ่นแก้ว หญิง บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว จิราภรณ์ ดีธงทอง หญิง บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย ธนัญชัย เวชชเศรษฐนนท์ ชาย บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว เบญจวรรณ บรรพต หญิง บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ดารณี ดีมี หญิง บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
ว่าที่ ร.ต. นิพนธ์ ลาคำ ชาย บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว ณัฎฐ์ธนันท์ รอบจังหวัด หญิง บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว วิลาสินี สุขวัฒน์ หญิง บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ รัฐประศาสนศาสตร์
นาง ปรียาวดี บัวแก้ว หญิง บ้านแก่งจูงนาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ประทีป บุญสนอง หญิง บ้านแก่งจูงนาง ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว นุจรี สุภีสุทธิ์ หญิง บ้านแก่งจูงนาง ครู ชำนาญการ วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
นาง ณัฐรดาพร เสมาทอง หญิง บ้านแก่งจูงนาง ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย บุญเสริม บัวคง ชาย บ้านแก่งจูงนาง ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย นเรศ ปิ่นทับทิม ชาย บ้านแก่งจูงนาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ธันยพร สินมา หญิง บ้านแก่งจูงนาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว รุ่งทิวา อ้อยเชิง หญิง บ้านแก่งจูงนาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว สุทธิดา นามไพร หญิง บ้านแก่งจูงนาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว พัชรี ศรีสุวรรณ หญิง บ้านแก่งจูงนาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย รุ่งอนันต์ สีนวน ชาย บ้านแก่งจูงนาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาย ธราเทพ บุตรอินทร์ ชาย บ้านแก่งจูงนาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
นางสาว ประภัสสร อินทะรังษี หญิง บ้านแก่งจูงนาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ทัชสุเมย์ ราชเพียแก้ว หญิง บ้านแก่งจูงนาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ดนตรี
นางสาว พิมลดา สะพานทอง หญิง บ้านแก่งจูงนาง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว สินีนารถ อากาศสุภา หญิง บ้านแก่งจูงนาง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย ชูเกียรติ ภู่ใหญ่ ชาย ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว ศลิษา เลิศล้ำ หญิง ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
ส.อ. คุณากร อินตา ชาย ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาง วิภาดา โฉมคำ หญิง ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว จีรนันท์ อินรา หญิง ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว สุกัญญา อ่อนผา หญิง ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์ศึกษา
นาย ณัฐวุฒิ จันทร์ต๊ะ ชาย ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ดนตรี
นาย สราวุฒิ คงนุ่น ชาย ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ทิพวรรณ์ เมิบขุนทด หญิง ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว สุธิดา สุขชาวนา หญิง ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว พรรณภา พุดลา หญิง ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ศุภมาต สระสมทรัพย์ หญิง ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว นันชริกา สุนสาย หญิง ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ธาริณี แก่นโงน หญิง ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาง เยาวมาลย์ วรรณไทย หญิง ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว อรัญญา แช่มขำ หญิง ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ หลักสูตรและการสอน
นางสาว กชณิชา พุธฉิม หญิง ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว พิมญาดา จันทร หญิง ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว โยทกา แป้นเมือง หญิง ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว ประไพพัชร์ ดีอ่ำ หญิง บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง อรุณี บำรุงดิลก หญิง บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย ยอดชาย ณรงค์พิทักษ์ ชาย บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ครู ชำนาญการพิเศษ การแนะแนว
นาง ศิริพร เกตุศรีบุรินท์ หญิง บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง ศิริพร ขำสุทัศน์ หญิง บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง วลีภรณ์ อาสนาชัย หญิง บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย ปรเมศวร์ เลี่ยมขาว ชาย บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง วิภารัตน์ เนตรแก้ว หญิง บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว มัทนียา กันมา หญิง บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เคมี
นาย ชิโนรส จันทร์บุญนาค ชาย บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย วิโรจน์ อ้นหนู ชาย บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย พัชรพงษ์ เพชรโก ชาย บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ รัฐศาสตร์
นางสาว ศิรินภา นาคแก้ว หญิง บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ภัททิรา วังกาวรรณ์ หญิง บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ดนตรี
นางสาว จุฑารัตน์ สมวรรณ หญิง บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว เพ็ญพิชชา คำพันธ์ หญิง บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย เดชา อินทเสน ชาย บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว ดาวเรือง ปานเมือง หญิง บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บรรณารักษ์ศาสตร์
นางสาว จรรญา ทองคำ หญิง บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เกษตรศาสตร์
นาย ฤทธิเกียรติ ถาโคตร ชาย บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย ศิวพงษ์ โพธิ์ศรีทอง ชาย บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นางสาว อรอุมา สิงห์คำ หญิง บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว สุชาดา สิมุฒิ หญิง บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว กนกวรรณ ไตรภพ หญิง บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว สายฝน แสงอิน หญิง บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว วจีพร แก้วนุช หญิง บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาง ปริญดา อ่อนด้วง หญิง บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย ภัทรพงษ์ เขตบรรพต ชาย บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว นันทิดา สุธารุ่ง หญิง บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว ธัญญาลักษณ์ แหยมพลับ หญิง บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาย พิพัฒน์ งานยางหวาย ชาย บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว ฐาปนีย์ พิศนอก หญิง บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย เอกพงษ์ ปัญญาโชติ ชาย บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว เรขา ข่ายเงิน หญิง บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา
นางสาว จันทรา สังข์ทอง หญิง บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาว อิสรีย์ จักร์เครือ หญิง บ้านตอเรือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ การบริหารการศึกษา
นางสาว วลัยกรณ์ แพร่กิจธรรมชัย หญิง บ้านตอเรือ ครู ชำนาญการพิเศษ จิตวิทยา
นางสาว ศุภัสษร ผิวดี หญิง บ้านตอเรือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย วราห์ ธมิกานนท์ ชาย บ้านตอเรือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
นางสาว ธนิตดา ส่งนุ่น หญิง บ้านตอเรือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว พิชชญ์กาญจน์ พุภูเขียว หญิง บ้านตอเรือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย วิวัตร์ ป้อมบ้านมุง ชาย บ้านตอเรือ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย วิทวัส ทองคำ ชาย บ้านตอเรือ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์การกีฬา
นางสาว ดรุณ มินาคูณ หญิง บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว จารุวรรณ เกษสุวรรณ หญิง บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) ครู ชำนาญการ หลักสูตรและการสอน
นางสาว กานดา แจ้งสว่าง หญิง บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย สุเมธ แสงรัตน์ ชาย บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาย สุทัศน์ หลำพริ้ง ชาย บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว กชมล วันทอง หญิง บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย บรรพต ใจกล้า ชาย วัดพันชาลี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง กาญจนาพรรณ ใจกล้า หญิง วัดพันชาลี ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง พิมพ์ประไพ แสงทอง หญิง วัดพันชาลี ครู ชำนาญการพิเศษ คหกรรมศาสตร์
นางสาว พรณภัทร กองช้าง หญิง วัดพันชาลี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว สาวิตรี กรีพิมาย หญิง วัดพันชาลี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว อรวรรณ กลอยเดช หญิง วัดพันชาลี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ขจรศักดิ์ เขียวแก้ว ชาย วัดพันชาลี อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาย ณัฐพล แก้วแดง ชาย วัดพันชาลี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ไกรทศ ชลประทิน ชาย วัดพันชาลี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พัฒนาชุมชน
นาง ดวงหทัย รุ่งเรือง หญิง บ้านเนินไม้แดง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว นุชจรี สละริม หญิง บ้านเนินไม้แดง ครู ชำนาญการ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาย สุภาวัฒน์ แสงคำมี ชาย บ้านเนินไม้แดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การบริหารการศึกษา
นางสาว พิชญาภา สารมะโน หญิง บ้านเนินไม้แดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาว รัชชนก อยู่แย้ม หญิง บ้านเนินไม้แดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ชนิดา ชาบาง หญิง บ้านเนินไม้แดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว น้ำผึ้ง พุฒหอม หญิง บ้านเนินไม้แดง ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ธนาภา น้อยพันธ์ หญิง บ้านเนินไม้แดง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง ชฑรัช วงษ์ยอด หญิง บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย อดิศักดิ์ เสาร์คำ ชาย บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ขวัญฤทัย ปาสา หญิง บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ลักขณา จิตเรือ หญิง บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว จุฬาวรรณ สุขสถิตย์ หญิง บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย ทรงวุฒิ เจริญลาภ ชาย บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เศรษฐศาสตร์
นาง เสาวนีย์ เกษเทศ หญิง บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว สุวิตรา ศรีจันทร์ หญิง บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว สีตลา รัศมี หญิง บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นาง พรรณี พงษ์สวัสดิ์ หญิง บ้านวังไม้ตอก ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง เอราวรรณ หมื่นประศักดิ์ หญิง บ้านวังไม้ตอก ครู ชำนาญการ อื่นๆ
นางสาว ธมนวรรณ คำจริง หญิง บ้านวังไม้ตอก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย บุญเจิด รอดอินทร์ ชาย บ้านวังไม้ตอก ช่างปูนชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว พรพิมล พัดหล้า หญิง บ้านวังไม้ตอก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว นภา ทศพร หญิง บ้านวังไม้ตอก ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว นัทชา ยาทา หญิง บ้านวังไม้ตอก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ชีววิทยา
นางสาว ยอดขวัญ พงษ์ภมร หญิง บ้านวังไม้ตอก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นาย สุรชัย ที่พึ่ง ชาย บ้านหนองงา ครู ชำนาญการ เกษตรศาสตร์
นาง จารุวรรณ ทานนท์ หญิง บ้านหนองงา ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นาง กรกนก พิมพาแต่ง หญิง บ้านหนองงา ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง วาสนา กรมเวช หญิง บ้านหนองงา ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาง นิภารัตน์ แก้วสุวรรณ หญิง บ้านหนองงา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ โภชนาการและอาหาร
นางสาว สมคิด เพชรกระจ่าง หญิง บ้านหนองงา ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว ณัฐธญา ทองสองแก้ว หญิง บ้านหนองงา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย เอนก กลัดเนินกุ่ม ชาย บ้านหนองงา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย อารีย์ ลิ้มตระกูล ชาย สามัคคีธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย สว่าง อ้นชาวนา ชาย สามัคคีธรรม ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาง โชติรส คลองข่อย หญิง สามัคคีธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ประวัติศาสตร์
นาง อังคณา วงค์หล้า หญิง สามัคคีธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นางสาว ปรางค์ทิพย์ ปัญจะศรี หญิง สามัคคีธรรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว จุฑรารัตน์ สกุลปทุมทอง หญิง สามัคคีธรรม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย นรินทร์ บุญมาวงค์ ชาย สามัคคีธรรม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย อนุวัฒน์ ทองหมื่นศรี ชาย สามัคคีธรรม นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย สุรชัย สุรินทร์วงค์ ชาย สามัคคีธรรม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บัญชี/การบัญชี
นาย สาธิต ทองศรี ชาย วัดสุพรรณพนมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว อัญญาณี สีหาราช หญิง วัดสุพรรณพนมทอง ครู ชำนาญการ ดนตรี
นางสาว วิมลศิริ คงทัน หญิง วัดสุพรรณพนมทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ไทยคดีศึกษา
นาง ยุพาภรณ์ ปรางทอง หญิง วัดสุพรรณพนมทอง ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง นงนุช พลธรรม หญิง วัดสุพรรณพนมทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง จุรีรัตน์ มีเพชร หญิง วัดสุพรรณพนมทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาย พุฑฒิพงษ์ เพชรรัตน์ ชาย วัดสุพรรณพนมทอง ครู ชำนาญการ การศึกษาพิเศษ
นาง จุฬาลักษณ์ พิทักษ์โสภณ หญิง วัดสุพรรณพนมทอง ครู ชำนาญการพิเศษ บรรณารักษ์ศาสตร์
นางสาว ณัชชา อภัยภักดิ์ หญิง วัดสุพรรณพนมทอง ครูผู้ช่วย ปฏิบัติงาน ภาษาอังกฤษ
นางสาว สุจิตรา อิ่มกระจ่าง หญิง วัดสุพรรณพนมทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว โชติกา ศรีสอน หญิง วัดสุพรรณพนมทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ธนรินทร์ โอชะ ชาย วัดสุพรรณพนมทอง ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว ทิพาชา นวลหลง หญิง วัดสุพรรณพนมทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ หลักสูตรและการสอน
นาย กิตติ อุทก ชาย วัดสุพรรณพนมทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย กรกฎ ว่องนุกูลสวัสดิ์ ชาย วัดสุพรรณพนมทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาการคอมพิวเตอร์
นาย ประวิญ ชามนตรี ชาย วัดสุพรรณพนมทอง พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว ภัชธนัญ จันทะคุณ หญิง วัดสุพรรณพนมทอง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
ว่าที่ร.ต.หญิง พิชชาภรณ์ เกิดผล หญิง วัดสุพรรณพนมทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย จีระ เฉลิมสถาน ชาย ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ปองวรี ปิ่นเกตุ หญิง ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ครู ชำนาญการพิเศษ การแนะแนว
นางสาว ศุลีพร น้อยท่าทอง หญิง ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ครู ชำนาญการพิเศษ บรรณารักษ์ศาสตร์
นางสาว วารินทร์ จันทวงษ์ หญิง ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว เกวรินทร์ เงินลาง หญิง ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย สิรวิชญ์ แก้วหายเคราะห์ ชาย ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ภัคจนิกรณ์ บางปา หญิง ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การวัดผลการศึกษา
นาง นวนัจน์ บุญชู หญิง ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ครู ชำนาญการพิเศษ การแนะแนว
นาย ธนกร สินคุ่ย ชาย ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ครู ชำนาญการพิเศษ เกษตรศาสตร์
นาง ธนพร สินคุ่ย หญิง ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง ศศิพร จันทร์หอม หญิง ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง จีระนุช ศรีชัย หญิง ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง พัดดาว พิทักษ์โสภณ หญิง ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ครู ชำนาญการพิเศษ คหกรรมศาสตร์
นางสาว พรพะเยาว์ คงอยู่ หญิง ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ครู ชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาง มะลิวัลย์ อินคุ้ม หญิง ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นางสาว อังคณา แก้วสีไสย์ หญิง ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย วัชระพงษ์ ฟักทองอ่อน ชาย ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง พนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย ยอดธง ศรีสวัสดิ์ ชาย บ้านสะเดา ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว กนกวรรณ ตันพรประเสริฐ หญิง บ้านสะเดา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ศิริญา ติ่วสร้อย หญิง บ้านสะเดา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย สมจิตร นาคผู้ ชาย บ้านสะเดา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง พิมลพรรณ โรงคำ หญิง บ้านสะเดา ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง ไพรพนา เตียวตระกูล หญิง บ้านสะเดา ครู ชำนาญการพิเศษ ประวัติศาสตร์
นาง ศิวลัย สาริการินทร์ หญิง บ้านสะเดา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง กฤติมา พุ่มโพธิ์ทอง หญิง บ้านสะเดา ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นาง จันทิมา เพ็ชร์ดอนทอง หญิง บ้านสะเดา ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง ชิดชไม ลมลอย หญิง บ้านสะเดา ครู ชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
นางสาว พัชราภรรณ์ อินทะรังษี หญิง บ้านสะเดา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย จตุพล ทวีศักดิ์สิงห์ ชาย บ้านสะเดา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว สุกัญญา เฉยบัว หญิง บ้านสะเดา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย ภัทรพร วรศรีหิรัญ ชาย บ้านหนองพระ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาย สำเนียง ยอดสุวรรณ์ ชาย บ้านหนองพระ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง อัญชลี เทศแก้ว หญิง บ้านหนองพระ ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว นิศารัตน์ ชมเทศ หญิง บ้านหนองพระ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย แมน ไกรสอน ชาย บ้านหนองพระ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย สุธีร์ อินมั่น ชาย บ้านหนองพระ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว สงกรานต์ สิงห์กลิ่น หญิง บ้านหนองพระ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว สุภารักษ์ จิณะกับ หญิง บ้านหนองพระ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย ภิญโญ สุขขำ ชาย บ้านเจริญผล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว จุฬาลักษณ์ ศรีทรัพย์ หญิง บ้านเจริญผล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทยธุรกิจ
นางสาว หนึ่งนุช จิตครบุรี หญิง บ้านเจริญผล ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง ธวัลพร กำจรจรุงวิทย์ หญิง บ้านเจริญผล ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง อารีรัตน์ อินวิเชียร หญิง บ้านเจริญผล ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว ธนัชพร เรืองนภาเพ็ญ หญิง บ้านเจริญผล ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง ศิริกัญญา เอี่ยมกาย หญิง บ้านเจริญผล ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย กิตติคุณ จงวรรธนะศิลป์ ชาย บ้านเจริญผล ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย สุราษฏร์ ใจขัน ชาย บ้านเจริญผล ครู ชำนาญการ วิทยาการคอมพิวเตอร์
นางสาว พิมพ์พัน คุชช่วง หญิง บ้านเจริญผล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การศึกษาพิเศษ
นางสาว นริศรา พนาเวทสุนทร หญิง บ้านเจริญผล ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง ศรินธร สุขโชติ หญิง บ้านเจริญผล ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว ลดาภรณ์ จันทะยาง หญิง บ้านเจริญผล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาง จารุวรรณ์ อุปถัมภานันท์ หญิง บ้านเจริญผล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย อานนท์ ชุช่วย ชาย บ้านเจริญผล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ดนตรี
นางสาว ภุมรินทร์ ซ้อนพิมพ์ หญิง บ้านเจริญผล ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารธุรกิจ
นาย จักรกฤษ มาโต ชาย บ้านเจริญผล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว ชมนิภาณัฏฐ์ ศรีสง่า หญิง บ้านเจริญผล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สิ่งแวดล้อมศึกษา
นางสาว สุภัสสรา สร้อยมุข หญิง บ้านเจริญผล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ นาฏศิลป์
นาย จำนงค์ พงษ์ประยูร ชาย บ้านเจริญผล นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว อริสรา ไชยสง หญิง บ้านป่ามะกรูด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย อภิสิทธิ์ กันมา ชาย บ้านน้ำพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ เกษตรศาสตร์
นาง มะลิวัลย์ โกบุตร หญิง บ้านน้ำพรม ครู ชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาย อภินันท์ ทองรัตน์ ชาย บ้านน้ำพรม ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว กฤษณี ศรีวิชา หญิง บ้านน้ำพรม ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว สุชาดา โตอดิเทพ หญิง บ้านน้ำพรม ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว ดวงใจ แก้วคำปา หญิง บ้านน้ำพรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว อโณทัย ย่อยสูงเนิน หญิง บ้านน้ำพรม ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว นงลักษณ์ สายบัว หญิง บ้านน้ำพรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว เกศสินี ศรีอิ่นแก้ว หญิง บ้านน้ำพรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว อัญชิษฐา จอมกาศ หญิง บ้านน้ำพรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว นาตยา สุขกล้า หญิง บ้านน้ำพรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว สุกัญญา โมลา หญิง บ้านน้ำพรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย พรเทพ วงศ์ประดิพัทธ์ ชาย บ้านน้ำพรม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาย สันติ สุวรรณประเภา ชาย บ้านน้ำพรม ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ปิยพร ตรีโพธิ์ หญิง บ้านน้ำพรม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บัญชี/การบัญชี
นางสาว กนกกาญจน์ อุปราช หญิง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง จันทร์จิรา สนศิริ หญิง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นางสาว ชนิษ์ฎากานต์ จิตต์เจริญ หญิง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว วันนพร ภักดีหลวง หญิง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาย ประกรรณ ทองรักษ์ ชาย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย กษิดิศ ล้นเหลือ ชาย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว รัตตปาณี บูรณะ หญิง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย อนุวัฒน์ ทัศบุตร ชาย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว ณัฏฐ์ชนัญชา สุวพัชรภรณ์ หญิง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ นาฏศิลป์
นาย วุฒิภัทร คำแก้ว ชาย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ รัฐศาสตร์
นางสาว พรชณัฐมณฑน์ รัฐมนตรี หญิง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาง สุวรรณี คล้ายทับทิม หญิง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ชวพล เลือดทหาร ชาย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
ว่าที่ร.ต.หญิง ขรินทร์ทิพย์ ธนูขันธ์ หญิง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว มณีรัตน์ ดีห้อย หญิง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย มรกต ศรีสมยศ ชาย บ้านโป่งปะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว จันทรัตน์ สารีคำ หญิง บ้านโป่งปะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว วีนัส อยู่แย้ม หญิง บ้านโป่งปะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ศิริลักษณ์ ปวงขจร หญิง บ้านโป่งปะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ภิธาดา วอนกล่ำ หญิง บ้านโป่งปะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง สุพรรณี กาละพวก หญิง บ้านโป่งปะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว สุธีมนต์ ชัยชนะ หญิง บ้านโป่งปะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว รติรัตน์ บัวผึ้ง หญิง บ้านโป่งปะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว อุมาพร วังคีรี หญิง บ้านโป่งปะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาการคอมพิวเตอร์
นางสาว รติรัตน์ บัวผึ้ง หญิง บ้านโป่งปะ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว พิลัยพรรณ แต้มทองทา หญิง บ้านโป่งปะ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว รัชฎากร กรอนพรม หญิง บ้านโป่งปะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ฆิณวุธ สิทธิยศ ชาย บ้านเขาน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง รัชนี เอี่ยมสอาด หญิง บ้านเขาน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ สหกรณ์
นางสาว มานิตา ฤทธิ์เดช หญิง บ้านเขาน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง พิมพ์ชนา ลำลอง หญิง บ้านเขาน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย บุญสม เหล็กดี ชาย บ้านเขาน้อย ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาง วิภา อ่ำบางกระทุ่ม หญิง บ้านเขาน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย อรรณพ มาเมือง ชาย บ้านเขาน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง กัลยา มาเมือง หญิง บ้านเขาน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย สำรวย ยังนา ชาย บ้านเขาน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาง กิตติยา แย้มศิริ หญิง บ้านเขาน้อย ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย สกล อุไรรัตน์ ชาย บ้านเขาน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ดนตรี
นาย วสันต์ ผสม ชาย บ้านเขาน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย พินิจ เจ๊กอิน ชาย บ้านเขาน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว วันเพ็ญ รอดภัย หญิง บ้านเขาน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว นิศารัตน์ บุญยืน หญิง บ้านเขาน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว กนกวรรณ จันมีเทศ หญิง บ้านเขาน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ปวริศร เตมียสูต ชาย บ้านเขาน้อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ นาฏศิลป์
นางสาว แสงเดือน แดงด้วง หญิง บ้านเขาน้อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว วราลี สมัครกสิกรรณ์ หญิง บ้านเขาน้อย เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย ธนากร วัฒนพรเดชา ชาย บ้านท่าข้าม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย ธนากร วัฒนพรเดชา ชาย บ้านท่าข้าม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ การบริหารการศึกษา
นาง พรภิรมย์ มีศิลารัตน์ หญิง บ้านท่าข้าม ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง อุษาวดี เอื้อเฟื้อ หญิง บ้านท่าข้าม ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย เขมรัฐ ปั่นวงษ์ก๋อ ชาย บ้านท่าข้าม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง กชพร วัฒนพรเดชา หญิง บ้านท่าข้าม ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง อทิตยา ราชดี หญิง บ้านท่าข้าม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว ศิริลักษณ์ สิสี หญิง บ้านท่าข้าม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาง วิจิตรา มาลาทิพย์ หญิง บ้านท่าข้าม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว นลัทพร โพธิ์หล้า หญิง บ้านท่าข้าม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว จุฑามาศ อุ่นเรือน หญิง บ้านท่าข้าม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาย อรรถพงษ์ จันทะเดช ชาย บ้านท่าข้าม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย วิษณุ บุญมาก ชาย บ้านท่าข้าม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว จันทร์จิรา อุดม หญิง บ้านท่าข้าม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว ชรินรัตน์ สุขมามอญ หญิง บ้านท่าข้าม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว ปริชญา โภชชงค์ หญิง บ้านท่าข้าม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง ศรีไพริณฐ์ จินตพันธ์เกษม หญิง บ้านท่าข้าม ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว สุกัญญา มีรอด หญิง บ้านท่าข้าม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย พิติรัตน์ จำรูญ ชาย บ้านท่าข้าม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง มิ่งขวัญ อยู่หลาย หญิง บ้านปากยาง ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง นาฏยา สิงห์สู่ถ้ำ หญิง บ้านปากยาง ครู ชำนาญการพิเศษ จิตวิทยา
นาง สุทธิรัตน์ มาลี หญิง บ้านปากยาง ครู ชำนาญการพิเศษ อุตสาหกรรมศิลป์
นาย พิชัย งามทวี ชาย บ้านปากยาง ครู ชำนาญการพิเศษ จิตวิทยา
นางสาว วรรัติ อุปจันทร์ หญิง บ้านปากยาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว พิมพ์รัตน์ จักรบุตร หญิง บ้านปากยาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาง ศิรินภา โยธา หญิง บ้านปากยาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
นาย จำรูญ แซ่หยาง ชาย บ้านปากยาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ศตวรรษ หาญต๊ะ ชาย บ้านปากยาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย นำพลชัย เขม็ด ชาย บ้านปากยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ภิรัฐพงค์ จอมสิริ ชาย บ้านปากยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว โชติกา ใจแก้วมา หญิง บ้านปากยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย สันติ วันทองสุข ชาย บ้านปากยาง ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว เสริมศิริ ม่วงบึงพร้าว หญิง บ้านปากยาง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นาย จง แซ่หลอ ชาย บ้านปากยาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว วัลภา เพียลำแขก หญิง บ้านปากยาง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว สุภาวรรณ ผิวชอุ่ม หญิง บ้านปากยาง เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
สิบเอก อนุสรณ์ ประสารภักดิ์ ชาย บ้านปากยาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว เบญจวรรณ ลิขิตรัตน์เจริญ หญิง บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย นธี ฉิมฉวี ชาย บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
ว่าที่ ร.ต.หญิง ชลดา บัวสี หญิง บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง ภัทรา คงทิม หญิง บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย ชัยวัฒน์ รัตติรังสรรค์ ชาย บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาง นุชริน สิทธิยศ หญิง บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ครู ชำนาญการพิเศษ การแนะแนว
นาย วิทูลย์ เชื้อจีน ชาย บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาว อนัญญา จันทะคุณ หญิง บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาง วัชรินทร์ ใจเศษ หญิง บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ครู ชำนาญการ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาว กาญจนา ศิวิลัย หญิง บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาย วรัญญู จันทร์หนู ชาย บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย พิษณุ ไทยสวน ชาย บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว ธัญกมล น้อยมีชัย หญิง บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ณัชติมา ใจมา หญิง บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว กัลยรัตน์ ชื่นวงศ์ หญิง บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ชีววิทยา
ว่าที่ ร.ต. วรเศรษฐ์ เหล็กเพ็ชร์ ชาย บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ดนตรี
นางสาว ธนิษฐา ชัยวงษ์ หญิง บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บัญชี/การบัญชี
นาย สังข์ ทองเลี่ยน ชาย บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง ลำจวน รอดฤทธิ์ หญิง บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย จักรกฤษ กราบกราน ชาย บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย อรรถพล กล้าวิกรณ์ ชาย บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ทิพย์สุดา ชามนตรี หญิง บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง ประณิตา กล้าวิกรณ์ หญิง บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย อภิชาติ เอี่ยมตาล ชาย บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาง วิรัตน์ เลิศแตง หญิง ห้วยพลู ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นางสาว ระเบียบ โฉมแดง หญิง ห้วยพลู ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การศึกษาพิเศษ
นาง สุรีรัตน์ สวัสดิเทพ หญิง ห้วยพลู ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว อัญชลี ธานี หญิง ห้วยพลู ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว พิรดา ศิริวัฒน์ หญิง ห้วยพลู ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พัฒนาชุมชน
นางสาว วิลาสินี มีชาญ หญิง ห้วยพลู ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย นัฐพล มีตาล ชาย ห้วยพลู ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ยุทธนา เตชรังศรี ชาย ห้วยพลู ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ดนตรี
นางสาว ชณันท์สิตา สิงห์สถิตย์ หญิง ห้วยพลู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว นภัสวรรณ อบสิน หญิง ห้วยพลู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ณัฐกานต์ วิรัญดร หญิง ห้วยพลู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ชนิสรา แสงโสด หญิง ห้วยพลู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว สุภัคชญา แก้วเบี้ย หญิง ห้วยพลู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว พวงผกา จงธรรม์ หญิง ห้วยพลู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว พิศ สายสุรินทร์ หญิง ห้วยพลู ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง ประไพ พงษ์พานิช หญิง ห้วยพลู ครู ชำนาญการพิเศษ การแนะแนว
นาง อรัญญา พลหาญ หญิง ห้วยพลู ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว ปัญธิตา นิลสนธิ หญิง ห้วยพลู ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การจัดการทั่วไป
นางสาว สิริกาญจน์ กองเกิด หญิง ห้วยพลู ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย ภัทรพงษ์ สุขเกิด ชาย บ้านแก่งกุลาสามัคคี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ วิจัยและประเมินผลการศึกษา
นาง อภิสรา บทกระโทก หญิง บ้านแก่งกุลาสามัคคี ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง เพชรวศรี กันดี หญิง บ้านแก่งกุลาสามัคคี ครู ชำนาญการ วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ว่าที่ ร.ต.หญิง สุภาพร ผิวดี หญิง บ้านแก่งกุลาสามัคคี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง จิราภรณ์ นาคกระแสร์ หญิง บ้านแก่งกุลาสามัคคี ครู ชำนาญการ หลักสูตรและการสอน
นางสาว เกวลี ยิ้มประเสริฐ หญิง บ้านแก่งกุลาสามัคคี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การบริหารการศึกษา
นาย ณัฐพล เกิดแป้น ชาย บ้านแก่งกุลาสามัคคี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การบริหารการศึกษา
นางสาว สุธีรา จันทร์เกตุ หญิง บ้านแก่งกุลาสามัคคี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ หลักสูตรและการสอน
นางสาว แคททริยา ใจดี หญิง บ้านแก่งกุลาสามัคคี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว อัมพิกา อินวัง หญิง บ้านแก่งกุลาสามัคคี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การจัดการทั่วไป
ว่าที่ ร.ต.หญิง อัญชลี จันประตูมอญ หญิง บ้านใหม่ชัยเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ปาริฉัตร แก้วบุญมา หญิง บ้านใหม่ชัยเจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย ณรงค์ แสนจันทร์ ชาย บ้านใหม่ชัยเจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว นวิยา ยังหุ่น หญิง บ้านใหม่ชัยเจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย นพนนต์ ณ ลำปาง ชาย บ้านใหม่ชัยเจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว ปณิสา สถาพร หญิง บ้านใหม่ชัยเจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาย กฤษฎา อุดทา ชาย บ้านใหม่ชัยเจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว อัมพิรา จันทร์ศรีวงค์ หญิง บ้านใหม่ชัยเจริญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว กมลณัท ตรีสูนย์ หญิง บ้านใหม่ชัยเจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ขนิษฐา บ่อคำ หญิง บ้านใหม่ชัยเจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ณัฐนันท์ น่วมด้วง หญิง บ้านใหม่ชัยเจริญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ นาฏศิลป์
นาย วรวุฒิ แสนนิทรา ชาย บ้านใหม่ชัยเจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว วัชราภรณ์ วงษาบุตร หญิง บ้านใหม่ชัยเจริญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การเกษตร
นางสาว ฐิติภัสร์ สิริบัวยิ้ม หญิง บ้านใหม่ชัยเจริญ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย เฉลิมพล พรมวังขวา ชาย บ้านใหม่ชัยเจริญ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ดนตรี
นางสาว วรางคณา ทรัพย์สิน หญิง บ้านใหม่ชัยเจริญ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นาง ศุภกานต์ พงษ์ธนภูมิ หญิง บ้านซำหวาย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ การบริหารการศึกษา
นาง อัมพร บุญทอง หญิง บ้านซำหวาย ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย สมบูรณ์ บุญทอง ชาย บ้านซำหวาย ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นางสาว วาสนา บุญประเสริฐ หญิง บ้านซำหวาย ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นางสาว อารีย์ ศรีสุกอง หญิง บ้านซำหวาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง ศุภกานต์ พงษ์ธนภูมิ หญิง บ้านซำหวาย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว อุบลรัตน์ สีตนไชย หญิง บ้านซำหวาย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว พิมพ์มาดา วงศ์ศิริธนดล หญิง บ้านซำหวาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว รัชฎาภรณ์ รัตนะ หญิง บ้านซำหวาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาง กนกวรรณ สุขเอม หญิง บ้านซำหวาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ภูมินทร์ ผุยน้อย ชาย บ้านซำหวาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เศรษฐศาสตร์
นาย อนุชา นิดตา ชาย บ้านซำหวาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว จริยา คำเที่ยง หญิง บ้านซำหวาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง นวลพรรณ ไทยสวน หญิง บ้านซำหวาย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว อัจฉราวรรณ วิไลสมสกุล หญิง บ้านซำหวาย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ นาฏศิลป์
นางสาว อุบลรัตน์ ศรีตนไชย หญิง บ้านซำหวาย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาง พุฒธชาติ ด้วงพรม หญิง บ้านซำหวาย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว สุมาลี เจริญภาพ หญิง บ้านซำหวาย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง วิรัตน์ ภักดีเขียว หญิง บ้านซำหวาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย พงศธร ราชเพียแก้ว ชาย บ้านซำหวาย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง สาลี่ ศรีชู หญิง บ้านนาพราน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง ศศิธร ศรีดี หญิง บ้านนาพราน ครู ชำนาญการพิเศษ นาฏศิลป์
นาง วาสนา ขันโสม หญิง บ้านนาพราน ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง กาญจนา อยู่ม่วง หญิง บ้านนาพราน ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ฉลองขวัญ หวังภู่ หญิง บ้านนาพราน ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว พิมพ์พิพัชร ทิมเครือจีน หญิง บ้านนาพราน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว หนึ่งเสมอ เสนารักษ์ หญิง บ้านนาพราน ครู ชำนาญการ จิตวิทยา
นาย เอกอำนาจ ศรีโพธิ์ ชาย บ้านนาพราน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว จารุณี นิลศิริ หญิง บ้านนาพราน ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว อาริสา ศรีดี หญิง บ้านนาพราน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาย อิสรภาพ กันมา ชาย บ้านนาพราน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ประวัติศาสตร์
นางสาว นภาภรณ์ บุญชื่น หญิง บ้านนาพราน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว ชญานิษฐ์ สุขโฉม หญิง บ้านนาพราน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว วิภารัตน์ สารมะโน หญิง บ้านนาพราน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บัญชี/การบัญชี
นาย อดิเรก น้อยพานิช ชาย บ้านใหม่พนมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย เอกพงษ์ เปี้ยทา ชาย บ้านใหม่พนมทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว วรรณพร สมท่า หญิง บ้านใหม่พนมทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว เขมวันต์ ปวงสง่า หญิง บ้านใหม่พนมทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ตันจะ คล้อยชาวนา ชาย บ้านใหม่พนมทอง ช่างปูนชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย อวิรุทธ์ อินแตง ชาย บ้านใหม่พนมทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย มนตรี ถิรชญานันท์ ชาย บ้านป่าขนุน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย วิศิษฏ์พงศ์ พวงคำ ชาย บ้านป่าขนุน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ธนวรรณ ไทยทอง หญิง บ้านป่าขนุน ครู ชำนาญการ หลักสูตรและการสอน
นางสาว ศศิธร ธูปพุดซา หญิง บ้านป่าขนุน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง ชณัฐศิกานต์ สีสุกไฮ้ หญิง บ้านป่าขนุน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ จิตวิทยา
นางสาว ศรัณยา ไกรรส หญิง บ้านป่าขนุน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง จตุพร มั่นสัมฤทธิ์ หญิง บ้านป่าขนุน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว จารีญา จูชาวนา หญิง บ้านป่าขนุน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย สมชาย โตใหญ่ ชาย บ้านน้ำริน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว อัจฉราภรณ์ วิไลสมสกุล หญิง บ้านน้ำริน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปะ
นาง สมศรี ชูรา หญิง บ้านน้ำริน ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย ธีรวัฒน์ สุขเอม ชาย บ้านน้ำริน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว ปิยาภรณ์ ศรีสวัสดิ์ หญิง บ้านน้ำริน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย เดชณรงค์ มั่นคง ชาย บ้านน้ำริน ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย อภิชาติ เอี่ยมสงคราม ชาย บ้านน้ำริน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว สุนันทา ส่งนุ่น หญิง บ้านน้ำริน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว วรีรัตน์ วารีทิพย์ หญิง บ้านน้ำริน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย เฉลิมฤทธิ์ ศรีสุรินทร์ ชาย บ้านน้ำริน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว สินาภรณ์ บุญเลิศฤทธิ์ หญิง บ้านน้ำริน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว กัญญากานต์ ดีตุ หญิง บ้านน้ำริน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว กรรณาภรณ์ เครื่องคำ หญิง บ้านน้ำริน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ปทุมมา อยู่สอน หญิง บ้านน้ำริน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว เสาวลักษณ์ ทุมแก้ว หญิง บ้านน้ำริน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การศึกษาปฐมวัย
นาย ฐาปกรณ์ ชูรา ชาย บ้านน้ำริน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว รัชนีกร ติ๊ตาวงศ์ หญิง บ้านน้ำริน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การจัดการทั่วไป
นางสาว ษณอนงค์ ชูรา หญิง บ้านหนองปรือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง จันทนา ศิริธร หญิง บ้านหนองปรือ ครู ชำนาญการพิเศษ เกษตรศาสตร์
นางสาว สุวรรณา แซกรัมย์ หญิง บ้านหนองปรือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาย นาวิน ฉิมพาลี ชาย บ้านหนองปรือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว อัจฉรา ท่อนสาย หญิง บ้านหนองปรือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว จิตรวดี คำเด่นเหล็ก หญิง บ้านหนองปรือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การศึกษาปฐมวัย
นางสาว กานต์สิรี สิทธิ หญิง บ้านหนองปรือ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย ณัฐกร บุญธรรม ชาย บ้านหนองปรือ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย สมภพ กองทอง ชาย บ้านหนองปรือ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิชาเอก
นาย เกษม แก้วเนตร ชาย บ้านหนองปรือ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาว สุกัญญา บุญเทพ หญิง บ้านกลาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ปริมประภา วรรณลึก หญิง บ้านกลาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย ธนาวุฒิ พรหมรักษา ชาย บ้านกลาง พนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ช่างยนต์
นางสาว ชนากานต์ แก้ววังอ้อ หญิง บ้านกลาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว จริยา คุ้มมา หญิง บ้านกลาง ผู้ช่วยครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ปาริชาต สิงห์เนตร หญิง บ้านกลาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ปวีณา ศรีเนตร หญิง บ้านน้ำยาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง กัญญารัตน์ เพชรรัตน์ หญิง บ้านน้ำยาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว มาลิน เฟื่องมณี หญิง บ้านน้ำยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย อำนาจ สิงห์ภา ชาย บ้านน้ำยาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว สุดารัตน์ ทาคำป้อง หญิง บ้านน้ำยาง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พัฒนาชุมชน
นาย ศุภณัฐ จันประตูมอญ ชาย ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย มนสิช คงประเสริฐ ชาย ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาง อัจฉรา สังขะเมฆะ หญิง ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย พลาดิศัย ไวทยกุล ชาย ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาย อรรถชัย นันตะวงษ์ ชาย ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ไฝ่ฝัน จันทร์น้อย หญิง ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครู ชำนาญการ การแนะแนว
นาย เกื้อกูล หนูภา ชาย ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นางสาว กันทิมา เปี้ยทอง หญิง ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครู ชำนาญการ พลศึกษา
นางสาว ตันหยง นาคจรูญ หญิง ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ฐิตาภา สายวงค์ หญิง ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว กิตติมา จันทะคุณ หญิง ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาการคอมพิวเตอร์
นางสาว เพ็ญนภา ยางสูง หญิง ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ นาฏศิลป์
นางสาว ศศินารถ มั่นชาวนา หญิง ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว น้ำฝน ศึกษา หญิง ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว คงขวัญ โทลา หญิง ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย วุฒิชัย โทลา ชาย ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ชลิดา แสงบุดดี หญิง ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย สุวรรณ ทองคำปัน ชาย ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว สุกัญญา หม่องชา หญิง ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว เบญจมาศ ใจวัง หญิง ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย สมศักดิ์ แผนสันเที๊ยะ ชาย ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาง ชินาพันธุ์ บุญศรี หญิง ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว กัลยา ด้วงโป้ หญิง ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
นางสาว รวินท์นิภา สุทธิสนธิ์ หญิง ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บัญชี/การบัญชี
นาย ณรงค์เดช โพธิเกิด ชาย บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นางสาว สุกัญญา ชุ่่มทิพย์ หญิง บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย วิทยา เผือกชาวนา ชาย บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) ครู ชำนาญการ วิทยาการคอมพิวเตอร์
นาง รัชนีพร หมอนทอง หญิง บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง อำพร ดีจ่าง หญิง บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) ครู ชำนาญการพิเศษ คอมพิวเตอร์
สิบเอก สมคิด น้อยเนียม ชาย บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) ครู ชำนาญการพิเศษ อุตสาหกรรมศิลป์
นาง อรมนัส วงศ์ไทย หญิง บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว สุชาดา พรมรักษา หญิง บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว พีรภาว์ กิตติศาสตรา หญิง บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
สิบตรี ณรงค์ แก้วหล่าย ชาย บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว กฤษณา ใจทน หญิง บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อุตสาหกรรมศิลป์
นาง ปฐมาวดี แขวกระทุ่ม หญิง บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การแนะแนว
นาง ทิตยา นงค์โภชน์ หญิง บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง สมถวิล คำหมู่ หญิง บ้านแม่ระกา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว อรอุมา ดอนดี หญิง บ้านแม่ระกา ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาง สุภา แก้วคุ้ม หญิง บ้านแม่ระกา ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง อารีรัตน์ เปล่งขำ หญิง บ้านแม่ระกา ครู ชำนาญการพิเศษ จิตวิทยา
นางสาว บุบผา สมกระโทก หญิง บ้านแม่ระกา ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง แจ่มศิริ ประสานสมบัติ หญิง บ้านแม่ระกา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย ไพรทูล ปั้นแสง ชาย บ้านแม่ระกา ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาว สมคิด บุญยอ หญิง บ้านแม่ระกา ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง ชไมพร ขำทวี หญิง บ้านแม่ระกา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ นาฏศิลป์
นางสาว ศรัณยา นันท์ศิลิ หญิง บ้านแม่ระกา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาง กิ่งดาว บุญเตาอิฐ หญิง บ้านแม่ระกา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง วรรณภา พุทธสอน หญิง บ้านแม่ระกา ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง ณันทนา เจียมแท้ หญิง บ้านแม่ระกา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว วรรณวิสา ทองเพียร หญิง บ้านแม่ระกา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว เอื้องฟ้า ทองชาวนา หญิง บ้านแม่ระกา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ปฎิณญา ทองรุ่ง ชาย บ้านแม่ระกา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
นาง เบญจวรรณ เสบสบาย หญิง บ้านแม่ระกา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง อัญชลี อวสานะพันธุ์ หญิง บ้านแม่ระกา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นางสาว ธัญรัตน์ เขียวเรือง หญิง บ้านแม่ระกา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาง สายรุ้ง คำพุฒ หญิง บ้านคลองเป็ด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง สำอางค์ จันทร์ศรีเจริญ หญิง บ้านคลองเป็ด ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
นาง สมจิตร พวงน้อย หญิง บ้านคลองเป็ด ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย สมพงษ์ สังข์งาม ชาย บ้านคลองเป็ด ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว ประภาพรรณ ทองอินต๊ะ หญิง บ้านคลองเป็ด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว พิจิตรา อ่วมบุตร หญิง บ้านคลองเป็ด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ณัฐนนท์ อินปัญญา ชาย บ้านคลองเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย นำชัย โกมลกิติสกุล ชาย บ้านคลองเมือง ครู ชำนาญการ พลศึกษา
นางสาว พัชรินทร์ เนื้อไม้ หญิง บ้านคลองเมือง ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง เนาวรัตน์ แสงธรรม หญิง บ้านคลองเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ จิตวิทยา
นาย ทินวัฒน์ สัมฤทธิ์สุทธิ์ ชาย บ้านคลองเมือง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นาย กฤษฎี กาศโอสถ ชาย บ้านคลองเมือง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์-เคมี
นาย ณรงค์ พาทัน ชาย บ้านคลองเมือง ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง วีรณา วิไลกุล หญิง บ้านคลองเมือง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การจัดการทั่วไป
นาง ธันวารี บัวทอง หญิง วัดวังพิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง เกษียร สิงห์ทอง หญิง วัดวังพิกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
นาง พิชญา สังข์เงิน หญิง วัดวังพิกุล ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาย ประสงค์ อุ่นจันทร์ ชาย วัดวังพิกุล ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง สุรีรัตน์ หลำชาวนา หญิง วัดวังพิกุล ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว อัญชิสา แสงสุริยัน หญิง วัดวังพิกุล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ชลิตา ขอบบัวคลี่ หญิง วัดวังพิกุล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว สิวานันท์ แสงดี หญิง วัดวังพิกุล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การศึกษาปฐมวัย
นางสาว พรรษา เผ่าคนชม หญิง วัดวังพิกุล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ปาริชาติ มีทอง หญิง วัดวังพิกุล ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การจัดการทั่วไป
นาย ณัฐกิตติ์ ชาวนา ชาย บ้านเข็ก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย บรรเจิด โรงคำ ชาย บ้านเข็ก ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง สุนีย์ คุ้มสุข หญิง บ้านเข็ก ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง ปราณี กลิ่นอาจ หญิง บ้านเข็ก ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง กิ่งกาญจน์ พรหมสนธิ์ หญิง บ้านเข็ก ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง ละออ อยู่ตรง หญิง บ้านเข็ก ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ศุภวรรณ ลิมานนท์ดำรงค์ หญิง บ้านเข็ก ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นางสาว ชิดชนก ไชยงามเมือง หญิง บ้านเข็ก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว วัชรี ปานคะเชนทร์ หญิง บ้านเข็ก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ชัญญาชิต สุดชา หญิง บ้านเข็ก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ศศิธร ปะนามะโก หญิง บ้านเข็ก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว สุภารัตน์ คำมูลตา หญิง บ้านเข็ก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว จินตพร โนจักร หญิง บ้านเข็ก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย ณัฐนนท์ แย้มทับ ชาย บ้านเข็ก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว กาญจนา พานทอง หญิง บ้านเข็ก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว นิรมล ทุมเพชร หญิง บ้านเข็ก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว อลิษา เวสสะภักดี หญิง บ้านเข็ก ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาย จักรพันธ์ บินขุนทด ชาย บ้านเข็ก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาย นิโรจน์ นพคุณ ชาย บ้านเข็ก ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว นงลักษณ์ สุทัตทยานันท์ หญิง บ้านเข็ก เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว วิไลพร จันทร์หอม หญิง บ้านเข็ก ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว วรันดา คำลุน หญิง บ้านดงพลวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว นกุล นาคพลังกูล หญิง บ้านดงพลวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย เกรียงไกร ตาแสนแก้ว ชาย บ้านดงพลวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปะ
นาง ปนัดดา สังข์ทรัพย์ หญิง บ้านดงพลวง ครู ชำนาญการพิเศษ ประวัติศาสตร์
นาย เจษฎา แสงจันทร์ ชาย วัดดงข่อย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย วิถี เกิดทอง ชาย วัดดงข่อย ครู ชำนาญการพิเศษ เกษตรศาสตร์
นาง นงนุช หันจันทร์ หญิง วัดดงข่อย ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง โนรี โพธิ์เดช หญิง วัดดงข่อย ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นางสาว รัชณีบูรณ์ ยิ้มไทย หญิง วัดดงข่อย ครู ชำนาญการพิเศษ จิตวิทยา
นางสาว จุฬารัตน์ พิพัฒน์ผล หญิง วัดดงข่อย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง อุบลวรรณ พ่วงบุใหญ่ หญิง วัดดงข่อย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง รติยาภรณ์ ทองเนียม หญิง บ้านเนินมะปราง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย กี ชัยเสนา ชาย บ้านเนินมะปราง ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ชุดาภา เด่นประเสริฐ หญิง บ้านเนินมะปราง ครู ชำนาญการพิเศษ ดนตรี
นาย ณัฐนันท์ เกตุโท ชาย บ้านเนินมะปราง ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย ธิพัทธิ์ภูมิ ขันตีเตชนิธิ ชาย บ้านเนินมะปราง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ลดารัก สีหะวงษ์ หญิง บ้านเนินมะปราง ครู ชำนาญการพิเศษ การแนะแนว
นาย มนัส เจริญลาภ ชาย บ้านเนินมะปราง ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นางสาว บังอร ทองงามขำ หญิง บ้านเนินมะปราง ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นางสาว ทาริกา โรมินทร์ หญิง บ้านเนินมะปราง ครู ชำนาญการ การศึกษาพิเศษ
นางสาว สมพิศ ประธรรมสาร หญิง บ้านเนินมะปราง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาว กัณฐิกา บุญพัก หญิง บ้านเนินมะปราง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาง วรรัตน์ อุทรณ์ หญิง บ้านเนินมะปราง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
ว่าที่ร.ต. วิโรจน์ มิตรละม่อม ชาย บ้านเนินมะปราง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาย สุดเขตต์ คล้ายบุญมี ชาย บ้านเนินมะปราง ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว ศุภอรช์ กุลวัฒนสุวรรณ หญิง บ้านเนินมะปราง ครู ชำนาญการ หลักสูตรและการสอน
นางสาว วรรณิศา ชำนิ หญิง บ้านเนินมะปราง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ปัทมา กนกนิรันดร หญิง บ้านเนินมะปราง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง ชนากาณต์ เชื้อทอง หญิง บ้านเนินมะปราง ครู ชำนาญการ ศิลปะ
นางสาว โสรดา จันทร์บุญนาค หญิง บ้านเนินมะปราง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว วราภรณ์ โภชน์มาก หญิง บ้านเนินมะปราง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ณัฐกานต์ เฟื่องมณี หญิง บ้านเนินมะปราง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว สุพิชฌาย์ อุ่นขจี หญิง บ้านเนินมะปราง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว อภิรดี มณีนิล หญิง บ้านเนินมะปราง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ มนุษยวิทยา สังคมวิทยา
นางสาว วรรณิสา นาคกราย หญิง บ้านเนินมะปราง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ฐิเบษ วงษ์สำราญ ชาย บ้านเนินมะปราง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว กวิศญาร์ อินสา หญิง บ้านเนินมะปราง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว วราภรณ์ ขำมี หญิง บ้านเนินมะปราง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ปิยะนุช อารีลักษ์