ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

โรงเรียนพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

โรงเรียนพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

# โครงการตามนโยบาย สพฐ. หน่วยงาน/ผู้กำกับดูแล เบอร์โทรติดต่อ จำนวนโรงเรียน
1 เครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ - - 0
2 โรงเรียนในฝัน ศน.อดุลย์ เสือสราญ 0819716619 5
3 โรงเรียนมาตรฐานสากล - - 0
4 โรงเรียนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา - - 0
5 โรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - - 0
6 โรงเรียนดีศรีตำบล - - 0
7 โรงเรียนจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม ศน.สุพัตรา ปานรอด 0844850787 112
8 โรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ - - 0
9 โรงเรียนต้นแบบด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอน - - 0
10 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คุณบุญญดา วงศ์สุวคันธ 0818886790 7