ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ข้อมูลนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ข้อมูลนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ดูรายละเอียด ปีการศึกษา ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม
1/2558 4,013 12,831 3,460 0 20,304
2/2558 4,000 12,841 3,441 0 20,282
1/2559 3,955 12,705 3,478 0 20,138
2/2559 3,978 12,702 3,312 0 19,992
1/2560 4,223 12,485 3,535 0 20,243
2/2560 4,240 12,461 3,518 0 20,219
1/2561 4,357 12,399 3,577 0 20,333
2/2561 4,360 12,372 3,485 0 20,217
1/2562 4,151 12,238 3,467 0 19,856
2/2562 4,158 12,200 3,410 0 19,768
1/2563 3,905 12,041 3,348 0 19,294
2/2563 3,927 12,066 3,331 0 19,324
1/2564 3,753 11,988 3,277 0 19,018
2/2564 3,793 12,068 3,274 0 19,135
1/2565 3,657 11,933 3,314 0 18,904