ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

กรุณาเลือกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน 1/2562

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 218 194 412 38
อนุบาล 1 901 985 1,886 130
อนุบาล 2 947 906 1,853 134
รวม อนุบาล 2,066 2,085 4,151 302
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 1,061 987 2,048 136
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,109 960 2,069 136
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,001 968 1,969 136
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,006 1,004 2,010 135
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,085 972 2,057 136
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,093 992 2,085 135
รวม ประถมศึกษาปีที่ 6,355 5,883 12,238 814
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 588 563 1,151 58
มัธยมศึกษาปีที่ 2 618 566 1,184 59
มัธยมศึกษาปีที่ 3 596 536 1,132 59
รวมทั้งหมด 1,802 1,665 3,467 176
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 0 0 0 0

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 10,223 9,633 19,856 1,292