ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย โชคชัย อภิชาติธำรง ชาย Chokchai Apichatthamrong ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว แสงดาว จันทร์แจ้ง หญิง Sangdow Seesaart ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชนันท์นิฏฐา เหมือนคล้าย หญิง Chanannittha Muanklai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย มรุพงษ์ แสงจันทร์ ชาย Marupong Saengjan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศิริชัย โตชาวนา ชาย Sirichai Tochaona ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย มรุพงษ์ แสงจันทร์ ชาย Marupong Sangjun ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มณีนุช ขมิ้นเขียว หญิง Maneenuch Khaminkhiaw เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว สุนันทา คงนก หญิง Sunanta Khongnok เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วีรพล ลีมี ชาย Veerapol Leemee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิภาพร อุ้ยตา หญิง Wipaporn Auita ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นเรศวร์ เศรษฐสิงห์ ชาย Naret Settasing ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นาง วันเพ็ญ มูลวงค์ หญิง Wanpen Moolwong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว หนึ่งฤทัย บุญพวง หญิง NUNGRUETHAI BOONPOUNG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว นวลจันทร์ ยศปัญญา หญิง Nuanjan Yospanya ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภาสิริ คุณคำ หญิง Phasiri Khunkham ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นพเกล้า อ้นมี หญิง Noppaklao Onmee ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เทียมใจ สิทธิศักดิ์ หญิง Theimjai sittisak ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง รัตนา ขุนมธุรส หญิง RATTANA KHUNMATUROT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นุชนาถ บัวอาจ หญิง Nuchanart Bua-ard ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว พิมศิริ เป็กธนู หญิง Pimsiri Pektanu ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุวภา ทองประกอบ หญิง Suwapa Thongprakob ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นฤมล เส็งวัฒน์ หญิง Narumon Sengwat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ปิยะนาถ บุญศรี หญิง Piyanat Bunsee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภูริชญา ขำสุนทร หญิง Puritchaya Khamsoontorn ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นนท์วิศิษฐ์ ทองอนันต์ ชาย NONVISIT THONGANAN ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัฐวรรณ โคกทอง หญิง Ruthawan Khoktong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อนุชา สุวรรณนำปน ชาย ANUCHA SUWANNUMPON ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทัศไนย โพธิ์ทอง ชาย Tassanai Pohthong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศรินญา มั่นเจริญ หญิง SARINYA MONJAREAN ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย สมพงษ์ ป้อมกระสันต์ ชาย Somphong Pomkrasan ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ธัญญา มิ่งเมือง หญิง Thanya Mingmueang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุธาสินี ธานิศธนพัฒน์ หญิง Suthasinee Thanittanaphat ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐธิดา พูนชื่น หญิง Nutthida Phoonchuen เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรวรรณ มีบุญ หญิง Aorawan Meebun ผู้ช่วยครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรุณี เสวิสิทธิ์ หญิง Arunee Sewisit ผู้ช่วยครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญเลิศ มากเมือง ชาย Boonlert Makmuang ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุชิพร รักประกิจ หญิง Suchiporn Rakprakit รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ไพรัช โรจวัฒนา ชาย Pairat Rojwattana ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ดวงดาว มากจุ้ย หญิง Doungdao Makjuy ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง จันจิตร ราวิล หญิง Junchit Rawin ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ชื่นจิตร อ่ำสิงห์ หญิง Chunchit Umsing ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นงลักษณ์ รองแก้ว หญิง NONGLAKE RONGKAEW ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปาลีรัฐ พันธ์ไพบูลย์ หญิง Paleerat Phanphaiboon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ประไพรัตน์ แย้มสุข หญิง Praphirat Yamsuk ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย จักรราช บุญอิ่ม ชาย Chakkarach Boonim ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปฎิพัทธิ์ ขุนมธุรส ชาย Patipad Khunmaturod ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย อรัญ หมวกอินทร์ ชาย Aarun Maedin ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุภัสสร น่วมวัฒน์ หญิง Suphatsorn Nuamwat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อวยพร ศรีสุข หญิง Uayporn Srisook ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กฤษณา ศรีสุข หญิง kridsana Srisuk ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
ว่าที่ ร.ต. สิทธกานต์ ธนสัมบันน์ ชาย Sithakan Thansamban ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว วราภรณ์ บวรอุดมวงศ์ หญิง Waraporn Bawonudomwong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ ร.ต. วัฒนา บุญหว่าน ชาย Watthana Boonwarn ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เพียงใจ จินะชิต หญิง Phaingjai Jinachit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มุทิตา กองบุญมา หญิง Muthita Kongbunma ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อนัญพร นาคเงินทอง หญิง Ananporn Nakngoenthong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัมราวดี อ่ำแห้ว หญิง Ammarawadee Aumhaew ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิชญ์คณิณ อ่องโฆษิตจินดา หญิง Pitkanin Ongcositjinda ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรัชยา ทองหล้า หญิง Warchchaya Thongla ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมชาย ตันพานิช ชาย Somchai Tunpanich ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย เชาวฤทธิ์ สุ่มรอด ชาย Chawarit Sumrod ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กชกร ราวิล หญิง Kotchakorn Rawin ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เพียรนภา จานแก้ว หญิง Piannapa Chankaew ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว หนึ่งฤทัย แสงหิรัญ หญิง Nuengruethai Sanghiran ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณภา บุกล่า หญิง Wannapa Bookla ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เนตร ใจเร็ว ชาย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย จำปี อ่ำอำไพ ชาย Jumpee Amumpai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บุญเรือน เสือกล้า หญิง Boonruan Suakla ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง อมลวรรณ ศรีคำ หญิง Amonwan Srikam ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สาลี่ สืบสายอ่อน หญิง Salee Siubsaion ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นริศรา ศรีคง หญิง NARISSARA SRIKHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐินี แก้ววิเชียร หญิง ์Nattinee Kaewvichian ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฐิติยา ประสงค์ หญิง Thitiya Prasong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุจิตรา โตมอญ หญิง Sujitra Tomn ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนาเศรษฐ์ โภชน์อุดมสิน ชาย Thanasret Phot-Udemsin ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพิชญา มาเมือง หญิง Supitchaya Mamueang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ณัชชา ไชยวิเศษ หญิง NUTCHA CHAIVISET ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สถาพร เกตุศรีบุรินทร์ ชาย Sathapron Ketsriburin ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว น้ำผึ้ง รอดภัย หญิง Namphueng Rodphai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เมือง เมืองขวา ชาย ํMueang Mueangkhwa นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง ภานุพงษ์ อินทะพาท ชาย Phanuphong Inthapat พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฐิตาพร พุกอิ่ม หญิง ืTitaphorn Phukaim ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กันตา กรึมสูงเนิน หญิง Kanta Krumsoongnern ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ทิพวรรณ เบ้าทอง หญิง Tippawan Baothong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สมชาย เขื่อนแก้ว ชาย Somchai Khuankaew ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เอมอร บัวบุญ หญิง Aemon Buaboon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปวิตรา วงษา หญิง Pawitra Wongsa ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดลยา ทองแท่ง หญิง Dollaya Thongthang ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศุภสิทธิ์ เต็งคิว ชาย Supasit Tengkew ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว พัชรินทร์ ทองจำปา หญิง PHATCHARIN THONGJAMPA ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พริมมธุรา สุขศิริบุญญาคมน์ หญิง PIMMATURA SUKSIRIBOONYAKHOM ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วชิราพร บัวตูม หญิง WACHIRAPHORN BUATOOM ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ณัฐกฤตา คำแก้ว หญิง Natgrita Khamkaew ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ยุภาภรณ์ อินทรีย์ หญิง YUPAPORN INSEE ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง อุไร เล็กกระโทก หญิง URAI LEKATOKE ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ภิรมย์ลักษณ์ ดอนหม้อ หญิง Phiromluck Donmo ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เกษร รักอ่อน หญิง Kesorn Ruk-on ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รุ่งจิรา แก้วชาวนา หญิง Rungjira Kaewchaona ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว หนึ่งฤทัย แซ่ล้อ หญิง Nuengruthai Saro ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพัตรา ฉิมสมจิตร์ หญิง supattra chimsomjit ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ทรงรัตน์ ประสงค์ หญิง Song Rat Prasong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ดรุณี สมอหอม หญิง darunee samohom ครู ปฏิบัติการ ปริญญาตรี
นางสาว นันทิกานต์ จิตรรำพึง หญิง ์Nanthikan Chitramphueng ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
จ่าสิบตรี ธรรมรัตน์ ขำสว่าง ชาย Thummarat Kham Sawang ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง อำนวย แซ่ด่าน หญิง Amnuay Saedan ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ชลณิสา เกษมรัตน์ หญิง Nuchanart Kasemrat ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง พเยาว์ ทองคำ หญิง paoyaw thongkam ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว จิดาภา สายทอง หญิง jidapa Saithong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ปรีชา จันทร์แจ้ง ชาย Preecha Janjeang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธุมาวดี เกษมญาติ หญิง Thumawadee kasemyat ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชฎาภรณ์ เจนดี หญิง PATchaporn JENDEE ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สิริพร ตรีอินทร์ทอง หญิง Siriphon treeinthong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิชาภา ท้วมประดิษฐ์ หญิง nichapa toumpradid ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วินัย วิชฉิมพาลี ชาย winai witchaimpalee นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว โชติกา นิลมะณี หญิง chotika ninmanee ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ประภาวรรณ รองเมือง หญิง Prapawan Rongmuang ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สิทธิชัย ราวิล ชาย Sittichai Rawin ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ดุษฎี คลังน้ำคู้ หญิง Dutsadee Klangnamku ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อุบล พงษ์พัฒน์ ชาย Ubon Pongpat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นาง อินทิรา รัตนโมรา หญิง Intira Rattanamora ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นาฏยา ไพบูลย์ หญิง Nataya Paiboon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ธนกฤต ณัฐนิคม ชาย Tanakit Natnikom ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จรรยา ณัฐนิคม หญิง Junya Natnikom ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วาสนา มั่นประสิทธิ์ หญิง Wasana Manprasit ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ปาริชาติ หนิมพานิช หญิง Parichat Nimpanit ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ฐิติกุล เพ็งสลุด หญิง Titigun Phengsalud ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ยุพาพร เชียงฝูง หญิง Yupaporn Chaingfung ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สุวิมล อู่ไทย หญิง suwimon authai ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ศุภรัตน์ ดวงแก้ว หญิง Suparat Duangkeaw ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วีรยุทธ ปรางทอง ชาย weerayut prangthong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดวงรัตน์ ศรีสอาด หญิง Doungrat Srisaard ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิราพัชร บุญดี หญิง Jirapat Boondee ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชุติมา แตงอ่อน หญิง Chutima thang-on ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว เบญจมาภรณ์ ทาแจ่ม หญิง Benjamaphon Tajam เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ไพฑูรย์ พิกุลเงิน ชาย Phaitoon Phikulngoen ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พัชรี ตัณฑุลอุดม หญิง Patcharee Tanthun-udom ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ดลใจ มากทรัพย์ หญิง Donjai Maksup ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ทนงศักดิ์ ใสไหม ชาย Thanongsak Saimai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กมลรัศมิ์ แจ่มวิจิตโต หญิง Sukanya Jamvijitto ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ธัญญาเรศ เร่ในไพร หญิง Thanyared Renaipai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว แคทติยา ทองจีน หญิง Khatthiya Thongchin ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เวตร ป้อมสาหร่าย ชาย Watr Pomsarai ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย สมประสงค์ ตัณฑุลอุดม ชาย Somprasong Thanthunlaudom ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ ร.ต.หญิง กรรณิกา กลิ่นถือศีล หญิง Kannika Klinthuesin อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิจิตรา สายทอง หญิง Pichittra Saithong เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อัษฎาวุธ สอนง่าย ชาย AUSDAWUT SONNGAI ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ทรง ฉิมศิริ ชาย Thong Chimsiri ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ลักคณา ช้างพินิจ หญิง Lukkana Chargpinit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรธนี ศรีสุข หญิง Wathanee Srisuk ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ร้อยตรีหญิง มณฑิตา ภูมิผล หญิง Montita Phumiphol ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พนิดา กลิ่นชาวนา หญิง panida klinchawna เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว ณฐวรรณ สายทอง หญิง ์Nathawan Saithong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิตะวัน เนตรทอง หญิง Phitawan Neatthong ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาเอก
นาง ปราณี สาทไทย หญิง PRANEE SATTHAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วรรษมน วรศรีหิรัญ หญิง VATSAMON VORASRIHIRAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วิชุดา ปานพงษ์ หญิง Wichuda Pannapong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปัญญา ทองดอนคำ ชาย Panya Thongdonkam ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ปาณิศรา สิละบุตร หญิง panisara Silaboot ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อมรรัตน์ คงคิรินทร์ หญิง Amornrat Kongkirin ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นฤมล มาสีกุก หญิง Narumon Maseekuk อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย อาคม มหามาตย์ ชาย AKHOM MAHAMART ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ภัทธิรา คล้ายพร้อม หญิง Phattira Klayprom ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง มาลัย ใจทน หญิง MALAI JAITHON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ธารณ์ธันย์ โพธิ์ศรี ชาย Tharnthun posri ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สุรกานต์ จันณะ ชาย Surakan Janna ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พเยาว์ อ่ำสิงห์ หญิง Payoa Aumsing ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ศรีประภา นุ่นโฉม หญิง Sriprapha Nunchom ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุจิตรา ชาญณรงค์ หญิง Suchittra Channarong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว หนึ่งฤทัย แห้วเหมือน หญิง Neungruthai Haewmeun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชราภรณ์ แก้วทวี หญิง Patcharaporn Kaewtawee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ทัศนวรรณ แสงอินทร์ หญิง Thassanawan Saengin ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นาริน แก้วสน หญิง Narin Kaewson ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว บุษยมาศ ภิระบรรณ์ หญิง Butsayamas Pirabun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กิตติวิสุทธิ์ ศรีชัยตัน ชาย Kittivisut srichaitan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทัศนียา แถวนาชุม หญิง Thasaneeya Thaewnachum ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภานุกูล บุญมี ชาย panukul boonmee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุปราณี บุญมีแก้ว หญิง Supranee Bunmeekeaw ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อนุชา แก้วมั่น ชาย ANUCHA KAEWMUN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อดุลย์ เจริญศรี ชาย adool charoensi นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย ชัชชัย ใจการุณ ชาย Chatchai Jaikarun ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัทธร จันทร์เกษม ชาย Nutthorn Chankasem ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว วิมลพันธ์ นนธิจันทร์ หญิง Wimonphan Nonthichan เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศราภัฐช์ ขำปลอด ชาย SARAPATCH KHAMPLOD จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิไลพร จันจอม หญิง Wilaiporn Chanjoom ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กรรณนภา พานิชผล หญิง Kannapha Panichphol ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ชบาไพร ขำนาพึง หญิง Chabarprai Khamnarpueng ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เปี่ยมรัก ทองเพ็ง หญิง Piamrak Thongpeng ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุวรรณา เนตรสุนทร หญิง Suwanna Natsuntorn ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปวีณา คนคล่อง หญิง Paweena Konklong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศิรชัช พาศรี ชาย Sirachat Pasee ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชัยพร สิงห์ทองอนันต์ ชาย CHAIYAPORN SINGTONGANANT ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐชยา ศรีรัตนสุข หญิง Natchaya Srirattanasuk ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธันวากรณ์ รองมี ชาย Thanwakorn Rongmi เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธีรวุฒิ ช่อลำดวน ชาย Teerawute cholumduan ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ไพโรจน์ นุ้ยเย็น ชาย Phairotn Nuiyen ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สุมาลี โพธิ์โม้ หญิง Sumalee Phomo ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว แรมจันทร์ ขำหรุ่น หญิง RamJan Kumroon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย นัฐวิทย์ แผนสมบูรณ์ ชาย Nattawit Pansomboon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว หรรษมน ปุพพโก หญิง Hatsamon Poobpako ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มัณฑณา จิ๋วแหยม หญิง Manthana Jewyam ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัทรา แก้วเกตุศรี หญิง Phattra Kaewkatsri ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิจิตรา จันทร์คูณยงค์ หญิง Wijittra Jankunyong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรนิภา แก้วฑา หญิง Pornnipa Keawta ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กฤษดา เกตุทิม ชาย Kidsada Kettim ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิจิตรพร สวนเอก หญิง Vijitporn Suanake ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุกัญญา จันทสมิต หญิง Sukanya Chantasamit ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สมหญิง ขวัญอ่อน หญิง somying khwan-on ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปนัดดา สุรรัตน์ หญิง PANADDA SURARUT ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐธิดา เสนะจำนงค์ หญิง Nuttida Sanajumnong ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มัณฑิกา จำนงค์วัย หญิง Muntika Kongim ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธีรวิฒิ ช่อลำดวน ชาย Teerawute Chorlamduan ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว เนตรนภา กลิ่นสุคนธ์ หญิง ืNetnapha Klinsukhon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศุจีภรณ์ ฉิมสุด หญิง sujeeporn chimsud ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิศาชล เบิกใจ หญิง Nisachon Berkjai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทัดดาว พรมสี หญิง Tuddown Promsee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ยุพา นาคอัง หญิง Yupa Nak-ang ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ขลฤธี เผ่าอมรธารากุล หญิง Chonruthee Phcamonthalakum ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรพิมล พุธฉิม หญิง Pronpimon Putchim ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศุภัทรา เจริญผล หญิง Supattra Charoenphon เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อัจฉรา มีนกำจรเดช หญิง ATCHARA MEENKUMJONDET ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ชลธาร ศิวปรียานุพงษ์ ชาย Chonnathan Sivapreeyanupong ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ธีรพงศ์ ตันเยี่ยน ชาย Theerapong Tanyian ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณนิสา ยอดโยม หญิง wannisa Yodyom ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุริสา ยาทา หญิง Surisa Yatha ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กฤษติมาภรณ์ คุยสี หญิง Krittimaporn Khuysee ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริวรรณ พงศ์ศรี หญิง Siriwan Pongsee ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกวรรณ แพรสุรินทร์ หญิง Kanokwan pearsurin บรรณารักษ์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เปรมฤดี สุนาโท หญิง Premruedee snatho เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว สาคร หินตั้ง หญิง Sakorn Hintang ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง แน่งน้อย ราชปรีชา หญิง NANGNOI RAJPHEECHA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เชิดชู แก้วลบ ชาย ChedChoo Kaewlop ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ทักษพร เกิดเที้ยง หญิง Thaksaporn Koedthiang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เอก ชมภู ชาย Ek chompu ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย แว้ว พรมชาวเสียง ชาย Waw Pomchowseang ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง วิภาดา โพธิ์ดง หญิง Wipada Phodong ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุกานดา วัฒนสมบัติศิริ หญิง Suganda Wattanasombatsiri ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จิตษฎาภรณ์ วังแสง หญิง Jitsadaporn Wangsang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิมลรัตน์ กาลา หญิง Wimonrat Kala ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ณัฐกิตติ์ บุญคง ชาย Nattakit Boonkhong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกลักษณ์ มากอิ่ม หญิง Kanokluck Mak-Im ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว ศรันญา สีทิม หญิง Saranya Srithim ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว สิริลักษณ์ อังกูรพิริยะ หญิง Sirilux Aunggulpiriya ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ภราดร โพธิ์ดง ชาย Paradon Phodong ผู้ช่วยครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาง แสงเดือน ยอดเกี้ยว หญิง Saeng-duean Yodkiew แม่ครัว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย อดุลย์ แสงโรจน์ ชาย Adul Sangrode ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เครือ เกิดสมบูรณ์ หญิง KRUA KEADSOMBOON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ปัฐมาภรณ์ แสงโรจน์ หญิง Phattamaporn Sangrode ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อภิญญา บัวฉิม หญิง APINYA BUACHIM ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว โสรัตน์ น้อยใจมั่น หญิง Sorat Noichaiman ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิชชุดา เกษสุมา หญิง Witchuda Ketsuma ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว บุษกร สมภักดี หญิง ฺBusakorn Sompakdee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชรินรัตน์ โพธิ์ใบ หญิง charinrat phobai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุณัฏฐา ยาคำ หญิง sunattha yakham ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย รังสรรค์ มากจุ้ย ชาย RUNGSAN MAKJUY ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สุรีรัตน์ แก้วเต๋จ๊ะ หญิง Sureerat Kaewteja ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ชิณรัตน์ จันกรวด ชาย Chinnarath Jungruad ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ร้อยตรี หญิง ทักษพร สีสุธรรม หญิง Thaksaphon Sisuttham ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฏฐกานต์ ทองดี หญิง ื์Nattakan Thongdee ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุวารี พันจันทร์ หญิง Suwaree Panjan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สุธน เมฆนันทไพศิฐ ชาย SUTON MAKNANTAPAISI ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง รัตติกาล ตุ้มประสิทธิ์ หญิง Rattigan Tumprasit ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เทพี แพ่งสุภา หญิง THEPEE PANGSUPAR ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นัฏธิดา ขุนศรีรอด หญิง NUTTIDA KHUNSRIROD ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ภานุพงศ์ แกมเงิน ชาย Mr.Phanupong Kaemngern ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ลักษณา ดงเย็น หญิง Laksana Dongyen ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อรรถกร สามารถ ชาย auttakon samart ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นาจติยลักษ์ ชือเนมันน์ หญิง Nachtiyaluck schuenemann ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ทันทิกามาศ บวบนา หญิง Thanthikamat buapna ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปิยนุช อินทร์ธนู หญิง Piyanut Intanoo ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิชัย บุญเกิดกุล ชาย Wichai Boonkoedkun ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว รัชนิกร กล่ินน้อย หญิง Ratchanikron Klinnoy ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว แคทรียา เสนา หญิง Kattaleya Sena ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ธิดารัตน์ ดีชู หญิง THIDARAT DEECHU ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว โฉมสุดา สุขศาสตร์ หญิง Chomsuda Suksat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เนตรนภา รอดอินทร์ หญิง Netnapha Rotain ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปรีชา เรืองแย้ม ชาย Precha Ruangyam ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รุจิรา เขียวสอาด หญิง Rujira Khiaosaart ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาพร จันเรือง หญิง Suphaphon Janrueng ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิวดี เชื้อปู่คง หญิง Niwadee Chuapookhong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ประมวล คุ่ยชาวนา หญิง Pramaul Kuychawna ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนันทา โทปุญญานนท์ หญิง Sunanta Thopunyanon ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ไพโรจน์ พูลแสง ชาย Pairoj Poolsang ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สายพิณ ภุมมา หญิง Saypin Phumma ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง นิตินันทน์ แก้วศรีทัศน์ หญิง NITINAN KAEWSRITAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นุชจรี สังข์สุวรรณ หญิง Nutjaree Sangsuwan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุวิมล แก้วเรือง หญิง Suwimon Kaeoreng ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพัตรา โต๊ะโต หญิง Suphattra Toato ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว กมลชนก ตุ้มสุข หญิง Kamolchanok Tomsook ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ภาณุวัฒน์ ขวัญอ่อน ชาย Phanuwat Khwanon ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วนิดา นาคอ่อง หญิง VANIDA NA-KONG ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง มารศรี พรหมวิมานรัตน์ หญิง Marasri Promwimanrat ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง รุ่งทิพย์ ภู่เพียร หญิง RUNGTIP POOPEIN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รัตนาภรณ์ คนตรง หญิง RATANAPORN CONTONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นันทวัน น้อยนาเวศ หญิง Nantawan Noynavas ครู ปฏิบัติการ ปริญญาโท
นางสาว สุนิษา โพธิ์ป้อม หญิง Sunisa Phopom ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ประภาสิริ แก้วทรัพย์ หญิง Prapasiri Kaewsup ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วรรณิศา ตาแก้ว หญิง Wannisa TaKaew ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชนางรักษ์ มั่นนุช หญิง chanangrak Mhunnuch ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อรวรานันท์ ทองพานเหล็ก หญิง Onwaranan Thongpanlek ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พรพิมล แช่มช้อย หญิง PHORNPHIMON CHAMCHOY ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สมทรง ด้วงรอด หญิง SOMSONG DUANGROD ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง มาเรียม นันตะนะ หญิง Mariam Nantana ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุชาดา สุทัศน์ หญิง Suchada Sutus ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พิภร วิหครัตน์ หญิง PIPORN WIHOKRUT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ปัทมาพร นกพึ่ง หญิง Pattamaporn Nokphung ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุวารี จันต๊ะคาด หญิง Suwaree Chantakhad ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ยุทธนา ทับเชียงทอง ชาย Yutthana Thapchiangthong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชลอ คำสุกดี ชาย Chalor Khumsukdee ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาง สุกัญญา บำรุงพงศ์ หญิง Sukanya Bamrungpong ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จักรพันธ์ ญาณปัญญา ชาย Jakkapan Yanpanya ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธีรพันธ์ พลายสังข์ ชาย Theerapun Plaisung ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง รัชณิชา สีแตง หญิง RACHANICHA SRITANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ลมัย เรืองสุกใส หญิง LAMAI RUANGSUKSAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อรุโณทัย น้อยวงษ์ หญิง ARUNOTHAI NOIWONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุพัตรา กิ่งสีวงษ์ หญิง SUPATRA KINGSIWONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุชาติ เมืองพรวน ชาย SUCHAT MUANGPHRUAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุชาดา หนิมพานิช หญิง SUCHADA NIMPANICH ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ขวัญเรือน เลือกหา หญิง Kwanruan Luakha ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง บรรจง อินตา หญิง Banjong Inta ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง พรรณทิพภา จำเนียรพรม หญิง Phanthippha Jamneanprom ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย พิษณุ หนุนเพิ่ม ชาย phitsanu nunperm ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นทีกานต์ แจ้งโถง หญิง Nateekan Changthong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐพล วรรณสุข ชาย natthapon wannasuk ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธัญญาศิริ ภูมิชัย ชาย Thanyasiri Phoomchai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รุ่งฤดี กองแดง หญิง rungruedee kongdang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กาญจนา นพรัตน์ หญิง KANJANA NOPPARAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เฉลิม บุญยิ้ม ชาย Chaloem Bunyim นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาง เพ็ชรี จำปาเป็น หญิง Phetcharee Champapen แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว เรวดี สุขขวัญ หญิง Rewadee Sukhkhwan ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เบญจมาศ รัตนประภา หญิง Benjamart Rattanaprapha ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว น้อย ช่างระเวียง หญิง Noi Changraveang ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จงลักษณ์ สุทธิ หญิง CHONGLAK SUTTI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บุบผา อินทนุ หญิง BUBPHA INTANU ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ยุพา กลางจันทรา หญิง ํYupha Kangchanta ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วรรณา เขมดำรง หญิง Wanna khemdamrong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ปรีชา ศรีสมบัติ ชาย Preecha Srisombat ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว อารีย์ ยังเพ็ง หญิง Aree Yangpheng ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พิชัย สุขชัย ชาย Pichai Sukchai ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ณิชานันทน์ คงสัมมา หญิง Nichanan Khongsamma ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ญาดานุช คำสวน หญิง Yadanut Kumsuan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุทธิลักษณ์ มีแหยม หญิง Suttiluk Meeyam ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง วรภา บางสาลี หญิง Worapa Bangsalee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรารัตน์ สิริบุญญาชัย หญิง Wararat khamphan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย จำเนียร อยู่แก้ว ชาย Chamnian Oiukaeo นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง อโนชา สายะพันธ์ หญิง Anocha Sayaphan ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วัลลภ พนัสขาว ชาย Wallop Panuskhao รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ลำจวน ป้อมบุญมี หญิง LAMJUAN POMBOONMEE รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อารีย์ อ่อนจงไกร หญิง aree onjongkrai รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วิรัช พานซ้าย ชาย Wiruch Pansai ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นาย วุฒิชัย บำรุงดิลก ชาย wuttichai Bumlungdilok ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พรรณี นาคน้อย หญิง Pannee Naknoi ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิไลรัตน์ จิตต์ภักดี หญิง Wilairat Jittpakdee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นาง สุภาพร สุริยะลังกา หญิง Supaporn Suriyalangka ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ลักขณา สุใจ หญิง LUGKHANA SUJAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กาญจนา จงปลื้มปิติ หญิง KANGHANA JONGPLOUMPITI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุรีรัตน์ ศักดิ์ประเสริฐ หญิง SUREERUT SAKPARSRUT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อรุณศิริ ถวิลประวัติ หญิง ARUNSIRI TAWILPAWAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วันทนีย์ วงษ์สวัสดิ์ หญิง Vanthanee Wongsawat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศิรินันท์ ทองศรี หญิง SIRINAN THONGSRI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เย็นฤดี คุ้มสุพรรณ หญิง YENRUDEE KHUMSUPHAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พันธ์เสงี่ยม ภัทรวิวัฒนพงศ์ หญิง Pansangiam Patharawiwatthanaphong ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ศุภมาศ การะเกตุ หญิง SUPAMAS KARAKET ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ธัญลักษณ์ สุขชวนันท์ หญิง THANYALAK SUCKCHAVANAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นีรนนท์ กันแตง หญิง NEERANON KANTANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เพ็ญแข ฟักคง หญิง PENKHAE FAKKHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พัชรี สุวรรณ หญิง PACHAREE SUWAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สวภาว์ คุ้มสุพรรณ หญิง SAWAPHA KHUMSUPHAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง มะลิรินทร์ กล่อมโยธี หญิง MALIRIN KLOMYOTHEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ทัตนา พุทธรักษ์ หญิง Thattana Phuttharak ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อนงค์ลักษณ์ อินปัญญา หญิง ANONGLAK INPANYA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง มาลี สังเกตุ หญิง malee sungket ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กันต์สิริ กิ่งโก้ หญิง KANSIRI KINGKO ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กัญญานันท์ ด้วงอินทร์ หญิง Kanyanun Duangain ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุดาพร ทองทา หญิง Sudaporn Thongtha ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จารุวรรณ สายน้อย หญิง ๋๋๋๋่๋๋Jaruwan Sainoi ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ภูวิศ เหล็กขำ ชาย PUWIT LEKKHUM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จรรยา บัวทอง หญิง ๋Janya Buatong ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ประสบชัย อ่อนจงไกร ชาย prasopchai onjongkrai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ดาริกา ศรีทุ่งลือ หญิง Darika Sritunglue ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง วารุณี คงสีไพร หญิง Warunee Khongseepai ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว จันทร์เพ็ญ ทองหยิบ หญิง Junpen Thongyip ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศิริลักษณ์ เพ็ชรรัตน์ หญิง Siriluke Phetcharat ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง เตือนใจ มากโภคา หญิง TUENJAI MAKPOKA ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ภัทรวดี พรรณา หญิง Phantira Phanna ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สมจิต ช่อลำดวน หญิง Somchit Cholamduan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พนมพร พรหมมา หญิง Phanomphon Pomma ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว พัชรา แก้วพฤกษ์ หญิง Patchara Kaewpruek ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สรัญญา มั่นเมือง หญิง SARANYA MANMUANG ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สันติภาพ ปรากฎวงศ์ ชาย Suntipab Prakodwong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วัฑฐิกร แก่นนาค หญิง Wattikorn Kannak ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกอร รัตนานนท์ หญิง Ganok-orn Rattananon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ฐิติมา เสือเถื่อน หญิง Thitima Suethuen ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง รุ่งทิวา นิ่มนงค์ หญิง Rungthiwa Nimnong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พัทธกานต์ อู่ทองมาก ชาย Pattakran Ootongmak ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ธนพล คงดารา ชาย Thanaphon Khongdara ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เพ็ญพรรณ ใจร้าย หญิง Penpan Chairai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สิทธิชัย เทียนทอง ชาย Sittichai Thianthong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุรีรัตน์ ทองพานเหล็ก หญิง Sureerat Thongpanlek ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ชลดา สุกใส หญิง Chonlada Suksai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รุ่งพิรุณ สระทองอ้อย หญิง Rungpirun Srathongoai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วัชรพุทธิ์ เกตุเทศ ชาย Watcharaput Ketthet ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาวรรณ เจ้าพิพัฒนกุล หญิง Supawan Jaophiphatthanakul ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เจนจิรา จิตรอารี หญิง Jenjira Jitaree ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนิษา คนบาง หญิง Sunisa Khonbang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง รักษิณา ปรากฏวงษ์ หญิง Raksina Prakodwong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พีรวัฒน์ จันทร์หอกลอง ชาย Pherawat Chanhoklong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิรินภา อยู่เจริญ หญิง Sirinapa Yucharoen ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐสิณี ไชยศิลป์ หญิง ์Nutsinee Chaisin ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จารุวรรณ จันแก้ว หญิง Jaruwan Jankaew ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เปมิกา อินไชย หญิง Pemika Ainchai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อภิรักษ์ ทองดี ชาย Apirak Thongdee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กันยารัตน์ รอดเทศ หญิง KANYARAT RODTHED ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ชัยวัฒน์ สุขใย ชาย Chaiwat Sukyai ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
Mr. Kofi Benson ชาย Kofi Benson ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัชนี สังคีต หญิง Ratchani Sangkhit พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว นพวรรณ ชิราวัธน์ หญิง Noppawan Chirwat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัชดาพร ครุธบึงพร้าว หญิง Ratchadaporn Krutbuengpharo บรรณารักษ์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
Mr. ๋Jeffery Amparo ชาย Jeffery Amparo ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประวิตร จันทร์อับ ชาย Prawit Chan-up เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง รัชนี วงษ์อยู่น้อย หญิง Rachanee Wongyoonoi พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย มานะ จันทร์เหมือน ชาย Mana Chanmuean พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
Miss Ofelia Emperador Javier หญิง Ofelia Emperador Javier ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง โสภาพรรณ ศรีลุ หญิง Sopraphan Srilu พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาง กิติยา ปราบจินดา หญิง KITIYA PRABJINDA ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุกัญญา นิลศิริ หญิง Sukanya Nilsiri ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สรณพงศ์ ใยดี ชาย Saranapong Yaidee ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สันฐิตา บัวคง หญิง SANTHITA BUAKHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑาทิพย์ ทับทอง หญิง JUTHATHIP TUPTHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง บุญเตือน ทรัพย์มา หญิง BOONTUAN SUBMA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จันทนา เกิดทอง หญิง JANTHANA KERTTHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อุไร คำสุกดี หญิง URAI KHUMSUKDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิมล รื่นภาคเพ็ชร หญิง WIMON RUNPHAKPET ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สมทรง ภุมมา หญิง SRECHUN pumwa ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย พิมุข สุขขวัญ ชาย phimuk sukkhwan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาณี รัตนสุวรรณ หญิง supanee pattanasuwan ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ศิริวรรณ อ่อนบึงพร้าว หญิง Siriwan Onbuengphraw ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง มาลี ชัยชนะ หญิง Malee Chaichana ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิชชาพร นนทะโคตร หญิง phitchaporn nontakote ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เกษม ปานขาว ชาย kasem pankhao ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วรรชัย เลิกนุช ชาย wanchai loeknuch อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย สวัสดิ์ ผาสุข ชาย Sawat Phasuk ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ปิ่น คำหมู่ ชาย Pin Kammoo ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นนทพร เสวิสิทธิ์ หญิง Nontaporn Sewisit ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว น้ำวุ้น มงคล หญิง NUMWOON MONGKOL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อำพันธุ์ พงษ์พานิช ชาย Am-phan Phongphanich ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วรรษภรณ์ ปานขาว หญิง Watsapon Pankaw ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วินิตดา ยิ้มยันยง หญิง WINITDA YIMYANYONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุโรจนา ธิรินทอง หญิง SUROTCHANA THIRINTHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อัจฉราภรณ์ คชาโชติ หญิง Aucharaporn Kachachot ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง วราพร จงนุช หญิง Waraporn Jongnud ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กษิรา นิจันทร์ดา หญิง kasira nichanda. ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง รุจิเรข ปรีชาวนา หญิง Rujirek Preechaona ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุกัญญา ฉ่ำไกร หญิง Sukanya Chamkrai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิมพ์นารา ทองงามขำ หญิง Pimnara Thongngamkum ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว โชติรส วิสุมา หญิง Chotiros Wisuma ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จิตสุภา แจ้งอรุณ หญิง Jitsupha Jangarun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ติดา คล้ายวงศ์ประยูร ชาย Tida Klaiwongprayun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชิดชนก ชอบสุข หญิง Chitchanok Chobsuk ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง รุ่งสุรีย์ กองเพชร หญิง Rungsuree Kongphet ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อนุพงศ์ คงแสง ชาย Anupong Khongsang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วราวรรณ ปานทอง หญิง WARAWAN PANTHONG ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วราวรรณ ปานทอง หญิง Mrs.Warawan panthong ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย มานิจ จันทร์ประตูมอญ ชาย MANIT JANPRATOOMON ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง นิภา กุลจู หญิง Nipa Kuljoo ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว กนกพร มงคล หญิง ms.kanokporn mongkol ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกพร มงคล หญิง Kanokpron MongKon ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุรัตน์ สุขชาวนา ชาย Sorat Sukchaona ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศุภธิดา เนาว์กระจ่าง หญิง miss.supatida naokrachang ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นลพรรณ ขาวทรงธรรม หญิง Nonphan Khaosongtham ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อนงค์ สุขอุดม หญิง A-nong Sukaudom ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย มนตรี ชัยชราแสง ชาย Montri Chaiaharasang ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ศรีนวล วันรักชาติ หญิง Srinuan Wanrakchat ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วรพงษ์ เรืองกิจวิทยา ชาย Worapong Ruangkijwitta ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว เจนจิรา เย็นขัน หญิง ๋๋Jenjira Yenkhan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญสืบ แสงสว่าง ชาย Bunsaub Sangsavang ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว นิศาชล อ่อนศรีดอนทอง หญิง Nisachon Onsridonthong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เบญจรัตน์ ยาศรี หญิง BENJARUTH YASRI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย บุญญฤทธิ์ อุตทา ชาย Bunyarit Uttha ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิระ หนูดอนทราย ชาย Vira nudonsai นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วาสนา บุศย์คำ หญิง WATSANA BOOTKUM ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศิริชัยวุฒิ เผือกอ่อน ชาย SIRICHAIVUT PHUEAK- ON ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทิพย์สุคนธ์ สอนง่าย หญิง Thipsukhon Sonngai เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนศักดิ์ ทองสุข ชาย Thanasak Thogsuk ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พิพัฒน์ กุลนิธิศไพศาล ชาย Phiphat Kunnithitphaisan ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐวรรณ ปาลิวนิช หญิง natthawan paliwanich ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง บังเอิญ เทียมทัน หญิง BANGOEN TIAMTHAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุพันทร์ สุขขำ หญิง Suphan Sukkham ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วิเชียร สายพิณ ชาย VICHAIN SAIPIN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ณัฐพร บริรักษ์ หญิง Natthaporn Borirak ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เฉลิมเดช หอมสุวรรรณ์ ชาย Chalermdech Homsuwan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทัน บุญดี ชาย Than Boondee ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว กชกร ปั้นประเสริฐ หญิง Kodchakron Panpraserd ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ธีรวัต เจนพรมราช ชาย Thirawat Chenphromrat ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จิรายุ มุ่งชนะ ชาย Jirayu Mungchana เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วัชระ มาลี ชาย Watchara Malee ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ธิดารัตน์ ขำสาธร หญิง Thidarat Kamsathron ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง มัลลิกา แสนประสิทธิ์ หญิง Malika Sanprasit ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว รัตนา คำสวัสดิ์ หญิง Rattana Kamsawat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สมพร แปลงวงค์ หญิง Somporn Pleangwong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว มนัสวี อุ่นขจี หญิง Manatsawee Ounkajee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง มะลิวัลย์ คำเที่ยง หญิง Mrs.Maliwan Khamthiang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนพงษ์ มณฑาทิพย์ ชาย Tanapong Montatip ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธิดารัตน์ รุ่งทอง หญิง Thidarat Rungthong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิราภรณ์ โสดา หญิง Siraporn Soda ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภาวินันท์ จันทะวงษ์ หญิง Phawinan Chanthawong เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว ศิริวรรณ ขุนชาวนา หญิง Siriwan Khunchaona ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ปนัดดา ทับทิมทอง หญิง Panatda Thubthimthong ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง รุ่งแสง ชาวนา หญิง RUNGSANG CHAWNA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บัวพันธ์ น้อยเขียว หญิง BAOPRAN NOIKAEW ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิลาวัณย์ มหามาตย์ หญิง WILAWAN MAHAMART ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จรัมพร วงศ์ทรัพย์อิน หญิง JARUMPORN WONHSUBIN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สายรุ้ง ยศยื่งยง หญิง Sayroong Yosyingyong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ดาวลอย ครุฑอินทร์ หญิง Dawlay Khrutin ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย กิตติชัย คล้ายพร้อม ชาย Kittichai Klayprom ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทศพล บุระพวง ชาย Tossapol Burapuang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปัทมาวดี ประทุมศรี หญิง Pattamawadee Pratoomsri ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรพรรณ ศักดิ์สิทธิ์ หญิง Phonphan Suksit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัฐทยา แสนบุญมา หญิง Ahttaya Saenbunma ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรุณลักษณ์ โตศรีทรัพย์ หญิง Aronluck Tosisup ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุวรรณา จิตรแจ้ง หญิง suwanna jitjang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ญารัชนี หอมหวล หญิง Yaratchanee Homhual ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศันสนีย์ เพ็ชร์นิล หญิง Sansanee Phetnin ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธีระศักดิ์ ปรางใกล้ถิ่น ชาย Teerasak Prangkraitin ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว บุญล้ำ จันทะคูณ หญิง Bun Lam Chan Tha Khun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จิตภัทร์ เพ็ชรกล้า ชาย Jittapat Phetkha อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ทิพย์วรรณ จันทะคูณ หญิง Tippawan ChanthaKhun ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิพนธ์ พูลนุช ชาย Niphon Poonnoot ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ธารารัตน์ สังสุด หญิง TARARAT SUNGSUD ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง รัตนา ศรีบัวจับ หญิง Rattana Sribuachab ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศิริรักษ์ ฉิมเลิศ หญิง Sirirak Chimlert ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ประทิน ปิ่นสกุล หญิง Pratin Pinsakun ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุทัศน์ เทียมกีรกุล ชาย SUTHAT TIEMKEERAKUL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย มนัส กองรส ชาย Manus Gongros ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ทักษอร มั่นสากเหล็ก หญิง Taksa-on Munsaklek ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง มัลลิกา เพชรรัตน์ หญิง Manlika Phetcharat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กฤษณี ธานินทร์วิวัฒน์ หญิง Kridsanee Thaninwiwat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นันทิณี เวียงจันทร์ หญิง Nanthinee waeingjan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง สุวภัทร วงศ์ไทย หญิง Suwapat Wongthai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ปิยะธิดา สารเจริญ หญิง piyatida sancharoen ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว วนิดา กันหาวรรณะ หญิง Vanida Kanhavanna ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัณฑมาศ อินทอง หญิง Kantamas Intong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธรรมรัตน์ ขำเขียว ชาย Thammarat Khamkhieo ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมภพ วงค์ไทย ชาย Somphop Wongthai ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ผจงเกียรติ จีนสลุต ชาย Pajongkieat Jinsalud ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง เพียงเพ็ญ กันมา หญิง PIENGPEN KANMA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ไพลิน ชูกลิ่น หญิง PILIN CHUKLIN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ประภาศิริ แก้วใส หญิง PRAPASIRI KAEWSAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พิกุล เกษาพร หญิง PIKUL KASAPRON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วาสนา ทุมเพชร หญิง WASANA TOOMPETH ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ชนิดาภา สอนง่าย หญิง Chanidapha Sonngai ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย นัฐพล เฟื่องเพียร ชาย Nattapon Fueangpian ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุลีพร ปิ่นแก้ว หญิง Suleeporn pinkaew ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิราภรณ์ ดีธงทอง หญิง Jirapohn Deethongthong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนัญชัย เวชชเศรษฐนนท์ ชาย Thananchai Vejchasetthanon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว เบญจวรรณ บรรพต หญิง Benjawan Bonphot ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดารณี ดีมี หญิง Daranee Deemee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ ร.ต. นิพนธ์ ลาคำ ชาย Nipon Lakham ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ณัฎฐ์ธนันท์ รอบจังหวัด หญิง Natthanan Ropchangwat ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิลาสินี สุขวัฒน์ หญิง wilasinee sukkhawat ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ปรียาวดี บัวแก้ว หญิง PREEYAWADEE BUAKAEW ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ประทีป บุญสนอง หญิง PRATEEP BOONSANONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นุจรี สุภีสุทธิ์ หญิง NUTCHAREE SUPHEESUT ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ณัฐรดาพร เสมาทอง หญิง Natradaphon semathong ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย บุญเสริม บัวคง ชาย Boonserm Buakhong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย นเรศ ปิ่นทับทิม ชาย ์Nares PinTubtim ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธันยพร สินมา หญิง Thunyaporn sinma ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว รุ่งทิวา อ้อยเชิง หญิง Roongtiwa Aoycherng ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุทธิดา นามไพร หญิง Sutthida Namprai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชรี ศรีสุวรรณ หญิง Pachry Sesuwan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย รุ่งอนันต์ สีนวน ชาย Runganan Seenuan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธราเทพ บุตรอินทร์ ชาย Tharatep Bute-In ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ประภัสสร อินทะรังษี หญิง Prapatsorn Intarangsri ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทัชสุเมย์ ราชเพียแก้ว หญิง Tachsumay Tachsumay ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิมลดา สะพานทอง หญิง Pimollada Sapantong ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สินีนารถ อากาศสุภา หญิง Sineenart Akartsupha ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชูเกียรติ ภู่ใหญ่ ชาย Chukiat Phooyai ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ศลิษา เลิศล้ำ หญิง Salisa Lertlam ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
ส.อ. คุณากร อินตา ชาย Kunagon Inta ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิภาดา โฉมคำ หญิง Wipada Chomkham ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว จีรนันท์ อินรา หญิง jeeranan inra ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัญญา อ่อนผา หญิง Sukanya Onpha ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐวุฒิ จันทร์ต๊ะ ชาย Natthawut Chanta ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สราวุฒิ คงนุ่น ชาย Sarawut Kongnun ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทิพวรรณ์ เมิบขุนทด หญิง Tippawan Merbkhuntod ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว สุธิดา สุขชาวนา หญิง Suthida Sukchaona ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรรณภา พุดลา หญิง Phannapa Pudla ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศุภมาต สระสมทรัพย์ หญิง Supamat Srasomsab ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นันชริกา สุนสาย หญิง Nancharika Soonsai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธาริณี แก่นโงน หญิง Tarinee Kaenlon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เยาวมาลย์ วรรณไทย หญิง Yaowaman Wannathai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อรัญญา แช่มขำ หญิง Arunya Chamkom ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว กชณิชา พุธฉิม หญิง Kchnicha Putchim ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิมญาดา จันทร หญิง Pimyada Chantorn ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว โยทกา แป้นเมือง หญิง Yotaka Phanmuang ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ประไพพัชร์ ดีอ่ำ หญิง Prapaipach Deeum ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อรุณี บำรุงดิลก หญิง Arunee Bumrungdilok ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ยอดชาย ณรงค์พิทักษ์ ชาย YODCHAI NARONGPITAK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศิริพร เกตุศรีบุรินท์ หญิง SIRIPORN KETSRIBURIN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศิริพร ขำสุทัศน์ หญิง Siriporn Khumsutas ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วลีภรณ์ อาสนาชัย หญิง WALEEPORN ARSANACHAI ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ปรเมศวร์ เลี่ยมขาว ชาย porramet lieamkhaw ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วิภารัตน์ เนตรแก้ว หญิง Wipharat Netkaew ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว มัทนียา กันมา หญิง Mattaneeya Kanma ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชิโนรส จันทร์บุญนาค ชาย chinorot junboonnak ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิโรจน์ อ้นหนู ชาย wirod onnu ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พัชรพงษ์ เพชรโก ชาย Phatcharapong Phetka ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิรินภา นาคแก้ว หญิง Sirinapa Nakkeaw ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัททิรา วังกาวรรณ์ หญิง Pattira Wangkawan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑารัตน์ สมวรรณ หญิง jutarat somwan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เพ็ญพิชชา คำพันธ์ หญิง phenphicha khumphun ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เดชา อินทเสน ชาย Decha Intasen ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ดาวเรือง ปานเมือง หญิง Daoruang Panmuang ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จรรญา ทองคำ หญิง Janya Thongkhum ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ฤทธิเกียรติ ถาโคตร ชาย Ritthi kiat Tha Khot ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ศิวพงษ์ โพธิ์ศรีทอง ชาย SIVAPONG POSRITONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อรอุมา สิงห์คำ หญิง Onumar Singkam ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุชาดา สิมุฒิ หญิง SUCHADA SIMUTHI ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกวรรณ ไตรภพ หญิง KANOKWAN TRAIPHOP ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สายฝน แสงอิน หญิง Saifon Sangin ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วจีพร แก้วนุช หญิง Vajeeporn Keawnut ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง ปริญดา อ่อนด้วง หญิง Parinda Onduang ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ภัทรพงษ์ เขตบรรพต ชาย Phattharaphong Khetbanphot ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นันทิดา สุธารุ่ง หญิง Nantida Sutarung ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธัญญาลักษณ์ แหยมพลับ หญิง Tanyalux Yhamplub ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พิพัฒน์ งานยางหวาย ชาย Pipat Nganyangwai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฐาปนีย์ พิศนอก หญิง Thapanee pitnok ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เอกพงษ์ ปัญญาโชติ ชาย Ekkpong Panyachot ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เรขา ข่ายเงิน หญิง REKHA Khai-ngern ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จันทรา สังข์ทอง หญิง Chantha sangthong ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อิสรีย์ จักร์เครือ หญิง Isaree Jakkrua ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว วลัยกรณ์ แพร่กิจธรรมชัย หญิง Valaikorn Parekitthamachai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ศุภัสษร ผิวดี หญิง Supatson Phiwdee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วราห์ ธมิกานนท์ ชาย WARA THAMIGANONT ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธนิตดา ส่งนุ่น หญิง Thanitda songnun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิชชญ์กาญจน์ พุภูเขียว หญิง Phitchakan Puphukhiaw ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิวัตร์ ป้อมบ้านมุง ชาย wiwat pombanmung ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย วิทวัส ทองคำ ชาย Wittawas Thongkam ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดรุณ มินาคูณ หญิง Darun Minakhoon ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จารุวรรณ เกษสุวรรณ หญิง Jaruwan Ketsuwan ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว กานดา แจ้งสว่าง หญิง Kanda chaengsawang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุเมธ แสงรัตน์ ชาย Sumeth Saengrat ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุทัศน์ หลำพริ้ง ชาย Sutat Lampling ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว กชมล วันทอง หญิง Kodchamon Wanthong ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บรรพต ใจกล้า ชาย BANPOT JAIKIA ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง กาญจนาพรรณ ใจกล้า หญิง Kajanaphun Jaikla ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พิมพ์ประไพ แสงทอง หญิง Phimprapai Sangthong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว พรณภัทร กองช้าง หญิง Pornnapat Kongchang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สาวิตรี กรีพิมาย หญิง Sawitree Kreepimai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรวรรณ กลอยเดช หญิง Orawan Kloidet ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ขจรศักดิ์ เขียวแก้ว ชาย Kajohnsak Kwewkwaw อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐพล แก้วแดง ชาย Nattapon Kaewdaeng ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ไกรทศ ชลประทิน ชาย kaithod cholpratin ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ดวงหทัย รุ่งเรือง หญิง Duanghatai Rungreang ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นุชจรี สละริม หญิง Nuchjaree Salarim ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สุภาวัฒน์ แสงคำมี ชาย SUPAWAT SANGKUMMEE ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว พิชญาภา สารมะโน หญิง Phitchayapa sanmano ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัชชนก อยู่แย้ม หญิง Ratchanok Yuyaem ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชนิดา ชาบาง หญิง Chanida Charbang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว น้ำผึ้ง พุฒหอม หญิง Nampeung Puthom ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธนาภา น้อยพันธ์ หญิง Thanapha Noiphan ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ชฑรัช วงษ์ยอด หญิง Chottharach Wongyod ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย อดิศักดิ์ เสาร์คำ ชาย Adisak Saokham ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขวัญฤทัย ปาสา หญิง Kwanruethai Pasa ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ลักขณา จิตเรือ หญิง luckkana jitrue ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฬาวรรณ สุขสถิตย์ หญิง Jurawan Suksathit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทรงวุฒิ เจริญลาภ ชาย Songwut Chareonlap ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เสาวนีย์ เกษเทศ หญิง Saovanee Kettest ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุวิตรา ศรีจันทร์ หญิง Suwitra Srijan ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สีตลา รัศมี หญิง Sritara Ratsamee ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง พรรณี พงษ์สวัสดิ์ หญิง Punnee Pongsawat ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง เอราวรรณ หมื่นประศักดิ์ หญิง Arawan Muanprasak ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ธมนวรรณ คำจริง หญิง Thamonwan Khamchring ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญเจิด รอดอินทร์ ชาย Bunjeat Roadinn ช่างปูนชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว พรพิมล พัดหล้า หญิง Phonpimon Phadla ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นภา ทศพร หญิง Napa Totsapon ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว นัทชา ยาทา หญิง Natcha Yata ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ยอดขวัญ พงษ์ภมร หญิง Yodkhwon Phongpamon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุรชัย ที่พึ่ง ชาย surachai teepung ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง จารุวรรณ ทานนท์ หญิง JARUWAN THANON ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง กรกนก พิมพาแต่ง หญิง Kornkanok Phimphataeng ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง วาสนา กรมเวช หญิง watsana Kromwet ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง นิภารัตน์ แก้วสุวรรณ หญิง Niparat Kaewsuwan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สมคิด เพชรกระจ่าง หญิง Somkid Phetkrajang ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ณัฐธญา ทองสองแก้ว หญิง Natthaya Thongsongkaeo ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เอนก กลัดเนินกุ่ม ชาย Anek Klatneonkum นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย อารีย์ ลิ้มตระกูล ชาย Aree Limtrakool ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สว่าง อ้นชาวนา ชาย SAWANG ONCHAONA ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง โชติรส คลองข่อย หญิง CHOTIROS KHLONGKOI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อังคณา วงค์หล้า หญิง ANGKHANA WONGLA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ปรางค์ทิพย์ ปัญจะศรี หญิง Prangthip Panjasri ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑรารัตน์ สกุลปทุมทอง หญิง Chutrarat Sakulpathumthong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นรินทร์ บุญมาวงค์ ชาย NARIN BOONMAWONG ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อนุวัฒน์ ทองหมื่นศรี ชาย Anuwat Thongmuensri นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย สุรชัย สุรินทร์วงค์ ชาย Surachai Surinwong ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สาธิต ทองศรี ชาย Sathit Thongsri ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว อัญญาณี สีหาราช หญิง Anyanee Seeharach ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว วิมลศิริ คงทัน หญิง Wimonsiri Kongtan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ยุพาภรณ์ ปรางทอง หญิง Yupapron Prangtong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นงนุช พลธรรม หญิง Nongnuch Poltam ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จุรีรัตน์ มีเพชร หญิง Chureerat Meephet ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย พุฑฒิพงษ์ เพชรรัตน์ ชาย puttipong phetcharat ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง จุฬาลักษณ์ พิทักษ์โสภณ หญิง Chularuk Pituksopon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ณัชชา อภัยภักดิ์ หญิง Nutcha Apaipak ครูผู้ช่วย ปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
นางสาว สุจิตรา อิ่มกระจ่าง หญิง Sujittra Uimkrajang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว โชติกา ศรีสอน หญิง Chotika Srisorn ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนรินทร์ โอชะ ชาย Thanarin Ocha ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ทิพาชา นวลหลง หญิง Tipacha Nounlong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย กิตติ อุทก ชาย Kitti Authok ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กรกฎ ว่องนุกูลสวัสดิ์ ชาย Korakot Wongnugulsawat ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประวิญ ชามนตรี ชาย Prawin Chamontri พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว ภัชธนัญ จันทะคุณ หญิง Phattachanan Chantakun ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ร.ต.หญิง พิชชาภรณ์ เกิดผล หญิง Pitchayaporn Koedphon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จีระ เฉลิมสถาน ชาย Jeera Chalermsathan ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ปองวรี ปิ่นเกตุ หญิง Pongwaree Pingate ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ศุลีพร น้อยท่าทอง หญิง Suleeporn Noithathong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วารินทร์ จันทวงษ์ หญิง Warin Junthawong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เกวรินทร์ เงินลาง หญิง Kewarin Ngoen-lang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สิรวิชญ์ แก้วหายเคราะห์ ชาย Sirawit Kaewhaykor ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัคจนิกรณ์ บางปา หญิง Pukjanikorn Bangpa ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง นวนัจน์ บุญชู หญิง NAVANAT BOONCHU ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ธนกร สินคุ่ย ชาย Thanakon Sincui ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ธนพร สินคุ่ย หญิง Tanaporn Sincui ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ศศิพร จันทร์หอม หญิง Sasiporn Chanhom ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จีระนุช ศรีชัย หญิง Jeeranuch Srichai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พัดดาว พิทักษ์โสภณ หญิง Paddown Phituksotrom ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว พรพะเยาว์ คงอยู่ หญิง Pornpayao Kongyu ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง มะลิวัลย์ อินคุ้ม หญิง Maliwan Inkhum ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว อังคณา แก้วสีไสย์ หญิง Aungkhana Kaewseesai ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วัชระพงษ์ ฟักทองอ่อน ชาย Watcharaphong Fakthongon พนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ยอดธง ศรีสวัสดิ์ ชาย Yotthong Srisawat ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว กนกวรรณ ตันพรประเสริฐ หญิง Kanokwan Tanponpasert ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริญา ติ่วสร้อย หญิง Siriya Tiosroi ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมจิตร นาคผู้ ชาย somjit Nakpoo ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พิมลพรรณ โรงคำ หญิง PIMOLPAN RONGKAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ไพรพนา เตียวตระกูล หญิง Pripana Tearwtragul ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศิวลัย สาริการินทร์ หญิง SIWALAI SARIKARIN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กฤติมา พุ่มโพธิ์ทอง หญิง KRITTIMA PUMPOTHONG ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง จันทิมา เพ็ชร์ดอนทอง หญิง CHANTIMA Petdontong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ชิดชไม ลมลอย หญิง Chidchamai Lomloy ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว พัชราภรรณ์ อินทะรังษี หญิง Patcharaporn Intaragsee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จตุพล ทวีศักดิ์สิงห์ ชาย Jatuphon Thaweesaksing ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัญญา เฉยบัว หญิง Sukanya Cheybua ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภัทรพร วรศรีหิรัญ ชาย PHATTARAPRON WORASRIHIRUN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สำเนียง ยอดสุวรรณ์ ชาย Samniang yodsuwan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อัญชลี เทศแก้ว หญิง UNCHAREE THATKAEW ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นิศารัตน์ ชมเทศ หญิง Nisarat Chomtes ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย แมน ไกรสอน ชาย Man Kraison ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุธีร์ อินมั่น ชาย Suthee Inmun ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สงกรานต์ สิงห์กลิ่น หญิง SONGKRAN SINGKLIN ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภารักษ์ จิณะกับ หญิง Suparak jinakab ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ภิญโญ สุขขำ ชาย PINYO SUKKOUM ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จุฬาลักษณ์ ศรีทรัพย์ หญิง ๋ีJulalak Srisap ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว หนึ่งนุช จิตครบุรี หญิง NUENGNUCH JITKHONBUREE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ธวัลพร กำจรจรุงวิทย์ หญิง TAWANPORN KUMJORNJARUNGVIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อารีรัตน์ อินวิเชียร หญิง Areerat Invichean ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ธนัชพร เรืองนภาเพ็ญ หญิง TANATCHAPRON REANGNAPAPHEN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ศิริกัญญา เอี่ยมกาย หญิง Sirikanya Iamkay ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย กิตติคุณ จงวรรธนะศิลป์ ชาย กิตติคุณ Jongwattanasin ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สุราษฏร์ ใจขัน ชาย Surach Jaikhan ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว พิมพ์พัน คุชช่วง หญิง PIMPAN KUDCHAUNG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว นริศรา พนาเวทสุนทร หญิง NARIDSARA PHANAVADSUNTORN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ศรินธร สุขโชติ หญิง Sarinthon Sukchod ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ลดาภรณ์ จันทะยาง หญิง Ladaporn Chantayang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จารุวรรณ์ อุปถัมภานันท์ หญิง ๋Jaruwan Ouppatumpanan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อานนท์ ชุช่วย ชาย Arnon Chuchuay ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภุมรินทร์ ซ้อนพิมพ์ หญิง Pummarin Sonpim ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จักรกฤษ มาโต ชาย Jugkrid Mato ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชมนิภาณัฏฐ์ ศรีสง่า หญิง Chomniphanut Srisanga ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภัสสรา สร้อยมุข หญิง Suphatsara Soimuk ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จำนงค์ พงษ์ประยูร ชาย Jumnong Phongphayoon นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว อริสรา ไชยสง หญิง Arisara Chaisong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อภิสิทธิ์ กันมา ชาย Apisit Gunma ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง มะลิวัลย์ โกบุตร หญิง Maliwan Kobut ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อภินันท์ ทองรัตน์ ชาย Abhinun Thongrat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กฤษณี ศรีวิชา หญิง Kritsanee Sreewicha ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุชาดา โตอดิเทพ หญิง Suchada Toaditaup ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ดวงใจ แก้วคำปา หญิง Duangjai Kaewkhompa ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อโณทัย ย่อยสูงเนิน หญิง Anothai Yoisungnoen ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว นงลักษณ์ สายบัว หญิง Nongluk Saibua ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เกศสินี ศรีอิ่นแก้ว หญิง Kadsinee Sriinkeaw ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัญชิษฐา จอมกาศ หญิง Anchidtha Jomkard ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นาตยา สุขกล้า หญิง Nadtaya Sugkla ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัญญา โมลา หญิง Sukanya Mola ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พรเทพ วงศ์ประดิพัทธ์ ชาย phonthep wongpradiphat ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สันติ สุวรรณประเภา ชาย Santi Suwannapraphao ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปิยพร ตรีโพธิ์ หญิง Piyaporn Treepho ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกกาญจน์ อุปราช หญิง Kanokkarn Aupparat ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จันทร์จิรา สนศิริ หญิง Janjira Sonsiri ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ชนิษ์ฎากานต์ จิตต์เจริญ หญิง Chanidakan Chitcharoan ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว วันนพร ภักดีหลวง หญิง Wannaporn Pakdeelueng ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประกรรณ ทองรักษ์ ชาย Prakan Thongrak ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กษิดิศ ล้นเหลือ ชาย Kasidit Lonlue ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัตตปาณี บูรณะ หญิง Ruttapanee Boorana ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อนุวัฒน์ ทัศบุตร ชาย Anuwat Tasabut ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฏฐ์ชนัญชา สุวพัชรภรณ์ หญิง Natchanancha Suwaphatcharaphon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วุฒิภัทร คำแก้ว ชาย Wutthipat Kumkaew ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรชณัฐมณฑน์ รัฐมนตรี หญิง Pornchanatmon Rattamontree ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุวรรณี คล้ายทับทิม หญิง Suwannee Kiaythubthim ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชวพล เลือดทหาร ชาย chawaphon Lueadtahan ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
ว่าที่ร.ต.หญิง ขรินทร์ทิพย์ ธนูขันธ์ หญิง Kharinthip Thanookhan ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มณีรัตน์ ดีห้อย หญิง Maneerat Deehoy ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย มรกต ศรีสมยศ ชาย Morakot Srisomyos ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จันทรัตน์ สารีคำ หญิง JUNTARAT SAREEKUM ผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว วีนัส อยู่แย้ม หญิง Venus Yuyaem ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริลักษณ์ ปวงขจร หญิง siriluck pongkajorn ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภิธาดา วอนกล่ำ หญิง Phitada Wonklam ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุพรรณี กาละพวก หญิง Mrs.Supannee Kalapauk ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุธีมนต์ ชัยชนะ หญิง Suteemon Chaichana ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รติรัตน์ บัวผึ้ง หญิง RATIRAT BUAPHUNG ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อุมาพร วังคีรี หญิง UMAPORN WANGKEEREE ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รติรัตน์ บัวผึ้ง หญิง Ratirat Buaphung ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิลัยพรรณ แต้มทองทา หญิง Philiphan Thamtongta ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัชฎากร กรอนพรม หญิง Ratchadakorn Kronprom ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ฆิณวุธ สิทธิยศ ชาย Kinnawut Sitthiyot ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง รัชนี เอี่ยมสอาด หญิง RATCHANEE AEAMSAAAD ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว มานิตา ฤทธิ์เดช หญิง MANITA RITDAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พิมพ์ชนา ลำลอง หญิง JITTADA LAMLONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย บุญสม เหล็กดี ชาย BUNSOM LEKDEE ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง วิภา อ่ำบางกระทุ่ม หญิง WIPA AMBANGKRATUM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อรรณพ มาเมือง ชาย Annop Mamueng ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กัลยา มาเมือง หญิง Kanlaya Mamueng ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สำรวย ยังนา ชาย Sumruay Yang-Na ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กิตติยา แย้มศิริ หญิง kittiya ysemiri ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สกล อุไรรัตน์ ชาย Sakol Urairat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วสันต์ ผสม ชาย Wasant Phasom ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พินิจ เจ๊กอิน ชาย Phinit Jek-In ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วันเพ็ญ รอดภัย หญิง Wanpen Rodpai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว นิศารัตน์ บุญยืน หญิง Nisarat Boonyuen ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกวรรณ จันมีเทศ หญิง Kanolwan Janmeethes ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปวริศร เตมียสูต ชาย Pawarisorn Teameeyasoot ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว แสงเดือน แดงด้วง หญิง Sangdeuan Dangduang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว วราลี สมัครกสิกรรณ์ หญิง Waralee Samakkasikan เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนากร วัฒนพรเดชา ชาย Tanakorn Wattanaporndecha ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ธนากร วัฒนพรเดชา ชาย Thanakorn Wattanaporndecha ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พรภิรมย์ มีศิลารัตน์ หญิง Pornpirom Meesilarat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อุษาวดี เอื้อเฟื้อ หญิง Usawadee Euafua ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เขมรัฐ ปั่นวงษ์ก๋อ ชาย Khammarat Panwong-kor ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กชพร วัฒนพรเดชา หญิง Kotchaporn Wattanaporndecha ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อทิตยา ราชดี หญิง Atitaya Rachdee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริลักษณ์ สิสี หญิง Sirilak Sisee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วิจิตรา มาลาทิพย์ หญิง Wichittra Malathip ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นลัทพร โพธิ์หล้า หญิง Nalatphon Phola ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑามาศ อุ่นเรือน หญิง Juthamart Unruean ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อรรถพงษ์ จันทะเดช ชาย Attapong Chanthadet ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิษณุ บุญมาก ชาย Wissanu Boonmak ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จันทร์จิรา อุดม หญิง janjira udom ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชรินรัตน์ สุขมามอญ หญิง Charinrat Sukmamorn ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปริชญา โภชชงค์ หญิง Paritchaya Photchong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศรีไพริณฐ์ จินตพันธ์เกษม หญิง Sripairin Jintaphankasem ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัญญา มีรอด หญิง Sukunya Meerod ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พิติรัตน์ จำรูญ ชาย Phitirat Chamroon ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง มิ่งขวัญ อยู่หลาย หญิง Mingkhun Yooly ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นาฏยา สิงห์สู่ถ้ำ หญิง Nataya Singsuthum ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุทธิรัตน์ มาลี หญิง SUTTIRAT MALEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย พิชัย งามทวี ชาย PHICHAI NGAMTAVEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว วรรัติ อุปจันทร์ หญิง Worarat Uprachan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว พิมพ์รัตน์ จักรบุตร หญิง Phimrat Jakaboot ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศิรินภา โยธา หญิง sirinapa Yotha ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จำรูญ แซ่หยาง ชาย Chamroon Saeyang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศตวรรษ หาญต๊ะ ชาย Satawat Hanta ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นำพลชัย เขม็ด ชาย ื์Numponchai Khamet ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภิรัฐพงค์ จอมสิริ ชาย Phiratphong Chomsiri ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว โชติกา ใจแก้วมา หญิง Chotika Jaikaewma ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สันติ วันทองสุข ชาย Santi Wonthongsuk ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว เสริมศิริ ม่วงบึงพร้าว หญิง Srimsiri Mongboungphaw ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จง แซ่หลอ ชาย Jong Saeloh ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วัลภา เพียลำแขก หญิง Wanlapha Phialamkhaek ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาวรรณ ผิวชอุ่ม หญิง Supawan thiwcha-oom เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
สิบเอก อนุสรณ์ ประสารภักดิ์ ชาย Anusorn Prasanpugd ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว เบญจวรรณ ลิขิตรัตน์เจริญ หญิง Benjawan Likitratjaroen ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นธี ฉิมฉวี ชาย Nathee Chimchawee ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
ว่าที่ ร.ต.หญิง ชลดา บัวสี หญิง CHONLADA BUASEE ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ภัทรา คงทิม หญิง PHATTRA KHONGTHIM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นาย ชัยวัฒน์ รัตติรังสรรค์ ชาย CHAIWAT RATTIRANGSUN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นุชริน สิทธิยศ หญิง NUTCHARIN SITTIYOOT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วิทูลย์ เชื้อจีน ชาย witoon chuercheen ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อนัญญา จันทะคุณ หญิง Ananya Janthakhoon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง วัชรินทร์ ใจเศษ หญิง Watcharin Chaiset ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว กาญจนา ศิวิลัย หญิง Kanjana Sivilai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย วรัญญู จันทร์หนู ชาย Warunyoo Jannoo ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พิษณุ ไทยสวน ชาย Phitsanu Thaisuan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธัญกมล น้อยมีชัย หญิง Thanyakamon Noimeechai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัชติมา ใจมา หญิง Nattima Chaima ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัลยรัตน์ ชื่นวงศ์ หญิง Kanyarat Chuenwong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ ร.ต. วรเศรษฐ์ เหล็กเพ็ชร์ ชาย Worraset Lekphet ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธนิษฐา ชัยวงษ์ หญิง Thanittha Chaiwong ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สังข์ ทองเลี่ยน ชาย Sang Thonglian นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง ลำจวน รอดฤทธิ์ หญิง Lamchuan Rotrit ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย จักรกฤษ กราบกราน ชาย CHAKRIT KRABKRAN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย อรรถพล กล้าวิกรณ์ ชาย attapon klawikron ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทิพย์สุดา ชามนตรี หญิง Tipsuda Chamontree ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ประณิตา กล้าวิกรณ์ หญิง Pranita Klawikron เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อภิชาติ เอี่ยมตาล ชาย APICHART AIUMTAL ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง วิรัตน์ เลิศแตง หญิง Wirat Leadtang ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ระเบียบ โฉมแดง หญิง RABIAB CHOMDAENG ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง สุรีรัตน์ สวัสดิเทพ หญิง SUREERAT s ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อัญชลี ธานี หญิง Anchalee Tanee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิรดา ศิริวัฒน์ หญิง PIRADA SIRIWAT ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิลาสินี มีชาญ หญิง Wilasinee Meechan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นัฐพล มีตาล ชาย Nattapon Meetan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ยุทธนา เตชรังศรี ชาย Yuttana Techarangsri ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชณันท์สิตา สิงห์สถิตย์ หญิง chanunsita singsatit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นภัสวรรณ อบสิน หญิง Naphatsawan Aobsin ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐกานต์ วิรัญดร หญิง ืN V ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชนิสรา แสงโสด หญิง C S ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภัคชญา แก้วเบี้ย หญิง s K ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พวงผกา จงธรรม์ หญิง Puangpaka Jangtan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิศ สายสุรินทร์ หญิง PHIT SAISURIN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ประไพ พงษ์พานิช หญิง PRAPAI PHONGPACHIN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อรัญญา พลหาญ หญิง ARUNYA PONHAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ปัญธิตา นิลสนธิ หญิง panthita nilsonthi ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สิริกาญจน์ กองเกิด หญิง Sirikran Kongkeod ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภัทรพงษ์ สุขเกิด ชาย Pattarapong Sukkird ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาเอก
นาง อภิสรา บทกระโทก หญิง Aphitsara Botkratok ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง เพชรวศรี กันดี หญิง Phetwasri Gandee ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
ว่าที่ ร.ต.หญิง สุภาพร ผิวดี หญิง Supaporn Piwdee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จิราภรณ์ นาคกระแสร์ หญิง Jiraporn Narkkrasae ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว เกวลี ยิ้มประเสริฐ หญิง Kewalee Yimprasert ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ณัฐพล เกิดแป้น ชาย Nuttapoln Kerdpan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สุธีรา จันทร์เกตุ หญิง Suteera Chanket ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว แคททริยา ใจดี หญิง Catthariya Jaidee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว อัมพิกา อินวัง หญิง Ampika Inwang ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ ร.ต.หญิง อัญชลี จันประตูมอญ หญิง Anchalee Chanpratomon ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ปาริฉัตร แก้วบุญมา หญิง parichat Kaewboonma ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณรงค์ แสนจันทร์ ชาย ืnarong sanchan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นวิยา ยังหุ่น หญิง Nawiya Yanghun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นพนนต์ ณ ลำปาง ชาย Noppanon Na Lampang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ปณิสา สถาพร หญิง Panisa Sataporn ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย กฤษฎา อุดทา ชาย krissada outta ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัมพิรา จันทร์ศรีวงค์ หญิง Ampira Chansriwong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กมลณัท ตรีสูนย์ หญิง Kamonnut Treesun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขนิษฐา บ่อคำ หญิง Khanitta Borkam ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐนันท์ น่วมด้วง หญิง Nattanun Nuamduang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วรวุฒิ แสนนิทรา ชาย WORAWUT WORAWUT ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วัชราภรณ์ วงษาบุตร หญิง wacharapond wongsabut ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฐิติภัสร์ สิริบัวยิ้ม หญิง Thitipas Siribuayim ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เฉลิมพล พรมวังขวา ชาย Chaloempol Promwangkwa ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรางคณา ทรัพย์สิน หญิง Warangkhana Trupsin ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศุภกานต์ พงษ์ธนภูมิ หญิง Suphakarn Phongthanaphoom ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อัมพร บุญทอง หญิง Amporm Buntong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมบูรณ์ บุญทอง ชาย Somboon Bunthong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วาสนา บุญประเสริฐ หญิง Wassana Boonprasoet ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว อารีย์ ศรีสุกอง หญิง Aree Sreesukong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศุภกานต์ พงษ์ธนภูมิ หญิง SUPAKARN PONGTHANAPOOM ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อุบลรัตน์ สีตนไชย หญิง Ubolrat Seetonchai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิมพ์มาดา วงศ์ศิริธนดล หญิง Pimmada Wongsiritanadol ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัชฎาภรณ์ รัตนะ หญิง Ratchadaporn Rattana ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กนกวรรณ สุขเอม หญิง Kanokwan Sukem ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภูมินทร์ ผุยน้อย ชาย Poomin Phuynoi ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย อนุชา นิดตา ชาย Anucha Nidta ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จริยา คำเที่ยง หญิง ๋Jariya Khamtiang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นวลพรรณ ไทยสวน หญิง NUANPHAN THAISUAN ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว อัจฉราวรรณ วิไลสมสกุล หญิง ATCHARAWAN WILAISOMSAKUL ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อุบลรัตน์ ศรีตนไชย หญิง ๊Ubolrat Seetonchai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พุฒธชาติ ด้วงพรม หญิง Phutthachat Duangphrom ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุมาลี เจริญภาพ หญิง SUMALE JAREANPHAP ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วิรัตน์ ภักดีเขียว หญิง Wirat Pakdeekheaw ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พงศธร ราชเพียแก้ว ชาย Phongsakorn Radpearkeaw ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สาลี่ ศรีชู หญิง SALEE SRICHOO ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ศศิธร ศรีดี หญิง SASITHON SRIDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วาสนา ขันโสม หญิง WASANA KHANSOM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กาญจนา อยู่ม่วง หญิง KANJANA TAWONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ฉลองขวัญ หวังภู่ หญิง Chalongkhwan Wangpoo ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว พิมพ์พิพัชร ทิมเครือจีน หญิง Miss Phimphiphat Timkruegeen ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว หนึ่งเสมอ เสนารักษ์ หญิง Miss.Nungsemaur Senaruke ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย เอกอำนาจ ศรีโพธิ์ ชาย Ekamnat Sripo ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จารุณี นิลศิริ หญิง ๋Jarunee Nilsiri ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว อาริสา ศรีดี หญิง Arisa Sridee Sridee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย อิสรภาพ กันมา ชาย Itsaraphap Kanma ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นภาภรณ์ บุญชื่น หญิง Napaporn Boonchuen ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชญานิษฐ์ สุขโฉม หญิง Chayanis Sukchom ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิภารัตน์ สารมะโน หญิง Wiparat Sanmano ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย อดิเรก น้อยพานิช ชาย Adirek Noipanit ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย เอกพงษ์ เปี้ยทา ชาย Ekapong Piata ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณพร สมท่า หญิง Wannaporn Somta ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เขมวันต์ ปวงสง่า หญิง Khemmawan Puangsa-nga ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ตันจะ คล้อยชาวนา ชาย Tancha Koychaona ช่างปูนชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย อวิรุทธ์ อินแตง ชาย Awirut Intaeng เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย มนตรี ถิรชญานันท์ ชาย MONTRI TIRACHAYANAN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วิศิษฏ์พงศ์ พวงคำ ชาย Wisitpong Puangkam ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธนวรรณ ไทยทอง หญิง Thanawan Thaithong ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ศศิธร ธูปพุดซา หญิง Sasithorn Tooppudsa ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ชณัฐศิกานต์ สีสุกไฮ้ หญิง Chanatsikan Seesughi ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ศรัณยา ไกรรส หญิง Salanya Kairod ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จตุพร มั่นสัมฤทธิ์ หญิง Jatuporn Mansumrit ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จารีญา จูชาวนา หญิง ๋Jareeya Juchawna ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมชาย โตใหญ่ ชาย Somchai Toyai ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อัจฉราภรณ์ วิไลสมสกุล หญิง Atcharaphorn Wilaisomsakul ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สมศรี ชูรา หญิง SOMSRI CHOOLA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ธีรวัฒน์ สุขเอม ชาย Thirawat Suk-aim ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ปิยาภรณ์ ศรีสวัสดิ์ หญิง PIYAPORN SRISAWAT ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เดชณรงค์ มั่นคง ชาย Dejnarong Mankong ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย อภิชาติ เอี่ยมสงคราม ชาย APICHAT AEMSONGCRAM ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนันทา ส่งนุ่น หญิง SUNANTHA SONGNUN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรีรัตน์ วารีทิพย์ หญิง WAREERAT VAREETHIP ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เฉลิมฤทธิ์ ศรีสุรินทร์ ชาย chaloemrit srisurin ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สินาภรณ์ บุญเลิศฤทธิ์ หญิง Sinaporn Boonlertrit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัญญากานต์ ดีตุ หญิง Kanyakan Deetu ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กรรณาภรณ์ เครื่องคำ หญิง Kannaporn kruangkam ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปทุมมา อยู่สอน หญิง Pathumma Yuson ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เสาวลักษณ์ ทุมแก้ว หญิง Saowaluk Tomkaew ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ฐาปกรณ์ ชูรา ชาย Thapakorn Chura ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัชนีกร ติ๊ตาวงศ์ หญิง ratchaneekorn titawong ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ษณอนงค์ ชูรา หญิง Sana-Anong Choora ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จันทนา ศิริธร หญิง JANTANA SIRIHORN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุวรรณา แซกรัมย์ หญิง Suwanna Saekram ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย นาวิน ฉิมพาลี ชาย Nawin Chimpalee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัจฉรา ท่อนสาย หญิง Atchara Tornsai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิตรวดี คำเด่นเหล็ก หญิง Jitwadee Kumdenlek ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กานต์สิรี สิทธิ หญิง Kansiree Sitti ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐกร บุญธรรม ชาย Nutthakorn Buntham ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมภพ กองทอง ชาย Sompop Kongtong นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย เกษม แก้วเนตร ชาย Kasam Kaeonet ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัญญา บุญเทพ หญิง Sukanya Boonteap ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปริมประภา วรรณลึก หญิง PRIMPRAPA WANNALUEK ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนาวุฒิ พรหมรักษา ชาย THANAWUTI Phrmraksa พนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว ชนากานต์ แก้ววังอ้อ หญิง chanakan kawwungor ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จริยา คุ้มมา หญิง jariya kumma ผู้ช่วยครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปาริชาต สิงห์เนตร หญิง parichart singnet ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปวีณา ศรีเนตร หญิง Miss.Prawena Srinate ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง กัญญารัตน์ เพชรรัตน์ หญิง Kanyarat Phetcharat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มาลิน เฟื่องมณี หญิง Miss Malin Feungmanee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อำนาจ สิงห์ภา ชาย Mr.Amnart Singpa ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุดารัตน์ ทาคำป้อง หญิง Miss Sudarat Thacomphong ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศุภณัฐ จันประตูมอญ ชาย Suppanut Chanpratomon ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย มนสิช คงประเสริฐ ชาย Mr.Manasit Kongprasert รองผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง อัจฉรา สังขะเมฆะ หญิง Atchara Sankhamakha ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย พลาดิศัย ไวทยกุล ชาย Paladisai Waithayakul ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อรรถชัย นันตะวงษ์ ชาย Auttachai Nantawong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ไฝ่ฝัน จันทร์น้อย หญิง Faifun Junnoi ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย เกื้อกูล หนูภา ชาย Kauekul Noopa ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว กันทิมา เปี้ยทอง หญิง kantima pherdong ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ตันหยง นาคจรูญ หญิง Tanyong Nakcharoon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฐิตาภา สายวงค์ หญิง Titapa saiwong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กิตติมา จันทะคุณ หญิง Kittima Jantakun ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เพ็ญนภา ยางสูง หญิง Pennapa Yangsung ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศศินารถ มั่นชาวนา หญิง Sasinard Manchaona ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว น้ำฝน ศึกษา หญิง Namfon Sueksa ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว คงขวัญ โทลา หญิง Khongkwan Thola ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วุฒิชัย โทลา ชาย Wuttichai Thola ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชลิดา แสงบุดดี หญิง Chalida Saengbuddee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุวรรณ ทองคำปัน ชาย Suwan Thongkampan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัญญา หม่องชา หญิง Sukanya Mongcha ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เบญจมาศ ใจวัง หญิง ฺBenjamad Jaiwang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมศักดิ์ แผนสันเที๊ยะ ชาย Somsak Pansantea ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ชินาพันธุ์ บุญศรี หญิง Chinapan Bunsri ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัลยา ด้วงโป้ หญิง Kanlaya Duangpo ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รวินท์นิภา สุทธิสนธิ์ หญิง Rawinnipha Sutthison เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณรงค์เดช โพธิเกิด ชาย NARONGDECH PHOKERD ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว สุกัญญา ชุ่่มทิพย์ หญิง Sukanya Choomthip ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิทยา เผือกชาวนา ชาย Wittaya Phaukchaona ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง รัชนีพร หมอนทอง หญิง Rachaneeporn Hmonthong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อำพร ดีจ่าง หญิง AMPORN DEEJANG ครู ชำนาญการพิเศษ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
สิบเอก สมคิด น้อยเนียม ชาย Somkit Noineim ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อรมนัส วงศ์ไทย หญิง Ornmanas Wongthai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุชาดา พรมรักษา หญิง Suchada Promruksa ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พีรภาว์ กิตติศาสตรา หญิง Peerapa Kittisartra ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
สิบตรี ณรงค์ แก้วหล่าย ชาย Narong Kaewlai ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว กฤษณา ใจทน หญิง KITSANA JAITON ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ปฐมาวดี แขวกระทุ่ม หญิง Patamawadee Kaewkratum ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ทิตยา นงค์โภชน์ หญิง Thitaya Nongpoth ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สมถวิล คำหมู่ หญิง Somtawin Kammoo ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อรอุมา ดอนดี หญิง Onuma Dondee ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สุภา แก้วคุ้ม หญิง SUPA KEAWKOM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อารีรัตน์ เปล่งขำ หญิง Areerat Plengkham ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว บุบผา สมกระโทก หญิง BUPPA SOMKRATOK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง แจ่มศิริ ประสานสมบัติ หญิง jamsiri prasansombut ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ไพรทูล ปั้นแสง ชาย PRITOON PHUNSANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สมคิด บุญยอ หญิง SOMKIT BOONYOR ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ชไมพร ขำทวี หญิง CHAMAIPORN KHUMTAVEE ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ศรัณยา นันท์ศิลิ หญิง Sarunya Nansili ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กิ่งดาว บุญเตาอิฐ หญิง Kingdao Buntaoit ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วรรณภา พุทธสอน หญิง wannapa puthasorn ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ณันทนา เจียมแท้ หญิง nantana chiamtae ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณวิสา ทองเพียร หญิง wanwisa thongpiar ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เอื้องฟ้า ทองชาวนา หญิง auengfha thongchona ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปฎิณญา ทองรุ่ง ชาย patinya Thongrung ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เบญจวรรณ เสบสบาย หญิง benjawan sabsabai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อัญชลี อวสานะพันธุ์ หญิง Uncharlee Avasanapan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ธัญรัตน์ เขียวเรือง หญิง thanyarat kiawrueng ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สายรุ้ง คำพุฒ หญิง SAIRUNG COMPUT ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สำอางค์ จันทร์ศรีเจริญ หญิง SUMARNG Chansricharorn ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สมจิตร พวงน้อย หญิง Somchit Pungnoi ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมพงษ์ สังข์งาม ชาย Sompong Sangngam ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ประภาพรรณ ทองอินต๊ะ หญิง Prapapan Thonginta ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิจิตรา อ่วมบุตร หญิง Phichitra Aoumbut ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐนนท์ อินปัญญา ชาย NATTANON INPUNYA ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย นำชัย โกมลกิติสกุล ชาย NOMCHAI KOMONKITISAKOOL ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว พัชรินทร์ เนื้อไม้ หญิง Phacharin Nurmai ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง เนาวรัตน์ แสงธรรม หญิง Naowarat Sangtham ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ทินวัฒน์ สัมฤทธิ์สุทธิ์ ชาย Thinnawat Samlitsut ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กฤษฎี กาศโอสถ ชาย Kritsadee Kasaosot ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณรงค์ พาทัน ชาย Narong Phatun ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง วีรณา วิไลกุล หญิง Veerana Wilaikul ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ธันวารี บัวทอง หญิง TANWAREE BUATHONG ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เกษียร สิงห์ทอง หญิง Kasian Singthong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พิชญา สังข์เงิน หญิง Phichaya Sungnguen ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ประสงค์ อุ่นจันทร์ ชาย Prasong Unchan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุรีรัตน์ หลำชาวนา หญิง Sureerat Lamchaowna ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อัญชิสา แสงสุริยัน หญิง Unchisa Chimnak ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชลิตา ขอบบัวคลี่ หญิง Chalita Khobbuakhle ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สิวานันท์ แสงดี หญิง Siwanan Sangdee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรรษา เผ่าคนชม หญิง Pansa Paokonchom ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปาริชาติ มีทอง หญิง Parichart Meeth0ng ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐกิตติ์ ชาวนา ชาย NUTTAKIT CHAONA ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย บรรเจิด โรงคำ ชาย Banchoed Rongkham ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุนีย์ คุ้มสุข หญิง SUNEE KHUMSUK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปราณี กลิ่นอาจ หญิง PRANEE GLINARJ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กิ่งกาญจน์ พรหมสนธิ์ หญิง KHINGKHAN PROMSON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ละออ อยู่ตรง หญิง LAOR YOOTRONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ศุภวรรณ ลิมานนท์ดำรงค์ หญิง SUPHAWAN LIMANONDUMRON ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ชิดชนก ไชยงามเมือง หญิง chitchanok chaingammueang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วัชรี ปานคะเชนทร์ หญิง Watcharee Pankachen ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชัญญาชิต สุดชา หญิง Chanyachit Sudcha ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศศิธร ปะนามะโก หญิง Sasithorn Panamako ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภารัตน์ คำมูลตา หญิง Suparat Khammoonta ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จินตพร โนจักร หญิง jintapron nojak ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐนนท์ แย้มทับ ชาย Natthanon Yamthab ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กาญจนา พานทอง หญิง Kanchana Panthong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิรมล ทุมเพชร หญิง Niramol Toomphet ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อลิษา เวสสะภักดี หญิง Alisa Wassapukdee ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย จักรพันธ์ บินขุนทด ชาย Jakkaphun Binkhunthod ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิโรจน์ นพคุณ ชาย Nirot Nopphakhun ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว นงลักษณ์ สุทัตทยานันท์ หญิง Nonglak Suthatthayanan เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิไลพร จันทร์หอม หญิง Wilaiporn Chanhom ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรันดา คำลุน หญิง Waranda Khamiun ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นกุล นาคพลังกูล หญิง Nakun Nakphalangkool ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เกรียงไกร ตาแสนแก้ว ชาย kriangkai tasankaew ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ปนัดดา สังข์ทรัพย์ หญิง PRANUDDA KHATTIYOS ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เจษฎา แสงจันทร์ ชาย Jetsada Sangjan ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วิถี เกิดทอง ชาย VITEE KERDTONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นงนุช หันจันทร์ หญิง NONGNUCH HANCHAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง โนรี โพธิ์เดช หญิง NOREE PODECH ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว รัชณีบูรณ์ ยิ้มไทย หญิง RATCHANEEBOON YIMTHAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จุฬารัตน์ พิพัฒน์ผล หญิง Jurarat Piphatpol ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อุบลวรรณ พ่วงบุใหญ่ หญิง ubonwan phongbuyai ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง รติยาภรณ์ ทองเนียม หญิง Ratiyapon Thongniam รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย กี ชัยเสนา ชาย Gee Chaisana ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ชุดาภา เด่นประเสริฐ หญิง Chudapa Denpraserch ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ณัฐนันท์ เกตุโท ชาย Nattanan Ketto ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ธิพัทธิ์ภูมิ ขันตีเตชนิธิ ชาย Tipatphoom kanteetachaniti ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ลดารัก สีหะวงษ์ หญิง LADARAK SRIHAWONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย มนัส เจริญลาภ ชาย MANUS CHALOENLAP ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว บังอร ทองงามขำ หญิง Bungon Tongngamkam ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ทาริกา โรมินทร์ หญิง Tharika Romin ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สมพิศ ประธรรมสาร หญิง Somphit prathammasarn ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัณฐิกา บุญพัก หญิง Kantika ฺBoonpug ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง วรรัตน์ อุทรณ์ หญิง Worrarat Utorn ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ร.ต. วิโรจน์ มิตรละม่อม ชาย Wirot Midlamom ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุดเขตต์ คล้ายบุญมี ชาย Suakket Klayboonmee ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ศุภอรช์ กุลวัฒนสุวรรณ หญิง Supha-orn Kunwattanasuwan ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วรรณิศา ชำนิ หญิง Wannisa Chamni ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปัทมา กนกนิรันดร หญิง Pattama Kanoknirundon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ชนากาณต์ เชื้อทอง หญิง Chanakarn Cherthong ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว โสรดา จันทร์บุญนาค หญิง Sorada Junboonnak ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วราภรณ์ โภชน์มาก หญิง waraporn photmak ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐกานต์ เฟื่องมณี หญิง Nattakan fangmanee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพิชฌาย์ อุ่นขจี หญิง Supitcha Ounkajee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อภิรดี มณีนิล หญิง Apiradee Maneenil ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณิสา นาคกราย หญิง Wannisa Nakkray ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ฐิเบษ วงษ์สำราญ ชาย thibet vongsamran ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กวิศญาร์ อินสา หญิง kawisaya insa ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วราภรณ์ ขำมี หญิง waraporn kammee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปิยะนุช อารีลักษ์ หญิง piyanuch areelak ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นิภาวรรณ พงษ์พันธ์ หญิง Niphawan Pongpun ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มานิดา คำโอด หญิง manida khamod ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธัญญารัตน์ โพธิ์ทอง หญิง thanyarat photong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัสราภรณ์ นิ่มอ่อน หญิง phatsaraphon nimon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิชา ซุยถัง หญิง nicha suithang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณิศา ใจสุขใส หญิง wannisa chaisuksai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ร.ต. วราพล มูลเมือง ชาย varapol moonmueng ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พชร สุขแดง ชาย phachara sukdang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กฤติเดช ธรรมรัตนเมธา ชาย Kittidet thammarattanametha ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ชไมพร ดวงใน หญิง chamaiporn daungnai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จันจิรา จันทร์สอน หญิง ่janjira jansorn ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิไล ทองไทย หญิง wilai tongthai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อำพร พริกนาค หญิง Umporn Priknak ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุวรรณา น้อยอ่ำ หญิง Suwanna Noi-am ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัทร์พิชชา ตรีเทพา หญิง Phatphitcha Treetapa ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกวรรณ ปุราโต หญิง Kanokwan Purato ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วนิดา ธรรมวัตร หญิง WANIDA TAMMAWAT ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชนกานต์ แก้วต๊ะ หญิง Chanakarn Kaewta ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว หทัยทิพย์ ถิ่นนุช หญิง Hthaitip tinnuch ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พิมลพรรณ สีบุญ หญิง Pimonpan Sriboon ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วิลัยพร จันทะคูณ หญิง Wilaipron Chanthakoon ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สุภาภรณ์ จันทร์พงษ์ หญิง Supaporn Janpong ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว จินดา อินทร์แผลง หญิง Jinda Inphlaeng ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว วนิดา แก้วนาหอ หญิง Wanida Kaewnahor ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑาทิพย์ ชนะเคน หญิง Juthatip Chanakhen ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ทศพร ท้วมทอง หญิง Thodsaporn Tuamthong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กรุง แปงจำ ชาย Kroong Pangjum ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กนกวรรณ เขียวดี หญิง Kanokwan keawdee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กาญจนา วันเสน หญิง Kanchana Wansen ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ ร.ต. เฉลิมวุฒิ ชื่นมี ชาย Chalermwut Chuenmee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุทธินี ชาวรัตนพันธุ์ หญิง Suttinee Chaorattanapan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศุภวิชญ์ บุญสวัสดิ์ ชาย Supawit Bunsawat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จินดารัตน์ วรยศ หญิง JINDARAT VORAYOT ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัญชิษฐา สอนเม้า หญิง Aunchittha sornmao ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ยศวัฒน์ จันทร์ดี ชาย yossawat jundee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ภัทรลดา บุญเนตร หญิง patlada ิboonnet ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นำ้ฝน ยาปัน หญิง ืnamfon yapun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญญฤทธิ์ สายคำหมื่น ชาย Boonyarit Saykumhmuen ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เจนณรงค์ ศรีเครือแก้ว ชาย Jannarong Srikruekaew ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วาฮีดา คาน หญิง Waheeda Khan ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สาวิตรี วงษ์เล่ห์ หญิง Savitree Wongle ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อัครเดช ศรีโสภา ชาย Acadech Srisopha ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชไมพร ศรีโสภา หญิง Chamaiporn Srisopa ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธิดา ขุนทอง หญิง Thida Khunthong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พาฝัน นนธิจันทร์ หญิง pafun nontijun ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กาญจนา หล้าอินเชื้อ หญิง kanjana la-inchua ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย