ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.09
ภาษาอังกฤษ 37.91
คณิตศาสตร์ 27.03
วิทยาศาสตร์ 36.88
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.84
ภาษาอังกฤษ 29.36
คณิตศาสตร์ 32.26
วิทยาศาสตร์ 34.29
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.53
ภาษาอังกฤษ 36.18
คณิตศาสตร์ 35.54
วิทยาศาสตร์ 39.50