ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ข้อมูลครู และบุคลกรทางศึกษา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภท รูปภาพ
นาย โชคชัย อภิชาติธำรง ชาย วัดท่านา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว แสงดาว จันทร์แจ้ง หญิง วัดท่านา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว ชนันท์นิฏฐา เหมือนคล้าย หญิง วัดท่านา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย มรุพงษ์ แสงจันทร์ ชาย วัดท่านา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ศิริชัย โตชาวนา ชาย วัดท่านา ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย มรุพงษ์ แสงจันทร์ ชาย วัดท่านา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว มณีนุช ขมิ้นเขียว หญิง วัดท่านา เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว สุนันทา คงนก หญิง วัดท่ามะขาม เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย วีรพล ลีมี ชาย วัดท่ามะขาม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว วิภาพร อุ้ยตา หญิง วัดท่ามะขาม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย นเรศวร์ เศรษฐสิงห์ ชาย วัดท่ามะขาม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาง วันเพ็ญ มูลวงค์ หญิง วัดท่ามะขาม ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว หนึ่งฤทัย บุญพวง หญิง วัดท่ามะขาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว นวลจันทร์ ยศปัญญา หญิง วัดท่ามะขาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ภาสิริ คุณคำ หญิง วัดท่ามะขาม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว นพเกล้า อ้นมี หญิง วัดท่ามะขาม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว เทียมใจ สิทธิศักดิ์ หญิง วัดบางกระทุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง รัตนา ขุนมธุรส หญิง วัดบางกระทุ่ม ครู ชำนาญการพิเศษ -
นาง นุชนาถ บัวอาจ หญิง วัดบางกระทุ่ม ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว พิมศิริ เป็กธนู หญิง วัดบางกระทุ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว สุวภา ทองประกอบ หญิง วัดบางกระทุ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง นฤมล เส็งวัฒน์ หญิง วัดบางกระทุ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว ปิยะนาถ บุญศรี หญิง วัดบางกระทุ่ม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ภูริชญา ขำสุนทร หญิง วัดบางกระทุ่ม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย นนท์วิศิษฐ์ ทองอนันต์ ชาย วัดบางกระทุ่ม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว รัฐวรรณ โคกทอง หญิง วัดบางกระทุ่ม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย อนุชา สุวรรณนำปน ชาย วัดบางกระทุ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย ทัศไนย โพธิ์ทอง ชาย วัดบางกระทุ่ม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ศรินญา มั่นเจริญ หญิง วัดบางกระทุ่ม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สมพงษ์ ป้อมกระสันต์ ชาย บ้านยางโทน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ธัญญา มิ่งเมือง หญิง บ้านยางโทน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุธาสินี ธานิศธนพัฒน์ หญิง บ้านยางโทน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ณัฐธิดา พูนชื่น หญิง บ้านยางโทน เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว อรวรรณ มีบุญ หญิง บ้านยางโทน ผู้ช่วยครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว อรุณี เสวิสิทธิ์ หญิง บ้านยางโทน ผู้ช่วยครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย บุญเลิศ มากเมือง ชาย ศึกษาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง สุชิพร รักประกิจ หญิง ศึกษาลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย ไพรัช โรจวัฒนา ชาย ศึกษาลัย ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง ดวงดาว มากจุ้ย หญิง ศึกษาลัย ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาง จันจิตร ราวิล หญิง ศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง ชื่นจิตร อ่ำสิงห์ หญิง ศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว นงลักษณ์ รองแก้ว หญิง ศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง ปาลีรัฐ พันธ์ไพบูลย์ หญิง ศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว ประไพรัตน์ แย้มสุข หญิง ศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาย จักรราช บุญอิ่ม ชาย ศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย ปฎิพัทธิ์ ขุนมธุรส ชาย ศึกษาลัย ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาย อรัญ หมวกอินทร์ ชาย ศึกษาลัย ครู ชำนาญการ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว สุภัสสร น่วมวัฒน์ หญิง ศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง อวยพร ศรีสุข หญิง ศึกษาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว กฤษณา ศรีสุข หญิง ศึกษาลัย ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
ว่าที่ ร.ต. สิทธกานต์ ธนสัมบันน์ ชาย ศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว วราภรณ์ บวรอุดมวงศ์ หญิง ศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
ว่าที่ ร.ต. วัฒนา บุญหว่าน ชาย ศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว เพียงใจ จินะชิต หญิง ศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว มุทิตา กองบุญมา หญิง ศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง อนัญพร นาคเงินทอง หญิง ศึกษาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว อัมราวดี อ่ำแห้ว หญิง ศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว พิชญ์คณิณ อ่องโฆษิตจินดา หญิง ศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว วรัชยา ทองหล้า หญิง ศึกษาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สมชาย ตันพานิช ชาย ศึกษาลัย ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย เชาวฤทธิ์ สุ่มรอด ชาย ศึกษาลัย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว กชกร ราวิล หญิง ศึกษาลัย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว เพียรนภา จานแก้ว หญิง ศึกษาลัย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว หนึ่งฤทัย แสงหิรัญ หญิง ศึกษาลัย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว วรรณภา บุกล่า หญิง ศึกษาลัย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย เนตร ใจเร็ว ชาย ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย จำปี อ่ำอำไพ ชาย ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง บุญเรือน เสือกล้า หญิง ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาง อมลวรรณ ศรีคำ หญิง ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง สาลี่ สืบสายอ่อน หญิง ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางสาว นริศรา ศรีคง หญิง ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ณัฐินี แก้ววิเชียร หญิง ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ฐิติยา ประสงค์ หญิง ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว สุจิตรา โตมอญ หญิง ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ธนาเศรษฐ์ โภชน์อุดมสิน ชาย ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว สุพิชญา มาเมือง หญิง ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง ณัชชา ไชยวิเศษ หญิง ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สถาพร เกตุศรีบุรินทร์ ชาย ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว น้ำผึ้ง รอดภัย หญิง ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย เมือง เมืองขวา ชาย ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง ภานุพงษ์ อินทะพาท ชาย ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ฐิตาพร พุกอิ่ม หญิง ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว กันตา กรึมสูงเนิน หญิง บ้านวังสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง ทิพวรรณ เบ้าทอง หญิง บ้านวังสาร ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย สมชาย เขื่อนแก้ว ชาย บ้านวังสาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว เอมอร บัวบุญ หญิง บ้านวังสาร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ปวิตรา วงษา หญิง บ้านวังสาร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ดลยา ทองแท่ง หญิง บ้านวังสาร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ศุภสิทธิ์ เต็งคิว ชาย บ้านวังสาร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว พัชรินทร์ ทองจำปา หญิง บ้านวังสาร ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว พริมมธุรา สุขศิริบุญญาคมน์ หญิง บ้านวังสาร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว วชิราพร บัวตูม หญิง บ้านวังสาร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง ณัฐกฤตา คำแก้ว หญิง บ้านวังสาร ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นาง ยุภาภรณ์ อินทรีย์ หญิง บ้านทุ่งน้อย ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง อุไร เล็กกระโทก หญิง บ้านทุ่งน้อย ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว ภิรมย์ลักษณ์ ดอนหม้อ หญิง บ้านทุ่งน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว เกษร รักอ่อน หญิง บ้านทุ่งน้อย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว รุ่งจิรา แก้วชาวนา หญิง บ้านทุ่งน้อย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว หนึ่งฤทัย แซ่ล้อ หญิง บ้านทุ่งน้อย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว สุพัตรา ฉิมสมจิตร์ หญิง บ้านทุ่งน้อย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง ทรงรัตน์ ประสงค์ หญิง บ้านบุใหญ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ดรุณี สมอหอม หญิง บ้านบุใหญ่ ครู ปฏิบัติการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว นันทิกานต์ จิตรรำพึง หญิง บ้านบุใหญ่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
จ่าสิบตรี ธรรมรัตน์ ขำสว่าง ชาย ประชาสามัคคี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง อำนวย แซ่ด่าน หญิง ประชาสามัคคี ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ชลณิสา เกษมรัตน์ หญิง ประชาสามัคคี ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาง พเยาว์ ทองคำ หญิง ประชาสามัคคี ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว จิดาภา สายทอง หญิง ประชาสามัคคี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ปรีชา จันทร์แจ้ง ชาย ประชาสามัคคี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ธุมาวดี เกษมญาติ หญิง ประชาสามัคคี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว พัชฎาภรณ์ เจนดี หญิง ประชาสามัคคี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว สิริพร ตรีอินทร์ทอง หญิง ประชาสามัคคี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว นิชาภา ท้วมประดิษฐ์ หญิง ประชาสามัคคี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย วินัย วิชฉิมพาลี ชาย ประชาสามัคคี นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว โชติกา นิลมะณี หญิง วัดราษฎร์สโมสร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง ประภาวรรณ รองเมือง หญิง วัดราษฎร์สโมสร ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สิทธิชัย ราวิล ชาย วัดราษฎร์สโมสร ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว ดุษฎี คลังน้ำคู้ หญิง วัดราษฎร์สโมสร ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย อุบล พงษ์พัฒน์ ชาย วัดราษฎร์สโมสร ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง อินทิรา รัตนโมรา หญิง วัดราษฎร์สโมสร ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง นาฏยา ไพบูลย์ หญิง วัดราษฎร์สโมสร ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาย ธนกฤต ณัฐนิคม ชาย วัดราษฎร์สโมสร ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาง จรรยา ณัฐนิคม หญิง วัดราษฎร์สโมสร ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง วาสนา มั่นประสิทธิ์ หญิง วัดราษฎร์สโมสร ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ปาริชาติ หนิมพานิช หญิง วัดราษฎร์สโมสร ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง ฐิติกุล เพ็งสลุด หญิง วัดราษฎร์สโมสร ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ยุพาพร เชียงฝูง หญิง วัดราษฎร์สโมสร ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว สุวิมล อู่ไทย หญิง วัดราษฎร์สโมสร ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว ศุภรัตน์ ดวงแก้ว หญิง วัดราษฎร์สโมสร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย วีรยุทธ ปรางทอง ชาย วัดราษฎร์สโมสร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว ดวงรัตน์ ศรีสอาด หญิง วัดราษฎร์สโมสร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว จิราพัชร บุญดี หญิง วัดราษฎร์สโมสร ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ชุติมา แตงอ่อน หญิง วัดราษฎร์สโมสร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว เบญจมาภรณ์ ทาแจ่ม หญิง วัดราษฎร์สโมสร เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ไพฑูรย์ พิกุลเงิน ชาย วัดกรุงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง พัชรี ตัณฑุลอุดม หญิง วัดกรุงศรีเจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ดลใจ มากทรัพย์ หญิง วัดกรุงศรีเจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาย ทนงศักดิ์ ใสไหม ชาย วัดกรุงศรีเจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางสาว กมลรัศมิ์ แจ่มวิจิตโต หญิง วัดกรุงศรีเจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ธัญญาเรศ เร่ในไพร หญิง วัดกรุงศรีเจริญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว แคทติยา ทองจีน หญิง วัดกรุงศรีเจริญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย เวตร ป้อมสาหร่าย ชาย วัดกรุงศรีเจริญ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สมประสงค์ ตัณฑุลอุดม ชาย วัดกรุงศรีเจริญ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
ว่าที่ ร.ต.หญิง กรรณิกา กลิ่นถือศีล หญิง วัดกรุงศรีเจริญ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว พิจิตรา สายทอง หญิง วัดกรุงศรีเจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย อัษฎาวุธ สอนง่าย ชาย วัดบึงลำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ -
นาย ทรง ฉิมศิริ ชาย วัดบึงลำ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ลักคณา ช้างพินิจ หญิง วัดบึงลำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาว วรรธนี ศรีสุข หญิง วัดบึงลำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง มณฑิตา ภูมิผล หญิง วัดบึงลำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว พนิดา กลิ่นชาวนา หญิง วัดบึงลำ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ณฐวรรณ สายทอง หญิง วัดบึงลำ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว พิตะวัน เนตรทอง หญิง วัดแหลมพระธาตุ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ -
นาง ปราณี สาทไทย หญิง วัดแหลมพระธาตุ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง วรรษมน วรศรีหิรัญ หญิง วัดแหลมพระธาตุ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว วิชุดา ปานพงษ์ หญิง วัดแหลมพระธาตุ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ปัญญา ทองดอนคำ ชาย วัดแหลมพระธาตุ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ปาณิศรา สิละบุตร หญิง วัดแหลมพระธาตุ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว อมรรัตน์ คงคิรินทร์ หญิง วัดแหลมพระธาตุ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว นฤมล มาสีกุก หญิง วัดแหลมพระธาตุ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย อาคม มหามาตย์ ชาย ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ -
นาง ภัทธิรา คล้ายพร้อม หญิง ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง มาลัย ใจทน หญิง ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ธารณ์ธันย์ โพธิ์ศรี ชาย ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาย สุรกานต์ จันณะ ชาย ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง พเยาว์ อ่ำสิงห์ หญิง ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ศรีประภา นุ่นโฉม หญิง ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว สุจิตรา ชาญณรงค์ หญิง ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว หนึ่งฤทัย แห้วเหมือน หญิง ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว พัชราภรณ์ แก้วทวี หญิง ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง ทัศนวรรณ แสงอินทร์ หญิง ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว นาริน แก้วสน หญิง ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว บุษยมาศ ภิระบรรณ์ หญิง ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย กิตติวิสุทธิ์ ศรีชัยตัน ชาย ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ทัศนียา แถวนาชุม หญิง ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ภานุกูล บุญมี ชาย ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว สุปราณี บุญมีแก้ว หญิง ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย อนุชา แก้วมั่น ชาย ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย อดุลย์ เจริญศรี ชาย ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ชัชชัย ใจการุณ ชาย ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย ณัทธร จันทร์เกษม ชาย ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว วิมลพันธ์ นนธิจันทร์ หญิง ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ศราภัฐช์ ขำปลอด ชาย ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว วิไลพร จันจอม หญิง บ้านท่ายาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว กรรณนภา พานิชผล หญิง บ้านท่ายาง ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ชบาไพร ขำนาพึง หญิง บ้านท่ายาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว เปี่ยมรัก ทองเพ็ง หญิง บ้านท่ายาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุวรรณา เนตรสุนทร หญิง บ้านท่ายาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ปวีณา คนคล่อง หญิง บ้านท่ายาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ศิรชัช พาศรี ชาย บ้านท่ายาง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ชัยพร สิงห์ทองอนันต์ ชาย วัดตายม ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ณัฐชยา ศรีรัตนสุข หญิง วัดตายม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ธันวากรณ์ รองมี ชาย วัดตายม เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ธีรวุฒิ ช่อลำดวน ชาย รัฐราษฎร์บำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย ไพโรจน์ นุ้ยเย็น ชาย รัฐราษฎร์บำรุง ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว สุมาลี โพธิ์โม้ หญิง รัฐราษฎร์บำรุง ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว แรมจันทร์ ขำหรุ่น หญิง รัฐราษฎร์บำรุง ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย นัฐวิทย์ แผนสมบูรณ์ ชาย รัฐราษฎร์บำรุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว หรรษมน ปุพพโก หญิง รัฐราษฎร์บำรุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว มัณฑณา จิ๋วแหยม หญิง รัฐราษฎร์บำรุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ภัทรา แก้วเกตุศรี หญิง รัฐราษฎร์บำรุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว วิจิตรา จันทร์คูณยงค์ หญิง รัฐราษฎร์บำรุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว พรนิภา แก้วฑา หญิง รัฐราษฎร์บำรุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย กฤษดา เกตุทิม ชาย รัฐราษฎร์บำรุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว วิจิตรพร สวนเอก หญิง รัฐราษฎร์บำรุง ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง สุกัญญา จันทสมิต หญิง รัฐราษฎร์บำรุง ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว สมหญิง ขวัญอ่อน หญิง รัฐราษฎร์บำรุง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ปนัดดา สุรรัตน์ หญิง รัฐราษฎร์บำรุง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ณัฐธิดา เสนะจำนงค์ หญิง รัฐราษฎร์บำรุง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว มัณฑิกา จำนงค์วัย หญิง รัฐราษฎร์บำรุง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ธีรวิฒิ ช่อลำดวน ชาย บ้านหนองสระพัง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว เนตรนภา กลิ่นสุคนธ์ หญิง บ้านหนองสระพัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ศุจีภรณ์ ฉิมสุด หญิง บ้านหนองสระพัง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว นิศาชล เบิกใจ หญิง บ้านหนองสระพัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ทัดดาว พรมสี หญิง บ้านหนองสระพัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง ยุพา นาคอัง หญิง บ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118 ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ขลฤธี เผ่าอมรธารากุล หญิง บ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118 ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว พรพิมล พุธฉิม หญิง บ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ศุภัทรา เจริญผล หญิง บ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118 เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง อัจฉรา มีนกำจรเดช หญิง บ้านหนองกลด ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ชลธาร ศิวปรียานุพงษ์ ชาย บ้านหนองกลด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย ธีรพงศ์ ตันเยี่ยน ชาย บ้านหนองกลด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว วรรณนิสา ยอดโยม หญิง บ้านหนองกลด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุริสา ยาทา หญิง บ้านหนองกลด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว กฤษติมาภรณ์ คุยสี หญิง บ้านหนองกลด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาว ศิริวรรณ พงศ์ศรี หญิง วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว กนกวรรณ แพรสุรินทร์ หญิง วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) บรรณารักษ์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว เปรมฤดี สุนาโท หญิง วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สาคร หินตั้ง หญิง วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง แน่งน้อย ราชปรีชา หญิง วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย เชิดชู แก้วลบ ชาย วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว ทักษพร เกิดเที้ยง หญิง วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย เอก ชมภู ชาย วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย แว้ว พรมชาวเสียง ชาย วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง วิภาดา โพธิ์ดง หญิง วัดโคกสลุด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว สุกานดา วัฒนสมบัติศิริ หญิง วัดโคกสลุด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง จิตษฎาภรณ์ วังแสง หญิง วัดโคกสลุด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว วิมลรัตน์ กาลา หญิง วัดโคกสลุด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย ณัฐกิตติ์ บุญคง ชาย วัดโคกสลุด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว กนกลักษณ์ มากอิ่ม หญิง วัดโคกสลุด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ศรันญา สีทิม หญิง วัดโคกสลุด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว สิริลักษณ์ อังกูรพิริยะ หญิง วัดโคกสลุด ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ภราดร โพธิ์ดง ชาย วัดโคกสลุด ผู้ช่วยครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง แสงเดือน ยอดเกี้ยว หญิง วัดโคกสลุด แม่ครัว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย อดุลย์ แสงโรจน์ ชาย ประชาสรรค์วิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง เครือ เกิดสมบูรณ์ หญิง ประชาสรรค์วิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง ปัฐมาภรณ์ แสงโรจน์ หญิง ประชาสรรค์วิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว อภิญญา บัวฉิม หญิง ประชาสรรค์วิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว โสรัตน์ น้อยใจมั่น หญิง ประชาสรรค์วิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว วิชชุดา เกษสุมา หญิง ประชาสรรค์วิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว บุษกร สมภักดี หญิง ประชาสรรค์วิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ชรินรัตน์ โพธิ์ใบ หญิง ประชาสรรค์วิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุณัฏฐา ยาคำ หญิง ประชาสรรค์วิทยา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นาย รังสรรค์ มากจุ้ย ชาย วัดสิริสุทธาวาส ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุรีรัตน์ แก้วเต๋จ๊ะ หญิง วัดสิริสุทธาวาส ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย ชิณรัตน์ จันกรวด ชาย วัดสิริสุทธาวาส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
ว่าที่ร้อยตรี หญิง ทักษพร สีสุธรรม หญิง วัดสิริสุทธาวาส ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ณัฏฐกานต์ ทองดี หญิง วัดสิริสุทธาวาส ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง สุวารี พันจันทร์ หญิง วัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย สุธน เมฆนันทไพศิฐ ชาย ราษฎร์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง รัตติกาล ตุ้มประสิทธิ์ หญิง ราษฎร์เจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ -
นาง เทพี แพ่งสุภา หญิง ราษฎร์เจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง นัฏธิดา ขุนศรีรอด หญิง ราษฎร์เจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ภานุพงศ์ แกมเงิน ชาย ราษฎร์เจริญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ลักษณา ดงเย็น หญิง ราษฎร์เจริญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย อรรถกร สามารถ ชาย ราษฎร์เจริญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง นาจติยลักษ์ ชือเนมันน์ หญิง ราษฎร์เจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ทันทิกามาศ บวบนา หญิง ราษฎร์ดำริ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ปิยนุช อินทร์ธนู หญิง ราษฎร์ดำริ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย วิชัย บุญเกิดกุล ชาย ราษฎร์ดำริ ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว รัชนิกร กล่ินน้อย หญิง ราษฎร์ดำริ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว แคทรียา เสนา หญิง ราษฎร์ดำริ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง ธิดารัตน์ ดีชู หญิง วัดสนามคลีตะวันตก ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว โฉมสุดา สุขศาสตร์ หญิง วัดสนามคลีตะวันตก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว เนตรนภา รอดอินทร์ หญิง วัดสนามคลีตะวันตก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ปรีชา เรืองแย้ม ชาย วัดสนามคลีตะวันตก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว รุจิรา เขียวสอาด หญิง วัดสนามคลีตะวันตก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว สุภาพร จันเรือง หญิง วัดสนามคลีตะวันตก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว นิวดี เชื้อปู่คง หญิง วัดสนามคลีตะวันตก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ประมวล คุ่ยชาวนา หญิง วัดสนามคลีตะวันตก ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว สุนันทา โทปุญญานนท์ หญิง วัดสนามคลีตะวันตก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย ไพโรจน์ พูลแสง ชาย วัดสนามคลีตะวันออก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง สายพิณ ภุมมา หญิง วัดสนามคลีตะวันออก ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง นิตินันทน์ แก้วศรีทัศน์ หญิง วัดสนามคลีตะวันออก ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง นุชจรี สังข์สุวรรณ หญิง วัดสนามคลีตะวันออก ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุวิมล แก้วเรือง หญิง วัดสนามคลีตะวันออก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว สุพัตรา โต๊ะโต หญิง วัดสนามคลีตะวันออก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว กมลชนก ตุ้มสุข หญิง วัดสนามคลีตะวันออก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ภาณุวัฒน์ ขวัญอ่อน ชาย วัดสนามคลีตะวันออก ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว วนิดา นาคอ่อง หญิง บึงราชนก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง มารศรี พรหมวิมานรัตน์ หญิง บึงราชนก ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง รุ่งทิพย์ ภู่เพียร หญิง บึงราชนก ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง รัตนาภรณ์ คนตรง หญิง บึงราชนก ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว นันทวัน น้อยนาเวศ หญิง บึงราชนก ครู ปฏิบัติการ การงานอาชีพ
นางสาว สุนิษา โพธิ์ป้อม หญิง บึงราชนก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ประภาสิริ แก้วทรัพย์ หญิง บึงราชนก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง วรรณิศา ตาแก้ว หญิง บึงราชนก ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ชนางรักษ์ มั่นนุช หญิง คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว อรวรานันท์ ทองพานเหล็ก หญิง คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง พรพิมล แช่มช้อย หญิง คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง สมทรง ด้วงรอด หญิง คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง มาเรียม นันตะนะ หญิง คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง สุชาดา สุทัศน์ หญิง คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง พิภร วิหครัตน์ หญิง คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ปัทมาพร นกพึ่ง หญิง คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง สุวารี จันต๊ะคาด หญิง คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย ยุทธนา ทับเชียงทอง ชาย คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย ชลอ คำสุกดี ชาย คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง สุกัญญา บำรุงพงศ์ หญิง คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย จักรพันธ์ ญาณปัญญา ชาย คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย ธีรพันธ์ พลายสังข์ ชาย บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง รัชณิชา สีแตง หญิง บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง ลมัย เรืองสุกใส หญิง บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ -
นาง อรุโณทัย น้อยวงษ์ หญิง บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาง สุพัตรา กิ่งสีวงษ์ หญิง บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย สุชาติ เมืองพรวน ชาย บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง สุชาดา หนิมพานิช หญิง บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง ขวัญเรือน เลือกหา หญิง บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง บรรจง อินตา หญิง บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ครู ชำนาญการ -
นาง พรรณทิพภา จำเนียรพรม หญิง บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ครู ชำนาญการ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย พิษณุ หนุนเพิ่ม ชาย บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว นทีกานต์ แจ้งโถง หญิง บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ณัฐพล วรรณสุข ชาย บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว ธัญญาศิริ ภูมิชัย ชาย บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว รุ่งฤดี กองแดง หญิง บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง กาญจนา นพรัตน์ หญิง บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย เฉลิม บุญยิ้ม ชาย บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง เพ็ชรี จำปาเป็น หญิง บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว เรวดี สุขขวัญ หญิง บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง เบญจมาศ รัตนประภา หญิง วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว น้อย ช่างระเวียง หญิง วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง จงลักษณ์ สุทธิ หญิง วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง บุบผา อินทนุ หญิง วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว ยุพา กลางจันทรา หญิง วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง วรรณา เขมดำรง หญิง วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาย ปรีชา ศรีสมบัติ ชาย วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว อารีย์ ยังเพ็ง หญิง วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย พิชัย สุขชัย ชาย บ้านวังพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง ณิชานันทน์ คงสัมมา หญิง บ้านวังพรม ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง ญาดานุช คำสวน หญิง บ้านวังพรม ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง สุทธิลักษณ์ มีแหยม หญิง บ้านวังพรม ครู ชำนาญการ -
นาง วรภา บางสาลี หญิง บ้านวังพรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว วรารัตน์ สิริบุญญาชัย หญิง บ้านวังพรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย จำเนียร อยู่แก้ว ชาย บ้านวังพรม นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง อโนชา สายะพันธ์ หญิง บ้านวังพรม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย วัลลภ พนัสขาว ชาย พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง ลำจวน ป้อมบุญมี หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง อารีย์ อ่อนจงไกร หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาย วิรัช พานซ้าย ชาย พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย วุฒิชัย บำรุงดิลก ชาย พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง พรรณี นาคน้อย หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง วิไลรัตน์ จิตต์ภักดี หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง สุภาพร สุริยะลังกา หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง ลักขณา สุใจ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง กาญจนา จงปลื้มปิติ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สุรีรัตน์ ศักดิ์ประเสริฐ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว อรุณศิริ ถวิลประวัติ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว วันทนีย์ วงษ์สวัสดิ์ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ศิรินันท์ ทองศรี หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง เย็นฤดี คุ้มสุพรรณ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง พันธ์เสงี่ยม ภัทรวิวัฒนพงศ์ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการ การงานอาชีพ
นางสาว ศุภมาศ การะเกตุ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว ธัญลักษณ์ สุขชวนันท์ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาง นีรนนท์ กันแตง หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง เพ็ญแข ฟักคง หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง พัชรี สุวรรณ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง สวภาว์ คุ้มสุพรรณ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง มะลิรินทร์ กล่อมโยธี หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง ทัตนา พุทธรักษ์ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง อนงค์ลักษณ์ อินปัญญา หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง มาลี สังเกตุ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง กันต์สิริ กิ่งโก้ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง กัญญานันท์ ด้วงอินทร์ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง สุดาพร ทองทา หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง จารุวรรณ สายน้อย หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาย ภูวิศ เหล็กขำ ชาย พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง จรรยา บัวทอง หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย ประสบชัย อ่อนจงไกร ชาย พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ดาริกา ศรีทุ่งลือ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาง วารุณี คงสีไพร หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว จันทร์เพ็ญ ทองหยิบ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง ศิริลักษณ์ เพ็ชรรัตน์ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง เตือนใจ มากโภคา หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ภัทรวดี พรรณา หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สมจิต ช่อลำดวน หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง พนมพร พรหมมา หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว พัชรา แก้วพฤกษ์ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง สรัญญา มั่นเมือง หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย สันติภาพ ปรากฎวงศ์ ชาย พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว วัฑฐิกร แก่นนาค หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว กนกอร รัตนานนท์ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ฐิติมา เสือเถื่อน หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นาง รุ่งทิวา นิ่มนงค์ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย พัทธกานต์ อู่ทองมาก ชาย พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย ธนพล คงดารา ชาย พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว เพ็ญพรรณ ใจร้าย หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สิทธิชัย เทียนทอง ชาย พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว สุรีรัตน์ ทองพานเหล็ก หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว ชลดา สุกใส หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว รุ่งพิรุณ สระทองอ้อย หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย วัชรพุทธิ์ เกตุเทศ ชาย พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว สุภาวรรณ เจ้าพิพัฒนกุล หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว เจนจิรา จิตรอารี หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว สุนิษา คนบาง หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง รักษิณา ปรากฏวงษ์ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย พีรวัฒน์ จันทร์หอกลอง ชาย พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว ศิรินภา อยู่เจริญ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ณัฐสิณี ไชยศิลป์ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว จารุวรรณ จันแก้ว หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว เปมิกา อินไชย หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย อภิรักษ์ ทองดี ชาย พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง กันยารัตน์ รอดเทศ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาย ชัยวัฒน์ สุขใย ชาย พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
Mr. Kofi Benson ชาย พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว รัชนี สังคีต หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว นพวรรณ ชิราวัธน์ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว รัชดาพร ครุธบึงพร้าว หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 บรรณารักษ์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
Mr. ๋Jeffery Amparo ชาย พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย ประวิตร จันทร์อับ ชาย พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง รัชนี วงษ์อยู่น้อย หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย มานะ จันทร์เหมือน ชาย พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
Miss Ofelia Emperador Javier หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง โสภาพรรณ ศรีลุ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง กิติยา ปราบจินดา หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง สุกัญญา นิลศิริ หญิง พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย สรณพงศ์ ใยดี ชาย ราษฎร์อุปถัมภ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง สันฐิตา บัวคง หญิง ราษฎร์อุปถัมภ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว จุฑาทิพย์ ทับทอง หญิง ราษฎร์อุปถัมภ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง บุญเตือน ทรัพย์มา หญิง ราษฎร์อุปถัมภ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง จันทนา เกิดทอง หญิง ราษฎร์อุปถัมภ์ ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว อุไร คำสุกดี หญิง ราษฎร์อุปถัมภ์ ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง วิมล รื่นภาคเพ็ชร หญิง ราษฎร์อุปถัมภ์ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง สมทรง ภุมมา หญิง ราษฎร์อุปถัมภ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย พิมุข สุขขวัญ ชาย ราษฎร์อุปถัมภ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว สุภาณี รัตนสุวรรณ หญิง ราษฎร์อุปถัมภ์ ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ศิริวรรณ อ่อนบึงพร้าว หญิง ราษฎร์อุปถัมภ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง มาลี ชัยชนะ หญิง ราษฎร์อุปถัมภ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว พิชชาพร นนทะโคตร หญิง ราษฎร์อุปถัมภ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย เกษม ปานขาว ชาย ราษฎร์อุปถัมภ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย วรรชัย เลิกนุช ชาย ราษฎร์อุปถัมภ์ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สวัสดิ์ ผาสุข ชาย บ้านบึงพร้าว ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาย ปิ่น คำหมู่ ชาย บ้านบึงพร้าว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง นนทพร เสวิสิทธิ์ หญิง บ้านบึงพร้าว ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว น้ำวุ้น มงคล หญิง บ้านบึงพร้าว ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย อำพันธุ์ พงษ์พานิช ชาย บ้านบึงพร้าว ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง วรรษภรณ์ ปานขาว หญิง บ้านบึงพร้าว ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง วินิตดา ยิ้มยันยง หญิง บ้านบึงพร้าว ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง สุโรจนา ธิรินทอง หญิง บ้านบึงพร้าว ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว อัจฉราภรณ์ คชาโชติ หญิง บ้านบึงพร้าว ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง วราพร จงนุช หญิง บ้านบึงพร้าว ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว กษิรา นิจันทร์ดา หญิง บ้านบึงพร้าว ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง รุจิเรข ปรีชาวนา หญิง บ้านบึงพร้าว ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว สุกัญญา ฉ่ำไกร หญิง บ้านบึงพร้าว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว พิมพ์นารา ทองงามขำ หญิง บ้านบึงพร้าว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว โชติรส วิสุมา หญิง บ้านบึงพร้าว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง จิตสุภา แจ้งอรุณ หญิง บ้านบึงพร้าว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ติดา คล้ายวงศ์ประยูร ชาย บ้านบึงพร้าว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ชิดชนก ชอบสุข หญิง บ้านบึงพร้าว ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง รุ่งสุรีย์ กองเพชร หญิง บ้านบึงพร้าว ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาย อนุพงศ์ คงแสง ชาย บ้านบึงพร้าว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง วราวรรณ ปานทอง หญิง บ้านวังดินสอ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง วราวรรณ ปานทอง หญิง บ้านวังดินสอ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย มานิจ จันทร์ประตูมอญ ชาย บ้านวังดินสอ ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง นิภา กุลจู หญิง บ้านวังดินสอ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว กนกพร มงคล หญิง บ้านวังดินสอ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว กนกพร มงคล หญิง บ้านวังดินสอ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สุรัตน์ สุขชาวนา ชาย บ้านวังดินสอ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ศุภธิดา เนาว์กระจ่าง หญิง บ้านวังดินสอ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว นลพรรณ ขาวทรงธรรม หญิง บ้านวังดินสอ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง อนงค์ สุขอุดม หญิง บ้านวังดินสอ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย มนตรี ชัยชราแสง ชาย บ้านวังนกแอ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ -
นาง ศรีนวล วันรักชาติ หญิง บ้านวังนกแอ่น ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย วรพงษ์ เรืองกิจวิทยา ชาย บ้านวังนกแอ่น ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว เจนจิรา เย็นขัน หญิง บ้านวังนกแอ่น ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย บุญสืบ แสงสว่าง ชาย บ้านวังนกแอ่น ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว นิศาชล อ่อนศรีดอนทอง หญิง บ้านดินทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง เบญจรัตน์ ยาศรี หญิง บ้านดินทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย บุญญฤทธิ์ อุตทา ชาย บ้านดินทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย วิระ หนูดอนทราย ชาย บ้านดินทอง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง วาสนา บุศย์คำ หญิง บ้านดินทอง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ศิริชัยวุฒิ เผือกอ่อน ชาย บ้านดินทอง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ทิพย์สุคนธ์ สอนง่าย หญิง บ้านดินทอง เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ธนศักดิ์ ทองสุข ชาย บ้านดินทอง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย พิพัฒน์ กุลนิธิศไพศาล ชาย บ้านดินทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ณัฐวรรณ ปาลิวนิช หญิง บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง บังเอิญ เทียมทัน หญิง บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สุพันทร์ สุขขำ หญิง บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย วิเชียร สายพิณ ชาย บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ณัฐพร บริรักษ์ หญิง บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย เฉลิมเดช หอมสุวรรรณ์ ชาย บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย ทัน บุญดี ชาย บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว กชกร ปั้นประเสริฐ หญิง บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นาย ธีรวัต เจนพรมราช ชาย บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย จิรายุ มุ่งชนะ ชาย บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย วัชระ มาลี ชาย บ้านเนินสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง ธิดารัตน์ ขำสาธร หญิง บ้านเนินสะอาด ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง มัลลิกา แสนประสิทธิ์ หญิง บ้านเนินสะอาด ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว รัตนา คำสวัสดิ์ หญิง บ้านเนินสะอาด ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง สมพร แปลงวงค์ หญิง บ้านเนินสะอาด ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว มนัสวี อุ่นขจี หญิง บ้านเนินสะอาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง มะลิวัลย์ คำเที่ยง หญิง บ้านเนินสะอาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ธนพงษ์ มณฑาทิพย์ ชาย บ้านเนินสะอาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว ธิดารัตน์ รุ่งทอง หญิง บ้านเนินสะอาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ศิราภรณ์ โสดา หญิง บ้านเนินสะอาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ภาวินันท์ จันทะวงษ์ หญิง บ้านเนินสะอาด เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ศิริวรรณ ขุนชาวนา หญิง บ้านเนินสะอาด ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ปนัดดา ทับทิมทอง หญิง วัดท่าหมื่นราม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง รุ่งแสง ชาวนา หญิง วัดท่าหมื่นราม ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง บัวพันธ์ น้อยเขียว หญิง วัดท่าหมื่นราม ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง วิลาวัณย์ มหามาตย์ หญิง วัดท่าหมื่นราม ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง จรัมพร วงศ์ทรัพย์อิน หญิง วัดท่าหมื่นราม ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง สายรุ้ง ยศยื่งยง หญิง วัดท่าหมื่นราม ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง ดาวลอย ครุฑอินทร์ หญิง วัดท่าหมื่นราม ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาย กิตติชัย คล้ายพร้อม ชาย วัดท่าหมื่นราม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย ทศพล บุระพวง ชาย วัดท่าหมื่นราม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ปัทมาวดี ประทุมศรี หญิง วัดท่าหมื่นราม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว พรพรรณ ศักดิ์สิทธิ์ หญิง วัดท่าหมื่นราม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว อัฐทยา แสนบุญมา หญิง วัดท่าหมื่นราม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว อรุณลักษณ์ โตศรีทรัพย์ หญิง วัดท่าหมื่นราม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว สุวรรณา จิตรแจ้ง หญิง วัดท่าหมื่นราม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ญารัชนี หอมหวล หญิง วัดท่าหมื่นราม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ศันสนีย์ เพ็ชร์นิล หญิง วัดท่าหมื่นราม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ธีระศักดิ์ ปรางใกล้ถิ่น ชาย วัดท่าหมื่นราม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว บุญล้ำ จันทะคูณ หญิง วัดท่าหมื่นราม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย จิตภัทร์ เพ็ชรกล้า ชาย วัดท่าหมื่นราม อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง ทิพย์วรรณ จันทะคูณ หญิง วัดท่าหมื่นราม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย นิพนธ์ พูลนุช ชาย บ้านหินประกาย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง ธารารัตน์ สังสุด หญิง บ้านหินประกาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง รัตนา ศรีบัวจับ หญิง บ้านหินประกาย ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง ศิริรักษ์ ฉิมเลิศ หญิง บ้านหินประกาย ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ประทิน ปิ่นสกุล หญิง บ้านหินประกาย ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สุทัศน์ เทียมกีรกุล ชาย บ้านหินประกาย ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาย มนัส กองรส ชาย บ้านหินประกาย ครู ชำนาญการ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว ทักษอร มั่นสากเหล็ก หญิง บ้านหินประกาย ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง มัลลิกา เพชรรัตน์ หญิง บ้านหินประกาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว กฤษณี ธานินทร์วิวัฒน์ หญิง บ้านหินประกาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง นันทิณี เวียงจันทร์ หญิง บ้านหินประกาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สุวภัทร วงศ์ไทย หญิง บ้านหินประกาย ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว ปิยะธิดา สารเจริญ หญิง บ้านหินประกาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว วนิดา กันหาวรรณะ หญิง บ้านหินประกาย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว กัณฑมาศ อินทอง หญิง บ้านหินประกาย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ธรรมรัตน์ ขำเขียว ชาย บ้านหินประกาย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สมภพ วงค์ไทย ชาย บ้านหินประกาย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ผจงเกียรติ จีนสลุต ชาย บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ การงานอาชีพ
นาง เพียงเพ็ญ กันมา หญิง บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว ไพลิน ชูกลิ่น หญิง บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง ประภาศิริ แก้วใส หญิง บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง พิกุล เกษาพร หญิง บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง วาสนา ทุมเพชร หญิง บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง ชนิดาภา สอนง่าย หญิง บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาย นัฐพล เฟื่องเพียร ชาย บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว สุลีพร ปิ่นแก้ว หญิง บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว จิราภรณ์ ดีธงทอง หญิง บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย ธนัญชัย เวชชเศรษฐนนท์ ชาย บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว เบญจวรรณ บรรพต หญิง บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ดารณี ดีมี หญิง บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว่าที่ ร.ต. นิพนธ์ ลาคำ ชาย บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ณัฎฐ์ธนันท์ รอบจังหวัด หญิง บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว วิลาสินี สุขวัฒน์ หญิง บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นาง ปรียาวดี บัวแก้ว หญิง บ้านแก่งจูงนาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง ประทีป บุญสนอง หญิง บ้านแก่งจูงนาง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว นุจรี สุภีสุทธิ์ หญิง บ้านแก่งจูงนาง ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาง ณัฐรดาพร เสมาทอง หญิง บ้านแก่งจูงนาง ครู ชำนาญการ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย บุญเสริม บัวคง ชาย บ้านแก่งจูงนาง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย นเรศ ปิ่นทับทิม ชาย บ้านแก่งจูงนาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ธันยพร สินมา หญิง บ้านแก่งจูงนาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว รุ่งทิวา อ้อยเชิง หญิง บ้านแก่งจูงนาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว สุทธิดา นามไพร หญิง บ้านแก่งจูงนาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว พัชรี ศรีสุวรรณ หญิง บ้านแก่งจูงนาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย รุ่งอนันต์ สีนวน ชาย บ้านแก่งจูงนาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย ธราเทพ บุตรอินทร์ ชาย บ้านแก่งจูงนาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ประภัสสร อินทะรังษี หญิง บ้านแก่งจูงนาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ทัชสุเมย์ ราชเพียแก้ว หญิง บ้านแก่งจูงนาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว พิมลดา สะพานทอง หญิง บ้านแก่งจูงนาง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว สินีนารถ อากาศสุภา หญิง บ้านแก่งจูงนาง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ชูเกียรติ ภู่ใหญ่ ชาย ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ -
นางสาว ศลิษา เลิศล้ำ หญิง ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
ส.อ. คุณากร อินตา ชาย ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง วิภาดา โฉมคำ หญิง ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว จีรนันท์ อินรา หญิง ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว สุกัญญา อ่อนผา หญิง ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย ณัฐวุฒิ จันทร์ต๊ะ ชาย ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย สราวุฒิ คงนุ่น ชาย ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ทิพวรรณ์ เมิบขุนทด หญิง ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว สุธิดา สุขชาวนา หญิง ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว พรรณภา พุดลา หญิง ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ศุภมาต สระสมทรัพย์ หญิง ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว นันชริกา สุนสาย หญิง ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ธาริณี แก่นโงน หญิง ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง เยาวมาลย์ วรรณไทย หญิง ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว อรัญญา แช่มขำ หญิง ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว กชณิชา พุธฉิม หญิง ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว พิมญาดา จันทร หญิง ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว โยทกา แป้นเมือง หญิง ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ประไพพัชร์ ดีอ่ำ หญิง บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง อรุณี บำรุงดิลก หญิง บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ครู ชำนาญการ -
นาย ยอดชาย ณรงค์พิทักษ์ ชาย บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง ศิริพร เกตุศรีบุรินท์ หญิง บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ศิริพร ขำสุทัศน์ หญิง บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง วลีภรณ์ อาสนาชัย หญิง บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาย ปรเมศวร์ เลี่ยมขาว ชาย บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง วิภารัตน์ เนตรแก้ว หญิง บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว มัทนียา กันมา หญิง บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ชิโนรส จันทร์บุญนาค ชาย บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นาย วิโรจน์ อ้นหนู ชาย บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย พัชรพงษ์ เพชรโก ชาย บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว ศิรินภา นาคแก้ว หญิง บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ภัททิรา วังกาวรรณ์ หญิง บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว จุฑารัตน์ สมวรรณ หญิง บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว เพ็ญพิชชา คำพันธ์ หญิง บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย เดชา อินทเสน ชาย บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ดาวเรือง ปานเมือง หญิง บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว จรรญา ทองคำ หญิง บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ฤทธิเกียรติ ถาโคตร ชาย บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ การงานอาชีพ
นาย ศิวพงษ์ โพธิ์ศรีทอง ชาย บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว อรอุมา สิงห์คำ หญิง บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว สุชาดา สิมุฒิ หญิง บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว กนกวรรณ ไตรภพ หญิง บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สายฝน แสงอิน หญิง บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว วจีพร แก้วนุช หญิง บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นาง ปริญดา อ่อนด้วง หญิง บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย ภัทรพงษ์ เขตบรรพต ชาย บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว นันทิดา สุธารุ่ง หญิง บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ธัญญาลักษณ์ แหยมพลับ หญิง บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย พิพัฒน์ งานยางหวาย ชาย บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว ฐาปนีย์ พิศนอก หญิง บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย เอกพงษ์ ปัญญาโชติ ชาย บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว เรขา ข่ายเงิน หญิง บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว จันทรา สังข์ทอง หญิง บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว อิสรีย์ จักร์เครือ หญิง บ้านตอเรือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว วลัยกรณ์ แพร่กิจธรรมชัย หญิง บ้านตอเรือ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ศุภัสษร ผิวดี หญิง บ้านตอเรือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย วราห์ ธมิกานนท์ ชาย บ้านตอเรือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ธนิตดา ส่งนุ่น หญิง บ้านตอเรือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว พิชชญ์กาญจน์ พุภูเขียว หญิง บ้านตอเรือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย วิวัตร์ ป้อมบ้านมุง ชาย บ้านตอเรือ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย วิทวัส ทองคำ ชาย บ้านตอเรือ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ดรุณ มินาคูณ หญิง บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว จารุวรรณ เกษสุวรรณ หญิง บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว กานดา แจ้งสว่าง หญิง บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สุเมธ แสงรัตน์ ชาย บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย สุทัศน์ หลำพริ้ง ชาย บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว กชมล วันทอง หญิง บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย บรรพต ใจกล้า ชาย วัดพันชาลี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง กาญจนาพรรณ ใจกล้า หญิง วัดพันชาลี ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง พิมพ์ประไพ แสงทอง หญิง วัดพันชาลี ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว พรณภัทร กองช้าง หญิง วัดพันชาลี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว สาวิตรี กรีพิมาย หญิง วัดพันชาลี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว อรวรรณ กลอยเดช หญิง วัดพันชาลี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย ขจรศักดิ์ เขียวแก้ว ชาย วัดพันชาลี อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย ณัฐพล แก้วแดง ชาย วัดพันชาลี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ไกรทศ ชลประทิน ชาย วัดพันชาลี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ดวงหทัย รุ่งเรือง หญิง บ้านเนินไม้แดง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว นุชจรี สละริม หญิง บ้านเนินไม้แดง ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สุภาวัฒน์ แสงคำมี ชาย บ้านเนินไม้แดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว พิชญาภา สารมะโน หญิง บ้านเนินไม้แดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว รัชชนก อยู่แย้ม หญิง บ้านเนินไม้แดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ชนิดา ชาบาง หญิง บ้านเนินไม้แดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว น้ำผึ้ง พุฒหอม หญิง บ้านเนินไม้แดง ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ธนาภา น้อยพันธ์ หญิง บ้านเนินไม้แดง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง ชฑรัช วงษ์ยอด หญิง บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาย อดิศักดิ์ เสาร์คำ ชาย บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ขวัญฤทัย ปาสา หญิง บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ลักขณา จิตเรือ หญิง บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว จุฬาวรรณ สุขสถิตย์ หญิง บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ทรงวุฒิ เจริญลาภ ชาย บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง เสาวนีย์ เกษเทศ หญิง บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุวิตรา ศรีจันทร์ หญิง บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สีตลา รัศมี หญิง บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง พรรณี พงษ์สวัสดิ์ หญิง บ้านวังไม้ตอก ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง เอราวรรณ หมื่นประศักดิ์ หญิง บ้านวังไม้ตอก ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ธมนวรรณ คำจริง หญิง บ้านวังไม้ตอก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย บุญเจิด รอดอินทร์ ชาย บ้านวังไม้ตอก ช่างปูนชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว พรพิมล พัดหล้า หญิง บ้านวังไม้ตอก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว นภา ทศพร หญิง บ้านวังไม้ตอก ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว นัทชา ยาทา หญิง บ้านวังไม้ตอก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ยอดขวัญ พงษ์ภมร หญิง บ้านวังไม้ตอก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สุรชัย ที่พึ่ง ชาย บ้านหนองงา ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง จารุวรรณ ทานนท์ หญิง บ้านหนองงา ครู ชำนาญการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นาง กรกนก พิมพาแต่ง หญิง บ้านหนองงา ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาง วาสนา กรมเวช หญิง บ้านหนองงา ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาง นิภารัตน์ แก้วสุวรรณ หญิง บ้านหนองงา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สมคิด เพชรกระจ่าง หญิง บ้านหนองงา ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ณัฐธญา ทองสองแก้ว หญิง บ้านหนองงา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย เอนก กลัดเนินกุ่ม ชาย บ้านหนองงา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย อารีย์ ลิ้มตระกูล ชาย สามัคคีธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย สว่าง อ้นชาวนา ชาย สามัคคีธรรม ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง โชติรส คลองข่อย หญิง สามัคคีธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง อังคณา วงค์หล้า หญิง สามัคคีธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ปรางค์ทิพย์ ปัญจะศรี หญิง สามัคคีธรรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว จุฑรารัตน์ สกุลปทุมทอง หญิง สามัคคีธรรม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย นรินทร์ บุญมาวงค์ ชาย สามัคคีธรรม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย อนุวัฒน์ ทองหมื่นศรี ชาย สามัคคีธรรม นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สุรชัย สุรินทร์วงค์ ชาย สามัคคีธรรม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สาธิต ทองศรี ชาย วัดสุพรรณพนมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว อัญญาณี สีหาราช หญิง วัดสุพรรณพนมทอง ครู ชำนาญการ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว วิมลศิริ คงทัน หญิง วัดสุพรรณพนมทอง ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง ยุพาภรณ์ ปรางทอง หญิง วัดสุพรรณพนมทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง นงนุช พลธรรม หญิง วัดสุพรรณพนมทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง จุรีรัตน์ มีเพชร หญิง วัดสุพรรณพนมทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาย พุฑฒิพงษ์ เพชรรัตน์ ชาย วัดสุพรรณพนมทอง ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง จุฬาลักษณ์ พิทักษ์โสภณ หญิง วัดสุพรรณพนมทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ณัชชา อภัยภักดิ์ หญิง วัดสุพรรณพนมทอง ครูผู้ช่วย ปฏิบัติงาน -
นางสาว สุจิตรา อิ่มกระจ่าง หญิง วัดสุพรรณพนมทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว โชติกา ศรีสอน หญิง วัดสุพรรณพนมทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ธนรินทร์ โอชะ ชาย วัดสุพรรณพนมทอง ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว ทิพาชา นวลหลง หญิง วัดสุพรรณพนมทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย กิตติ อุทก ชาย วัดสุพรรณพนมทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย กรกฎ ว่องนุกูลสวัสดิ์ ชาย วัดสุพรรณพนมทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย ประวิญ ชามนตรี ชาย วัดสุพรรณพนมทอง พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ภัชธนัญ จันทะคุณ หญิง วัดสุพรรณพนมทอง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
ว่าที่ร.ต.หญิง พิชชาภรณ์ เกิดผล หญิง วัดสุพรรณพนมทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย จีระ เฉลิมสถาน ชาย ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง ปองวรี ปิ่นเกตุ หญิง ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ศุลีพร น้อยท่าทอง หญิง ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว วารินทร์ จันทวงษ์ หญิง ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว เกวรินทร์ เงินลาง หญิง ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สิรวิชญ์ แก้วหายเคราะห์ ชาย ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ภัคจนิกรณ์ บางปา หญิง ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นาง นวนัจน์ บุญชู หญิง ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย ธนกร สินคุ่ย ชาย ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ธนพร สินคุ่ย หญิง ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ศศิพร จันทร์หอม หญิง ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง จีระนุช ศรีชัย หญิง ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง พัดดาว พิทักษ์โสภณ หญิง ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางสาว พรพะเยาว์ คงอยู่ หญิง ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง มะลิวัลย์ อินคุ้ม หญิง ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว อังคณา แก้วสีไสย์ หญิง ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย วัชระพงษ์ ฟักทองอ่อน ชาย ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง พนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ยอดธง ศรีสวัสดิ์ ชาย บ้านสะเดา ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว กนกวรรณ ตันพรประเสริฐ หญิง บ้านสะเดา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ศิริญา ติ่วสร้อย หญิง บ้านสะเดา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สมจิตร นาคผู้ ชาย บ้านสะเดา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาง พิมลพรรณ โรงคำ หญิง บ้านสะเดา ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง ไพรพนา เตียวตระกูล หญิง บ้านสะเดา ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ศิวลัย สาริการินทร์ หญิง บ้านสะเดา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง กฤติมา พุ่มโพธิ์ทอง หญิง บ้านสะเดา ครู ชำนาญการ -
นาง จันทิมา เพ็ชร์ดอนทอง หญิง บ้านสะเดา ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง ชิดชไม ลมลอย หญิง บ้านสะเดา ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว พัชราภรรณ์ อินทะรังษี หญิง บ้านสะเดา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย จตุพล ทวีศักดิ์สิงห์ ชาย บ้านสะเดา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว สุกัญญา เฉยบัว หญิง บ้านสะเดา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ภัทรพร วรศรีหิรัญ ชาย บ้านหนองพระ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย สำเนียง ยอดสุวรรณ์ ชาย บ้านหนองพระ ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง อัญชลี เทศแก้ว หญิง บ้านหนองพระ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว นิศารัตน์ ชมเทศ หญิง บ้านหนองพระ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย แมน ไกรสอน ชาย บ้านหนองพระ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย สุธีร์ อินมั่น ชาย บ้านหนองพระ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว สงกรานต์ สิงห์กลิ่น หญิง บ้านหนองพระ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว สุภารักษ์ จิณะกับ หญิง บ้านหนองพระ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย ภิญโญ สุขขำ ชาย บ้านเจริญผล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว จุฬาลักษณ์ ศรีทรัพย์ หญิง บ้านเจริญผล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว หนึ่งนุช จิตครบุรี หญิง บ้านเจริญผล ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง ธวัลพร กำจรจรุงวิทย์ หญิง บ้านเจริญผล ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง อารีรัตน์ อินวิเชียร หญิง บ้านเจริญผล ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว ธนัชพร เรืองนภาเพ็ญ หญิง บ้านเจริญผล ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ศิริกัญญา เอี่ยมกาย หญิง บ้านเจริญผล ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาย กิตติคุณ จงวรรธนะศิลป์ ชาย บ้านเจริญผล ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย สุราษฏร์ ใจขัน ชาย บ้านเจริญผล ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว พิมพ์พัน คุชช่วง หญิง บ้านเจริญผล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว นริศรา พนาเวทสุนทร หญิง บ้านเจริญผล ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ศรินธร สุขโชติ หญิง บ้านเจริญผล ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว ลดาภรณ์ จันทะยาง หญิง บ้านเจริญผล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง จารุวรรณ์ อุปถัมภานันท์ หญิง บ้านเจริญผล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย อานนท์ ชุช่วย ชาย บ้านเจริญผล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว ภุมรินทร์ ซ้อนพิมพ์ หญิง บ้านเจริญผล ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย จักรกฤษ มาโต ชาย บ้านเจริญผล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว ชมนิภาณัฏฐ์ ศรีสง่า หญิง บ้านเจริญผล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุภัสสรา สร้อยมุข หญิง บ้านเจริญผล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย จำนงค์ พงษ์ประยูร ชาย บ้านเจริญผล นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว อริสรา ไชยสง หญิง บ้านป่ามะกรูด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย อภิสิทธิ์ กันมา ชาย บ้านน้ำพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ การงานอาชีพ
นาง มะลิวัลย์ โกบุตร หญิง บ้านน้ำพรม ครู ชำนาญการพิเศษ -
นาย อภินันท์ ทองรัตน์ ชาย บ้านน้ำพรม ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว กฤษณี ศรีวิชา หญิง บ้านน้ำพรม ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว สุชาดา โตอดิเทพ หญิง บ้านน้ำพรม ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว ดวงใจ แก้วคำปา หญิง บ้านน้ำพรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว อโณทัย ย่อยสูงเนิน หญิง บ้านน้ำพรม ครู ชำนาญการ -
นางสาว นงลักษณ์ สายบัว หญิง บ้านน้ำพรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว เกศสินี ศรีอิ่นแก้ว หญิง บ้านน้ำพรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว อัญชิษฐา จอมกาศ หญิง บ้านน้ำพรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว นาตยา สุขกล้า หญิง บ้านน้ำพรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว สุกัญญา โมลา หญิง บ้านน้ำพรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย พรเทพ วงศ์ประดิพัทธ์ ชาย บ้านน้ำพรม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย สันติ สุวรรณประเภา ชาย บ้านน้ำพรม ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ปิยพร ตรีโพธิ์ หญิง บ้านน้ำพรม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว กนกกาญจน์ อุปราช หญิง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง จันทร์จิรา สนศิริ หญิง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 ครู ชำนาญการ -
นางสาว ชนิษ์ฎากานต์ จิตต์เจริญ หญิง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว วันนพร ภักดีหลวง หญิง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นาย ประกรรณ ทองรักษ์ ชาย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย กษิดิศ ล้นเหลือ ชาย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว รัตตปาณี บูรณะ หญิง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย อนุวัฒน์ ทัศบุตร ชาย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว ณัฏฐ์ชนัญชา สุวพัชรภรณ์ หญิง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย วุฒิภัทร คำแก้ว ชาย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว พรชณัฐมณฑน์ รัฐมนตรี หญิง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง สุวรรณี คล้ายทับทิม หญิง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย ชวพล เลือดทหาร ชาย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
ว่าที่ร.ต.หญิง ขรินทร์ทิพย์ ธนูขันธ์ หญิง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว มณีรัตน์ ดีห้อย หญิง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย มรกต ศรีสมยศ ชาย บ้านโป่งปะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว จันทรัตน์ สารีคำ หญิง บ้านโป่งปะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว วีนัส อยู่แย้ม หญิง บ้านโป่งปะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ศิริลักษณ์ ปวงขจร หญิง บ้านโป่งปะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ภิธาดา วอนกล่ำ หญิง บ้านโป่งปะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง สุพรรณี กาละพวก หญิง บ้านโป่งปะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุธีมนต์ ชัยชนะ หญิง บ้านโป่งปะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว รติรัตน์ บัวผึ้ง หญิง บ้านโป่งปะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว อุมาพร วังคีรี หญิง บ้านโป่งปะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว รติรัตน์ บัวผึ้ง หญิง บ้านโป่งปะ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว พิลัยพรรณ แต้มทองทา หญิง บ้านโป่งปะ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว รัชฎากร กรอนพรม หญิง บ้านโป่งปะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ฆิณวุธ สิทธิยศ ชาย บ้านเขาน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง รัชนี เอี่ยมสอาด หญิง บ้านเขาน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว มานิตา ฤทธิ์เดช หญิง บ้านเขาน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง พิมพ์ชนา ลำลอง หญิง บ้านเขาน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาย บุญสม เหล็กดี ชาย บ้านเขาน้อย ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาง วิภา อ่ำบางกระทุ่ม หญิง บ้านเขาน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ -
นาย อรรณพ มาเมือง ชาย บ้านเขาน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง กัลยา มาเมือง หญิง บ้านเขาน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย สำรวย ยังนา ชาย บ้านเขาน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง กิตติยา แย้มศิริ หญิง บ้านเขาน้อย ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สกล อุไรรัตน์ ชาย บ้านเขาน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย วสันต์ ผสม ชาย บ้านเขาน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย พินิจ เจ๊กอิน ชาย บ้านเขาน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว วันเพ็ญ รอดภัย หญิง บ้านเขาน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว นิศารัตน์ บุญยืน หญิง บ้านเขาน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว กนกวรรณ จันมีเทศ หญิง บ้านเขาน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ปวริศร เตมียสูต ชาย บ้านเขาน้อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว แสงเดือน แดงด้วง หญิง บ้านเขาน้อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว วราลี สมัครกสิกรรณ์ หญิง บ้านเขาน้อย เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ธนากร วัฒนพรเดชา ชาย บ้านท่าข้าม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย ธนากร วัฒนพรเดชา ชาย บ้านท่าข้าม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง พรภิรมย์ มีศิลารัตน์ หญิง บ้านท่าข้าม ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง อุษาวดี เอื้อเฟื้อ หญิง บ้านท่าข้าม ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย เขมรัฐ ปั่นวงษ์ก๋อ ชาย บ้านท่าข้าม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง กชพร วัฒนพรเดชา หญิง บ้านท่าข้าม ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง อทิตยา ราชดี หญิง บ้านท่าข้าม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ศิริลักษณ์ สิสี หญิง บ้านท่าข้าม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง วิจิตรา มาลาทิพย์ หญิง บ้านท่าข้าม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว นลัทพร โพธิ์หล้า หญิง บ้านท่าข้าม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว จุฑามาศ อุ่นเรือน หญิง บ้านท่าข้าม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย อรรถพงษ์ จันทะเดช ชาย บ้านท่าข้าม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย วิษณุ บุญมาก ชาย บ้านท่าข้าม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว จันทร์จิรา อุดม หญิง บ้านท่าข้าม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว ชรินรัตน์ สุขมามอญ หญิง บ้านท่าข้าม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว ปริชญา โภชชงค์ หญิง บ้านท่าข้าม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ศรีไพริณฐ์ จินตพันธ์เกษม หญิง บ้านท่าข้าม ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว สุกัญญา มีรอด หญิง บ้านท่าข้าม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย พิติรัตน์ จำรูญ ชาย บ้านท่าข้าม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง มิ่งขวัญ อยู่หลาย หญิง บ้านปากยาง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง นาฏยา สิงห์สู่ถ้ำ หญิง บ้านปากยาง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง สุทธิรัตน์ มาลี หญิง บ้านปากยาง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย พิชัย งามทวี ชาย บ้านปากยาง ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว วรรัติ อุปจันทร์ หญิง บ้านปากยาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว พิมพ์รัตน์ จักรบุตร หญิง บ้านปากยาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง ศิรินภา โยธา หญิง บ้านปากยาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย จำรูญ แซ่หยาง ชาย บ้านปากยาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ศตวรรษ หาญต๊ะ ชาย บ้านปากยาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย นำพลชัย เขม็ด ชาย บ้านปากยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ภิรัฐพงค์ จอมสิริ ชาย บ้านปากยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว โชติกา ใจแก้วมา หญิง บ้านปากยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สันติ วันทองสุข ชาย บ้านปากยาง ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว เสริมศิริ ม่วงบึงพร้าว หญิง บ้านปากยาง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย จง แซ่หลอ ชาย บ้านปากยาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว วัลภา เพียลำแขก หญิง บ้านปากยาง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุภาวรรณ ผิวชอุ่ม หญิง บ้านปากยาง เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
สิบเอก อนุสรณ์ ประสารภักดิ์ ชาย บ้านปากยาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว เบญจวรรณ ลิขิตรัตน์เจริญ หญิง บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย นธี ฉิมฉวี ชาย บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
ว่าที่ ร.ต.หญิง ชลดา บัวสี หญิง บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง ภัทรา คงทิม หญิง บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย ชัยวัฒน์ รัตติรังสรรค์ ชาย บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง นุชริน สิทธิยศ หญิง บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย วิทูลย์ เชื้อจีน ชาย บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว อนัญญา จันทะคุณ หญิง บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง วัชรินทร์ ใจเศษ หญิง บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว กาญจนา ศิวิลัย หญิง บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย วรัญญู จันทร์หนู ชาย บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย พิษณุ ไทยสวน ชาย บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว ธัญกมล น้อยมีชัย หญิง บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ณัชติมา ใจมา หญิง บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว กัลยรัตน์ ชื่นวงศ์ หญิง บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว่าที่ ร.ต. วรเศรษฐ์ เหล็กเพ็ชร์ ชาย บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว ธนิษฐา ชัยวงษ์ หญิง บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สังข์ ทองเลี่ยน ชาย บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง ลำจวน รอดฤทธิ์ หญิง บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นาย จักรกฤษ กราบกราน ชาย บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ -
นาย อรรถพล กล้าวิกรณ์ ชาย บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ทิพย์สุดา ชามนตรี หญิง บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ประณิตา กล้าวิกรณ์ หญิง บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย อภิชาติ เอี่ยมตาล ชาย บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นาง วิรัตน์ เลิศแตง หญิง ห้วยพลู ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ระเบียบ โฉมแดง หญิง ห้วยพลู ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สุรีรัตน์ สวัสดิเทพ หญิง ห้วยพลู ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางสาว อัญชลี ธานี หญิง ห้วยพลู ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว พิรดา ศิริวัฒน์ หญิง ห้วยพลู ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว วิลาสินี มีชาญ หญิง ห้วยพลู ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย นัฐพล มีตาล ชาย ห้วยพลู ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย ยุทธนา เตชรังศรี ชาย ห้วยพลู ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว ชณันท์สิตา สิงห์สถิตย์ หญิง ห้วยพลู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว นภัสวรรณ อบสิน หญิง ห้วยพลู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ณัฐกานต์ วิรัญดร หญิง ห้วยพลู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ชนิสรา แสงโสด หญิง ห้วยพลู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุภัคชญา แก้วเบี้ย หญิง ห้วยพลู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว พวงผกา จงธรรม์ หญิง ห้วยพลู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว พิศ สายสุรินทร์ หญิง ห้วยพลู ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง ประไพ พงษ์พานิช หญิง ห้วยพลู ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง อรัญญา พลหาญ หญิง ห้วยพลู ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว ปัญธิตา นิลสนธิ หญิง ห้วยพลู ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว สิริกาญจน์ กองเกิด หญิง ห้วยพลู ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ภัทรพงษ์ สุขเกิด ชาย บ้านแก่งกุลาสามัคคี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ -
นาง อภิสรา บทกระโทก หญิง บ้านแก่งกุลาสามัคคี ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาง เพชรวศรี กันดี หญิง บ้านแก่งกุลาสามัคคี ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว่าที่ ร.ต.หญิง สุภาพร ผิวดี หญิง บ้านแก่งกุลาสามัคคี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง จิราภรณ์ นาคกระแสร์ หญิง บ้านแก่งกุลาสามัคคี ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว เกวลี ยิ้มประเสริฐ หญิง บ้านแก่งกุลาสามัคคี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย ณัฐพล เกิดแป้น ชาย บ้านแก่งกุลาสามัคคี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว สุธีรา จันทร์เกตุ หญิง บ้านแก่งกุลาสามัคคี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว แคททริยา ใจดี หญิง บ้านแก่งกุลาสามัคคี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว อัมพิกา อินวัง หญิง บ้านแก่งกุลาสามัคคี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
ว่าที่ ร.ต.หญิง อัญชลี จันประตูมอญ หญิง บ้านใหม่ชัยเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง ปาริฉัตร แก้วบุญมา หญิง บ้านใหม่ชัยเจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ณรงค์ แสนจันทร์ ชาย บ้านใหม่ชัยเจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว นวิยา ยังหุ่น หญิง บ้านใหม่ชัยเจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย นพนนต์ ณ ลำปาง ชาย บ้านใหม่ชัยเจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว ปณิสา สถาพร หญิง บ้านใหม่ชัยเจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย กฤษฎา อุดทา ชาย บ้านใหม่ชัยเจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว อัมพิรา จันทร์ศรีวงค์ หญิง บ้านใหม่ชัยเจริญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว กมลณัท ตรีสูนย์ หญิง บ้านใหม่ชัยเจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ขนิษฐา บ่อคำ หญิง บ้านใหม่ชัยเจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ณัฐนันท์ น่วมด้วง หญิง บ้านใหม่ชัยเจริญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย วรวุฒิ แสนนิทรา ชาย บ้านใหม่ชัยเจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว วัชราภรณ์ วงษาบุตร หญิง บ้านใหม่ชัยเจริญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว ฐิติภัสร์ สิริบัวยิ้ม หญิง บ้านใหม่ชัยเจริญ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย เฉลิมพล พรมวังขวา ชาย บ้านใหม่ชัยเจริญ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว วรางคณา ทรัพย์สิน หญิง บ้านใหม่ชัยเจริญ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ศุภกานต์ พงษ์ธนภูมิ หญิง บ้านซำหวาย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง อัมพร บุญทอง หญิง บ้านซำหวาย ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สมบูรณ์ บุญทอง ชาย บ้านซำหวาย ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว วาสนา บุญประเสริฐ หญิง บ้านซำหวาย ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว อารีย์ ศรีสุกอง หญิง บ้านซำหวาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง ศุภกานต์ พงษ์ธนภูมิ หญิง บ้านซำหวาย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว อุบลรัตน์ สีตนไชย หญิง บ้านซำหวาย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว พิมพ์มาดา วงศ์ศิริธนดล หญิง บ้านซำหวาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว รัชฎาภรณ์ รัตนะ หญิง บ้านซำหวาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง กนกวรรณ สุขเอม หญิง บ้านซำหวาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ภูมินทร์ ผุยน้อย ชาย บ้านซำหวาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย อนุชา นิดตา ชาย บ้านซำหวาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว จริยา คำเที่ยง หญิง บ้านซำหวาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง นวลพรรณ ไทยสวน หญิง บ้านซำหวาย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว อัจฉราวรรณ วิไลสมสกุล หญิง บ้านซำหวาย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว อุบลรัตน์ ศรีตนไชย หญิง บ้านซำหวาย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง พุฒธชาติ ด้วงพรม หญิง บ้านซำหวาย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุมาลี เจริญภาพ หญิง บ้านซำหวาย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง วิรัตน์ ภักดีเขียว หญิง บ้านซำหวาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย พงศธร ราชเพียแก้ว ชาย บ้านซำหวาย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง สาลี่ ศรีชู หญิง บ้านนาพราน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ -
นาง ศศิธร ศรีดี หญิง บ้านนาพราน ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง วาสนา ขันโสม หญิง บ้านนาพราน ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง กาญจนา อยู่ม่วง หญิง บ้านนาพราน ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ฉลองขวัญ หวังภู่ หญิง บ้านนาพราน ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว พิมพ์พิพัชร ทิมเครือจีน หญิง บ้านนาพราน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว หนึ่งเสมอ เสนารักษ์ หญิง บ้านนาพราน ครู ชำนาญการ -
นาย เอกอำนาจ ศรีโพธิ์ ชาย บ้านนาพราน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว จารุณี นิลศิริ หญิง บ้านนาพราน ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว อาริสา ศรีดี หญิง บ้านนาพราน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นาย อิสรภาพ กันมา ชาย บ้านนาพราน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว นภาภรณ์ บุญชื่น หญิง บ้านนาพราน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว ชญานิษฐ์ สุขโฉม หญิง บ้านนาพราน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว วิภารัตน์ สารมะโน หญิง บ้านนาพราน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย อดิเรก น้อยพานิช ชาย บ้านใหม่พนมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ -
นาย เอกพงษ์ เปี้ยทา ชาย บ้านใหม่พนมทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว วรรณพร สมท่า หญิง บ้านใหม่พนมทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว เขมวันต์ ปวงสง่า หญิง บ้านใหม่พนมทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ตันจะ คล้อยชาวนา ชาย บ้านใหม่พนมทอง ช่างปูนชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย อวิรุทธ์ อินแตง ชาย บ้านใหม่พนมทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย มนตรี ถิรชญานันท์ ชาย บ้านป่าขนุน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย วิศิษฏ์พงศ์ พวงคำ ชาย บ้านป่าขนุน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ธนวรรณ ไทยทอง หญิง บ้านป่าขนุน ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ศศิธร ธูปพุดซา หญิง บ้านป่าขนุน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง ชณัฐศิกานต์ สีสุกไฮ้ หญิง บ้านป่าขนุน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ศรัณยา ไกรรส หญิง บ้านป่าขนุน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง จตุพร มั่นสัมฤทธิ์ หญิง บ้านป่าขนุน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว จารีญา จูชาวนา หญิง บ้านป่าขนุน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สมชาย โตใหญ่ ชาย บ้านน้ำริน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว อัจฉราภรณ์ วิไลสมสกุล หญิง บ้านน้ำริน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง สมศรี ชูรา หญิง บ้านน้ำริน ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาย ธีรวัฒน์ สุขเอม ชาย บ้านน้ำริน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ปิยาภรณ์ ศรีสวัสดิ์ หญิง บ้านน้ำริน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นาย เดชณรงค์ มั่นคง ชาย บ้านน้ำริน ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาย อภิชาติ เอี่ยมสงคราม ชาย บ้านน้ำริน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว สุนันทา ส่งนุ่น หญิง บ้านน้ำริน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว วรีรัตน์ วารีทิพย์ หญิง บ้านน้ำริน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นาย เฉลิมฤทธิ์ ศรีสุรินทร์ ชาย บ้านน้ำริน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว สินาภรณ์ บุญเลิศฤทธิ์ หญิง บ้านน้ำริน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว กัญญากานต์ ดีตุ หญิง บ้านน้ำริน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว กรรณาภรณ์ เครื่องคำ หญิง บ้านน้ำริน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ปทุมมา อยู่สอน หญิง บ้านน้ำริน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว เสาวลักษณ์ ทุมแก้ว หญิง บ้านน้ำริน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ฐาปกรณ์ ชูรา ชาย บ้านน้ำริน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว รัชนีกร ติ๊ตาวงศ์ หญิง บ้านน้ำริน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ษณอนงค์ ชูรา หญิง บ้านหนองปรือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง จันทนา ศิริธร หญิง บ้านหนองปรือ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุวรรณา แซกรัมย์ หญิง บ้านหนองปรือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย นาวิน ฉิมพาลี ชาย บ้านหนองปรือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว อัจฉรา ท่อนสาย หญิง บ้านหนองปรือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว จิตรวดี คำเด่นเหล็ก หญิง บ้านหนองปรือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว กานต์สิรี สิทธิ หญิง บ้านหนองปรือ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย ณัฐกร บุญธรรม ชาย บ้านหนองปรือ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สมภพ กองทอง ชาย บ้านหนองปรือ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย เกษม แก้วเนตร ชาย บ้านหนองปรือ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว สุกัญญา บุญเทพ หญิง บ้านกลาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ปริมประภา วรรณลึก หญิง บ้านกลาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย ธนาวุฒิ พรหมรักษา ชาย บ้านกลาง พนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ชนากานต์ แก้ววังอ้อ หญิง บ้านกลาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว จริยา คุ้มมา หญิง บ้านกลาง ผู้ช่วยครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ปาริชาต สิงห์เนตร หญิง บ้านกลาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ปวีณา ศรีเนตร หญิง บ้านน้ำยาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง กัญญารัตน์ เพชรรัตน์ หญิง บ้านน้ำยาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว มาลิน เฟื่องมณี หญิง บ้านน้ำยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย อำนาจ สิงห์ภา ชาย บ้านน้ำยาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุดารัตน์ ทาคำป้อง หญิง บ้านน้ำยาง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ศุภณัฐ จันประตูมอญ ชาย ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย มนสิช คงประเสริฐ ชาย ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง อัจฉรา สังขะเมฆะ หญิง ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย พลาดิศัย ไวทยกุล ชาย ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย อรรถชัย นันตะวงษ์ ชาย ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง ไฝ่ฝัน จันทร์น้อย หญิง ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาย เกื้อกูล หนูภา ชาย ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว กันทิมา เปี้ยทอง หญิง ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครู ชำนาญการ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว ตันหยง นาคจรูญ หญิง ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ฐิตาภา สายวงค์ หญิง ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว กิตติมา จันทะคุณ หญิง ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว เพ็ญนภา ยางสูง หญิง ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว ศศินารถ มั่นชาวนา หญิง ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว น้ำฝน ศึกษา หญิง ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว คงขวัญ โทลา หญิง ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย วุฒิชัย โทลา ชาย ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ชลิดา แสงบุดดี หญิง ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย สุวรรณ ทองคำปัน ชาย ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว สุกัญญา หม่องชา หญิง ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว เบญจมาศ ใจวัง หญิง ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย สมศักดิ์ แผนสันเที๊ยะ ชาย ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง ชินาพันธุ์ บุญศรี หญิง ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว กัลยา ด้วงโป้ หญิง ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว รวินท์นิภา สุทธิสนธิ์ หญิง ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ณรงค์เดช โพธิเกิด ชาย บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว สุกัญญา ชุ่่มทิพย์ หญิง บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย วิทยา เผือกชาวนา ชาย บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาง รัชนีพร หมอนทอง หญิง บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง อำพร ดีจ่าง หญิง บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
สิบเอก สมคิด น้อยเนียม ชาย บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง อรมนัส วงศ์ไทย หญิง บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุชาดา พรมรักษา หญิง บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว พีรภาว์ กิตติศาสตรา หญิง บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
สิบตรี ณรงค์ แก้วหล่าย ชาย บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว กฤษณา ใจทน หญิง บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ปฐมาวดี แขวกระทุ่ม หญิง บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ทิตยา นงค์โภชน์ หญิง บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง สมถวิล คำหมู่ หญิง บ้านแม่ระกา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว อรอุมา ดอนดี หญิง บ้านแม่ระกา ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาง สุภา แก้วคุ้ม หญิง บ้านแม่ระกา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง อารีรัตน์ เปล่งขำ หญิง บ้านแม่ระกา ครู ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว บุบผา สมกระโทก หญิง บ้านแม่ระกา ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง แจ่มศิริ ประสานสมบัติ หญิง บ้านแม่ระกา ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาย ไพรทูล ปั้นแสง ชาย บ้านแม่ระกา ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว สมคิด บุญยอ หญิง บ้านแม่ระกา ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ชไมพร ขำทวี หญิง บ้านแม่ระกา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว ศรัณยา นันท์ศิลิ หญิง บ้านแม่ระกา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นาง กิ่งดาว บุญเตาอิฐ หญิง บ้านแม่ระกา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง วรรณภา พุทธสอน หญิง บ้านแม่ระกา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง ณันทนา เจียมแท้ หญิง บ้านแม่ระกา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว วรรณวิสา ทองเพียร หญิง บ้านแม่ระกา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว เอื้องฟ้า ทองชาวนา หญิง บ้านแม่ระกา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ปฎิณญา ทองรุ่ง ชาย บ้านแม่ระกา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง เบญจวรรณ เสบสบาย หญิง บ้านแม่ระกา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง อัญชลี อวสานะพันธุ์ หญิง บ้านแม่ระกา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ธัญรัตน์ เขียวเรือง หญิง บ้านแม่ระกา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง สายรุ้ง คำพุฒ หญิง บ้านคลองเป็ด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง สำอางค์ จันทร์ศรีเจริญ หญิง บ้านคลองเป็ด ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สมจิตร พวงน้อย หญิง บ้านคลองเป็ด ครู ชำนาญการพิเศษ -
นาย สมพงษ์ สังข์งาม ชาย บ้านคลองเป็ด ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ประภาพรรณ ทองอินต๊ะ หญิง บ้านคลองเป็ด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว พิจิตรา อ่วมบุตร หญิง บ้านคลองเป็ด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย ณัฐนนท์ อินปัญญา ชาย บ้านคลองเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย นำชัย โกมลกิติสกุล ชาย บ้านคลองเมือง ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว พัชรินทร์ เนื้อไม้ หญิง บ้านคลองเมือง ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง เนาวรัตน์ แสงธรรม หญิง บ้านคลองเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ทินวัฒน์ สัมฤทธิ์สุทธิ์ ชาย บ้านคลองเมือง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย กฤษฎี กาศโอสถ ชาย บ้านคลองเมือง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ณรงค์ พาทัน ชาย บ้านคลองเมือง ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง วีรณา วิไลกุล หญิง บ้านคลองเมือง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง ธันวารี บัวทอง หญิง วัดวังพิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง เกษียร สิงห์ทอง หญิง วัดวังพิกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง พิชญา สังข์เงิน หญิง วัดวังพิกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย ประสงค์ อุ่นจันทร์ ชาย วัดวังพิกุล ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง สุรีรัตน์ หลำชาวนา หญิง วัดวังพิกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว อัญชิสา แสงสุริยัน หญิง วัดวังพิกุล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ชลิตา ขอบบัวคลี่ หญิง วัดวังพิกุล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว สิวานันท์ แสงดี หญิง วัดวังพิกุล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว พรรษา เผ่าคนชม หญิง วัดวังพิกุล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ปาริชาติ มีทอง หญิง วัดวังพิกุล ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ณัฐกิตติ์ ชาวนา ชาย บ้านเข็ก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย บรรเจิด โรงคำ ชาย บ้านเข็ก ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง สุนีย์ คุ้มสุข หญิง บ้านเข็ก ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง ปราณี กลิ่นอาจ หญิง บ้านเข็ก ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง กิ่งกาญจน์ พรหมสนธิ์ หญิง บ้านเข็ก ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ละออ อยู่ตรง หญิง บ้านเข็ก ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ศุภวรรณ ลิมานนท์ดำรงค์ หญิง บ้านเข็ก ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ชิดชนก ไชยงามเมือง หญิง บ้านเข็ก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว วัชรี ปานคะเชนทร์ หญิง บ้านเข็ก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ชัญญาชิต สุดชา หญิง บ้านเข็ก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ศศิธร ปะนามะโก หญิง บ้านเข็ก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว สุภารัตน์ คำมูลตา หญิง บ้านเข็ก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว จินตพร โนจักร หญิง บ้านเข็ก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย ณัฐนนท์ แย้มทับ ชาย บ้านเข็ก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว กาญจนา พานทอง หญิง บ้านเข็ก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว นิรมล ทุมเพชร หญิง บ้านเข็ก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว อลิษา เวสสะภักดี หญิง บ้านเข็ก ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาย จักรพันธ์ บินขุนทด ชาย บ้านเข็ก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย นิโรจน์ นพคุณ ชาย บ้านเข็ก ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว นงลักษณ์ สุทัตทยานันท์ หญิง บ้านเข็ก เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว วิไลพร จันทร์หอม หญิง บ้านเข็ก ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว วรันดา คำลุน หญิง บ้านดงพลวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว นกุล นาคพลังกูล หญิง บ้านดงพลวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย เกรียงไกร ตาแสนแก้ว ชาย บ้านดงพลวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ปนัดดา สังข์ทรัพย์ หญิง บ้านดงพลวง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย เจษฎา แสงจันทร์ ชาย วัดดงข่อย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาย วิถี เกิดทอง ชาย วัดดงข่อย ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง นงนุช หันจันทร์ หญิง วัดดงข่อย ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง โนรี โพธิ์เดช หญิง วัดดงข่อย ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว รัชณีบูรณ์ ยิ้มไทย หญิง วัดดงข่อย ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว จุฬารัตน์ พิพัฒน์ผล หญิง วัดดงข่อย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง อุบลวรรณ พ่วงบุใหญ่ หญิง วัดดงข่อย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง รติยาภรณ์ ทองเนียม หญิง บ้านเนินมะปราง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย กี ชัยเสนา ชาย บ้านเนินมะปราง ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาง ชุดาภา เด่นประเสริฐ หญิง บ้านเนินมะปราง ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย ณัฐนันท์ เกตุโท ชาย บ้านเนินมะปราง ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย ธิพัทธิ์ภูมิ ขันตีเตชนิธิ ชาย บ้านเนินมะปราง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ลดารัก สีหะวงษ์ หญิง บ้านเนินมะปราง ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย มนัส เจริญลาภ ชาย บ้านเนินมะปราง ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว บังอร ทองงามขำ หญิง บ้านเนินมะปราง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว ทาริกา โรมินทร์ หญิง บ้านเนินมะปราง ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สมพิศ ประธรรมสาร หญิง บ้านเนินมะปราง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว กัณฐิกา บุญพัก หญิง บ้านเนินมะปราง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง วรรัตน์ อุทรณ์ หญิง บ้านเนินมะปราง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
ว่าที่ร.ต. วิโรจน์ มิตรละม่อม ชาย บ้านเนินมะปราง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย สุดเขตต์ คล้ายบุญมี ชาย บ้านเนินมะปราง ครู ชำนาญการ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว ศุภอรช์ กุลวัฒนสุวรรณ หญิง บ้านเนินมะปราง ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว วรรณิศา ชำนิ หญิง บ้านเนินมะปราง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ปัทมา กนกนิรันดร หญิง บ้านเนินมะปราง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง ชนากาณต์ เชื้อทอง หญิง บ้านเนินมะปราง ครู ชำนาญการ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว โสรดา จันทร์บุญนาค หญิง บ้านเนินมะปราง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว วราภรณ์ โภชน์มาก หญิง บ้านเนินมะปราง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ณัฐกานต์ เฟื่องมณี หญิง บ้านเนินมะปราง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว สุพิชฌาย์ อุ่นขจี หญิง บ้านเนินมะปราง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว อภิรดี มณีนิล หญิง บ้านเนินมะปราง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว วรรณิสา นาคกราย หญิง บ้านเนินมะปราง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ฐิเบษ วงษ์สำราญ ชาย บ้านเนินมะปราง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว กวิศญาร์ อินสา หญิง บ้านเนินมะปราง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์