ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# ประเภท จำนวน รายละเอียด
1 ถนน 51
2 ถังเก็บน้ำ 149
3 บ่อน้ำตื้น 4
4 บ่อเลี้ยงปลา 16
5 บ้านพักครู 85
6 บ้านพักนักเรียน 1
7 บ้านพักภารโรง 3
8 รั้ว 50
9 สนามกีฬา 84
10 สนามเด็กเล่น 69
11 ส้วม 333
12 หอสมุด 70
13 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน 173
14 อาคารเรียน 362
15 เรือนเพาะชำ 9