ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ข้อมูลนักเรียนที่จบ ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ข้อมูลนักเรียนที่จบ ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ดูรายละเอียด ปีการศึกษา ผู้ชาย ผู้หญิง รวม
2558 487 441 928
2559 451 427 878
2560 499 456 955
2561 471 494 965
2562 543 514 1,057
2563 535 528 1,063