ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ดูรายละเอียด ปีการศึกษา ผู้ชาย ผู้หญิง รวม
2558 9 6 15
2559 6 2 8
2560 0 0 0
2560 1 2 3
2561 11 6 17
2562 0 0 0
2563 0 0 0