ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

กรุณาเลือกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน 1/2564

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 167 152 319 35
อนุบาล 1 854 807 1,661 128
อนุบาล 2 936 837 1,773 130
รวม อนุบาล 1,957 1,796 3,753 293
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 920 983 1,903 131
ประถมศึกษาปีที่ 2 986 949 1,935 129
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,030 971 2,001 130
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,121 986 2,107 129
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,044 983 2,027 132
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,011 1,004 2,015 131
รวม ประถมศึกษาปีที่ 6,112 5,876 11,988 782
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 606 518 1,124 58
มัธยมศึกษาปีที่ 2 600 525 1,125 58
มัธยมศึกษาปีที่ 3 511 517 1,028 58
รวมทั้งหมด 1,717 1,560 3,277 174
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 0 0 0 0

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 9,786 9,232 19,018 1,249