ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

กรุณาเลือกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน 2/2564

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 170 155 325 35
อนุบาล 1 867 819 1,686 128
อนุบาล 2 941 841 1,782 130
รวม อนุบาล 1,978 1,815 3,793 293
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 928 990 1,918 131
ประถมศึกษาปีที่ 2 989 955 1,944 129
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,033 973 2,006 130
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,124 1,004 2,128 129
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,048 993 2,041 132
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,019 1,012 2,031 131
รวม ประถมศึกษาปีที่ 6,141 5,927 12,068 782
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 603 518 1,121 58
มัธยมศึกษาปีที่ 2 597 528 1,125 58
มัธยมศึกษาปีที่ 3 510 518 1,028 58
รวมทั้งหมด 1,710 1,564 3,274 174
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 0 0 0 0

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 9,829 9,306 19,135 1,249