ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

กรุณาเลือกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน 1/2561

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 240 219 459 39
อนุบาล 1 958 919 1,877 130
อนุบาล 2 1,060 961 2,021 134
รวม อนุบาล 2,258 2,099 4,357 303
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 1,133 969 2,102 137
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,004 986 1,990 137
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,020 994 2,014 136
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,088 981 2,069 137
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,113 1,001 2,114 136
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,076 1,034 2,110 136
รวม ประถมศึกษาปีที่ 6,434 5,965 12,399 819
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 655 591 1,246 60
มัธยมศึกษาปีที่ 2 664 596 1,260 60
มัธยมศึกษาปีที่ 3 540 531 1,071 58
รวมทั้งหมด 1,859 1,718 3,577 178
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 0 0 0 0

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 10,551 9,782 20,333 1,300