ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

กรุณาเลือกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน 2/2561

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 241 239 480 39
อนุบาล 1 954 916 1,870 130
อนุบาล 2 1,051 959 2,010 134
รวม อนุบาล 2,246 2,114 4,360 303
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 1,129 972 2,101 135
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,004 981 1,985 135
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,016 1,002 2,018 135
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,086 973 2,059 136
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,111 995 2,106 134
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,068 1,035 2,103 135
รวม ประถมศึกษาปีที่ 6,414 5,958 12,372 810
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 654 588 1,242 60
มัธยมศึกษาปีที่ 2 647 573 1,220 60
มัธยมศึกษาปีที่ 3 513 510 1,023 58
รวมทั้งหมด 1,814 1,671 3,485 178
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 0 0 0 0

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 10,474 9,743 20,217 1,291