ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

กรุณาเลือกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน 1/2565

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 159 139 298 38
อนุบาล 1 866 804 1,670 126
อนุบาล 2 859 830 1,689 128
รวม อนุบาล 1,884 1,773 3,657 292
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 977 875 1,852 127
ประถมศึกษาปีที่ 2 929 992 1,921 130
ประถมศึกษาปีที่ 3 979 944 1,923 130
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,048 972 2,020 131
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,137 1,013 2,150 131
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,054 1,013 2,067 133
รวม ประถมศึกษาปีที่ 6,124 5,809 11,933 782
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 592 547 1,139 59
มัธยมศึกษาปีที่ 2 596 489 1,085 59
มัธยมศึกษาปีที่ 3 570 520 1,090 58
รวมทั้งหมด 1,758 1,556 3,314 176
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 0 0 0 0

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 9,766 9,138 18,904 1,250