ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

กรุณาเลือกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน 2/2559

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 1,047 949 1,996 135
อนุบาล 2 1,005 977 1,982 139
รวม อนุบาล 2,052 1,926 3,978 274
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 1,083 1,033 2,116 138
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,079 972 2,051 137
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,117 993 2,110 138
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,066 1,027 2,093 138
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,149 975 2,124 138
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,173 1,035 2,208 142
รวม ประถมศึกษาปีที่ 6,667 6,035 12,702 831
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 617 570 1,187 58
มัธยมศึกษาปีที่ 2 637 529 1,166 58
มัธยมศึกษาปีที่ 3 504 455 959 56
รวมทั้งหมด 1,758 1,554 3,312 172
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 0 0 0 0

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 10,477 9,515 19,992 1,277