ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

กรุณาเลือกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน 1/2559

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 1,041 942 1,983 137
อนุบาล 2 999 973 1,972 141
รวม อนุบาล 2,040 1,915 3,955 278
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 1,086 1,022 2,108 141
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,074 968 2,042 139
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,117 1,002 2,119 139
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,074 1,031 2,105 138
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,152 972 2,124 141
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,182 1,025 2,207 143
รวม ประถมศึกษาปีที่ 6,685 6,020 12,705 841
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 647 582 1,229 58
มัธยมศึกษาปีที่ 2 676 565 1,241 58
มัธยมศึกษาปีที่ 3 538 470 1,008 57
รวมทั้งหมด 1,861 1,617 3,478 173
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 0 0 0 0

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 10,586 9,552 20,138 1,292