ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

กรุณาเลือกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน 1/2558

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 997 972 1,969 139
อนุบาล 2 1,035 1,009 2,044 141
รวม อนุบาล 2,032 1,981 4,013 280
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 1,136 995 2,131 142
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,109 1,010 2,119 140
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,072 1,007 2,079 138
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,144 980 2,124 141
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,206 1,042 2,248 142
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,093 1,037 2,130 140
รวม ประถมศึกษาปีที่ 6,760 6,071 12,831 843
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 695 583 1,278 57
มัธยมศึกษาปีที่ 2 581 518 1,099 56
มัธยมศึกษาปีที่ 3 588 495 1,083 57
รวมทั้งหมด 1,864 1,596 3,460 170
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 0 0 0 0

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 10,656 9,648 20,304 1,293