ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

กรุณาเลือกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน 2/2558

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 994 976 1,970 140
อนุบาล 2 1,045 985 2,030 141
รวม อนุบาล 2,039 1,961 4,000 281
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 1,147 994 2,141 141
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,110 1,001 2,111 140
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,066 1,021 2,087 137
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,142 974 2,116 141
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,211 1,034 2,245 142
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,094 1,047 2,141 140
รวม ประถมศึกษาปีที่ 6,770 6,071 12,841 841
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 693 578 1,271 57
มัธยมศึกษาปีที่ 2 579 513 1,092 56
มัธยมศึกษาปีที่ 3 588 490 1,078 57
รวมทั้งหมด 1,860 1,581 3,441 170
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 0 0 0 0

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 10,669 9,613 20,282 1,292