ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

กรุณาเลือกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน 1/2560

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 98 89 187 22
อนุบาล 1 1,048 934 1,982 134
อนุบาล 2 1,077 977 2,054 138
รวม อนุบาล 2,223 2,000 4,223 294
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 1,051 988 2,039 138
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,024 1,005 2,029 136
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,101 973 2,074 138
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,109 1,003 2,112 138
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,074 1,041 2,115 136
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,129 987 2,116 137
รวม ประถมศึกษาปีที่ 6,488 5,997 12,485 823
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 691 611 1,302 60
มัธยมศึกษาปีที่ 2 586 560 1,146 58
มัธยมศึกษาปีที่ 3 584 503 1,087 57
รวมทั้งหมด 1,861 1,674 3,535 175
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 0 0 0 0

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 10,572 9,671 20,243 1,292