ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

กรุณาเลือกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน 2/2560

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 97 94 191 24
อนุบาล 1 1,053 940 1,993 134
อนุบาล 2 1,087 969 2,056 136
รวม อนุบาล 2,237 2,003 4,240 294
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 1,052 989 2,041 137
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,021 1,001 2,022 135
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,091 977 2,068 137
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,114 1,005 2,119 136
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,074 1,030 2,104 136
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,127 980 2,107 135
รวม ประถมศึกษาปีที่ 6,479 5,982 12,461 816
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 696 608 1,304 60
มัธยมศึกษาปีที่ 2 580 554 1,134 58
มัธยมศึกษาปีที่ 3 581 499 1,080 57
รวมทั้งหมด 1,857 1,661 3,518 175
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 0 0 0 0

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 10,573 9,646 20,219 1,285