ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน [ 7 ]

ลำดับ รหัส SMISS ชื่อโรงเรียน Name School ผู้อำนวยการ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
1 65020042 บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) banmuanghom school นายวันชัย พฤกษะวัน แก่งโสภา วังทอง พิษณุโลก 65220
2 65020057 บ้านหินประกาย BANHINPRAKAI นายธีรพันธ์ พลายสังข์ บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 65220
3 65020114 รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ RAKTHAI ROMGLAO UPPATHAM SCHOOL นางสาวทัศนีย์ สมจิต ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก 65190
4 65020115 ชุมชนบ้านไทรย้อย Chumchonbansaiyoi นายสมศักดิ์ แก้วแสง ไทรย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก 65190
5 65020127 บ้านผาท่าพล Banphathapol นางภัททิยา ทองพงษ์เนียม บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เนินมะปราง พิษณุโลก 65190
6 65020138 บ้านหนองดู่ Nongdoo นางนัฏชนก แสงสุข วังโพรง เนินมะปราง พิษณุโลก 65190

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน [ 7 ]