ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

1/2565

ปีการศึกษา

360435

รหัส Obec 6 หลัก

14

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65020114

รหัส SMIS 8 หลัก

164

จำนวนนักเรียน

1065360435

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 3 9 12 1
อนุบาล 2 9 7 16 1
รวม อนุบาล 12 16 28 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 5 8 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 12 6 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 7 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 3 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 8 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 4 9 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 45 36 81 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 7 17 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 6 16 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 16 6 22 1
รวมทั้งหมด 36 19 55 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 93 71 164 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว ทัศนีย์ สมจิต หญิง Tassanee Somjit ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เฉลิมชัย เมืองเขียว ชาย CHALERMCHAI MUANGKAEW ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว โสภี ปานเกิด หญิง SOPEE PARNKERD ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วิไลลักษณ์ แก้วสุวสิงห์ หญิง WILAILAK KAEWSUWASING ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว รุ่งรัตน์ สีนาเมือง หญิง Rungrat Seenamuang ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย วัลลพ ชูกะนันท์ ชาย WALLOP CHUKANAN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชเนศร์ ศรีวิชัย ชาย CHANED SRIWICHAI ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อิทธิมนต์ ทาทอง ชาย ITTHIMON THATHONG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปุญญฉัตต์ คำหมู่ ชาย Punyachat Kammoo ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธัชชัย ตาลตา ชาย Tachchai Talta ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว แสงเดือน จงจำ หญิง Sangduen Jongjam ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กมล สมคิดวิไล ชาย Kamol Somkidwilai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นาขวัญ สุรนันท์ หญิง Nakwan Suranun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขวัญจิตร์ อักษร หญิง Kwanchit Aksorn เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.92
ภาษาอังกฤษ 25.00
คณิตศาสตร์ 27.50
วิทยาศาสตร์ 28.00
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.19
ภาษาอังกฤษ 28.08
คณิตศาสตร์ 26.92
วิทยาศาสตร์ 33.50
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 39.11
ภาษาอังกฤษ 23.59
คณิตศาสตร์ 25.94
วิทยาศาสตร์ 31.16

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.45
ภาษาอังกฤษ 29.09
คณิตศาสตร์ 22.18
วิทยาศาสตร์ 24.67
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.63
ภาษาอังกฤษ 27.00
คณิตศาสตร์ 23.00
วิทยาศาสตร์ 26.25
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.12
ภาษาอังกฤษ 24.00
คณิตศาสตร์ 24.71
วิทยาศาสตร์ 29.41

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์
ลำดับที่ 1
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 2 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์
ลำดับที่ 2
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย   : ใช้ประโยชน์อย่างอื่น
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สามัญ/336
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.103/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 1,485,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์
ลำดับที่ 6
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 2,561.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.602/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 99,800.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 499,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ กึ่งถาวร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 1,739,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์
ลำดับที่ 12
ประเภท บ้านพักนักเรียน
แบบ อื่น ๆ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 650,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
มีผู้อยู่อาศัย 2 คน
ความต้องการบ้านพัก 0 หลัง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์
ลำดับที่ 13
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 235,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์
ลำดับที่ 14
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์
ลำดับที่ 15
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์
ลำดับที่ 16
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 850,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์
ลำดับที่ 17
ประเภท บ้านพักครู
แบบ บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 719,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด