ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

1/2565

ปีการศึกษา

360376

รหัส Obec 6 หลัก

19

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65020042

รหัส SMIS 8 หลัก

200

จำนวนนักเรียน

1065360376

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 8 7 15 1
อนุบาล 2 14 14 28 1
รวม อนุบาล 22 21 43 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 6 6 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 10 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 12 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 6 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 8 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 12 24 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 45 54 99 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 9 15 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 11 20 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 11 23 1
รวมทั้งหมด 27 31 58 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 94 106 200 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43)

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว เบญจวรรณ ลิขิตรัตน์เจริญ หญิง Benjawan Likitratjaroen ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นธี ฉิมฉวี ชาย Nathee Chimchawee ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
ว่าที่ ร.ต.หญิง ชลดา บัวสี หญิง CHONLADA BUASEE ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ภัทรา คงทิม หญิง PHATTRA KHONGTHIM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นาย ชัยวัฒน์ รัตติรังสรรค์ ชาย CHAIWAT RATTIRANGSUN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นุชริน สิทธิยศ หญิง NUTCHARIN SITTIYOOT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วิทูลย์ เชื้อจีน ชาย witoon chuercheen ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อนัญญา จันทะคุณ หญิง Ananya Janthakhoon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง วัชรินทร์ ใจเศษ หญิง Watcharin Chaiset ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว กาญจนา ศิวิลัย หญิง Kanjana Sivilai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย วรัญญู จันทร์หนู ชาย Warunyoo Jannoo ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พิษณุ ไทยสวน ชาย Phitsanu Thaisuan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธัญกมล น้อยมีชัย หญิง Thanyakamon Noimeechai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัชติมา ใจมา หญิง Nattima Chaima ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัลยรัตน์ ชื่นวงศ์ หญิง Kanyarat Chuenwong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ ร.ต. วรเศรษฐ์ เหล็กเพ็ชร์ ชาย Worraset Lekphet ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธนิษฐา ชัยวงษ์ หญิง Thanittha Chaiwong ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สังข์ ทองเลี่ยน ชาย Sang Thonglian นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง ลำจวน รอดฤทธิ์ หญิง Lamchuan Rotrit ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.07
ภาษาอังกฤษ 35.15
คณิตศาสตร์ 22.94
วิทยาศาสตร์ 32.39
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.53
ภาษาอังกฤษ 31.32
คณิตศาสตร์ 27.94
วิทยาศาสตร์ 35.18
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.92
ภาษาอังกฤษ 24.53
คณิตศาสตร์ 36.25
วิทยาศาสตร์ 34.72

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.92
ภาษาอังกฤษ 29.50
คณิตศาสตร์ 26.67
วิทยาศาสตร์ 30.42
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.08
ภาษาอังกฤษ 27.00
คณิตศาสตร์ 28.00
วิทยาศาสตร์ 34.00
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.33
ภาษาอังกฤษ 26.78
คณิตศาสตร์ 23.56
วิทยาศาสตร์ 28.33

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43)
ลำดับที่ 1
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 272,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 200 เมตร
ยาว 400 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43)
ลำดับที่ 2
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 86,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43)
ลำดับที่ 3
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2551
งบประมาณ 500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 5 เมตร
ยาว 10 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43)
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43)
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 800,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43)
ลำดับที่ 6
ประเภท รั้ว
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 170,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 30 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43)
ลำดับที่ 7
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2551
งบประมาณ 450,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 5 เมตร
ยาว 10 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43)
ลำดับที่ 8
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ แท้งค์น้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2514
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43)
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ 401
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43)
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.203/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 8 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43)
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 498,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 320 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43)
ลำดับที่ 12
ประเภท บ้านพักครู
แบบ บ้านพักครู 203/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 819,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43)
ลำดับที่ 13
ประเภท เรือนเพาะชำ
แบบ พ.1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 4 เมตร
ยาว 6 เมตร
สูง 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43)
ลำดับที่ 14
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 36,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43)
ลำดับที่ 15
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.602/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 99,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43)
ลำดับที่ 16
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.206/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 2,546,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 12 เมตร
ยาว 32 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43)
ลำดับที่ 17
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 164,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43)

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43)

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด