ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

1/2565

ปีการศึกษา

360444

รหัส Obec 6 หลัก

20

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65020115

รหัส SMIS 8 หลัก

171

จำนวนนักเรียน

1065360444

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 4 4 8 1
อนุบาล 1 9 4 13 1
อนุบาล 2 2 7 9 1
รวม อนุบาล 15 15 30 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 9 5 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 10 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 9 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 11 9 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 9 11 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 10 19 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 48 54 102 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 10 19 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 3 12 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 4 4 8 1
รวมทั้งหมด 22 17 39 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 85 86 171 12

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง กรรณิการ์ การกิ่งไพร หญิง Kannika Kankingpai ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุดสวาท จรูญพันธุ์ฐิติกุล หญิง SUTSAWAT CHAROONPHANTHITIKUL ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วิชุดา บุญชู หญิง Wichuda Boonchoo ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง เบญจวรรณ อินเที่ยง หญิง Benjawan Intieng ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว วรางคณา หอยศรีจันทร์ หญิง Warangkana Hoyseejan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชลดา เกษมสุขวิมล หญิง Chonlada Kasemsukwimon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย มนตรี พุกอิ่ม ชาย Montri Phukaim ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อังศุมาลี พลัง หญิง Angsumalee Palang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มณีรัตน์ รุ่งอินทร์ หญิง Maneerut Rungin ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัจฉราพร กรอนพรม หญิง ๊Utcharaporn Kronprom ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รติ ปิติจะ หญิง Rati Pitija ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เกสราภรณ์ ห้าวเส็ง หญิง Ketsaraporn Howseng ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิรินันท์ โพธิ์ทอง หญิง Sirinan Phothong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พร้อมพงศ์ บุญรอด ชาย prompong boonrod ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สมมะนัด จันโต หญิง Sommanad Janto ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง เสาวรส แสงปัญญา หญิง Saowarot Sangpanya ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อนุชา จันทร์ปาน ชาย Anucha Janpan ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิตยา มะทา หญิง Nittaya Mata ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สมัญญา เกินวงค์ หญิง Samanya Gernwong ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุวรรณี สมพืช หญิง Suwanee Sompuch ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 64.08
ภาษาอังกฤษ 53.89
คณิตศาสตร์ 27.78
วิทยาศาสตร์ 39.31
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.63
ภาษาอังกฤษ 40.83
คณิตศาสตร์ 35.00
วิทยาศาสตร์ 44.79
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 60.39
ภาษาอังกฤษ 55.56
คณิตศาสตร์ 48.33
วิทยาศาสตร์ 47.83

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 70.00
ภาษาอังกฤษ 40.00
คณิตศาสตร์ 26.00
วิทยาศาสตร์ 26.75
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 65.29
ภาษาอังกฤษ 29.14
คณิตศาสตร์ 36.00
วิทยาศาสตร์ 30.36
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 62.31
ภาษาอังกฤษ 28.77
คณิตศาสตร์ 26.46
วิทยาศาสตร์ 36.92

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน ชุมชนบ้านไทรย้อย
ลำดับที่ 1
ประเภท เรือนเพาะชำ
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 15,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 4 เมตร
ยาว 8 เมตร
สูง 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชนบ้านไทรย้อย
ลำดับที่ 2
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 250,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 75 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนบ้านไทรย้อย
ลำดับที่ 3
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ แท้งค์น้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 2 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 2 หน่วย
ความจุ 5 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชนบ้านไทรย้อย
ลำดับที่ 4
ประเภท บ้านพักครู
แบบ บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 816,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ชุมชนบ้านไทรย้อย
ลำดับที่ 5
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 580,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 13 เมตร
ยาว 9 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ชุมชนบ้านไทรย้อย
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2512
งบประมาณ 180,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 270 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ชุมชนบ้านไทรย้อย
ลำดับที่ 7
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 130,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 15 เมตร
ยาว 30 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนบ้านไทรย้อย
ลำดับที่ 8
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วลวดหนาม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 400 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ชุมชนบ้านไทรย้อย
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 36,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ชุมชนบ้านไทรย้อย
ลำดับที่ 10
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ชุมชนบ้านไทรย้อย
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 190,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนบ้านไทรย้อย
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 324 ตารางเมตร
ห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ชุมชนบ้านไทรย้อย
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 3,200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนบ้านไทรย้อย
ลำดับที่ 14
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ชุมชนบ้านไทรย้อย
ลำดับที่ 15
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ชุมชนบ้านไทรย้อย
ลำดับที่ 16
ประเภท ส้วม
แบบ 401
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 19,200.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ชุมชนบ้านไทรย้อย

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ชุมชนบ้านไทรย้อย

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด