ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

1/2565

ปีการศึกษา

360440

รหัส Obec 6 หลัก

17

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65020127

รหัส SMIS 8 หลัก

124

จำนวนนักเรียน

1065360440

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 8 4 12 1
อนุบาล 2 4 5 9 1
รวม อนุบาล 12 9 21 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 6 6 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 4 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 6 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 2 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 5 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 7 16 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 37 30 67 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 3 13 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 5 10 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 8 13 1
รวมทั้งหมด 20 16 36 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 69 55 124 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านผาท่าพล

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง ภัททิยา ทองพงษ์เนียม หญิง pattiya tongpongniem ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุรภี ลุกปู่ หญิง SURAPEE LOOKPOO ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สมนึก นุชแม้น หญิง Sumnuk Nuchmaen ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ธัญญณี ทรวดทรง หญิง Tanyanee Soudsong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สุดาวรรณ คำภิระแปง หญิง Sudawan Kampirapang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ณัฏฐณิชา สมใจ หญิง Natthanicha Somjai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว จิราพร ผลสุด หญิง chiraphon pholsud ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ปิยะมาศ เมฆอรุณกมล หญิง Piyamas Mekaroonkamol ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ทรงศาสตร์ ผาบไชย ชาย Songsart Phabchai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิมัจ จันทะไพร ชาย Vimaj Jautaprai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ญาณิกา ภูผาอินทร์ หญิง Yanika Pupain ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เพียรสุดาพรณ์ ฝาชัยภูมิ หญิง Piandudapon Fachaiyapham ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สายฝน ประเสริฐ หญิง saifon prasert ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว จันทน์เพ็ญ น้อยอามาตย์ หญิง Chanphen Noiarmat ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัศมี มาพิจิตร หญิง Rutasmee Maphichit ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เรวัช เปรมกมล ชาย rewat premkamon ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธีรพงษ์ บัวลม ชาย Teerapong Bualom นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 63.50
ภาษาอังกฤษ 34.17
คณิตศาสตร์ 31.67
วิทยาศาสตร์ 36.08
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.67
ภาษาอังกฤษ 28.33
คณิตศาสตร์ 29.44
วิทยาศาสตร์ 35.61
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.25
ภาษาอังกฤษ 31.39
คณิตศาสตร์ 28.89
วิทยาศาสตร์ 45.33

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 66.00
ภาษาอังกฤษ 33.50
คณิตศาสตร์ 26.50
วิทยาศาสตร์ 30.75
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.44
ภาษาอังกฤษ 29.11
คณิตศาสตร์ 31.56
วิทยาศาสตร์ 36.89
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.33
ภาษาอังกฤษ 24.33
คณิตศาสตร์ 21.33
วิทยาศาสตร์ 35.33

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านผาท่าพล
ลำดับที่ 1
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 480,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านผาท่าพล
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 1,200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 162 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านผาท่าพล
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 6 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านผาท่าพล
ลำดับที่ 4
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 81,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 30 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 20 หน่วย
ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านผาท่าพล
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 389,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านผาท่าพล
ลำดับที่ 6
ประเภท บ้านพักครู
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 169,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านผาท่าพล
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2551
งบประมาณ 2,188,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 121 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านผาท่าพล
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ โรงอาหาร 260 ที่นั่ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านผาท่าพล
ลำดับที่ 9
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 18 เมตร
ยาว 32 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านผาท่าพล
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านผาท่าพล
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านผาท่าพล
ลำดับที่ 12
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 86,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านผาท่าพล
ลำดับที่ 13
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 157,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 12 เมตร
ยาว 25 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านผาท่าพล
ลำดับที่ 14
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 435,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 428 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านผาท่าพล

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านผาท่าพล

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด