ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

โรงเรียนจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม [ 112 ]

ลำดับ รหัส SMISS ชื่อโรงเรียน Name School ผู้อำนวยการ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
1 65020002 ราษฎร์เจริญ Rardcharoen นายสุธน เมฆนันทไพศิฐ โคกสลุด บางกระทุ่ม พิษณุโลก 65110
2 65020003 ราษฎร์ดำริ RATDUMRI SCHOOL นายสุนทร กลิ่นน้อย โคกสลุด บางกระทุ่ม พิษณุโลก 65110
3 65020005 ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ Chumchon 12 Tatanphrachasarit นายปรินทร์ ยอดจันที ท่าตาล บางกระทุ่ม พิษณุโลก 65110
4 65020006 บ้านวังสาร Banwangsan นางเบญจมาศ รัตนประภา ท่าตาล บางกระทุ่ม พิษณุโลก 65110
5 65020007 บ้านทุ่งน้อย BANTHUNGNOY นายบรรเทิง ทานะขันธ์ ท่าตาล บางกระทุ่ม พิษณุโลก 65110
6 65020009 ประชาสามัคคี Prachasamukee จ่าสิบตรีธรรมรัตน์ ขำสว่าง ท่าตาล บางกระทุ่ม พิษณุโลก 65110
7 65020010 วัดราษฎร์สโมสร watratsamoson นายวุฒิ ดีใจงาม นครป่าหมาก บางกระทุ่ม พิษณุโลก 65110
8 65020011 วัดกรุงศรีเจริญ Watkrungsreecharoen นายไพฑูรย์ พิกุลเงิน นครป่าหมาก บางกระทุ่ม พิษณุโลก 65110
9 65020013 วัดแหลมพระธาตุ Watlamphathad นางสาวโชติกา นิลมะณี นครป่าหมาก บางกระทุ่ม พิษณุโลก 65110
10 65020014 ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ChumChon 3 Bannernkum (Prachanukroon) นายสมคิด หาแก้ว เนินกุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก 65210
11 65020015 บ้านท่ายาง Banthayang นางสาวพิริยาพร วัชรวดี เนินกุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก 65210
12 65020017 บ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118 - เนินกุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก 65210
13 65020018 บ้านหนองกลด Banhnongklod นางสาวสุรีรัตน์ แก้วเต๋จ๊ะ เนินกุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก 65210
14 65020020 วัดบางกระทุ่ม Watbangkrathum นางสาวเทียมใจ สิทธิศักดิ์ บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก 65110
15 65020021 ศึกษาลัย Suksalai นายบุญเลิศ มากเมือง บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก 65110
16 65020024 วัดสิริสุทธาวาส watsirisuttawas นายเนตร ใจเร็ว บ้านไร่ บางกระทุ่ม พิษณุโลก 65110
17 65020026 วัดโคกสลุด Watkoksalud นางวิภาดา โพธิ์ดง บ้านไร่ บางกระทุ่ม พิษณุโลก 65110
18 65020027 ประชาสรรค์วิทยา Prachasanwittaya นายอดุลย์ แสงโรจน์ บ้านไร่ บางกระทุ่ม พิษณุโลก 65110
19 65020030 วัดท่านา watthana นายโชคชัย อภิชาติธำรง ไผ่ล้อม บางกระทุ่ม พิษณุโลก 65110
20 65020031 วัดท่ามะขาม Watthamakam นายนเรศวร์ เศรษฐสิงห์ ไผ่ล้อม บางกระทุ่ม พิษณุโลก 65110
21 65020035 รัฐราษฎร์บำรุง Ratradbumrung นายอาคม มหามาตย์ วัดตายม บางกระทุ่ม พิษณุโลก 65210
22 65020036 วัดสนามคลีตะวันตก sanamkleetawantok นายพชร สินพูล สนามคลี บางกระทุ่ม พิษณุโลก 65110
23 65020038 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 ongkanutsahakampamai 2 นายสัญชัย แสงสุข แก่งโสภา วังทอง พิษณุโลก 65220
24 65020039 บ้านโป่งปะ Ban pong pa School นางสาวจันทรัตน์ สารีคำ แก่งโสภา วังทอง พิษณุโลก 65220
25 65020040 บ้านเขาน้อย Bankhaonoi นายฆิณวุธ สิทธิยศ แก่งโสภา วังทอง พิษณุโลก 65220
26 65020041 บ้านปากยาง Banpakyang สิบเอกอนุสรณ์ ประสารภักดิ์ แก่งโสภา วังทอง พิษณุโลก 65220
27 65020042 บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) banmuanghom school นายวันชัย พฤกษะวัน แก่งโสภา วังทอง พิษณุโลก 65220
28 65020043 บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี Ban Thung Aeang Samakkee นายจักรกฤษ กราบกราน บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 65220
29 65020044 ห้วยพลู Huayplu นายธนายงค์ จังพัฒนานนท์ แก่งโสภา วังทอง พิษณุโลก 65220
30 65020045 บ้านแก่งกุลาสามัคคี bankangkulasamakkee นายนธี ฉิมฉวี แก่งโสภา วังทอง พิษณุโลก 65220
31 65020046 ราษฎร์อุปถัมภ์ Rajubpatam School นายสรณพงศ์ ใยดี ชัยนาม วังทอง พิษณุโลก 65130
32 65020048 บ้านบึงพร้าว Banbungphrao นางประสิทธิพร เอี่ยมสะอาด ชัยนาม วังทอง พิษณุโลก 65130
33 65020049 บ้านดินทอง Ban Din Thong นายวิระ จันทราสา ดินทอง วังทอง พิษณุโลก 65130
34 65020050 บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) Ban Sometoei School นายปิ่น คำหมู่ ดินทอง วังทอง พิษณุโลก 65130
35 65020051 ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง Chumchon2Bankokmaidaeng School นายจีระ เฉลิมสถาน ดินทอง วังทอง พิษณุโลก 65130
36 65020052 บ้านเนินสะอาด noensaard นายเรือง ทองทา ท่าหมื่นราม วังทอง พิษณุโลก 65130
37 65020053 วัดท่าหมื่นราม Watthamuenram school นางปนัดดา ทับทิมทอง ท่าหมื่นราม วังทอง พิษณุโลก 65130
38 65020057 บ้านหินประกาย BANHINPRAKAI นายธีรพันธ์ พลายสังข์ บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 65220
39 65020058 บ้านใหม่ชัยเจริญ banmaichaijareon ว่าที่ ร.ต.หญิงอัญชลี จันประตูมอญ วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65220
40 65020059 บ้านซำหวาย ฺBansumwai นายฤทธิเกียรติ ถาโคตร บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 65220
41 65020060 บ้านนาพราน BANNAPHAN นายบุญเลิศ ชูรา บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 65220
42 65020061 บ้านใหม่พนมทอง Banmaipanomthong นายอดิเรก น้อยพานิช บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 65220
43 65020062 บ้านป่าขนุน BANPAKHANOON นายสาริน สงศิลาวัต บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 65220
44 65020063 บ้านน้ำริน BANNAMRIN นายสมชาย โตใหญ่ บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 65220
45 65020064 บ้านหนองปรือ Banning pure นางสาวษณอนงค์ ชูรา บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 65220
46 65020065 บ้านกลาง banklang นายนิพนธ์ พูลนุช บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 65220
47 65020066 บ้านน้ำยาง bannamyang นางสาวปวีณา ศรีเนตร บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 65220
48 65020067 ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง Chomchon 15 Bannoensawang นายศุภณัฐ จันประตูมอญ บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 65220
49 65020069 บ้านหนองงา Ban Nongnga นายอัมพร อัตตโน พันชาลี วังทอง พิษณุโลก 65130
50 65020070 สามัคคีธรรม Samagkheethum - พันชาลี วังทอง พิษณุโลก 65130
51 65020071 วัดสุพรรณพนมทอง watsupanpanomtong นายสมหวัง บุญผ่อง พันชาลี วังทอง พิษณุโลก 65130
52 65020072 วัดพันชาลี Watphunchalee School นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์ พันชาลี วังทอง พิษณุโลก 65130
53 65020073 บ้านเนินไม้แดง bannoenmaidang นายบรรพต ใจกล้า พันชาลี วังทอง พิษณุโลก 65130
54 65020074 บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา Bannoenthongrasphatthana นางชฑรัช วงษ์ยอด พันชาลี วังทอง พิษณุโลก 65130
55 65020077 บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) bantaewwangnumsai นายณรงค์เดช โพธิเกิด แม่ระกา วังทอง พิษณุโลก 65130
56 65020079 บ้านแม่ระกา banmaeraka นางสมถวิล คำหมู่ แม่ระกา วังทอง พิษณุโลก 65130
57 65020081 บ้านดงพลวง bandongphong นายแสวง นันตะนะ วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก 65130
58 65020084 คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) Khuruprachachanutis (wankru 2504) ดร.ประจวบ จันทร วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130
59 65020085 บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) Bankhaosamorklang นายประทีป ป้อมส่าหร่าย วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130
60 65020086 วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ Watbangsapanpapanchananuson นายชลธี แก้วป้องปก วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130
61 65020087 บ้านวังพรม Banwangpom นายพิชัย สุขชัย วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130
62 65020088 พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 Phinphonrach Tangtrongchit 12 นายวิรัช พานซ้าย วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130
63 65020089 บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ Banwangtardrach-u-tit school นายผจงเกียรติ จีนสลุต วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก 65130
64 65020090 บ้านแก่งจูงนาง BanKaengjoongnang นางปรียาวดี บัวแก้ว วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก 65130
65 65020091 ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) Pamaiutid six school (Khailuksuakaengsong) นายชูเกียรติ ภู่ใหญ่ แก่งโสภา วังทอง พิษณุโลก 65220
66 65020092 บ้านวังนกแอ่น banwangnokan school นายมนตรี ชัยชราแสง วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก 65130
67 65020093 บ้านวังดินสอ Banwangdinsor School นางวิรัตน์ เลิศแตง วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก 65130
68 65020094 บ้านป่ามะกรูด pamakood school - วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก 65130
69 65020095 บ้านน้ำพรม Bannamprom นายวัชระ มาลี วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก 65130
70 65020096 บ้านท่าข้าม Banthakham นายสำราญ มีผึ้ง วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก 65130
71 65020097 บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ Bankaengsalitsenaooppatum นางสาวประไพพัชร์ ดีอ่ำ วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก 65130
72 65020098 บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) Bansumtakhien นายธำรงค์ จั่นฤทธิ์ วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก 65130
73 65020099 บ้านตอเรือ bantorroea นายธนากร วัฒนพรเดชา วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก 65130
74 65020100 บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) BANPAIYAI นางสาวดรุณ มินาคูณ วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก 65130
75 65020102 วัดวังพิกุล Wat Wang Phikun นางธันวารี บัวทอง วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก 65130
76 65020103 บ้านคลองเป็ด BanKlongped นางสายรุ้ง คำพุฒ วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก 65130
77 65020104 บ้านคลองเมือง Banklongmueng นายณัฐนนท์ อินปัญญา วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก 65130
78 65020106 บ้านสะเดา bansadao นายสมจิตร นาคผู้ หนองพระ วังทอง พิษณุโลก 65130
79 65020107 บ้านหนองพระ BANNONGPA นายภัทรพร วรศรีหิรัญ หนองพระ วังทอง พิษณุโลก 65130
80 65020108 บ้านเจริญผล BANJAREANPOL นายภิญโญ สุขขำ หนองพระ วังทอง พิษณุโลก 65130
81 65020110 บ้านซำรัง Bansamrung นายรัตน์ เกตุจันทร์ ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก 65190
82 65020111 บ้านชมภู banchompoo นายประทีป จันทร์รักษ์ ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก 65190
83 65020112 บ้านน้ำปาด Bannampad ว่าที่ร้อยตรีเกตุ ต่วนเครือ ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก 65190
84 65020114 รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ RAKTHAI ROMGLAO UPPATHAM SCHOOL นางสาวทัศนีย์ สมจิต ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก 65190
85 65020115 ชุมชนบ้านไทรย้อย Chumchonbansaiyoi นายสมศักดิ์ แก้วแสง ไทรย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก 65190
86 65020116 บ้านหนองขมิ้น bannongkhamin นายกฤษณะ ศุภชญานันท์ ไทรย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก 65190
87 65020117 บ้านเขาดิน bankhaodion นายสุทธิ เชยล้อมขำ ไทรย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก 65190
88 65020119 บ้านโคกวังสาร Ban Kogwangsan school นายชาญวรงค์ โสตธนาภูรินทร์ ไทรย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก 65190
89 65020120 บ้านผารังหมี PHARUGNMEE นายสุวิจักขณ์ แสงอ่วม ไทรย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก 65190
90 65020121 บ้านเนินมะปราง BAN NOENMAPRANG SCHOOL นายกมล สุมาลา เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก 65190
91 65020122 เนินดินราษฎร์อุทิศ Neundinratuthid นายกิตติชัย เด่นประเสริฐ เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก 65190
92 65020123 บ้านใหม่ทองประเสริฐ Banmaitongprasert นายวิญญู ดวงมณี เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก 65190
93 65020125 บ้านหนองไม้ยางดำ bannonogmaiyangdum นายเกียรติพงษ์ ญาณวโร บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เนินมะปราง พิษณุโลก 65190
94 65020126 บ้านพัฒนาดงน้อย Banpattanadongnoi นายอุกฤษฏ์ ยศปัญญา บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เนินมะปราง พิษณุโลก 65190
95 65020127 บ้านผาท่าพล Banphathapol นางภัททิยา ทองพงษ์เนียม บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เนินมะปราง พิษณุโลก 65190
96 65020128 บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก Bannoisumkheelek นายสุรกิต ศรีคำ บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เนินมะปราง พิษณุโลก 65190
97 65020129 บ้านลำภาศ Lamphat นางสาวชนางรักษ์ มั่นนุช บ้านมุง เนินมะปราง พิษณุโลก 65190
98 65020130 หัวเขาราษฎร์บำรุง Huakhaoratbamrung นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสริฐ บ้านมุง เนินมะปราง พิษณุโลก 65190
99 65020131 บ้านใหม่สามัคคี Banmaisamakkee นางสาวยุพิน สุ่มประดิษฐ์ บ้านมุง เนินมะปราง พิษณุโลก 65190
100 65020132 บ้านห้วยบ่อทอง Banhuaybothong นายธวัช วงศ์ใหญ่ บ้านมุง เนินมะปราง พิษณุโลก 65190
101 65020133 วัดบ้านมุง watbanmung ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ ลาไม้ บ้านมุง เนินมะปราง พิษณุโลก 65190
102 65020134 บ้านวังโพรง Banwangprong นายสรพงษ์ แสงสุข วังโพรง เนินมะปราง พิษณุโลก 65190
103 65020135 บ้านวังขวัญ Banwangkwan นายณัฐวัฒน์ คำแหง วังโพรง เนินมะปราง พิษณุโลก 65190
104 65020136 บ้านเขาเขียว Ban kho khaew นางกรรณิการ์ การกิ่งไพร วังโพรง เนินมะปราง พิษณุโลก 65190
105 65020137 บ้านทุ่งยาว BANTHOONGYAO SCHOOL นายอรรถพล บุญใจ วังโพรง เนินมะปราง พิษณุโลก 65190
106 65020138 บ้านหนองดู่ Nongdoo นางนัฏชนก แสงสุข วังโพรง เนินมะปราง พิษณุโลก 65190
107 65020139 บ้านวังดินเหนียว Banwangdinniew นางสาลี่ ศรีชู วังยาง เนินมะปราง พิษณุโลก 65190
108 65020140 บ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) Banwangyang(Rhatsamakkee) นายสมศักดิ์ กมลรัตน์ วังยาง เนินมะปราง พิษณุโลก 65190
109 65020141 บ้านไทรดงยั้ง BANZAIDONGYAUNG นายไตรภพ สุเมรุไหว วังยาง เนินมะปราง พิษณุโลก 65190

โรงเรียนจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม [ 112 ]