ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

1/2565

ปีการศึกษา

360392

รหัส Obec 6 หลัก

19

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65020079

รหัส SMIS 8 หลัก

253

จำนวนนักเรียน

1065360392

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 8 6 14 1
อนุบาล 1 16 6 22 1
อนุบาล 2 8 4 12 1
รวม อนุบาล 32 16 48 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 15 5 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 13 13 26 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 8 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 9 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 14 6 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 19 10 29 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 74 51 125 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 20 7 27 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 12 24 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 17 12 29 1
รวมทั้งหมด 49 31 80 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 155 98 253 12

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านแม่ระกา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง สมถวิล คำหมู่ หญิง Somtawin Kammoo ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อรอุมา ดอนดี หญิง Onuma Dondee ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สุภา แก้วคุ้ม หญิง SUPA KEAWKOM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อารีรัตน์ เปล่งขำ หญิง Areerat Plengkham ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว บุบผา สมกระโทก หญิง BUPPA SOMKRATOK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง แจ่มศิริ ประสานสมบัติ หญิง jamsiri prasansombut ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ไพรทูล ปั้นแสง ชาย PRITOON PHUNSANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สมคิด บุญยอ หญิง SOMKIT BOONYOR ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ชไมพร ขำทวี หญิง CHAMAIPORN KHUMTAVEE ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ศรัณยา นันท์ศิลิ หญิง Sarunya Nansili ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กิ่งดาว บุญเตาอิฐ หญิง Kingdao Buntaoit ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วรรณภา พุทธสอน หญิง wannapa puthasorn ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ณันทนา เจียมแท้ หญิง nantana chiamtae ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณวิสา ทองเพียร หญิง wanwisa thongpiar ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เอื้องฟ้า ทองชาวนา หญิง auengfha thongchona ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปฎิณญา ทองรุ่ง ชาย patinya Thongrung ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เบญจวรรณ เสบสบาย หญิง benjawan sabsabai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อัญชลี อวสานะพันธุ์ หญิง Uncharlee Avasanapan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ธัญรัตน์ เขียวเรือง หญิง thanyarat kiawrueng ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.47
ภาษาอังกฤษ 26.03
คณิตศาสตร์ 23.53
วิทยาศาสตร์ 29.41
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.37
ภาษาอังกฤษ 27.24
คณิตศาสตร์ 26.58
วิทยาศาสตร์ 33.41
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.74
ภาษาอังกฤษ 31.32
คณิตศาสตร์ 28.53
วิทยาศาสตร์ 33.97

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.74
ภาษาอังกฤษ 31.11
คณิตศาสตร์ 22.74
วิทยาศาสตร์ 28.03
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.33
ภาษาอังกฤษ 27.71
คณิตศาสตร์ 17.90
วิทยาศาสตร์ 29.71
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.00
ภาษาอังกฤษ 28.00
คณิตศาสตร์ 26.67
วิทยาศาสตร์ 38.83

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านแม่ระกา
ลำดับที่ 1
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 127,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 21 เมตร
ยาว 34 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านแม่ระกา
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 800,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 288 ตารางเมตร
ห้องเรียน 7 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านแม่ระกา
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.201/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 694,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านแม่ระกา
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ สปช. 605/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 560,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านแม่ระกา
ลำดับที่ 5
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 1,200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 7 เมตร
ยาว 36 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านแม่ระกา
ลำดับที่ 6
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 163,100.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 15 เมตร
ยาว 22 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านแม่ระกา
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 1,836,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 7 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านแม่ระกา

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านแม่ระกา

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด