ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

1/2565

ปีการศึกษา

360178

รหัส Obec 6 หลัก

23

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65020014

รหัส SMIS 8 หลัก

320

จำนวนนักเรียน

1065360178

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 4 3 7 1
อนุบาล 1 20 8 28 1
อนุบาล 2 15 4 19 1
รวม อนุบาล 39 15 54 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 11 6 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 11 16 27 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 13 10 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 15 19 34 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 20 19 39 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 17 29 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 82 87 169 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 13 24 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 17 18 35 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 22 16 38 1
รวมทั้งหมด 50 47 97 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 171 149 320 12

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย อาคม มหามาตย์ ชาย AKHOM MAHAMART ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ภัทธิรา คล้ายพร้อม หญิง Phattira Klayprom ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง มาลัย ใจทน หญิง MALAI JAITHON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ธารณ์ธันย์ โพธิ์ศรี ชาย Tharnthun posri ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สุรกานต์ จันณะ ชาย Surakan Janna ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พเยาว์ อ่ำสิงห์ หญิง Payoa Aumsing ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ศรีประภา นุ่นโฉม หญิง Sriprapha Nunchom ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุจิตรา ชาญณรงค์ หญิง Suchittra Channarong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว หนึ่งฤทัย แห้วเหมือน หญิง Neungruthai Haewmeun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชราภรณ์ แก้วทวี หญิง Patcharaporn Kaewtawee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ทัศนวรรณ แสงอินทร์ หญิง Thassanawan Saengin ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นาริน แก้วสน หญิง Narin Kaewson ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว บุษยมาศ ภิระบรรณ์ หญิง Butsayamas Pirabun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กิตติวิสุทธิ์ ศรีชัยตัน ชาย Kittivisut srichaitan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทัศนียา แถวนาชุม หญิง Thasaneeya Thaewnachum ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภานุกูล บุญมี ชาย panukul boonmee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุปราณี บุญมีแก้ว หญิง Supranee Bunmeekeaw ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อนุชา แก้วมั่น ชาย ANUCHA KAEWMUN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อดุลย์ เจริญศรี ชาย adool charoensi นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย ชัชชัย ใจการุณ ชาย Chatchai Jaikarun ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัทธร จันทร์เกษม ชาย Nutthorn Chankasem ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว วิมลพันธ์ นนธิจันทร์ หญิง Wimonphan Nonthichan เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศราภัฐช์ ขำปลอด ชาย SARAPATCH KHAMPLOD จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.90
ภาษาอังกฤษ 32.50
คณิตศาสตร์ 24.48
วิทยาศาสตร์ 32.71
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.47
ภาษาอังกฤษ 26.40
คณิตศาสตร์ 28.82
วิทยาศาสตร์ 33.74
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 61.28
ภาษาอังกฤษ 28.02
คณิตศาสตร์ 34.83
วิทยาศาสตร์ 40.12

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.45
ภาษาอังกฤษ 25.14
คณิตศาสตร์ 21.08
วิทยาศาสตร์ 27.72
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.27
ภาษาอังกฤษ 28.13
คณิตศาสตร์ 26.93
วิทยาศาสตร์ 30.50
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.39
ภาษาอังกฤษ 23.83
คณิตศาสตร์ 34.96
วิทยาศาสตร์ 34.17

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 3 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 3,200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 45 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สามัญ/336
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2508
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)
ลำดับที่ 4
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ แท้งค์น้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 372,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
จำนวนห้องตามแปลน 10 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)
ลำดับที่ 6
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ ร.ย.601/43,องค์การ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2514
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ ร.ย.601/43,องค์การ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ ร.ย.601/43,องค์การ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2516
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 5 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)
ลำดับที่ 10
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ยาว 80 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2516
งบประมาณ 240,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 306 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)
ลำดับที่ 12
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)
ลำดับที่ 13
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)
ลำดับที่ 14
ประเภท ส้วม
แบบ ร.ย.601/43,องค์การ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2514
งบประมาณ 14,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)
ลำดับที่ 15
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)
ลำดับที่ 16
ประเภท ส้วม
แบบ สปช. 605/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 568,200.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 10 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)
ลำดับที่ 17
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.พิเศษ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2506
งบประมาณ 3,850,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 12 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 565 ตารางเมตร
ห้องเรียน 9 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)
ลำดับที่ 18
ประเภท สนามกีฬา
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)
ลำดับที่ 19
ประเภท บ่อเลี้ยงปลา
แบบ บ่อเลี้ยงปลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 5,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 3 เมตร
ยาว 20 เมตร
ลึก 2 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)
ลำดับที่ 20
ประเภท ส้วม
แบบ ร.ย.601/43,องค์การ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด