ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

1/2565

ปีการศึกษา

360364

รหัส Obec 6 หลัก

13

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65020106

รหัส SMIS 8 หลัก

216

จำนวนนักเรียน

1065360364

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 8 7 15 1
อนุบาล 1 10 11 21 1
อนุบาล 2 17 17 34 1
รวม อนุบาล 35 35 70 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 15 17 32 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 10 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 12 8 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 10 13 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 13 10 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 16 13 29 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 75 71 146 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 110 106 216 9

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านสะเดา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ยอดธง ศรีสวัสดิ์ ชาย Yotthong Srisawat ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว กนกวรรณ ตันพรประเสริฐ หญิง Kanokwan Tanponpasert ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริญา ติ่วสร้อย หญิง Siriya Tiosroi ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมจิตร นาคผู้ ชาย somjit Nakpoo ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พิมลพรรณ โรงคำ หญิง PIMOLPAN RONGKAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ไพรพนา เตียวตระกูล หญิง Pripana Tearwtragul ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศิวลัย สาริการินทร์ หญิง SIWALAI SARIKARIN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กฤติมา พุ่มโพธิ์ทอง หญิง KRITTIMA PUMPOTHONG ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง จันทิมา เพ็ชร์ดอนทอง หญิง CHANTIMA Petdontong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ชิดชไม ลมลอย หญิง Chidchamai Lomloy ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว พัชราภรรณ์ อินทะรังษี หญิง Patcharaporn Intaragsee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จตุพล ทวีศักดิ์สิงห์ ชาย Jatuphon Thaweesaksing ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัญญา เฉยบัว หญิง Sukanya Cheybua ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.43
ภาษาอังกฤษ 24.64
คณิตศาสตร์ 29.29
วิทยาศาสตร์ 37.75
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.55
ภาษาอังกฤษ 26.88
คณิตศาสตร์ 25.95
วิทยาศาสตร์ 37.45
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.79
ภาษาอังกฤษ 25.89
คณิตศาสตร์ 30.48
วิทยาศาสตร์ 42.42

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านสะเดา
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 1,276,139.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านสะเดา
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 3,945,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านสะเดา
ลำดับที่ 3
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.301/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 430,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านสะเดา
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 300,100.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสะเดา
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 310,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านสะเดา
ลำดับที่ 6
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 125,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 13 เมตร
ยาว 22 เมตร
ลึก 5 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านสะเดา
ลำดับที่ 7
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 450,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 8 เมตร
ยาว 18 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสะเดา
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.203/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 359,677.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสะเดา
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2512
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านสะเดา
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 280,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านสะเดา
ลำดับที่ 11
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านสะเดา
ลำดับที่ 12
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านสะเดา

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านสะเดา

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด