ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

1/2565

ปีการศึกษา

360355

รหัส Obec 6 หลัก

9

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65020072

รหัส SMIS 8 หลัก

123

จำนวนนักเรียน

1065360355

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 5 7 12 1
อนุบาล 2 5 6 11 1
รวม อนุบาล 10 13 23 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 6 9 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 8 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 9 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 10 8 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 9 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 13 7 20 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 50 50 100 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 60 63 123 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดพันชาลี

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย บรรพต ใจกล้า ชาย BANPOT JAIKIA ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง กาญจนาพรรณ ใจกล้า หญิง Kajanaphun Jaikla ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พิมพ์ประไพ แสงทอง หญิง Phimprapai Sangthong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว พรณภัทร กองช้าง หญิง Pornnapat Kongchang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สาวิตรี กรีพิมาย หญิง Sawitree Kreepimai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรวรรณ กลอยเดช หญิง Orawan Kloidet ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ขจรศักดิ์ เขียวแก้ว ชาย Kajohnsak Kwewkwaw อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐพล แก้วแดง ชาย Nattapon Kaewdaeng ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ไกรทศ ชลประทิน ชาย kaithod cholpratin ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.82
ภาษาอังกฤษ 29.82
คณิตศาสตร์ 38.93
วิทยาศาสตร์ 33.43
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 60.31
ภาษาอังกฤษ 36.94
คณิตศาสตร์ 48.89
วิทยาศาสตร์ 38.28
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.77
ภาษาอังกฤษ 26.04
คณิตศาสตร์ 32.92
วิทยาศาสตร์ 36.37

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดพันชาลี
ลำดับที่ 1
ประเภท บ่อเลี้ยงปลา
แบบ บ่อเลี้ยงปลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 9 เมตร
ยาว 15 เมตร
ลึก 2 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดพันชาลี
ลำดับที่ 2
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 6 เมตร
ยาว 9 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดพันชาลี
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 1,600,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 96 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดพันชาลี
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.104/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2562
งบประมาณ 2,100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดพันชาลี
ลำดับที่ 5
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 150 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดพันชาลี
ลำดับที่ 6
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 6 เมตร
ยาว 18 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดพันชาลี
ลำดับที่ 7
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดพันชาลี
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 6 เมตร
ยาว 24 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดพันชาลี
ลำดับที่ 9
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 30 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 50 หน่วย
ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดพันชาลี
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 267,300.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดพันชาลี
ลำดับที่ 11
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 9 เมตร
ยาว 24 เมตร
ลึก 1 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดพันชาลี
ลำดับที่ 12
ประเภท เรือนเพาะชำ
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 12,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 3 เมตร
ยาว 6 เมตร
สูง 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดพันชาลี
ลำดับที่ 13
ประเภท ส้วม
แบบ ร.ย.601/43,องค์การ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดพันชาลี
ลำดับที่ 14
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ พิเศษ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 400,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 8 เมตร
ยาว 14 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดพันชาลี
ลำดับที่ 15
ประเภท รั้ว
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ยาว 50 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดพันชาลี

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดพันชาลี

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด