ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

1/2565

ปีการศึกษา

360352

รหัส Obec 6 หลัก

16

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65020098

รหัส SMIS 8 หลัก

188

จำนวนนักเรียน

1065360352

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 11 8 19 1
อนุบาล 2 4 8 12 1
รวม อนุบาล 15 16 31 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 10 7 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 16 12 28 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 10 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 13 4 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 12 6 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 10 19 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 66 49 115 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 5 11 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 7 12 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 7 12 19 1
รวมทั้งหมด 18 24 42 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 99 89 188 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์)

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ฤทธิเกียรติ ถาโคตร ชาย Ritthi kiat Tha Khot ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ศิวพงษ์ โพธิ์ศรีทอง ชาย SIVAPONG POSRITONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อรอุมา สิงห์คำ หญิง Onumar Singkam ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุชาดา สิมุฒิ หญิง SUCHADA SIMUTHI ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกวรรณ ไตรภพ หญิง KANOKWAN TRAIPHOP ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สายฝน แสงอิน หญิง Saifon Sangin ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วจีพร แก้วนุช หญิง Vajeeporn Keawnut ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง ปริญดา อ่อนด้วง หญิง Parinda Onduang ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ภัทรพงษ์ เขตบรรพต ชาย Phattharaphong Khetbanphot ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นันทิดา สุธารุ่ง หญิง Nantida Sutarung ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธัญญาลักษณ์ แหยมพลับ หญิง Tanyalux Yhamplub ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พิพัฒน์ งานยางหวาย ชาย Pipat Nganyangwai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฐาปนีย์ พิศนอก หญิง Thapanee pitnok ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เอกพงษ์ ปัญญาโชติ ชาย Ekkpong Panyachot ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เรขา ข่ายเงิน หญิง REKHA Khai-ngern ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จันทรา สังข์ทอง หญิง Chantha sangthong ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.99
ภาษาอังกฤษ 29.44
คณิตศาสตร์ 33.33
วิทยาศาสตร์ 45.61
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 38.70
ภาษาอังกฤษ 29.58
คณิตศาสตร์ 34.58
วิทยาศาสตร์ 33.92
3 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.94
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40.63
ภาษาอังกฤษ 25.63
คณิตศาสตร์ 32.50
วิทยาศาสตร์ 33.19

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.20
ภาษาอังกฤษ 28.00
คณิตศาสตร์ 16.00
วิทยาศาสตร์ 23.40
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.80
ภาษาอังกฤษ 24.40
คณิตศาสตร์ 23.20
วิทยาศาสตร์ 32.80
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.55
ภาษาอังกฤษ 25.45
คณิตศาสตร์ 20.36
วิทยาศาสตร์ 30.73

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์)
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 450,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์)
ลำดับที่ 2
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 72,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 11 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 11 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์)
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 3,483,100.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์)
ลำดับที่ 4
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.303/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 735,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์)
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 189 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์)
ลำดับที่ 6
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 72,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์)
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์)
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 190,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
กว้าง 7 เมตร
ยาว 17 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์)
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 1,640,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์)
ลำดับที่ 10
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 11 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์)
ลำดับที่ 11
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์)
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.201/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 694,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 9 เมตร
ยาว 15 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์)

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์)

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด