ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

1/2565

ปีการศึกษา

360370

รหัส Obec 6 หลัก

15

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65020095

รหัส SMIS 8 หลัก

155

จำนวนนักเรียน

1065360370

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 8 11 19 1
อนุบาล 2 7 5 12 1
รวม อนุบาล 15 16 31 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 3 9 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 5 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 12 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 8 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 5 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 2 10 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 39 41 80 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 7 16 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 4 14 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 7 7 14 1
รวมทั้งหมด 26 18 44 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 80 75 155 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านน้ำพรม

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย อภิสิทธิ์ กันมา ชาย Apisit Gunma ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง มะลิวัลย์ โกบุตร หญิง Maliwan Kobut ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อภินันท์ ทองรัตน์ ชาย Abhinun Thongrat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กฤษณี ศรีวิชา หญิง Kritsanee Sreewicha ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุชาดา โตอดิเทพ หญิง Suchada Toaditaup ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ดวงใจ แก้วคำปา หญิง Duangjai Kaewkhompa ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อโณทัย ย่อยสูงเนิน หญิง Anothai Yoisungnoen ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว นงลักษณ์ สายบัว หญิง Nongluk Saibua ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เกศสินี ศรีอิ่นแก้ว หญิง Kadsinee Sriinkeaw ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัญชิษฐา จอมกาศ หญิง Anchidtha Jomkard ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นาตยา สุขกล้า หญิง Nadtaya Sugkla ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัญญา โมลา หญิง Sukanya Mola ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พรเทพ วงศ์ประดิพัทธ์ ชาย phonthep wongpradiphat ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สันติ สุวรรณประเภา ชาย Santi Suwannapraphao ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปิยพร ตรีโพธิ์ หญิง Piyaporn Treepho ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.36
ภาษาอังกฤษ 33.57
คณิตศาสตร์ 24.29
วิทยาศาสตร์ 38.61
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.16
ภาษาอังกฤษ 26.25
คณิตศาสตร์ 38.13
วิทยาศาสตร์ 39.25
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 59.35
ภาษาอังกฤษ 40.25
คณิตศาสตร์ 46.00
วิทยาศาสตร์ 44.05

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.00
ภาษาอังกฤษ 21.25
คณิตศาสตร์ 22.00
วิทยาศาสตร์ 27.60
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 61.60
ภาษาอังกฤษ 26.40
คณิตศาสตร์ 20.80
วิทยาศาสตร์ 30.80
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.33
ภาษาอังกฤษ 23.11
คณิตศาสตร์ 30.22
วิทยาศาสตร์ 31.33

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านน้ำพรม
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านน้ำพรม
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านน้ำพรม
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2481
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 63 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านน้ำพรม
ลำดับที่ 4
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 350,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 70 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านน้ำพรม
ลำดับที่ 5
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 81,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 33 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านน้ำพรม
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านน้ำพรม
ลำดับที่ 7
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2516
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านน้ำพรม
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 816,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านน้ำพรม
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 9 เมตร
ยาว 21 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านน้ำพรม
ลำดับที่ 10
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 50 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านน้ำพรม
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 4 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านน้ำพรม
ลำดับที่ 12
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 183,700.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านน้ำพรม
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 278,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 7 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านน้ำพรม
ลำดับที่ 14
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 3,065,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 63 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านน้ำพรม
ลำดับที่ 15
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อาคารอนุบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 300,700.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 1 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านน้ำพรม
ลำดับที่ 16
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 113,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 200 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านน้ำพรม
ลำดับที่ 17
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 55,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านน้ำพรม

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านน้ำพรม

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด