ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

1/2565

ปีการศึกษา

360390

รหัส Obec 6 หลัก

13

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65020077

รหัส SMIS 8 หลัก

149

จำนวนนักเรียน

1065360390

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 4 1 5 1
อนุบาล 1 5 3 8 1
อนุบาล 2 6 4 10 1
รวม อนุบาล 15 8 23 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 5 5 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 12 8 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 6 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 1 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 8 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 9 14 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 40 37 77 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 6 13 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 8 18 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 10 18 1
รวมทั้งหมด 25 24 49 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 80 69 149 12

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง)

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ณรงค์เดช โพธิเกิด ชาย NARONGDECH PHOKERD ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว สุกัญญา ชุ่่มทิพย์ หญิง Sukanya Choomthip ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิทยา เผือกชาวนา ชาย Wittaya Phaukchaona ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง รัชนีพร หมอนทอง หญิง Rachaneeporn Hmonthong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อำพร ดีจ่าง หญิง AMPORN DEEJANG ครู ชำนาญการพิเศษ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
สิบเอก สมคิด น้อยเนียม ชาย Somkit Noineim ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อรมนัส วงศ์ไทย หญิง Ornmanas Wongthai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุชาดา พรมรักษา หญิง Suchada Promruksa ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พีรภาว์ กิตติศาสตรา หญิง Peerapa Kittisartra ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
สิบตรี ณรงค์ แก้วหล่าย ชาย Narong Kaewlai ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว กฤษณา ใจทน หญิง KITSANA JAITON ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ปฐมาวดี แขวกระทุ่ม หญิง Patamawadee Kaewkratum ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ทิตยา นงค์โภชน์ หญิง Thitaya Nongpoth ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.64
ภาษาอังกฤษ 27.50
คณิตศาสตร์ 24.44
วิทยาศาสตร์ 36.48
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.00
ภาษาอังกฤษ 30.00
คณิตศาสตร์ 29.00
วิทยาศาสตร์ 34.60
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.95
ภาษาอังกฤษ 34.11
คณิตศาสตร์ 38.21
วิทยาศาสตร์ 41.96

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.28
ภาษาอังกฤษ 25.56
คณิตศาสตร์ 21.33
วิทยาศาสตร์ 28.42
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.55
ภาษาอังกฤษ 35.27
คณิตศาสตร์ 19.27
วิทยาศาสตร์ 30.59
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.46
ภาษาอังกฤษ 25.54
คณิตศาสตร์ 23.08
วิทยาศาสตร์ 32.15

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง)
ลำดับที่ 1
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 530,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 18 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง)
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 90,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง)
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 879,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง)
ลำดับที่ 4
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ตุ่ม-โอ่ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 8 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 8 หน่วย
ความจุ 3 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง)
ลำดับที่ 5
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 15 เมตร
ยาว 20 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง)
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.602/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง)
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 1,640,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง)
ลำดับที่ 8
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง)
ลำดับที่ 9
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 10,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 9 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง)
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 5 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง)
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2515
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง)
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารเรียน
แบบ พิเศษ 2 ชั้น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 5,000,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 10 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 540 ตารางเมตร
ห้องเรียน 10 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง)
ลำดับที่ 13
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 11 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง)

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง)

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด