ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

1/2565

ปีการศึกษา

360375

รหัส Obec 6 หลัก

18

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65020041

รหัส SMIS 8 หลัก

127

จำนวนนักเรียน

1065360375

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 4 3 7 1
อนุบาล 2 9 4 13 1
รวม อนุบาล 13 7 20 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 11 6 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 11 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 7 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 8 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 3 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 2 7 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 41 37 78 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 3 7 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 1 8 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 5 14 1
รวมทั้งหมด 20 9 29 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 74 53 127 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านปากยาง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง มิ่งขวัญ อยู่หลาย หญิง Mingkhun Yooly ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นาฏยา สิงห์สู่ถ้ำ หญิง Nataya Singsuthum ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุทธิรัตน์ มาลี หญิง SUTTIRAT MALEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย พิชัย งามทวี ชาย PHICHAI NGAMTAVEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว วรรัติ อุปจันทร์ หญิง Worarat Uprachan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว พิมพ์รัตน์ จักรบุตร หญิง Phimrat Jakaboot ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศิรินภา โยธา หญิง sirinapa Yotha ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จำรูญ แซ่หยาง ชาย Chamroon Saeyang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศตวรรษ หาญต๊ะ ชาย Satawat Hanta ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นำพลชัย เขม็ด ชาย ื์Numponchai Khamet ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภิรัฐพงค์ จอมสิริ ชาย Phiratphong Chomsiri ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว โชติกา ใจแก้วมา หญิง Chotika Jaikaewma ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สันติ วันทองสุข ชาย Santi Wonthongsuk ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว เสริมศิริ ม่วงบึงพร้าว หญิง Srimsiri Mongboungphaw ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จง แซ่หลอ ชาย Jong Saeloh ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วัลภา เพียลำแขก หญิง Wanlapha Phialamkhaek ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาวรรณ ผิวชอุ่ม หญิง Supawan thiwcha-oom เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
สิบเอก อนุสรณ์ ประสารภักดิ์ ชาย Anusorn Prasanpugd ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.42
ภาษาอังกฤษ 27.78
คณิตศาสตร์ 33.89
วิทยาศาสตร์ 32.67
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.75
ภาษาอังกฤษ 29.00
คณิตศาสตร์ 32.00
วิทยาศาสตร์ 36.85
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.93
ภาษาอังกฤษ 28.57
คณิตศาสตร์ 30.71
วิทยาศาสตร์ 41.86

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.04
ภาษาอังกฤษ 24.58
คณิตศาสตร์ 20.67
วิทยาศาสตร์ 29.07
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.17
ภาษาอังกฤษ 27.00
คณิตศาสตร์ 21.33
วิทยาศาสตร์ 30.50
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.00
ภาษาอังกฤษ 30.00
คณิตศาสตร์ 34.67
วิทยาศาสตร์ 42.00

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านปากยาง
ลำดับที่ 1
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 215,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 18 เมตร
ยาว 31 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านปากยาง
ลำดับที่ 2
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านปากยาง
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านปากยาง
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 678,300.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 297 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านปากยาง
ลำดับที่ 5
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 34,868.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านปากยาง
ลำดับที่ 6
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 94,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 72 เมตร
ยาว 109 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านปากยาง
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 5 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านปากยาง
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 1,100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 14 เมตร
ยาว 32 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านปากยาง
ลำดับที่ 9
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 65,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 14 เมตร
ยาว 22 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านปากยาง
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 350,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 5 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านปากยาง
ลำดับที่ 11
ประเภท บ้านพักภารโรง
แบบ สปช.304/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านปากยาง
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 1,040,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านปากยาง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านปากยาง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด