ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

1/2565

ปีการศึกษา

360167

รหัส Obec 6 หลัก

30

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65020021

รหัส SMIS 8 หลัก

516

จำนวนนักเรียน

1065360167

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 22 26 48 2
อนุบาล 2 21 26 47 2
รวม อนุบาล 43 52 95 4
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 48 29 77 2
ประถมศึกษาปีที่ 2 29 38 67 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 29 25 54 2
ประถมศึกษาปีที่ 4 39 32 71 2
ประถมศึกษาปีที่ 5 42 43 85 3
ประถมศึกษาปีที่ 6 31 36 67 2
รวม ประถมศึกษาปีที่ 218 203 421 13
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 261 255 516 17

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนศึกษาลัย

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย บุญเลิศ มากเมือง ชาย Boonlert Makmuang ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุชิพร รักประกิจ หญิง Suchiporn Rakprakit รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ไพรัช โรจวัฒนา ชาย Pairat Rojwattana ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ดวงดาว มากจุ้ย หญิง Doungdao Makjuy ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง จันจิตร ราวิล หญิง Junchit Rawin ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ชื่นจิตร อ่ำสิงห์ หญิง Chunchit Umsing ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นงลักษณ์ รองแก้ว หญิง NONGLAKE RONGKAEW ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปาลีรัฐ พันธ์ไพบูลย์ หญิง Paleerat Phanphaiboon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ประไพรัตน์ แย้มสุข หญิง Praphirat Yamsuk ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย จักรราช บุญอิ่ม ชาย Chakkarach Boonim ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปฎิพัทธิ์ ขุนมธุรส ชาย Patipad Khunmaturod ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย อรัญ หมวกอินทร์ ชาย Aarun Maedin ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุภัสสร น่วมวัฒน์ หญิง Suphatsorn Nuamwat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อวยพร ศรีสุข หญิง Uayporn Srisook ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กฤษณา ศรีสุข หญิง kridsana Srisuk ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
ว่าที่ ร.ต. สิทธกานต์ ธนสัมบันน์ ชาย Sithakan Thansamban ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว วราภรณ์ บวรอุดมวงศ์ หญิง Waraporn Bawonudomwong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ ร.ต. วัฒนา บุญหว่าน ชาย Watthana Boonwarn ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เพียงใจ จินะชิต หญิง Phaingjai Jinachit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มุทิตา กองบุญมา หญิง Muthita Kongbunma ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อนัญพร นาคเงินทอง หญิง Ananporn Nakngoenthong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัมราวดี อ่ำแห้ว หญิง Ammarawadee Aumhaew ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิชญ์คณิณ อ่องโฆษิตจินดา หญิง Pitkanin Ongcositjinda ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรัชยา ทองหล้า หญิง Warchchaya Thongla ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมชาย ตันพานิช ชาย Somchai Tunpanich ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย เชาวฤทธิ์ สุ่มรอด ชาย Chawarit Sumrod ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กชกร ราวิล หญิง Kotchakorn Rawin ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เพียรนภา จานแก้ว หญิง Piannapa Chankaew ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว หนึ่งฤทัย แสงหิรัญ หญิง Nuengruethai Sanghiran ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณภา บุกล่า หญิง Wannapa Bookla ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 65.17
ภาษาอังกฤษ 43.82
คณิตศาสตร์ 28.11
วิทยาศาสตร์ 46.34
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.41
ภาษาอังกฤษ 30.64
คณิตศาสตร์ 26.38
วิทยาศาสตร์ 38.63
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 60.96
ภาษาอังกฤษ 39.68
คณิตศาสตร์ 39.64
วิทยาศาสตร์ 48.00

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน ศึกษาลัย
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 2,300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 324 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ศึกษาลัย
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 1,000,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 128 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ศึกษาลัย
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ ร.ย.601/43,องค์การ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 5,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ศึกษาลัย
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 889,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 17 เมตร
ยาว 32 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ศึกษาลัย
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 212 ล/57-ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 15,000,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 12 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 64 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ศึกษาลัย
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 1 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ศึกษาลัย
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ศึกษาลัย
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 651,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ศึกษาลัย
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 10 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ศึกษาลัย

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ศึกษาลัย

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด