ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

1/2565

ปีการศึกษา

360383

รหัส Obec 6 หลัก

6

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65020061

รหัส SMIS 8 หลัก

125

จำนวนนักเรียน

1065360383

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 1 1 2 1
อนุบาล 1 5 8 13 1
อนุบาล 2 8 5 13 1
รวม อนุบาล 14 14 28 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 12 7 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 11 7 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 6 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 11 7 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 8 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 8 13 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 54 43 97 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 68 57 125 9

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย อดิเรก น้อยพานิช ชาย Adirek Noipanit ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย เอกพงษ์ เปี้ยทา ชาย Ekapong Piata ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณพร สมท่า หญิง Wannaporn Somta ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เขมวันต์ ปวงสง่า หญิง Khemmawan Puangsa-nga ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ตันจะ คล้อยชาวนา ชาย Tancha Koychaona ช่างปูนชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย อวิรุทธ์ อินแตง ชาย Awirut Intaeng เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 63.78
ภาษาอังกฤษ 39.06
คณิตศาสตร์ 28.75
วิทยาศาสตร์ 42.17
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 63.75
ภาษาอังกฤษ 24.17
คณิตศาสตร์ 50.00
วิทยาศาสตร์ 60.83
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.00
ภาษาอังกฤษ 35.00
คณิตศาสตร์ 48.33
วิทยาศาสตร์ 49.00

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านใหม่พนมทอง
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 600,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 324 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านใหม่พนมทอง
ลำดับที่ 2
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 10 เมตร
ยาว 15 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านใหม่พนมทอง
ลำดับที่ 3
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 12 เมตร
ยาว 20 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านใหม่พนมทอง
ลำดับที่ 4
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 41 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 41 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านใหม่พนมทอง
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.103/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 750,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านใหม่พนมทอง
ลำดับที่ 6
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 117,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 150 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านใหม่พนมทอง
ลำดับที่ 7
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ แท้งค์น้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 75,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 6000 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 6000 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านใหม่พนมทอง
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านใหม่พนมทอง
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 310,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านใหม่พนมทอง
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 7,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านใหม่พนมทอง
ลำดับที่ 11
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 15 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านใหม่พนมทอง
ลำดับที่ 12
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 250,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 5 เมตร
ยาว 7 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านใหม่พนมทอง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านใหม่พนมทอง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด