ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

1/2565

ปีการศึกษา

360452

รหัส Obec 6 หลัก

15

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65020134

รหัส SMIS 8 หลัก

166

จำนวนนักเรียน

1065360452

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 12 4 16 1
อนุบาล 2 10 6 16 1
รวม อนุบาล 22 10 32 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 9 13 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 12 8 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 12 15 27 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 13 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 14 7 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 10 22 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 68 66 134 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 90 76 166 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านวังโพรง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย สรพงษ์ แสงสุข ชาย Sorapong Sangsuk ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ปวริศา จันทร์ขำ หญิง PAWARISA CHANKHUM ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ไพรัช สอนที ชาย Phairuch Sontee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ภัทรารัต โสภา หญิง Pattararat Sopa ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จริยา อินทร์ฉ่ำ หญิง JARIYA INCHAM ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ทนัฐอนงค์วรรณ ทับทิมสวน หญิง TANUTANONGWAN TABTIMSUAN ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย อดิศักดิ์ สุขพร้อม ชาย Adisak Sukprom ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิจิตรา วงษ์ยะลา หญิง wijitdhra wongyala ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย วุฒิไกร สีอูด ชาย Wuthigrai St-Ud ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศุภิสรา พลเดชปริญญา หญิง Suphitsara Phondetparinya ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิชชากร บุรุษพัฒน์ หญิง Pichchakorn Burusphat ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย สุรจิต อินแนน ชาย Surajit Innan ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว บังอร สุขเจริญ หญิง Bangon Sukjerern ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิตยา ภุ่ขาว หญิง Nittaya Phokao ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปัญ์กร ชลีรมย์ หญิง PUNGON CHALEEROM ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.00
ภาษาอังกฤษ 42.14
คณิตศาสตร์ 30.71
วิทยาศาสตร์ 40.15
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.41
ภาษาอังกฤษ 29.20
คณิตศาสตร์ 30.36
วิทยาศาสตร์ 39.29
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.33
ภาษาอังกฤษ 31.42
คณิตศาสตร์ 29.33
วิทยาศาสตร์ 37.60

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านวังโพรง
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 4 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านวังโพรง
ลำดับที่ 2
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 75,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย   : ใช้ประโยชน์อย่างอื่น
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านวังโพรง
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 1,380,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 4 เมตร
ยาว 9 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านวังโพรง
ลำดับที่ 4
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 400,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 450 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านวังโพรง
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 816,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 230 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านวังโพรง
ลำดับที่ 6
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 3000 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 3000 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านวังโพรง
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านวังโพรง
ลำดับที่ 8
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.303/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 1,260,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านวังโพรง
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 101,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 12 เมตร
ยาว 23 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านวังโพรง
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 1,379,800.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 10 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 517 ตารางเมตร
ห้องเรียน 16 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านวังโพรง
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 370,100.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านวังโพรง
ลำดับที่ 12
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 3000 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านวังโพรง
ลำดับที่ 13
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านวังโพรง
ลำดับที่ 14
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 242,200.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านวังโพรง
ลำดับที่ 15
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2517
งบประมาณ 75,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย   : ใช้ประโยชน์อย่างอื่น
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านวังโพรง
ลำดับที่ 16
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 750,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 391 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านวังโพรง
ลำดับที่ 17
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 488,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านวังโพรง
ลำดับที่ 18
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 340 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านวังโพรง
ลำดับที่ 19
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 3,483,100.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 630 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านวังโพรง
ลำดับที่ 20
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 15 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านวังโพรง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านวังโพรง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด