ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

1/2565

ปีการศึกษา

360455

รหัส Obec 6 หลัก

16

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65020135

รหัส SMIS 8 หลัก

153

จำนวนนักเรียน

1065360455

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 4 4 8 1
อนุบาล 2 7 9 16 1
รวม อนุบาล 11 13 24 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 8 11 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 6 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 8 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 9 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 6 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 7 17 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 44 47 91 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 8 16 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 2 9 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 6 7 13 1
รวมทั้งหมด 21 17 38 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 76 77 153 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านวังขวัญ

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย สันติ ปานรักษ์ ชาย Santi Panruk ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ธนิการ์ บุญทวี หญิง Thanikra Bunthawee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สยาม บุญมา ชาย Siam Boonma ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว บุณฑริกา บัวสนธิ์ หญิง Bundarika Buason ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง ณฐภัทร หอมคง หญิง Nathaohat Homkong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว พจนพร บั้งเงิน หญิง Podjanaporn Bang-ngern ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย ขจรศักดิ์ วังคีรี ชาย Khajohnsak.2556@gmail.com Wangkheeree ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง น้ำผึ้ง อยู่ฤทธิ์ หญิง namphueng oturit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ลลิตา ทองห่อ หญิง Lalita Thongho ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ลลินตา พันธากูล หญิง Lalinta Pantakun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วาสนา บุตรอากาศ หญิง wasana butarkt ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นัฐฐาพร ศุขวิทย์ หญิง NUTTAPORN SUKAWIT ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว จุฑามาศ คำคลองแก้ว หญิง CHUTHAMAT KAMKHLONGKAEW ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุจิราภรณ์ ตันตระกูลรัฐพล หญิง sujirapron tantrakunratthaphon ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สายพิณ สุขสวัสดิ์ หญิง Saipin Suksawat ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชณิชา ที่บ้านบ่อ หญิง Chanicha Thibanbor ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 70.83
ภาษาอังกฤษ 30.42
คณิตศาสตร์ 22.50
วิทยาศาสตร์ 39.03
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.03
ภาษาอังกฤษ 25.75
คณิตศาสตร์ 27.00
วิทยาศาสตร์ 28.48
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.78
ภาษาอังกฤษ 31.56
คณิตศาสตร์ 30.63
วิทยาศาสตร์ 35.94

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 59.11
ภาษาอังกฤษ 25.11
คณิตศาสตร์ 20.44
วิทยาศาสตร์ 29.06
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.38
ภาษาอังกฤษ 23.13
คณิตศาสตร์ 22.25
วิทยาศาสตร์ 35.38
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 39.08
ภาษาอังกฤษ 25.38
คณิตศาสตร์ 16.00
วิทยาศาสตร์ 30.46

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านวังขวัญ
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 356,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านวังขวัญ
ลำดับที่ 2
ประเภท รั้ว
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 170,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านวังขวัญ
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 150,700.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านวังขวัญ
ลำดับที่ 4
ประเภท สนามกีฬา
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านวังขวัญ
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 216 ล/57-ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 346,300.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านวังขวัญ
ลำดับที่ 6
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 172,175.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านวังขวัญ
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 64,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านวังขวัญ
ลำดับที่ 8
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.301/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 380,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านวังขวัญ
ลำดับที่ 9
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 421,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 15 เมตร
ยาว 28 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านวังขวัญ
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ 313
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 295,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 60 เมตร
ยาว 180 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านวังขวัญ
ลำดับที่ 11
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านวังขวัญ
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 1,036,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านวังขวัญ
ลำดับที่ 13
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านวังขวัญ
ลำดับที่ 14
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 110,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านวังขวัญ
ลำดับที่ 15
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 177,449.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านวังขวัญ
ลำดับที่ 16
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 3,239,200.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านวังขวัญ
ลำดับที่ 17
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านวังขวัญ
ลำดับที่ 18
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านวังขวัญ
ลำดับที่ 19
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 216 ล/57-ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 275,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านวังขวัญ
ลำดับที่ 20
ประเภท เรือนเพาะชำ
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 15,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
สูง 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านวังขวัญ
ลำดับที่ 21
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านวังขวัญ
ลำดับที่ 22
ประเภท บ้านพักครู
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 250,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านวังขวัญ

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านวังขวัญ

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด